Dnes
Teplota: 24.0 °C

Souhrn usnesení ze 2. / 61. / schůze Rady města Náchoda konané 27. ledna 2020

Výroční zprávy základních a mateřských škol

Usnesení č. 61/1430/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy o činnosti Základní školy, Náchod, Drtinovo
náměstí 121; Základní školy, Náchod, 1. Máje 365; Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55; Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 a Mateřské školy, Náchod, Alšova 952

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 61/1431/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 15807/2019 - koupi, č. 16395/2019 - prodej,

č. 6994/2018/11 - koupi, č. 706/2020 - prodej, č. 898/2020 - směnu,

č. 1316/2020 - změnu katastrální hranice, č. 9977/2019/2 -
revokovat usnesení a schválit bezúplatný převod, č. 1717/2020 - prodej

Usnesení č. 61/1432/20 - rada města o d r o č u j e

č. 10712/2017

Usnesení č. 61/1433/20 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 20013 - uzavření Smlouvy o nájmu místnosti na městské
ubytovně v Běloveské ul. 2013 v Náchodě s p. *******

Usnesení č. 61/1434/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 20014 - uvolnění místnosti č. 10 na městské ubytovně
v Běloveské ul. 2013 v Náchodě k 31.01.2020

Usnesení č. 61/1435/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20015 - s kompenzací částky Kč 20.000,00 proti úhradě
„čistého" nájemného v roce 2020 nájemníkovi bytu č. 1 v č.p. 247 v ulici Tyršova v Náchodě a

z a m í t á

částku Kč 19.252,00 jako výplatu nebo jako tzv. „odbydlení"
nájemníkovi bytu č. 1 v č.p. 247 v ulici Tyršova v Náchodě jako kompenzaci za provedenou opravu kuchyně v tomto bytě

Usnesení č. 61/1436/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 3886 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti č. SMF/3438/2019 s organizací Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234. Věcné břemeno bude zřízeno na
pozemkové parcele č. 2067/1 v katastrálním území Náchod. Za zřízení břemene město uhradilo ve prospěch organizace Správa železnic, státní organizace, úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH
v zákonné výši. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Město Náchod zajistí vklad smlouvy do katastru nemovitostí a uhradí náklady související se zápisem smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 13608/2018 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3455/2020 s paní ****** z Náchoda, na pronájem části
pozemkové parcely č. 952/1 o výměře 25 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem parkování motorových vozidel do vybudování sjezdu na dobu 1 roku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne 1.2.2020 do 31.12.2020. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.250,- Kč/rok

č. 16557/2019 - uzavření Smlouvy o nájmu č. 6516/2020, naše číslo č. SMF/3456/2020 s Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451.

Smlouva se týká pronájmu pozemkové parcely č. 290/3 o výměře 146 m2 v katastrálním území Staré Město nad Metují, za účelem dočasného užívání zahrady příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.2.2020 do dne podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí kupní smlouvy na prodej předmětu nájmu, nejdéle však do 31.1.2025. Celkové roční nájemné je stanoveno dohodou ve výši 3.504,- Kč

č. 3878 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. SMF/3038/2017 se společností innogy Energo, s. r. o., IČO
25115171. Dodatkem č. 1 se změní, že od roku 2020 nebude
společnost innogy Energo, s. r. o. platit městu Náchodu roční nájemné, ale bude vkládat peněžní prostředky ve výši tohoto ročního nájemného do rekonstrukce a modernizace
výměníkových stanic, které jsou zahrnuty do Smlouvy o nájmu výměníkových stanic č. 11111/20003 ve znění uzavřených
dodatků

Usnesení č. 61/1437/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20016 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu, uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č.10 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. ****** na období od 01.02.2020 do 29.02.2020, měsíční nájemné je Kč
5.000,00, jistota Kč 5.000,00. Na dluhy bude sepsán splátkový kalendář

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 61/1438/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/22/2020 až SMF/24/2020 dle návrhů

- schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/25/2020

Usnesení č. 61/1439/20 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/26/2020 až č. SMF/29/2020 dle návrhů

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/31/2020

Usnesení č. 61/1440/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit toto usnesení:

Zastupitelstvo města Náchoda schvaluje poskytnutí dotace v režimu de minimis příjemci Technické služby Náchod, s. r. o., na nákup automobilu pro svoz komunálního odpadu, ve výši 80 % kupní ceny automobilu bez DPH, dosažené v zadávacím řízení, maximálně však ve výši 3.280.000 Kč, a to za těchto podmínek:

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v režimu de minimis bude uzavřena dle ustáleného vzoru poté, co příjemce dotace uzavře kupní smlouvu s vybraným dodavatelem a podá žádost o poskytnutí dotace ve výši podložené kupní smlouvou,

- schválení finálního textu veřejnoprávní smlouvy před jejím uzavřením se ponechává v působnosti Rady města Náchoda"

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 61/1441/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání lázeňské komise ze dne 16.12.2019

- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise z 18.12.2019

- zápis z jednání kulturní komise ze dne 20.1.2020

- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.1.2020

- zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.1.2020

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP/P

Usnesení č. 61/1442/20 - rada města s o u h l a s í

se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro Sabrinu
Hermanovou, držitelku ZTP/P průkazu, na parkovišti v ulici
Českých bratří, před domem č.p. 563, na pozemku p.p.č. 2024/1 v k. ú. Náchod, vlastník město Náchod

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 61/1443/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v předloženém znění

Změny v komisích rady města

Usnesení č. 61/1444/20 - rada města o d v o l á v á

paní Simonu Prouzovou z komise sociální, z komise lázeňské a školské komise

Usnesení č. 61/1445/20 - rada města j m e n u j e

Ing. Bc. Janu Ungrovou členkou sociální komise

pana Pavla Sokoláře členem lázeňské komise

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 61/1446/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 94 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Návrh na složení členů správní a dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Usnesení č. 61/1447/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit změny ve Statutu Kulturní a sportovní nadace, dle návrhu a schvaluje složení správní a dozorčí rady Nadace

Kontrolní výbor - plán práce na I. pololetí 2020

Usnesení č. 61/1448/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2020 bez Kontroly činností komisí města zřízených RM, neboť taková kontrola v souladu s § 119 zák.č. 128/2000 Sb. KV ZM
nepřísluší

Kontrolní výbor ZM - kontroly provedené ve II. pol.2019

Usnesení č. 61/1449/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vzít dané zprávy na vědomí

Oprava počátečních stavů

Usnesení č. 61/1450/20 - rada města u k l á d á

odboru SMF vyrovnat rozdíly v účetnictví u DDP

Bartoňova vila - SVČ Déčko - PD na opravu sociálních zařízení

Usnesení č. 61/1451/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky společnosti Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO: 28969553 na zpracování projektové dokumentace na opravu sociálních zařízení v 1. a 2. NP domu čp. 243, Zámecká ul. Náchod - SVČ Déčko

Oprava vývěsních hodin na Kamenici - doplnění fotovoltaických článků

Usnesení č. 61/1452/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky panu Petru Podzemskému, uměleckému kováři a zámečníkovi, Na Dračkách 772/8, 162 00 Praha 6, IČO 16475470 na opravu vývěsních hodin v majetku města zavěšených na čp. 139 na Kamenici v Náchodě včetně osazení fotovoltaickými články pro provoz hodin na solární energii

Obnova malby v obřadní síni radnice

Usnesení č. 61/1453/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšením honoráře Akademickému malíři Zdeňku Novotnému, U Zvoničky 13/3, 166 00 Praha 6 - Veleslavín, IČO: 49277944 o náklady na rozšířený restaurátorský průzkum a doplnění
restaurátorského záměru a s posunutím termínu dokončení
obnovy poškozené malířské výzdoby interiéru obřadní síně
radnice

Injektáž zdi odstranění vlhkosti v jídelně ZŠ Drtinovo nám.

Usnesení č. 61/1454/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a schvaluje uzavření objednávky pro společnost ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod IČ: 25931300

Vestavba zasedací místnosti MÚ Němcové 2020 - projektová dokumentace

Usnesení č. 61/1455/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a uzavření objednávky pro projekční kancelář PROXION s. r. o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod IČ: 25264451

Komunikace ulice Tkalcovská - projektová dokumentace

Usnesení č. 61/1456/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a vystavení objednávky na
vypracování projektové dokumentace „komunikace ul.
Tkalcovská, pro společné územní (DÚR) a stavební řízení (DSP) v podrobnostech pro provedení stavby (PDPS) a dokumentace demolice vlečky pro zhotovitele - Ing. Jana Lahodu, IČO
06654720, Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9

Kácení lípy a úprava zeleně pro akci : ,,Most přes Metuji, Náchod - Běloves, ul. U Zbrojnice"

Usnesení č. 61/1457/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou na kácení lípy srdčité a souhlasí s
vystavením objednávky na akci: ,,Most přes Metuji, Náchod - Běloves, ul. U Zbrojnice" pro Ondřeje Laštovičku Horní
Radechová 65, 549 46 IČ: 88256731

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 61/1458/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 14.01.2020 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení Harmonie dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 01.02.2020 do 30.04.2020, kauce na byt není stanovena

Závazný ukazatel na platy pro MěSSS Marie na rok 2020

Usnesení č. 61/1459/20 - rada města s c h v a l u j e

- závazný ukazatel na platy PO MěSSS na rok 2020 ve výši
17.546.000,- Kč a odpisy ve výši 146.930,-Kč

- zvýšení závazného ukazatele na platy od 1.4.2020 pro PO
MěSSS Marie dle předloženého návrhu v celkové výši
17.872.900,- Kč

Žádost o změnu dopravního značení v ul. Pod Lipím

Usnesení č. 61/1460/20 - rada města s o u h l a s í

se změnou dodatkové tabulky v původním znění „Mimo obyvatel města Náchoda"

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

Usnesení č. 61/1461/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v předloženém znění

Zpráva o činnosti Městského informačního centra Náchod za červenec-prosinec 2019

Usnesení č. 61/1462/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za červenec - prosinec 2019

Závazné ukazatele PO pro rok 2020

Usnesení č. 61/1463/20 - rada města s c h v a l u j e

navýšení limitů mzdových prostředků a odpisové plány PO
Sportovní zařízení města Náchoda, PO Kino Vesmír a PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves pro rok 2020 v navrhované výši

Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s. - vstupné

Usnesení č. 61/1464/20 - rada města s c h v a l u j e

výši vstupného na Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč a cenu jednoho losu do soutěže o ceny 20 Kč

Finanční dar na Mašínův statek

Usnesení č. 61/1465/20 - rada města n e s c h v a l u j e

poskytnutí daru na rekonstrukci Mašínova statku v Lošanech na Kolínsku

Navýšení rozpočtu kapitoly 14 - podpora financování obědů pro děti v soukromé mateřské škole a dětských skupinách

Usnesení č. 61/1466/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšení rozpočtu kapitoly 14 o 79.200 Kč na podporu

financování obědů pro děti, které navštěvují soukromou
mateřskou školu, nebo dětskou skupinu.

Smlouva o spolupráci s nadačním fondem NOVÉ ČESKO

Usnesení č. 61/1467/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Náchod a nadačním fondem NOVÉ ČESKO

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení projektových záměrů z EU/Erasmus+ pro rok 2020

Usnesení č. 61/1468/20 - rada města s c h v a l u j e

zapojení Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů z EU/Erasmus+ ve výši 1.600.000 Kč

Žádost ředitele Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 o souhlas se zapojením do dotačního programu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 61/1469/20 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 do dotačního programu z dotačního fondu Královéhradeckého kraje „Podpora mobility v kultuře" ve výši 70.000 Kč

Šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitelky mateřské školy

Usnesení č. 61/1470/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o končícím šestiletém období ředitelky Mateřské školy, Náchod, Březinova 669 Lenky Šimkové a ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 Mgr. Michaely Trejtnarové, a nebude na tato pracovní místa vyhlašovat konkurs

Zápis k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městem Náchod

Usnesení č. 61/1471/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

stanovený termín zápisu k povinné školní docházce
v náchodských základních školách ve dnech 02.04. a 03.04. 2020

Schválení limitu příspěvkových organizací na platy a odpisy pro rok 2020

Usnesení č. 61/1472/20 - rada města s c h v a l u j e

limity na platy a odpisy příspěvkových organizací pro rok 2020 v navrhované výši

Žádost Stavebního bytového družstva Náchod o souhlas vlastníka pozemku

Usnesení č. 61/1473/20 - rada města s o u h l a s í

s vydáním souhlasného stanoviska vlastníka pozemku st. č. 3075 v k. ú. Náchod, ulice Borská, na kterém se nachází bytový dům s čp. 1850 až 1852, pro Stavební bytové družstvo Náchod, aby SBD Náchod mohlo realizovat akci „Vestavba 3 ks výtahů do bytového domu čp. 1850 až 1852"

Prodloužení funkčního období v kontrolní komisi v Dobrovolném svazku obcí Kladská stezka

Usnesení č. 61/1474/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

pověřit ing. Ladislava Šimka zastupováním města Náchoda na jednáních kontrolní komise Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

Rozpočtová opatření od 01.01.2020

Usnesení č. 61/1475/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 3 a č.4 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Bytový dům ul. Odboje č.p.50, k.ú. Staré Město nad Metují

Usnesení č. 61/1476/20 - rada města s o u h l a s í

se záměrem stavebních úprav a návrhem předloženého
dispozičního řešení bytového domu ul. Odboje č.p. 50, k.ú. Staré Město nad Metují a schvaluje vystavení objednávky na
vypracování PD pro stavební řízení v podrobnostech pro
provedení stavby pro zhotovitele Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO 28969553

Sítě do oken proti hmyzu v MŠ Komenského

Usnesení č. 61/1477/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a schvaluje uzavření objednávky pro firmu
K plasty s. r. o., Husitská 11, 549 01 Nové Město nad Metují IČ: 62061356

Úprava vrtu Běla

Usnesení č. 61/1478/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Úprava vrtu Běla" zhotoviteli: ALPRIM CZ s.r.o. Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí IČO 28811470

,,ARTCENTRUM - zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení"

Usnesení č. 61/1479/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci
„ARTCENTRUM - zpracování projektové dokumentace pro
společné územní a stavební řízení" zhotoviteli: ATELIER
TSUNAMI s r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO:48151122.

Odměny, jiná plnění neuvolněným členům zastupitelstva města

Usnesení č. 61/1480/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

stanovit výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 01.03.2020 takto :

starosta - 51370, místostarosta - 30000, člen rady města - 10274, předseda výboru zastupitelstva města, komise rady města,
zvláštního orgánu města - 5137, člen výboru zastupitelstva města, komise rady města, zvláštního orgánu města - 4281, člen
zastupitelstva města - 2569. Dále rada města doporučuje
zastupitelstvu města, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená
zastupitelstvem města.

Návrh na vypracování posudku střechy ZŠ TGM

Usnesení č. 61/1481/20 - rada města u k l á d á

odborům SMF a IRM spolupracovat ve vystavení objednávky na kontrolu stavu konstrukcí střech a fotodokumentaci stavu střech na ZŠ TGM ing. Bohuslavu Rohlenovi, Nádražní 1500, Nové Město nad Metují na částku 20 300,- Kč + DPH.

Modernizace odborných učeben ZŠ Plhov - projektová dokumentace

Usnesení č. 61/1482/20 - rada města s c h v a l u j e

- cenovou nabídku na provedení projektové dokumentace - uzavření objednávky pro společnost PROXION s.r.o., Hurdálkova

206, 547 01 Náchod IČ: 25264451

Logotyp města

Usnesení č. 61/1483/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

aktualizaci logotypu města Náchoda

Instalace 2 ks sklopných sloupků do příjezdové cesty k Malým lázním

Usnesení č. 61/1484/20 - rada města s o u h l a s í

s instalací 2 ks sklopných sloupků do příjezdové cesty k Malým lázním z důvodu zamezení vjezdu motorových vozidel
k prameníku a do areálu Malých lázní. Požadované včetně
stavebních úprav zajistí firma Průmstav Náchod, IČO 252 75 062, Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, za cenu 19.474,93Kč dle
cenové nabídky

V Náchodě 28. ledna 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta