Dnes
Teplota: 22.0 °C

VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU MŠ VÍTKOVA UL. 304, NÁCHOD - BĚLOVES


Datum od - do: 20.10.2011 - 04.11.2011
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 

Město Náchod,

 

Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, zastoupené místostarostou, Ing. Tomášem Šubertem, vyzývá  více zájemců k podání nabídky na:

 

"VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU MŠ VÍTKOVA  UL. 304, NÁCHOD - BĚLOVES"

 

 

Výběr zhotovitele se řídí Vnitřním předpisem města Náchoda o zadávání zakázek do 6mil. Kč bez DPH.

 

 

 

A)  Identifikační údaje  zadavatele :           

     

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod         

IČ 00272868

zastoupené místostarostou, Ing. Tomášem Šubertem

tel.: 491 405 111

e-mail: podatelna@mestonachod.cz

 

 

B) Předmět  zakázky : 

    

 • Jedná se o "VESTAVBU DO PŮDNÍHO PROSTORU MŠ VÍTKOVA UL. 304, NÁCHOD - BĚLOVES". Půdní vestavbou se zřizují prostory pro hernu, kancelář, šatnu a sociální zázemí pro děti a zaměstnance v prostorách původní půdy mateřské školy. Rozsah zakázky určuje projektová dokumentace vč. výkazu výměr, vypracovaná projektovým atelierem TP ATELIER, s spol. s r.o., Olešnice 9, 549 41 Červený Kostelec, která je součástí této výzvy.

 

 • Projektová dokumentace vje elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách :

http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/verejne-zakazky/ms_vitkovaII.zip

 

 

C ) Doba plnění a místo plnění:

     

 • Předpokládaná doba plnění : 15.11.2011 - 15.3.2012
 • MŠ Vítkova ul. 304, Náchod - Běloves

 

 

D) Kvalifikace dodavatelů :

 

Kvalifikaci splní uchazeč, který  prokáže splnění: (zákon č. 137/2006 Sb.)

 • Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53, odst.1, písm. d) doložením čestného prohlášení
 • Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 (kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem).
 • Všechny doklady budou předloženy v kopiích. Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů předloží vybraný uchazeč.
 • Technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst.3, písm. a) seznam obdobných stavebních prací realizovaných v posledních 5ti letech

    

 

 

E ) Způsob hodnocení nabídek:

     

 • Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH za podmínky dodržení požadovaných parametrů díla.

 

 

F) Požadavky na jednotný způsob zpracování  ceny  a obsah nabídky:

 

 • Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná vcelkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena vč.DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla.
 • Celková cena bude doložena nabídkovým položkovým rozpočtem též v elektronické podobě.
 • Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí spředmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.
 • Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

 

 

Nabídka musí být členěna shodně s touto zadávací dokumentací a musí obsahovat:

 • 1. Krycí list nabídky: název a přesná adresa uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického spojení, kde bude dále uvedena cena díla včetně DPH a lhůta plnění.
 • 2. Doložení kvalifikace dle článku D)
 • 3. Cenová nabídka musí obsahovat nabídkový položkový rozpočet též v elektronické podobě
 • 4. Seznam případných subdodavatelů
 • 5. Ostatní údaje o nabídce
 • 6. Písemné prohlášení uchazeče, že souhlasí stím, aby jím předložená nabídka byla zveřejněna na webových stránkách zadavatele.
 • 7. Písemné prohlášení uchazeče, že pro případ, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a bude sním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku podle této výzvy, souhlasí s tím, aby na webových stránkách zadavatele bylo zveřejněno plné znění této smlouvy.

 

 

Platební podmínky:

 

 • Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Cena za provedené dílo dle části B) Předmět zakázky bude uhrazena na základě vystavených faktur s 60 denní splatností dle soupisu provedených prací a to do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývající část 10% bude proplacena po odstranění případných nedodělků a závad.

 

 

G) Soutěžní lhůta a místo podání nabídek :

 

 • Soutěžní lhůta začíná: 21.10.2011
 • Soutěžní lhůta končí dnem podání nabídek: 4.11.2011 v 10:00 hodin
 • Místo podání nabídek:

Podatelna Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí 40 - každý pracovní den soutěžní lhůty od 8:00 hod. do 14:00 hod. nebo doporučeně poštou. 

 • Obálky budou zalepeny a označeny nápisem:

"MŠ VÍTKOVA  II. - VESTAVBA - NEOTVÍRAT"

H) Další podmínky soutěže:

Prohlídka přímo na místě  se může uskutečnit po telefonické domluvě (dva dny předem,  491 405 252, J. Balcarová).

 

I) Práva zadavatele:

 • Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy kpodání nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dál jednat a upřesnit její konečné znění.
 • Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídek a jejich doručením.

 

Vztahy neupravené tímto vyhlášením se řídí ustanovením  Obchodního zákoníku.

                                                                                              

Podmínky uvedené v tomto dokumentu jsou pro uchazeče závazné a jejich nesplnění je důvodem k vyloučení ze soutěže.

 

Případné dotazy na tel. 491 405 252 (Jaroslava Balcarová)

                                                                                      

 

 

                                                                                                                 Ing. Tomáš Šubert

                                                                                                          místostarosta Města Náchoda

 

 

V Náchodě dne 21.10. 2011