Dnes
Teplota: 16.3 °C

Souhrn usnesení ze 47. / 54. / schůze Rady města Náchoda konané 25. listopadu 2019

Majetkoprávní úkony města

Usnesení č. 54/1283/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19174 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 1 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě s p. ********** na období 01.12.2019 - 29.02.2020, nájem Kč 70,00 m2/započtené plochy bytu, jistota Kč 7.000,00

č. 15807/2019 - záměr koupě pozemků p.č.st. 886 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 686 m2, jehož součástí je budova č.p. 665 (stavba občanského vybavení) a p.č. 1108/6 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1294 m2 v k.ú. Náchod a

u k l á d á

odboru SMF zadat zpracování znaleckého posudku

Usnesení č. 54/1284/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 15527/2019 - schválit směnu, č. 14368/2019 - schválit směnu

Finanční výbor ZM - Plán kontrolní činnosti na I. pol. 2020

Usnesení č. 54/1285/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit plán kontrolní činnosti finančního výboru na I. pol. 2020

Přemístění elektronické úřední desky

Usnesení č. 54/1286/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Přemístění elektronické úřední desky" zhotoviteli: EMAM s.r.o., Poříčí 30,

678 01 Blansko, IČ: 29284414, DIČ: CZ29284414

Hydrogeologický průzkum - úprava laboratorních stanovení - lokalita Z9/b Běloves

Usnesení č. 54/1287/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Doplňkový hydrogeologický průzkum - úprava laboratorních stanovení" zhotoviteli: AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, IČ: 269079099, DIČ: CZ26907909

Komunikační síť Malé lázně Běloves, úpravna vody a čerpací stanice vrtů - Běloves

Usnesení č. 54/1288/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci: „Komunikační síť Malé lázně Běloves, úpravna vody a čerpací stanice vrtů - Běloves" zhotoviteli: Internet2 s.r.o., Kamenice 91, 547 01 Náchod, IČ:27467341, DIČ:CZ27467341

V Náchodě 26. listopadu 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta