Dnes
Teplota: 18.0 °C

DEMOLICE OBJEKTU BÝVALÉHO VÝKUPU OVOCE A ZELENINY DROBNÝCH PĚSTITELŮ NA ST. PARC. Č. 539/2 K.Ú. NÁCHOD


Datum od - do: 01.07.2011 - 29.07.2011
Typ: Výzva k podání nabídky
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 

 

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40  PSČ 547 61

 

 


 

Výzva více zájemcům k podání nabídky

 

 Město Náchod,Masarykovo námětí čp.40, 547 61 Náchod, zastoupené místostarostou,

 Ing.Tomášem Šubertem, vyzývá více zájemců k podání nabídky na :

 

„DEMOLICI OBJEKTU BÝVALÉHO VÝKUPU OVOCE A ZELENINY DROBNÝCH PĚSTITELŮ NA ST. PARC. Č. 539/2  K.Ú. NÁCHOD".

 

Výběr zhotovitele  se řídí vnitřním předpisem města Náchoda o zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH.

Předpokládanou hodnotu výše uvedené zakázky stanovilo Město Náchod ve výši 150 000,- Kč bez DPH.

 

A - Identifikační údaje zadavatele :

Město Náchod

Masarykovo námětí čp.40, 547 61 Náchod,

IČ 00272868

zastoupené, místostarostou, Ing.Tomášem Šubertem

tel.: 491 405 111

podatelna@mestonachod.cz

 

B - Název zakázky, doba a místo plnění :

 

„DEMOLICE  OBJEKTU BÝVALÉHO VÝKUPU OVOCE A ZELENINY DROBNÝCH PĚSTITELŮ NA ST. PARC. Č. 539/2  K.Ú. NÁCHOD".

 

 • Předpokládaná doba plnění září-říjen 2011
 • Ulice parkány objekt mezi čp. 333 a čp. 413, st.parcela č.539/2 k.ú. Náchod.

 

C-Předmět zakázky a dokumentace pro provedení :

 

 • Předmětem zákázky je dodávka demoličních prací jejíž rozsah je určen Výkazem výměr, celkovou situací stavby a fotodokumentací.

 

 

Minimální požadovaná záruka  dodávky je 60  měsíců od převzetí zakázky.

 

D - Zadávací dokumentace :

 

Zadávací dokumentace obsahuje výzvu, výkaz výměr, celkovou situaci stavby a fotodokumentaci.

 

E - Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů :

 

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění : (zákon č. 137/2006 Sb.)

 • 1. Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53, odst. (1), písm. d) doložením čestného prohlášení.
 • 2. Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54.

     

  Všechny doklady budou předloženy v  kopiích . Originály, nebo úředně ověřené  kopie dokladů  předloží  vybraný uchazeč .

 

3.  Technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 dost. 3

písm. a) seznam obdobných dodávek realizovaných za posledních  5 let, kde bude prokázáno že uchazeč předkládající nabídku provedl minimálně 2 obdobné dodávky.

 

4.   Uchazeč  předloží návrh smlouvy o dílo .

  

 

F - Způsob hodnocení nabídek :

 

Jediným hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

 

 

G - Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny a obsah nabídky :

 

 Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla, včetně dopravy do místa plnění, zabezpečení proti nežádoucím klimatickým vlivům, uložení odpadu na skládce a dalších vedlejších nákladů.

Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu dle výkazu výměr.Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny díla. Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla.

 

Nabídka musí být členěna shodně s touto zadávací dokumentací.

 • 1. Krycí list nabídky, kde bude uvedena cena díla včetně DPH a lhůta plnění.
 • 2. Doložení splnění kvalifikace uchazeče podle článku E.
 • 3. Cenová nabídka včetně rekapitulace ceny.
 • 4. Ostatní údaje o nabídce.

 

Kompletní nabídka bude  zadavateli předána v písemné  i v elektronické podobě.

 

 

H - Platební  podmínky :

 

            Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za provedené dílo provedené dle části C-Předmět zakázky bude uhrazena na základě vystavených faktur s 90 denní splatností do výše 90% sjednané ceny díla po převzetí díla zadavatelem . Zbývající část  10% bude proplacena po odstranění případných vad a nedodělků díla.

 

CH - Soutěžní lhůta a místo podání nabídek:

.     Soutěžní lhůta začíná :        4.7.2011

     Soutěžní lhůta končí dnem podání nabídek : 29.7.2011  ve  12:00 hod.

Místo podání nabídek

Podatelna Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 40, Náchod, každý pracovní den soutěžní lhůty od 8,00 hod. do 13,00 hod.

Nabídky podané osobně nebo doporučeně poštou budou označeny nápisem  :

 

SOUTĚŽ  - ODBOR INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA

 

„DEMOLICE  OBJEKTU BÝVALÉHO VÝKUPU OVOCE A ZELENINY DROBNÝCH PĚSTITELŮ NA ST. PARC. Č. 539/2  K.Ú. NÁCHOD".

 

 

 

I - Termín realizace zakázky:

 

            Dodávka zakázky provedená dle části C - Předmět zakázky bude provedena v těchto termínech :

zahájení prací : 20.9.2011

dokončení  nejpozději : 20.10.2011

      

 

J - Jako další podmínky soutěže zadavatel vymezuje :

 

Případná prohlídka na místě je možná v libovolném termínu objekt je volně přístupný a přístup k němu je z ulice  Parkány po pozemkové parcele č.  539/2. , která je ve vlastnictví města Náchod.

Kontakt na případné dotazy :

Cyril Šourek tel. 491 405 231, fax.:, e-mail: cyril.sourek@mestonachod.cz - referent odboru

investic a rozvoje  města Náchod.

 

K - Oznámení výsledku výběrového řízení:

 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen po termínu zasedání městské rady dne konané  dne  23.8.2011, nejpozději do 7.9.2011.

 

L-Práva zadavatele :

-  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky bez udání důvodů.

-  Zadavatel má právo úplně odstoupit od některých částí stavby, které by nebyly realizovány.

-  Zadavatel si vyhrazuje možnost záměny použitých materiálů, výrobků a řešení povrchů.

-  Objednatel si vyhrazuje právo předem písemně schvalovat zhotoviteli výběr subdodavatelů.

 • - Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídek a jejich doručením.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na svých internetových stránkách celou nabídku každého uchazeče, svybraným zhotovitelem uzavřenou smlouvu o dílo včetně všech jejich dodatků a konečnou cenu díla.

 

Vztahy neupravené tímto vyhlášením se řídí ustanovením  Obchodního zákoníku.

 

              Podmínky uvedené v tomto dokumentu jsou pro uchazeče závazné a jejich nesplnění je důvodem k vyloučení ze soutěže.

 

 

 

                                                                                               

                                                                                               .................................................                                                                                                                                    

V Náchodě dne : 30.6.2011                                                           Ing. Tomáš Šubert

                                                                                                              místostarostaPřílohy:

Zadávací dokumentace     (3246_7113022749.zip / 0,24 MB)