Dnes
Teplota: 22.6 °C

Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I.tř. v Náchodě a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace


Datum od - do: 11.07.2011 - 22.07.2011
Typ: Výzva k podání nabídky
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah:MĚSTO NÁCHOD

 

vyzývá podle „Vnitřního předpisu města Náchoda do 6 mil. Kč bez DPH na zadávání zakázek" zájemce k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, kterou v souladu s § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), není Město Náchod povinno zadávat prostřednictvím zadávacího řízení upraveného v zákonu a ani ji nezadává jedním ze zadávacích řízení dle zákona. Podle § 6 zákona touto výzvou k podání nabídky plní Město Náchod povinnost dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Předpokládanou hodnotu výše uvedené zakázky stanovilo Město Náchod ve výši 1 200 000,- Kč včetně DPH.

•A)   Identifikační údaje vyzývatele

Město Náchod,  se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, IČ 00272868

Zastoupené Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Chaloupka, č.t 491 405 183, mobil 602 243 974, e-mailová adresa j.chaloupka@mestonachod.cz

•B)   Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení stavby "Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I.tř. v Náchodě a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace" - přechody pro chodce ul. Kostelecká v křížení s ulicemi Kollárova a Smiřických v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Ing.Jaroslav Wolf - WM ATELIER aut. inženýr pozemních a dopravních staveb č.0500124, Nábřeží Obránců Míru 586, 468 22  Železný Brod, č. zak. WM 09/02 z října 2009 a dle projektové dokumentace na elektro vypracované firmou Vladimír Václavík - ELEKTROPROJEKT, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, č. zak. 05/2010 z února 2010.

 Projektová dokumentace  byla zpracována pro 2 objekty přechodů pro chodce a skládá se z částí  stavební projektant /WM Ateliér/ a elektro projektant/Elektroprojekt.

Stavba se nachází ve městě Náchod na silnici I/14 v ulici Kostelecká, v katastrálním území Náchod. Stavba má dva objekty a to SO 01 a SO 02. Objekt SO 01 je přechod u křižovatky ulic Kostelecká s Kollárovou. Délka objektu je včetně VDZ  0,075 km. Objekt SO 02 je přechod u křižovatky ulic Kostelecká s ulicí Smiřických. Délka objektu včetně VDZ je 0,055 km.

Akce je realizována v rámci projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I.tř. v Náchodě a jejího zpřístupnění osobám se sníženou schopností pohybu a orientace", na který byl přislíben příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

•C)   Základní technické informace

Stávající stav:

Na silnici I/14, u křižovatky ulic Kostelecká a Kollárova je přechod pro chodce s provizorním ochranným ostrůvkem
z červenobílých plastových prefa prvků.

Přechod pro chodce u křižovatky ulic Kostelecká a Smiřických je bez ochranného ostrůvku a je před křižovatkou ve směru na Č. Kostelec. Přechod brání plynulosti dopravy při odbočování vozidel do ulice Smiřických. Tento přechod není normový. Nemá ochranný ostrůvek pro chodce a nástupní chodníky neumožňují bezbariérové používání, nejsou opatřeny prvky pro pohyb osob OSP a OSO. Přechod není nasvícen dle normy.

 

Navrhované řešení:

Objekt SO 01 přechod u křižovatky s ulicí Kollárova bude z provizorního stavu přestavěn na definitivní,  instalovány povrchové prvky pro osoby OSO + OSP a nasvícen dle normy. Nemění se odvodnění vozovky

Objekt SO 02 křižovatka s ulici Smiřických, zde bude přechod posunut za křižovatku ve směru na Č. Kostelec, bude opatřen ochranným ostrůvkem pro chodce, instalovány prvky pro osoby OSO + OSP a nasvícen dle normy . Posunutí přechodu si vynutí posunutí uliční vpustě, aby nebyla v místě přechodu.

Stavební úpravy u obou objektů jsou ve stávající šířce komunikace. Nemění se příčný ani podélný sklon vozovky. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:              20. srpna 2011

Závazný limitní termín dokončení stavebních prací:         31. října 2011

Závazný termín dokončení díla:                                            10. listopadu 2011

•D)   Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr, krycí list nabídky, projektovou dokumentaci v elektronické podobě na CD (na vyžádání je možné nahlédnout do tištěné podoby projektové dokumentace po předchozí telefonické dohodě - Ing. Jan Chaloupka tel. 491 405 183, mobil 602 243 974, e-mail: j.chaloupka@mestonachod.cz, na adrese MěÚ Náchod, Odbor dopravy, Němcové 2020, 547 01 Náchod).

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

•E)    Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku zájemce předloží nejpozději do 22. července 2011 do 12:00 hodin.

Cenovou nabídku zašlete na adresu: Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod (v případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení).

Osobní předání nabídek je možné na informacích (v podatelně) na výše uvedené adrese - kancelář č. 1 v přízemí budovy radnice.

Zalepenou obálku označte nápisem "Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I.tř. v Náchodě a její zpřístupnění osobám S OMEZENOU SCHOPNOPSTÍ POHYBU A ORIENTACE" - přechodY pro chodce ul. Kostelecká v křížení s ulicemi Kollarova a SmiřickÝch - neotvírat"

Otevírání obálek bude neveřejné.

•F)    Požadavky na prokázání kvalifikace

Kvalifikaci splní zájemce, který doloží:

 • a) výpis zobchodního rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis zjiné obdobné evidence, pokud je vní zapsán, a to voriginále nebo vúředně ověřené kopii tohoto dokladu, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů kposlednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
 • b) dokladem o oprávnění kpodnikání podle zvláštních právních předpisů vrozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to voriginále nebo vúředně ověřené kopii tohoto dokladu,
 • c) návrh smlouvy o dílo, který musí být podepsán statutárním zástupcem.

•G)   Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena včetně DPH.

•H)   Způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně  DPH a musí obsahovat veškeré náklady zájemce nezbytné k realizaci díla, včetně dopravy do místa plnění, uložení odpadu na skládce a dalších vedlejších nákladů.

Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu (v členění dle výkazu výměr). Zájemce odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny díla. Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla.

 


•I)      Platební podmínky:

Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Provedené práce budou uhrazeny na základě oceněného soupisu provedených a odsouhlasených prací po dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, uvedených v zápise
o odevzdání a převzetí stavby. Vybraným uchazeč vystaví na základě zápisu o odevzdání a převzetí stavby fakturu se splatností 30 dnů ode dne doručení zadavateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů. Na faktuře musí být navíc uvedeno: název projektu, registrační číslo projektu (pokud je již známo) a věta „Tato akce je spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury".

•J)    Obsah, forma a zpracování nabídek:

 • - Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována včeském jazyce.
 • - Uchazeč je povinen zadavateli garantovat komplexnost nabídky při dodržení základních technických a provozních parametrů dodávky dle podmínek zadávacího řízení.
 • - Uchazeč je povinen zadavateli garantovat splnění termínu kompletní dodávky. Uchazeč předloží návrh smlouvy
  o dílo, která musí obsahovat ujednání o penalizaci za nesplnění termínu, a to 0,1 % zcelkové ceny kompletní dodávky za každý den prodlení.
 • - Uchazeč poskytne záruční dobu vdélce nejméně 36 měsíců.

 

 

Nabídka musí být členěna shodně s touto zadávací dokumentací takto:

 • 1. Krycí list nabídky kde bude uvedena cena díla včetně DPH (je přílohou výzvy).
 • 2. Doložení splnění kvalifikace zájemce podle článku F) této výzvy.
 • 3. Cenová nabídka včetně rekapitulace ceny.
 • 4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo, musí být podepsán osobou ktomu oprávněnou; vyzývatel doporučuje, aby zájemce doložil knabídce příslušné doklady, poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná kjednání jménem nebo za zájemce.

•K)   Práva vyzývatele:

 • - Vyzývatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy kpodání nabídky bez udání důvodů.
 • - Vyzývatel si vyhrazuje právo o smlouvě dál jednat a upřesnit její konečné znění.
 • - Objednatel si vyhrazuje právo předem písemně schvalovat zhotoviteli výběr subdodavatelů.
 • - Vyzývatel nebude hradit zájemcům výdaje spojené se zpracováním nabídek a jejich doručením.

 

V Náchodě dne 7.7.2011

 

 

 

.................................

Ing. Tomáš Šubert

místostarosta

 

 

Přílohy:

 • - projektová dokumentace stavby velektronické podobě na CD
 • - krycí list nabídky

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná podle „Vnitřního předpisu města Náchoda do 6 mil.Kč bez DPH na zadávání zakázek" zájemce k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, kterou v souladu s § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, není Město Náchod povinno zadávat prostřednictvím zadávacího řízení upraveného v zákonu a ani ji nezadává jedním ze zadávacích řízení dle zákona. Podle § 6 zákona touto výzvou k podání nabídky plní Město Náchod povinnost dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Název:

"Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I.tř. v Náchodě a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace"
 - přechody pro chodce ul. Kostelecká v křížení s ulicemi Kollárova a Smiřických

 

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:

Město Náchod

Sídlo:

Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

IČ: 

00272868

DIČ:

CZ00272868

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Tomáš Šubert, místostarosta

Kontaktní osoba: 

Ing. Jan Chaloupka

Tel./fax:

491 405 183/491 405 298

E-mail: 

jan.chaloupka@mestonachod.cz

Uchazeč

Název:

 

Sídlo/místo podnikání:

 

Tel./fax:

 

E-mail:

 

IČ: 

 

DIČ:

 

Osoba oprávněná jednat:

 

 

 

Kontaktní osoba: 

 

Tel./fax:

 

E-mail: 

 

Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK

Cena celkem bez DPH:

Samostatně DPH (sazba 10 %):

Samostatně DPH (sazba 20 %):

Cena celkem včetně DPH:

 

 

 

 

Osoba oprávněná jednat za uchazeče

 

 

 

 

 

 

.....................................

podpis

 

 

razítko

 

 

 Přílohy:

Projektová dokumentace     (3257_83720154933.zip / 4,52 MB)