Dnes
Teplota: 18.2 °C

Souhrn usnesení ze 41. / 48. / schůze Rady města Náchoda konané 14. října 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 48/1144/19 - rada města s j e d n o c u j e

od 1.1.2020 platby za jedno garážové stání v č.p. 269 ul. Duhová na 531,- Kč/měsíc

Usnesení č. 48/1145/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 2234 - uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu výměníkových stanic č. 11111/20003 se společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171. Dodatkem č. 14 se snižuje počet pronajatých výměníkových stanic o dvě stanice, a to VS 40 - Plhov 3 (stavba bez čp/če) a VS 41 - Borská (stavba s č. ev. 686). Výměníkové stanice přestaly být předmětem nájmu dnem, kdy se společnost innogy Energo, s.r.o. stala jejich vlastníkem, tj. dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s účinky ke dni podání návrhu

č. 5014/2018 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3417/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Zemní kabelové vedení nn je umístěno pod povrchem stavební parcely č. 202 v katastrálním území Náchod o celkové délce 7 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 7688/2018 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3416/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Zemní kabelové vedení nn je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1197/1 v katastrálním území Náchod o celkové délce 14,88 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 6367/2019 - nájemní smlouvu č. SMF/3401/2019 se společností Průmstav Náchod s.r.o., IČO 25275062. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 713/1 o výměře 129 m2 a části pozemkové parcely č. 2168 o výměře 208 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem umístění, resp. ponechání stávající stavby ubytovny pro zaměstnance společnosti. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne 1.11.2019 do 30.4.2020. Roční nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.740,- Kč + DPH.

- v působnosti valné hromady společnosti Správa budov Náchod s.r.o. převod Kč 800 000,- z účtu nerozdělený zisk z minulých let na účet města 19-222551/0100 jako výplatu podílu na zisku

Usnesení č. 48/1146/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 19147 - žádost o nájem místnosti na městské ubytovně v Náchodě , Běloveská č.p. 2013 pro p. *********

Usnesení č. 48/1147/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19148 - spoluúčast p********* na poškození vnitřního skla střešního okna v bytě č. 7 v č.p. 348 v ulici Francouzská v Náchodě ve výši Kč 4.990,00

- částku Kč 4.990,00 vyčerpat ze složené jistoty k nájemnímu bytu

č. 19149 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě s p. ********* na dobu 01.10.2019 - 31.12.2019, nájemné ve výši Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota ve výši Kč 15.000,00

č. 19151 - Dohodu o ukončení smlouvy o umístění reklamního poutače s firmou TSFinance s.r.o. k 30.09.2019 a vrácení části úplaty za umístění reklamního poutače ve výši Kč 528,40 včetně DPH firmě TSFinance s.r.o.

č. 19152 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v městské ubytovně v Běloveské č.p. 2013 v Náchodě k 31.10.2019

č. 19153 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 1 v městské ubytovně v Běloveské č.p. 2013 v Náchodě k 31.10.2019

- ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č. 9 v městské

ubytovně v Běloveské č.p. 2013 v Náchodě k 31.10.2019

- uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 32 v ulici Broumovská

v Náchodě s p. ********* a *********,

oba zastoupeni opatrovníkem městem Náchod, na dobu

01.11.2019 - 31.01.2020, nájemné Kč 65,00/m2 podlahové plochy,

jistota je stanovena ve výši Kč 7.500,00

č. 19154 - ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru skladu v ulici Kladská č.p. 97 v Náchodě dohodou k 31.10.2019

Usnesení č. 48/1148/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 19150 - uvolnění bytu č. 51 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě k 30.09.2019

Schválení změny Programu pro podporu životního prostředí města Náchoda /pravidel pro poskytování dotací/

Usnesení č. 48/1149/19 - rada města s c h v a l u j e

změnu Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda /pravidel pro poskytování dotací/

Příspěvek města členům ZM na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena ZM

Usnesení č. 48/1150/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit poskytování příspěvku členům ZM na podporu jejich vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena ZM, a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města Náchoda a v souladu s rozpočtem města Náchoda na příslušný rok. Účast neuvolněných členů ZM na vzdělávání schvaluje starosta

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 48/1151/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání dopravní komise konané 25.9.2019

- zápis z jednání komise cestovního ruchu konané 2.10.2019

- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.9.2019

- zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města

konané 9.10.2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/172/2019

Usnesení č. 48/1152/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/172/2019

Žádost o schválení nákupu vozidla pro TS Náchod s.r.o.

Usnesení č. 48/1153/19 - rada města s o u h l a s í

v souladu se svými usnesením č. 91/252/05 ze 4.10.2005 a č.

145/4021/14 z 13.5.2014 s nákupem nového automobilu Renault MASTER R30 verze L2H1P3 135k sklopný valník Cool pro společnost Technické služby Náchod s.r.o. z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 48/1154/19 - rada města u k l á d á

odboru SMF připravit ke schválení příslušnou smlouvu o výpůjčce po nákupu vozidla

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3208/2018

Usnesení č. 48/1155/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3208/2018

Plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 48/1156/19 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 01.11.2019

Plán zimní údržby na období 2019/2020

Usnesení č. 48/1157/19 - rada města s c h v a l u j e

plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2019-2020

Pozemek u Bílé růže

Usnesení č. 48/1158/19 - rada města s c h v a l u j e

variantu a) a

u k l á d á

odboru SMF ve spolupráci s tajemnicí úřadu přijmout na dohodu 4 osoby, které budou zajišťovat výběr poplatku. Výběr poplatku bude zahájen od 1.11.2019

Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Usnesení č. 48/1159/19 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 4.10.2019 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 48/1160/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v ceně nad Kč 20 000,-/kus dle návrhu

Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod - právní akt

Usnesení č. 48/1161/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o vydání právního aktu k projektu „Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod", CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011308 podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím výzvy s názvem „MAS Stolové hory - IROP - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - I.

Bytový dům Odboje č.p.50

Usnesení č. 48/1162/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky společnosti Vše pro stavby s.r.o.,

Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO 28969553 na provedení zaměření stávajícího stavu a studii dispozičního řešení stavby, pro objekt domu ul. Odboje č.p.50, k.ú. Staré Město nad Metují

Objednávka na opravu dešťové kanalizace v ul. Na Strži

Usnesení č. 48/1163/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 288 11 47013827476162 na opravu dešťové kanalizace v ul. Na Strži v Náchodě

Most přes Metuji Náchod - Běloves, ul. U Zbrojnice - SML o SML budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Usnesení č. 48/1164/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na akci: ,,Most přes Metuji Náchod - Běloves, ul. U Zbrojnice"

MMR - Podpora obnovy místních komunikací, Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení č. 48/1165/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek účasti státního rozpočtu pro projekt „Obnova místních komunikací v Náchodě" podpořeného v rámci podprogramu Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli pro dotační titul: 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Stavební práce na pozemcích Správy silnic KHK - Dešťová kanalizace ul. Za Kapličkou, k.ú. Náchod, Oprava a doplnění chodníku ul. Pavlišovská, k.ú. Babí u Náchoda - Smlouva o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku

Usnesení č. 48/1166/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smluv o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku ke stavební činnosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje na akce dešťová kanalizace v ulici Za Kapličkou a oprava a doplnění chodníku v ulici Pavlišovská na Babí u Náchoda

Veřejná zakázka „Sběrný dvůr v Náchodě" - vypsání zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 48/1167/19 - rada města s c h v a l u j e

- vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce „Sběrný dvůr v Náchodě" ve zjednodušeném podlimitním řízení,

- zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím

finálním znění

Usnesení č. 48/1168/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Sběrný dvůr v Náchodě" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Eva Zákravská (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Romana Pichová), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Novostavba sportovně kulturního centra Náchod - Babí - výkon služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Usnesení č. 48/1169/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávek na výkon služeb technického dozoru stavebníka a na výkon koordinátora BOZP na novostavbu sportovně kulturního centra Náchod - Babí, panu Michalu Novákovi, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 87825848

Návrh na zvýšení úhrady v DS Marie a pečovatelské služby od 1.1.2020

Usnesení č. 48/1170/19 - rada města s o u h l a s í

se zvýšením úhrady v DS Marie včetně odlehčovací a pečovatelské služby dle předloženého návrhu od 1.1.2020

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 48/1171/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy dle předloženého návrhu: byt č. 51, Harmonie I od 1.11.2019 do 31.01.2020, jistota na byt není stanovena

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 48/1172/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 69 až č. 75 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 48/1173/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 62.972 Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti

Usnesení č. 48/1174/19 - rada města s o u h l a s í

- s výkonem výdělečné činnosti ředitelky Mateřské školy, Náchod,

Komenského 301, Mgr. Aleny Dušánkové - vedení

a administrace projektu „Šablony II - MŠ Komenského"

- s výkonem výdělečné činnosti ředitelky Mateřské školy,

Náchod, Myslbekova 4 Jaroslavy Duškové - koordinátor projektu

„Šablony 2 MŠ Myslbekova"

- s výkonem výdělečné činnosti ředitelky Mateřské školy,

Náchod, Vítkova 304, Jany Chmelíkové - vedení

a administrace projektu „Šablony II - MŠ Vítkova"

Rámcová smlouva o výpůjčce - 2 kusy videoboxů pro sběr dopravních informaci

Usnesení č. 48/1175/19 - rada města s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce v předloženém znění

Plnění rozpočtu za září 2019

Usnesení č. 48/1176/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Kontrolní výbor ZM - Zpráva o výsledku kontroly dotací

Usnesení č. 48/1177/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vzít na vědomí provedenou kontrolu Kontrolním výborem ZM

Nová komunikace v ulici Krátká - změna rozsahu

Usnesení č. 48/1178/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením Změny objednávky č. 581/2019 na akci položení asfaltového krytu v ulici Krátká společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 275804867

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod /linka č. 000 158/, 2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy /linka č. 645121/

Usnesení č. 48/1179/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování MHD v předloženém znění a

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES 11712, v předloženém znění

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 48/1180/19 - rada města s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Ceník parkování na komunikacích vymezených v nařízení města č. 4/2014 platný

od 1. 11. 2019

Usnesení č. 48/1181/19 - rada města s c h v a l u j e

ceník parkování na místních komunikacích a určených úsecích místních komunikací vymezených v nařízení města č. 4/2014 ze dne 19. 8. 2014 dle přiloženého návrhu ceníku s účinností od

1.11.2019 a

u k l á d á

zvýšit dohled na vybírání poplatků na parkovišti u polikliniky

zodpovídá : Bc. P. Valica

Provozní budova a zázemí na dopravním hřišti v Bělovsi CN na PD

Usnesení č. 48/1182/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou za zpracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení a provádění stavby (DUR, DSP+PDPS) pro akci ,,Provozní budova a zázemí na dopravním hřišti v Bělovsi" a schvaluje uzavření objednávky pro společnost INS spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier Parkány 413, 547 01 Náchod

V Náchodě 15. října 2019

Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka