Dnes
Teplota: 18.2 °C

Souhrn usnesení ze 6. / 65. / schůze Rady města Náchoda konané 24. února 2020

Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2019

Usnesení č. 65/1542/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací : Středisko volného času Déčko Náchod, Základní umělecká škola, Náchod, MěSSS Marie, Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves a Sportovní zařízení města Náchoda

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 65/1543/20- rada města s o u h l a s í

č. 20023 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.03.2020 do 31.05.2020

č. 20024 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s p.
********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.03.2020 do 31.05.2020

č. 20025 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 4 s p. ********, kterým se prodlužuje tato
smlouva od 01.03.2020 do 31.05.2020

č. 20026 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 se p. ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.03.2020 do 31.03.2020

č. 20027 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s p********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.03.2020 do 31.03.2020

Usnesení č. 65/1544/20 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 20028 - uzavření Smlouvy o nájmu místnosti v městské
ubytovně v Náchodě v Běloveské ul. č.p. 2013 s p. ********

č. 20029 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v Náchodě v ulici Na Vyšehradě č.p. 98 s p. ********

č. 20030 - uzavření smlouvy o nájmu bytu s p. ********

č. 20031 - uzavření smlouvy o nájmu bytu s p. ********

Usnesení č. 65/1545/20 - rada města p o v ě ř u j e

č. 20032 - odbor SMF k zadání vypracování znaleckého posudku na stanovení ceny bytu č. 10 v č.p. 1346 v ulici Dvořákova
v Náchodě a

u k l á d á

odboru SMF připravit návrh na vypsání výběrového řízení na

prodej bytu č. 10 v č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě, který bude následně předložen ke schválení radě města

Usnesení č. 65/1546/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 368/2020 - po dohodě s ŘSD na připravovaný výkup pozemků na obchvat města Náchoda společné soudní znalce, a to na
ocenění pozemků pana ******** Mělník, na ocenění lesních pozemků vč. porostů ******** Nasavrky a dále na geodetické práce firmu Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, zastoupenou paní Ing. Janou Segešovou a panem Ing. Ladislavem Jarůškem

č. 2234 - uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o nájmu
výměníkových stanic č. 11111/20003 se společností innogy
Energo, s.r.o., IČO 25115171. Dodatkem č. 15 se zvýší počet
pronajatých výměníkových stanic o jednu stanici, a to v ul.
Kladská. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv

č. 5115/2019 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3440/2019 se společností innogy Energo, s.r.o., IČO
25115171. Věcné břemeno se týká uložení nových teplovodních přípojek umístěných pod povrchem pozemkových parcel města č. 490/3, č. 490/4, č. 490/5, č. 1965/1, č. 1972/1, č. 1972/5 a č. 1972/6 v katastrálním území Náchod. Celková délka teplovodních přípojek uložených v městských pozemcích je 170,77 m. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 42.692,50 Kč + DPH

č. 2667/2020 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3462/2020 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, na výpůjčku části stavební parcely č. 338/1 o výměře 990 m2
v katastrálním území Náchod, za účelem uskladnění likvidovaného dřeva, jeho následného nakládání do kontejnerů a exportu
obchodními partnery společnosti. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 25.2.2020 do 31.12.2020

č. 3379 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služby č. SMF/2722/2015 se společností HVB Leasing Czech Republic s.r.o., IČO 62917188 a BM LAND ČESKO s.r.o., IČO 04335686. Dodatkem č. 1 dochází ke změně na straně odběratele služby. Veškerá práva a povinnosti vzniklé ze smlouvy o poskytnutí služby
č. SMF/2722/2015 se převádí ze společnosti HVB Leasing Czech Republic s.r.o., IČO 62917188 na společnost BM LAND ČESKO s.r.o., IČO 04335686. Dodatek se uzavírá s účinností dnem
uveřejnění v registru smluv. Ostatní články smlouvy o poskytnutí služby se nemění

č. 9785/2018 - uzavření Smlouvy o nájmu pozemku VS
6408000420, naše číslo SMF/3468/2020, se Správou železnic,
státní organizace, IČO 70994234. Smlouva se týká pronájmu
části pozemkové parcely č. 2067/1 o výměře 435 m2 a části
pozemkové parcely č. 2058/59 o výměře 388 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem provozování veřejně prospěšné stavby - rekonstrukce místní komunikace. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 27.159,-Kč, tj. 33,-Kč/m2/rok. Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv s 3 měsíční výpovědní dobou

Žádost o schválení opatření proti holubům

Usnesení č. 65/1547/20 - rada města s o u h l a s í

s instalací tzv. zrcadlové fólie na střechu výtahu budovy radnice s následnou instalací hrotového systému proti usedání holubů, včetně provedení doprovodných prací a použití výškové techniky, za cenu do 37.000,-Kč včetně DPH. Práce provede odborná firma DDD Miloslav Prouza, Vrchoviny 26, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO 736 52 440 a firma Hasiči s.r.o., 28. října 850, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 252 67 345

Sbor dobrovolných hasičů Dobrošov - žádost o dotaci

Usnesení č. 65/1548/20 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 65/1549/20 - rada města s c h v a l u j e

posudky pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 3/KSCR/2020

Usnesení č. 65/1550/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 3/KSCR/2020 se společností Branka, o. p. s., se sídlem Němcové 2020, 547 01 Náchod, zastoupenou Markétou Venclovou, ředitelkou, IČO :
25915096, dle návrhu

Zápis z komise pro řešení SmartCity

Usnesení č. 65/1551/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z komise pro řešení SmartCity konané 10. 2. 2020

Dodatek ke smlouvě o úvěru r.č. 99024435944

Usnesení č. 65/1552/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek ke smlouvě o úvěru r.č. 99024435944

Rýzmburští ztracenci, z.s. - žádost o sponzorský dar

Usnesení č. 65/1553/20 - rada města z a m í t á

žádost z.s. Rýzmburští ztracenci

Milan Světlík - žádost o podporu - převeslování Atlantického oceánu

Usnesení č. 65/1554/20 - rada města p o s t u p u j e

žádost o podporu pana Milana Světlíka o převeslování
Atlantického oceánu tělovýchovné komisi s doporučením žádosti vyhovět

Stanovení výše úhrady neinvestičních výdajů obci Vysokov

Usnesení č. 65/1555/20 - rada města s t a n o v í

výši úhrad neinvestičních výdajů na rok 2020 na základě
veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysokov na 7.000 Kč za každé dítě z obce Vysokov, vzdělávající se v náchodských mateřských
školách

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 65/1556/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 12.02.2020 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení Harmonie dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 01.03.2020 do 31.05.2020, kauce na byt není stanovena

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 65/1557/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 7 až č. 9 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 65/1558/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.
SMF/3/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

Termínované vklady

Usnesení č. 65/1559/20 - rada města u k l á d á

odboru SMF uložit dočasně volné disponibilní finanční prostředky dle návrhu a pověřuje starostu města p. Birke podpisem
příslušných smluvních dokumentů

Žádost o změnu Územního plánu Náchod

Usnesení č. 65/1560/20 - rada města s o u h l a s í

s úpravou textové části Územního plánu Náchod pro lokalitu s označením Z1/j a souhlasí se zapracováním do návrhu změny č. 2 ÚP Náchod

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK

Usnesení č. 65/1561/20 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace ve výši 500.000,- Kč na akci „Obnova lázeňství v Náchodě" předložené do programu 20RGI02 - Dotace na
individuální účel - jednorázové akce vyhlášené
Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0077

Cenová nabídka na vykonání autorského dozoru na akci: Most přes Metuji, Náchod
- Běloves

Usnesení č. 65/1562/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výkon činnosti autorského dozoru na akci Most přes Metuji, Náchod - Běloves, pro společnost MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Rekonstrukce domu ulice Odboje č.p. 50, k.ú. Staré Město nad Metují - energetické hodnocení pro dotační program IROP

Usnesení č. 65/1563/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro Ing. Petra Frintu, Václavická 1714, Náchod, IČO 42891116 na akci Rekonstrukce domu ulice Odboje č.p.50, k.ú. Staré Město nad Metují na vypracování energetického hodnocení, povinné přílohy žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, 78. výzvy Energetické úspory v bytových domech III.

Výběr zhotovitele stavby Parkour Náchod-Roudné

Usnesení č. 65/1564/20 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky a schvaluje uzavření smlouvy se


společností Hřiště cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO:
28354303. Smlouva o dílo bude uzavřena dle předloženého
konceptu. Rada města pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění na realizaci stavby : ,,Parkour
Náchod-Roudné "

PD - společný pás pro chodce a cyklisty přes železniční přejezd v ul. Kladská v Náchodě Bělovsi

Usnesení č. 65/1565/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky
projektantovi p. Miloslavu Kučerovi, Svitavská 1469, 500 12
Hradec Králové, IČO 12349615 na zpracování projektové
dokumentace pro společné územní a stavební řízení, v rozsahu pro provedení stavby na stavbu společného pásu pro chodce a cyklisty v ul. Kladská v Náchodě Bělovsi

Veřejné osvětlení v ul. K Rozvodně - oprava stávajícího stavu

Usnesení č. 65/1566/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na akci „Veřejné osvětlení v ul. K Rozvodně - oprava stávajícího stavu" pro společnost TELKABEL s r.o., Českých bratří 89, 547 01
Náchod, IČ:25289675, DIČ:CZ25289675.

ZŠ Babí úprava hřiště, umělý trávník

Usnesení č. 65/1567/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na úpravu hřiště, umělý trávník na ZŠ Babí pro společnost B plus P spol.
s r. o.,Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25297015

Oprava ulice Na Koletově - zpracování geodetického zaměření stávajícího stavu

Usnesení č. 65/1568/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na akci oprava ul. Na Koletově - zpracování geodetického zaměření
stávajícího stavu pro společnost Geodézie - TOPOS a.s., Pulická 377, 518 01 Dobruška, IČ:25278878,DIČ: CZ25278878

Novostavba sportovně kulturního centra Náchod - Babí, výkon činnosti autorského dozoru

Usnesení č. 65/1569/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výkon činnosti autorského dozoru na akci Novostavba sportovně
kulturního centra Náchod - Babí, zhotoviteli Centrum PRO, s r.o., Belveder 126, 518 01 Dobruška, IČ:03161331, DIČ:CZ03161331

Žádost o dotaci DLNK s.r.o.

Usnesení č. 65/1570/20 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci DLNK s.r.o. (IČO 26012162), zastoupenou panem Bc. Davidem Línkem - jednatelem společnosti, ve výši 35 000,- Kč na uhrazení části nákladů souvisejících s pořádáním akce Letní fiesta horkovzdušných balónů - start balónů z
Náchoda, která se uskuteční v termínu 3. - 6. 9. 2020 včetně
rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Plnění rozpočtu za leden 2020

Usnesení č. 65/1571/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Veřejná zakázka malého rozsahu „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras" - vypsání VŘ, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 65/1572/20 - rada města s o u h l a s í

- s vypsáním výběrového řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras"

- se zadávací dokumentací k předmětné zakázce dle
předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Usnesení č. 65/1573/20 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Náchod, Zámecká 243,
Bartoňova vila, obnova teras" ve složení za město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Eva Zákravská (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Romana Pichová), s tím, že
komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna
nadpoloviční účast členů na daném jednání.

Chodník v ulice Ryšavého - kácení

Usnesení č. 65/1574/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na kácení zeleně v rámci stavby Chodník v ul. Ryšavého, k.ú Babí u
Náchoda, zhotoviteli Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod , IČO: 25270095

Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda

Usnesení č. 65/1575/20 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci na projekt Chodník v ul. Ryšavého, Babí u Náchoda do 12. výzvy MAS Stolové hory - IROP -
Udržitelná a bezpečná doprava - I.

MŠ Havlíčkova - PD výdejních kuchyněk

Usnesení č. 65/1576/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro S atelier s. r. o., Palackého 920, 547 01 Náchod IČ: 28778626

Spolkový dům provedení inženýrsko-geologického průzkumu

Usnesení č. 65/1577/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro akci spolkový dům provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro společnost GeoEko, s.r.o., Jabloňská 815, 537 01 Chrudim, IČ: 01828398

Žádost o umístění přenosného stožáru pro jednotku bezdrátového datového spoje na střechu budovy restaurace Jiráskova koupaliště

Usnesení č. 65/1578/20 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí

MěSSS Marie - výměna baterií u evakuačního výtahu

Usnesení č. 65/1579/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro UPS

Technology, spol. s r. o., Za školou 648/3, 617 00 Brno IČO
41605373

Úpravna vody Běloves - přístřešek pro tlakové lahve

Usnesení č. 65/1580/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky firmě: VŠE PRO STAVBY s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO: 28969553 na zhotovení ocelového přístřešku pro tlakové lahve, včetně
přístupového chodníku ze zámkové dlažby a čistící zóny před vraty do úpravny vody v Bělovsi

Nabídka knihy „Královéhradecký kraj - kultura bez hranic"

Usnesení č. 65/1581/20 - rada města n e s c h v a l u j e

objednání prezentace města Náchoda v knize „Královéhradecký kraj - kultura bez hranic", vydávané společností KULTPRO, z.s. (IČO 22840869)

Zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města

Usnesení č. 65/1582/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise konané 19. února 2020

Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství - „Nasvícení památkové secesní procházkové haly v lázeňském parku v obci Kudowa-Zdrój"

Usnesení č. 65/1583/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace a

s o u h l a s í

s realizací mikroprojektu s názvem „Nasvícení památkové secesní procházkové haly v lázeňském parku v obci Kudowa-Zdrój".
Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Usnesení č. 65/1584/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit uzavření Deklarace partnerství na projekt: „Nasvícení
památkové secesní procházkové haly v lázeňském parku v obci Kudowa-Zdrój" s obcí Kudowa-Zdrój. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství „Kovářské tradice ve skanzenu ve Stroužném"

Usnesení č. 65/1585/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace a

s o u h l a s í

s realizací mikroprojektu s názvem „Kovářské tradice ve skanzenu ve Stroužném". Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu
Glacensis

Usnesení č. 65/1586/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit uzavření Deklarace partnerství na projekt: „Kovářské
tradice ve skanzenu ve Stroužném" s Muzeem lidové kultury
Sudetského pohoří. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím
Euroregionu Glacensis

PD na opravu dešťové kanalizace v ulici Myslbekova

Usnesení č. 65/1587/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky p. Lucii Brandové, DiS., Zábrodí 161, 549 41 Zábrodí, IČO: 73845281 na zpracování PD na opravu dešťové kanalizace v ul. Myslbekova v Náchodě

V Náchodě 25. února 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta