Dnes
Teplota: 27.5 °C

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PŘÍSTAVBA VÝTAHU NA RADNICI V NÁCHODĚ


Datum od - do: 27.09.2011 - 12.10.2011
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 

Město Náchod,

 

Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, zastoupené místostarostou, Ing. Tomášem Šubertem, vyzývá  více zájemců k podání nabídky na:

 

" PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PŘÍSTAVBA VÝTAHU NA  RADNICI v Náchodě"

 

Výběr zhotovitele se řídí Vnitřním předpisem města Náchoda o zadávání zakázek do 6mil. Kč bez DPH.

 

A)  Identifikační údaje  zadavatele :           

     

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod         

IČ 00272868

zastoupené místostarostou, Ing. Tomášem Šubertem

tel.: 491 405 111

e-mail: podatelna@mestonachod.cz

 

 

B) Předmět  zakázky : 

    

 • Jedná se o vypracování projektové dokumentace na přístavbu výtahu umístěném v exteriéru dvorní části radnice ( viz přiložené orientační půdorysy), Masarykovo náměstí 40 v Náchodě, která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 10739/6-1467 a nachází se na území Městské památkové zóny Náchod a v ochranném pásmu státního zámku a souboru památek historického jádra Náchoda.
 • Výtahová šachta ( výška cca 18m) bude mít půlkruhový tvar z lehce zabarveného skla s kovovým skeletem, aby ladila s vitrážovými okny, odsazená od vitrážových oken, vchody budou v místech nynějších oken přímo na chodby radnice, v přízemí bude zrušena místnost pokladny, nový zadní vchod vybudovat místo okna proti schodišti do sklepa. Dále bude třeba upravit ocelové schodiště vedoucí z II. do III. patra.
 • Výše investičních výdajů na realizaci přístavby výtahu se předpokládá 4 mil. Kč.
 • Projektu stavby bude předcházet jednoduchá alternativní studie se záměrem, jež musí být projednán s pracovníky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově pro vydání Závazného stanoviska, které bude součástí žádosti o územní řízení a stavební povolení.
 • Dokumentace bude vypracována ve stupni prováděcího projektu (dále jen projekt stavby).

Projekt stavby bude obsahovat veškeré náležitosti,  především výkresovou a textovou část s technickými  údaji zpracovanými v podrobnostech pro tento stupeň obvyklých tak, aby mohl být použit  pro vydání územního řízení, stavebního povolení a vlastní realizaci stavby.

 • Součásti projektu stavby bude i položkový rozpočet v cenách URS a výkaz výměr
 • Dále bude projekt stavby obsahovat vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a účastníků řízení přikládaných k žádosti o územní řízení a stavební povolení
 • Projektová dokumentace bude dodána také v elektronické podobě

 

 • Projektová dokumentace je elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách :

http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/verejne-zakazky/vytah_radnice.zip

 

 

 

C ) Doba plnění a místo plnění:

     

 • Předpokládaná doba plnění : do 30.11. 2011
 • Radnice, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

 

D) Kvalifikace dodavatelů :

    

 • Uchazeč se prokáže kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo kopií živnostenského listu
 • Uchazeč prokáže splnění své kvalifikace společně s nabídkou a návrhem smlouvy o dílo
 • Uchazeč doloží min. 1 uskutečněnou projektovou dokumentaci vč. vyjádření investora na realizaci stavebních úprav památkových objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

 

 

E ) Způsob hodnocení nabídek:

     

 • Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH za podmínky dodržení požadovaných parametrů díla.

 

 

F) Požadavky na jednotný způsob zpracování  ceny  a obsah nabídky:

 

 • Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná vcelkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena vč.DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla.
 • Celková cena bude doložena rozčleněným nabídkovým rozpočtem.
 • Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí spředmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla a předání díla.

 

 

Nabídka musí být členěna shodně s touto zadávací dokumentací a musí obsahovat:

 • 1. Krycí list nabídky: název a přesná adresa uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického spojení, kde bude dále uvedena cena díla včetně DPH a lhůta plnění.
 • 2. Doložení kvalifikace dle článku D)
 • 3. Cenová nabídka vč. rekapitulace ceny
 • 4. Ostatní údaje o nabídce
 • 5. Písemné prohlášení uchazeče, že souhlasí stím, aby jím předložená nabídka byla zveřejněna na webových stránkách zadavatele.

 

 

Platební podmínky:

 

 • Cena za provedené dílo dle části B) Předmět zakázky bude uhrazena na základě vystavených faktur s 60 denní splatností dle soupisu provedených prací, po získání příslušných povolení, rozhodnutí, souhlasů dle zákona č. 183/2006Sb. vč. jeho prováděcích vyhlášek, a to vždy do výše 80%. Zbývající část, tj. 20% bude proplacena až po dokončení stavby dle této projektové dokumentace.

 

 

G) Soutěžní lhůta a místo podání nabídek :

 

 • Soutěžní lhůta začíná: 27.9. 2011
 • Soutěžní lhůta končí dnem podání nabídek: 12.10. 2011 ve 12:00 hodin
 • Místo podání nabídek:

Podatelna Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí 40 - každý pracovní den soutěžní lhůty od 8:00 hod. do 13:00 hod. nebo doporučeně poštou. 

 • Obálky budou zalepeny a označeny nápisem:

"RADNICE - VÝTAH - NEOTVÍRAT"

 

 

 

H) Práva zadavatele:

 • Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy kpodání nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dál jednat a upřesnit její konečné znění.
 • Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídek a jejich doručením.

 

 

Vztahy neupravené tímto vyhlášením se řídí ustanovením  Obchodního zákoníku.

                                                                                             

Podmínky uvedené v tomto dokumentu jsou pro uchazeče závazné a jejich nesplnění je důvodem k vyloučení ze soutěže.

 

Prohlídka přímo na místě se koná  v pondělí 3.10.2011 ve 13,30 hodin u zadního vchodu do radnice.

Případné dotazy na tel. 491 405 252 (Jaroslava Balcarová)

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Tomáš Šubert

                                                                                                          místostarosta Města Náchoda

 

 

V Náchodě dne 27.9.2011