Dnes
Teplota: 23.9 °C

Souhrn usnesení z 52. / 59. / schůze Rady města Náchoda konané 23. prosince 2019

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 59/1376/19 – rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 90 až č.92 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

V Náchodě 23. prosince 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta