Dnes
Teplota: 14.6 °C

Jednosměrná místní komunikace - stavební úpravy části komunikace v ul. Českých Bratří


Datum od - do: 04.07.2011 - 14.07.2011
Typ: Výzva k podání nabídky
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 

 Město Náchod

Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 61

 

 


MĚSTO NÁCHOD

 

  

 

 

 

vyzývá podle „Vnitřního předpisu města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil.Kč bez DPH" zájemce k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, v souladu s § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

 • A) Identifikační údaje zadavatele

Město Náchod,  se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod,  IČ 00272868

Osoba zastupující zadavatele : Jan Birke, starosta

 • B) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:

Předmětem VZ je realizace stavby  stavby :

„Jednosměrná místní komunikace - stavební úpravy části komunikace v ul. Českých Bratří"

dle závazných podmínek veřejnoprávní smlouvy, v rozsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby vypracované fy. PROXION s.r.o. - projekční a inženýrská kancelář, Hurdálkova 206,  zak.č. 09/11, z data 5/2011 a dle přiloženého výkazu výměr.

Předpokládanou hodnotu výše uvedené zakázky stanovilo Město Náchod ve výši  1 500 000,- Kč bez DPH.

 

 • C) Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby :                                 1. srpna 2011

Závazný limitní termín dokončení stavby:                                             15. září 2011

Místo plnění: Náchod, ul. Českých Bratří, p.p.č. 2024/1 v katastrální území Náchod.

Místo stavby je volně přístupné, prohlídka nebude organizována.

 • D) Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje obsah nabídky, krycí list nabídky, rekapitulace ceny, výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky), projektovou dokumentaci stavby v elektronické podobě.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kovářová tel. 608 226 824 Město Náchod, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.


 • E) Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky zájemce doručí nejpozději do 14.7.2011 do 12:00 hodin.

Nabídku doručte na adresu: Město Náchod, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod (v případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení). Osobní předání nabídek je možné na informacích (podatelně) na výše uvedené adrese č. dv. 1 v přízemí radnice.

Zalepenou obálku označte nápisem „Jednosměrná místní komunikace - stavební úpravy části komunikace v ul. Českých Bratří" , NEOTEVÍRAT

 • F) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní zájemce, který doloží:

a)  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v originále nebo kopii tohoto dokladu, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,

b) dokladem o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v originále nebo v kopii tohoto dokladu,

c)  kopii platné smlouvy (nebo prohlášení pojišťovny - pojistný certifikát) o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši minimálně 5 mil. Kč, údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět zakázky v dopravních stavbách, a to ve formě prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče - minimální úroveň obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět zakázky v dopravních stavbách v posledních 3 účetních obdobích činí v součtu min. 10 mil. Kč bez DPH,

d)  certifikát systému řízení jakosti v oboru prováděných staveb vydaného podle českých technických norem řady ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou (dle  § 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.) nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie. Certifikát bude platný a předložen v kopii.

 

 • G) Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH za podmínky dodržení požadovaných parametrů díla.

 • H) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně  DPH a musí obsahovat veškeré náklady zájemce nezbytné k realizaci díla.

Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr. Uchazeč je povinen veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny díla. Jedná se například o vytyčení inženýrských sítí, geodetické zaměření skutečného provedení díla, náklady na dočasné dopravní značení, zajištění stanovení dopravního značení apod. včetně dopravy do místa plnění, uložení odpadu na skládce a dalších vedlejších nákladů. Rovněž do ceny díla (konstrukce zámečnické)  uchazeč zahrne případně zajištění dílenských  výkresů na zúžení rampy  apod.

Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla.

I)  Platební podmínky

Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Provedené práce budou uhrazeny ve lhůtě do 90 ti dnů po obdržení faktury na základě oceněného soupisu provedených a odsouhlasených prací, až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část bude zhotoviteli vyplacena po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

J)  Obsah a forma nabídek

Nabídka musí být členěna takto :

 • 1. Krycí list nabídky, kde bude dále uvedena cena díla včetně DPH a lhůta plnění (je přílohou výzvy).
 • 2. Rekapitulace ceny.
 • 3. Doložení splnění kvalifikace zájemce podle článku F).
 • 4. Podepsaný návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky), musí být podepsán osobou ktomu oprávněnou; zadavatel

doporučuje, aby uchazeč doložil k nabídce příslušné doklady, poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za zájemce.

5.   Oceněný výkaz výměr.

 

K)  Práva zadavatele

 • - Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy kpodání nabídky.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o dílo dál jednat a upřesnit její konečné znění.
 • - Zadavatel má právo úplně odstoupit od některých částí stavby, které by nebyly realizovány.
 • - Zadavatel si vyhrazuje možnost záměny použitých materiálů, výrobků a řešení povrchů.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo předem písemně schvalovat zhotoviteli výběr subdodavatelů.
 • - Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na webu města Náchod cenovou nabídku vítězného uchazeče včetně textu smlouvy o dílo, případného dodatku smlouvy o dílo a výslednou cenu zakázky po jejím dokončení.

 

V Náchodě dne 29.6.2011

 

.................................

Jan Birke

starosta

 

 

 

 

Příloha: zadávací dokumentacePřílohy:

Zadávací dokumentace     (3250_2721155834.zip / 0,72 MB)