Dnes
Teplota: 24.1 °C

Souhrn usnesení ze 48. / 55. / schůze Rady města Náchoda konané 2. prosince 2019

Žádost o zařazení položky do rozpočtu města - dotace pro atletickou skupinu Jiřího Vondřejce

Usnesení č. 55/1289/19 - rada města s c h v a l u j e

zařazení položky „Dotace - Atletická skupina Náchod"
ve výši 18 000 Kč do rozpočtu města Náchoda na rok 2020
rozpočtovým opatřením. Příjemcem dotace je sportovní klub Hvězda Pardubice (IČO 26650193), zastoupený paní Ivou
Toušovou, předsedkyní spolku. Účelem dotace je úhrada části pronájmů sportovišť v Náchodě pro atletickou skupinu Náchod

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 55/1290/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 5499/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č.
SMF/3432/2019 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567.
Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení
umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 46/1, č. 1919/25 a č. 1922/1 v katastrálním území Náchod. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v městských pozemcích je 7,61 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 19175 - ukončení nájemní smlouvy bytu č. 2 v č.p. 727 v ul. Krámská v Náchodě dohodou k 30.11.2019

Usnesení č. 55/1291/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit č. 14368/2019 - směnu pozemků, 16236/2019 - převod

Směrnice rady města č. 2/2019 - řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Náchodem

Usnesení č. 55/1292/19 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici Rady města Náchoda č. 2/2019 - řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Náchodem

Pivobraní 2020

Usnesení č. 55/1293/19 - rada města s o u h l a s í

1) s bezplatným zapůjčením Masarykova náměstí v Náchodě za účelem konání akce Pivobraní 2020 v termínu 18. 07. 2020,

2) s bezplatným zapůjčením prostorů náchodské radnice na
Masarykově náměstí dne 18. 07. 2020 při akci Pivobraní za účelem vytvoření zázemí pro účinkující,

3) s výjimkou z nočního klidu dne 18. 07. 2020 do 19. 07. 2020 do 02:00 hodin (stejně jako v roce 2019) v souladu s OZV č. 1/2017, čl. 3, bod 1, písmeno f,

4) s uzavírkou Masarykova náměstí a s ním souvisejícím dopravním omezením v rozsahu:

a) omezení parkování na náměstí od 17. 07. 2020 od 18:00 hodin do 19. 07. 2020 do 12:00 hodin,

b) omezení vjezdu od 17. 07. 2020 od 18:00 hodin do 19. 07. 2020 do 12:00 hodin,

c) omezení vjezdu pro zásobování a Českou poštu od 18. 07. 2020 od 12:00 hodin do 19. 07. 2020 do 12:00 hodin.

Po celou dobu konání Pivobraní budou zpřístupněna otevřená restaurační zařízení. Omezení dopravy bude zajištěno ve spolupráci s Dopravním značením Náchod s.r.o.

5) se součinností s Technickými službami Náchod (přistavení kontejnerů, zapůjčení odpadkových košů),

6) s umístěním poutačů na sloupy veřejného osvětlení v celkovém počtu maximálně 50ks za úplatu dle platné OZV,

7) s umístěním poutačů na Pivobraní v počtu 2ks (1x3 m a 1x10 m) na pěší most na konci Kamenice u budovy „Itálie" za úplatu dle platné OZV

Prodloužení již dříve povolených vyhrazených stání v Náchodě

Usnesení č. 55/1294/19 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením dříve povolených vyhrazených parkovacích míst pro invalidy, firmy a organizace, vystavení zboží před prodejnou, umístění reklamních stojanů tzv. Á-ček a umístění předzahrádek v Náchodě dle návrhu

Převzetí objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda do správcovství Správou budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 55/1295/19 - rada města u k l á d á

Správě budov Náchod s.r.o. převzít do správy objekt bývalé školy v k.ú. Lipí u Náchoda č.p. 93

Žádost o vydání povolení k uspořádání ohňostroje

Usnesení č. 55/1296/19 - rada města s o u h l a s í

s vydáním povolení pro SDH Běloves k uspořádání ohňostroje dne 30. 12. 2019, čas zahájení 20:45 hodin a čas ukončení 21:15, resp. i s úklidem do 22:00 hodin, pod odborným dozorem
proškolené osoby v rámci silvestrovských oslav Nového roku pořádané SDH Běloves

Usnesení č. 55/1297/19 - rada města s o u h l a s í

s tím, že ohňostroj se uskuteční na části pozemku ve vlastnictví Města Náchoda na prostranství u hasičárny SDH Běloves za
těchto podmínek:

a) organizátor akce, SDH Běloves, resp. jeho statutární zástupci, zajistí, že v průběhu ohňostroje bude zajištěna bezpečnost osob a majetku proti poškození,

b) organizátor akce, SDH Běloves, resp. jeho statutární zástupci, zajistí, že po skončení ohňostroje bude zajištěn úklid předmětného pozemku a jeho bezprostředního okolí od zbytků pyrotechniky a to včetně odpadků od účastníků akce,

c) organizátor akce, SDH Běloves, resp. jeho statutární zástupci, ponesou právní odpovědnost za konání předmětné akce včetně případné náhrady škody, pokud vznikne v příčinné souvislosti s konáním předmětné akce

Žádost o dotaci FK Náchod - družstvo dívek

Usnesení č. 55/1298/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit dotaci pro organizaci FK Náchod spolek, (IČO 48653586), zastoupenou panem Ing. Milanem Vikem - předsedou, ve výši 18.000,- Kč na nákup sportovního vybavení pro družstvo dívek

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/175/2019

Usnesení č. 55/1299/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/175/2019

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 55/1300/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 85 a č.86 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Územní studie - předložení žádosti na kofinancování

Usnesení č. 55/1301/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci na kofinancování „Územní studie krajiny správního obvodu OPR Náchod" do Výzvy č.14/2016
vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí

Schválení zahraniční pracovní cesty na veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR

Usnesení č. 55/1302/19 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu Lucie Dostálové a Jany Somernitzové na veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR, Rybárstvo a Vol´ný čas, Poľovníctvo a oddych Bratislava, která se uskuteční ve dnech 22. - 24. 1. 2020 (s cestou tam a zpět)

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - SVČ Déčko Náchod, Hvězda orientu

Usnesení č. 55/1303/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě pro organizaci SVČ Déčko Náchod (IČO 00536211), zastoupenou paní Kateřinou Hiebschovou - ředitelkou, ve výši 22 000 Kč vč. DPH na akci „Velkolepá taneční show", která se uskuteční ve dnech

1. - 2. 2. 2020

Schválení darovací smlouvy

Usnesení č. 55/1304/19 - rada města s c h v a l u j e

Darovací smlouvu č. 30/KSCR/2019 od firmy Wimex s. r. o.,
Broumovská 72, 574 01 Náchod zastoupené panem Markem Hanzlem, jednatelem společnosti

Záchytné sítě a světelná tabule stadion Hamra

Usnesení č. 55/1305/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informace k možnosti umístění světelné tabule a záchytných sítí na Atletický stadion Hamra v Náchodě

Schválení žádostí o dotaci pro MIC na Masarykově náměstí a pro MIC na zámku

Usnesení č. 55/1306/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením 2 žádostí o dotaci do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo Programu 20CRG04
vyhlášeného Královéhradeckým krajem; RM souhlasí se záměrem zahrnout částku ve výši 219 500 Kč vč. DPH do rozpočtového opatření v roce 2020 do kapitoly 16 - Kultura na výrobu
informačních a propagačních materiálů, pokrytí výdajů na
brigádníky, nákup mobiliáře a členské poplatky A.T.I.C. ČR a pověřuje odb. kultury, sportu a cest. ruchu zajištěním uvedených
položek

Návrh na odměny ředitelům PO II. pol. 2019

Usnesení č. 55/1307/19 - rada města s c h v a l u j e

vyplacení odměn za II. pololetí 2019 ředitelům PO dle návrhů

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení HARMONIE

Usnesení č. 55/1308/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu: byt č. 210, Harmonie II od 1.12.2019 do 29.02.2020, jistota na byt není stanovena

Platba parkovného prostřednictvím SMS zpráv

Usnesení č. 55/1309/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou nabídku a předává ji k posouzení komisi pro řešení Smart City Náchod

Účelová neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2019

Usnesení č. 55/1310/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Náchod z
Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR prostřednictvím Královéhradeckého kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů na rok 2019 ve výši 47 200,00 Kč

MěSSS Marie - snížení závazného ukazatele

Usnesení č. 55/1311/19 - rada města s c h v a l u j e

snížení odpisového plánu na rok 2019 pro MěSSS Marie na výši Kč 121 795,-

Žádost ředitele Základní školy, Náchod, Komenského 425 o souhlas se zapojením do projektu „Finská cesta"

Usnesení č. 55/1312/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Základní školy, Náchod, Komenského 425 do
projektu „Finská cesta" v celkové výši 750. 000 Kč

Úprava mzdového limitu a odpisového plánu PO pro rok 2019

Usnesení č. 55/1313/19 - rada města s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2019 bez snížení provozního příspěvku v celkové výši 31.971 Kč pro
příspěvkové organizace dle návrhu

Usnesení č. 55/1314/19 - rada města s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele mzdového limitu na rok 2019 bez snížení provozního příspěvku pro Mateřskou školu, Náchod,
Komenského 301 ve výši 20.000 Kč a pro Mateřskou školu,
Náchod, Havlíčkova 1848 ve výši 38.000 Kč.

Usnesení č. 55/1315/19 - rada města s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele mzdového limitu ve výši 750.000 Kč na rok 2019 pro Základní školu T. G. Masaryka s tím, že tyto
prostředky včetně odvodů budou v celkové výši 1.020.000 Kč odvedeny zpět do rozpočtu města v rámci uzávěrky za rok 2019

Směrnice rady města č. 3/2019 o výši nájemného a o dalších podmínkách, za kterých lze užívat pozemky a některé jiné objekty ve vlastnictví města

Usnesení č. 55/1316/19 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici rady města č. 3/2019 o výši nájemného a o dalších
podmínkách, za kterých lze užívat pozemky a některé jiné objekty ve vlastnictví města

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 55/1317/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání školské komise konané 6. listopadu 2019

- zápis z jednání sportovní komise konané 26. listopadu 2019

- zápis z jednání dopravní komise konané 27. listopadu 2019 a

u k l á d á

odboru DSH předložit doporučení dopravní komise k posouzení na lednové jednání RM

Smlouva o financování mikroprojektu typu B

Usnesení č. 55/1318/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o financování mikroprojektu s názvem „Ahoj sousedé - spolupráce v Evropském městě - Nachod - Kudowa - Zdroj" realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika -
Polsko, typu B č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002083

Úprava silničních obrubníků v ulici Krátká

Usnesení č. 55/1319/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na úpravy v ulici Krátké pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 275804867

„Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě" - ISPROFOND 5522510001

Usnesení č. 55/1320/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 231M/2019/2 ke Smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2019 č. 231M/2019 na akci „Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány
v Náchodě" - ISPROFOND 5522510001 se Státním fondem
dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508 v předloženém znění

KHK - Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 55/1321/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, číslo programu
20RRD12 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro dva členy JPO Náchod a dále RM souhlasí se spolufinancováním uvedené akce ve výši rozdílu mezi celkovými uznatelnými výdaji a dotací a s financováním 100% případných neuznatelných výdajů

Aqua mineralis Glacensis - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.: IRM/558/2019

Usnesení č. 55/1322/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. IRM/558/2019 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

Oprava a doplnění chodníku ul. Pavlišovská, k.ú. Babí u Náchoda

Usnesení č. 55/1323/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky zhotoviteli SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 274 76 162, na akci oprava ulice Pavlišovská, Babí u Náchoda

Delegace na valnou hromadu innogy Energetika Plhov - Náchod s.r.o.

Usnesení č. 55/1324/19 - rada města se v z d á v á

práva společníka dle čl. 9) C.4 Společenské smlouvy

Usnesení č. 55/1325/19 - rada města p o v ě ř u j e

starostu města pana Jana Birke zastupováním města na valné
hromadě společnosti innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o. dne 13.12.2019

Výběrové řízení „Pronájem nebytových prostor v objektu Malých lázní v Náchodě-Bělovsi pro provozování kavárny-cukrárny" - výsledek

Usnesení č. 55/1326/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Pronájem nebytových prostor v objektu Malých lázní v Náchodě- Bělovsi pro provozování kavárny-cukrárny" a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
č. SMF/3437/2019 s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: Renata Hejzlarová, 1. Máje 17, Běloves, Náchod, PSČ 547 01, IČO 01530062, nabídková cena v Kč bez DPH: 16.000,- Kč /měsíc

Pořadí č. 2: A-HOTEL TOMMY &SPA s.r.o., Běloveská 1773,
Náchod, PSČ 547 01, IČO 03540472, nabídková cena v Kč bez DPH: 15.000,- Kč/měsíc

Kácení dřevin

Usnesení č. 55/1327/19 - rada města s o u h l a s í,

aby Město Náchod podalo žádost o kácení dřevin

Výstavba bytových domů v lokalitě Náchod - Staré Město

Usnesení č. 55/1328/19 - rada města s c h v a l u j e

záměr výstavby bytových domů společností FATO a.s. Hradec Králové s tím, že se město Náchod bude z 50% podílet na pořízení územní studie, do studie bude zahrnuto dopravní napojení na ul. Myslbekova

- podpoří výstavbu zajištěním realizace infrastruktury

- bude se podílet na výstavbě infrastruktury

V Náchodě 3. prosince 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta