Dnes
Teplota: 21.6 °C

Okružní křižovatka „U Itálie“ v Náchodě


Datum od - do: 03.10.2011 - 10.10.2011
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 


MĚSTO NÁCHOD

vyzývá podle „Vnitřního předpisu města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil.Kč bez DPH" zájemce k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, v souladu s § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

 • A) Identifikační údaje zadavatele

Město Náchod,  se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod,  IČ 00272868

Osoba zastupující zadavatele : Jan Birke, starosta

 • B) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

Předmětem VZ je zhotovení  stavby „Okružní křižovatka „U Itálie" v Náchodě" v rozsahu projektové dokumentace vypracované fy. Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, z data 08/2011. Na stavbu bude vydáno sdělení k ohlášení stavby.

Stavba sestává ze dvou objektů :

a) SO 101 - Okružní křižovatka „U Itálie" v Náchodě - stavební úpravy spočívají v úpravě výjezdu z MK ul. Volovnice na kruhovou křižovatku „U Itálie"

b) SO 190 - Dočasné dopravní značení silnice III/304 13A a měst. komunikací - úpravy spočívají v přeznačení cca  17 komunikací v centru Náchoda, související se změnou směru dopravy na MK ul. Volovnice. Úprava dopravního značení spočívá v částečné demontáži stávajícího SDZ a z části nainstalování nového SDZ.  

Předpokládanou hodnotu výše uvedené zakázky stanovilo Město Náchod ve výši  1.100 000,- Kč bez DPH.

 

 • C) Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby :                                 17. října 2011

Závazný limitní termín dokončení stavby:                                              31. října 2011

Místo plnění u objektu a) SO 101 -  Okružní křižovatka „U Itálie" : Náchod, p.p.č. 739/1, p.p.č. 1921, p.p.č. 1962/5, p.p.č. 1990/6, p.p.č. 1990/10 v katastrální území Náchod.

Místo stavby je volně přístupné, prohlídka nebude organizována.

 • D) Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje obsah nabídky, krycí list nabídky, rekapitulace ceny, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky), projektovou dokumentaci stavby v elektronické podobě vše na CD.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kovářová tel. 608 226 824 Město Náchod, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.

E)  Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky zájemce doručí nejpozději do 10.10.2011 do 12:00 hodin.

Nabídku doručte na adresu: Město Náchod, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod (v případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení). Osobní předání nabídek je možné na informacích (podatelně) na výše uvedené adrese č. dv. 1 v přízemí radnice.

Zalepenou obálku označte nápisem „Okružní křižovatka „U Itálie" v Náchodě", NEOTEVÍRAT

 • E) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní zájemce, který doloží:

a)  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v originále nebo kopii tohoto dokladu, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,

b) dokladem o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v originále nebo v kopii tohoto dokladu,

c) kopii platné smlouvy (nebo prohlášení pojišťovny - pojistný certifikát) o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši minimálně 1,5  mil. Kč.

 

F)  Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH za podmínky dodržení požadovaných parametrů díla.

 

G)  Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně  DPH a musí obsahovat veškeré náklady zájemce nezbytné k realizaci díla.

Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr. Uchazeč je povinen veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny díla. Jedná se například o vytyčení inženýrských sítí, geodetické zaměření skutečného provedení díla, náklady na dočasné dopravní značení viz. příloha rekapitulace ceny bod d) apod. včetně dopravy do místa plnění, uložení odpadu na skládce a dalších vedlejších nákladů. Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla. Objednatel poskytne městskou skládku pro uložení suti a zeminy ve vzdálenosti 2 km zdarma. Demontované dopravní značení bude objednateli protokolárně předáno zhotovitelem a odvezeno zhotovitelem  do TS Náchod. Projektová dokumentace na SO 190 - Dočasné dopravní značení silnice III/304 13A a MK  bude předána až vítězi soutěže.

I)  Platební podmínky

Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Provedené práce budou uhrazeny ve lhůtě do 90 ti dnů po obdržení faktury na základě oceněného soupisu provedených a odsouhlasených prací, až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část bude zhotoviteli vyplacena po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

J)  Obsah a forma nabídek

Nabídka musí být členěna takto :

 • 1. Krycí list nabídky, kde bude dále uvedena cena díla včetně DPH a lhůta plnění (je přílohou výzvy).
 • 2. Rekapitulace ceny.
 • 3. Doložení splnění kvalifikace zájemce podle článku F).
 • 4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky), musí být podepsán osobou ktomu oprávněnou; zadavatel

doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady, poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za zájemce.

5.   Oceněný výkaz výměr.

 

 

 

K)  Práva zadavatele

 • - Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy kpodání nabídky.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o dílo dál jednat a upřesnit její konečné znění.
 • - Zadavatel má právo úplně odstoupit od některých částí stavby, které by nebyly realizovány.
 • - Zadavatel si vyhrazuje možnost záměny použitých materiálů, výrobků a řešení povrchů.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo předem písemně schvalovat zhotoviteli výběr subdodavatelů.
 • - Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na webu města Náchod cenovou nabídku vítězného uchazeče včetně textu smlouvy o dílo, případného dodatku smlouvy o dílo a výslednou cenu zakázky po jejím dokončení.

 

V Náchodě dne 29.9.2011

.................................

Jan Birke

starosta

 

 

 

 Přílohy:

Zadávací dokumentace     (3436_1823172527.zip / 4,84 MB)