Dnes
Teplota: 19.8 °C

Souhrn usnesení z 37. / 44. / schůze Rady města Náchoda konané 5. září 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 44/1054/19 - rada města r e v o k u j e

č. 10876/2018 usnesení č. 42/987/19 pod bodem č. 10876/2018 ze dne 26.8.2019 a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit koupi pozemků

Zajištění financování projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace" podpořeného z CZ-PL programu INTERREG V-A

Usnesení č. 44/1055/19 - rada města s c h v a l u j e

výzvu pro podání nabídky na „Pořádaní akademie JUS" a souhlasí s případným dodatečným zapracováním připomínek do výzvy vzešlých od poskytovatele dotace

Usnesení č. 44/1056/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku „Pořádání akademie JUS" ve složení Ing. Pavla Maršíková, Roman Toušek, Sabina Matoulková (náhradníci: Ing. Romana Pichová, Iveta Hánová, Bc. Kamil Krunka) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

Usnesení č. 44/1057/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválení žádostí o změnu Územního plánu Náchod č. 16/2, 17/2,

18/2, 19/2, 20/2 včetně revize dopravní infrastruktury a

prodloužení termínu zpracování územních studií a jejich zařazení

a projednání ve změně č. 2 ÚP Náchod

- nedoporučuje projednání žádostí o změnu Územního plánu

Náchod č. 15/2 a její zařazení do změny č. 2 ÚP Náchod

- revokovat usnesení č. VII a/ ze dne 24. 6. 2019 v žádostech č. 7/2

a 8/2 na základě nových skutečností. Jejich zařazení a projednání

ve změně č. 2 ÚP Náchod.

Sanace střešní konstrukce kolonády - Malé lázně Běloves

Usnesení č. 44/1058/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Sanace střešní konstrukce kolonády - Malé lázně Běloves." a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

1. Betonservis s.r.o., K Olympiku 563/2, 186 00 Praha 8 - Karlín,

IČ:27090523, DIČ:CZ27090523, cena za provedení díla vč. DPH 57 535,50 Kč

2. BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ:2750867, DIČ:CZ27504867, cena za provedení díla vč. DPH 66 096,25 Kč

3. Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,

IČ:25275062, DIČ:CZ25275062, cena za provedení díla vč. DPH

76 139,25 Kč

Oprava slaboproudých rozvodů - Malé lázně Běloves

Usnesení č. 44/1059/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Oprava slaboproudých rozvodů - Malé lázně Běloves." a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

1. Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,

IČ:25275062, DIČ:CZ25275062, cena za provedení díla vč. DPH

209 382,60 Kč

2. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ:64255352, DIČ:CZ64255352, cena za provedení díla vč. DPH 221 135,10 Kč

3. Odolovská stavební s.r.o., Batňovice 41, 542 37 Batňovice,

IČ:01490311, DIČ:CZ01490311, cena za provedení díla vč. DPH

226 064,70 Kč

Oprava silnoproudých rozvodů - Malé lázně Běloves

Usnesení č. 44/1060/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Oprava silnoproudých rozvodů - Malé lázně Běloves." a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

1. Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,

IČ:25275062, DIČ:CZ25275062, cena za provedení díla vč. DPH

36 099,29 Kč

2. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ:64255352, DIČ:CZ64255352, cena za provedení díla vč. DPH 36 749,49 Kč

3. Odolovská stavební s.r.o., Batňovice 41, 542 37 Batňovice,

IČ:01490311, DIČ:CZ01490311, cena za provedení díla vč. DPH

37 755,40 Kč

V Náchodě 5. září 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta