Dnes
Teplota: 23.3 °C

Souhrn usnesení z 25. / 32. / schůze Rady města Náchoda konané 11. června 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 32/770/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 4858/2019 - vzít na vědomí, že usnesení ze dne 29.04.2019 č. II. písm. a) č. 4858/2019 nebylo, pokud jde o bytové jednotky č. 269/33, č. 269/37 a č. 269/39, realizováno, a to z důvodů na straně kupujících a schválit prodej bytových jednotek č. 269/33, č. 269/37 a č. 269/39 včetně podílu na společných částech domu č.p. 269 a pozemku st.p.č. 516 v k.ú. Staré Město nad Metují z majetku města do vlastnictví stávajících nájemníků za cenu, která je nižší než cena nyní v místě a čase obvyklá na základě „Smluv o budoucích kupních smlouvách", které byly uzavřeny před dvaceti lety. Předmětné ceny byly cenami obvyklými v době faktického zahájení těchto majetkových transakcí, tedy v době uzavření smluv o smlouvě budoucí.

Náchod 12. června 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta