Dnes
Teplota: 16.1 °C

Souhrn usnesení z 24. / 31. / schůze Rady města Náchoda konané 3. června 2019

Výroční zprávy : Sportovní zařízení města Náchoda, Náchodská prima sezóna, Lesy města Náchoda

Usnesení č. 31/712/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy za rok 2018 : PO Sportovní zařízení města Náchoda, Náchodská Prima sezóna o.p.s.

Usnesení č. 31/713/19 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2018

- Roční účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad

- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2018

- Odměnu jednateli společnosti za rok 2018 dle návrhu dozorčí

rady

- Zprávu dozorčí rady

- Plán činnosti společnosti na rok 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 31/714/19 - rada města z a m í t á

žádost pana ****************** u Nového Města nad Metují, č.p. 112 o prodej domu č.p. 148 na parcele č. 202 v k.ú. Náchod (Hurdálkova ulice) z důvodu využití daného prostoru pro potřeby města s tím, že dojde k demolici objektu a nově výstavbě pravděpodobně spolkového domu

č. 7579/2019 - žádost pana ****************** o pronájem budovy č.p. 148 nacházející se na stavební parcele č. 202 v katastrálním území Náchod v ulici Hurdálkova z důvodu využití daného prostoru pro potřeby města s tím, že dojde k demolici objektu a nově výstavbě pravděpodobně spolkového domu

Usnesení č. 31/715/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 19071 - ukončení nájmu bytu č. 4 v č.p. 1502 v ulici Českých bratří k 31.05.2019

č. 19072 - ukončení nájmu bytu č. 316 v č.p. 1819 v ulici Rybářská k 31.05.2019

č. 3441 - předání víceúčelového hřiště Hamra do výpůjčky od 1.7.2019 příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Náchoda, IČO 62731891

Usnesení č. 31/716/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19073 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p******************

č. 19074 - vyjmutí bytových domů č.p. 265, 266 a č.p. 267, 268

v ulici Duhová v Náchodě z pojistky pojištění majetku města

č. 19075 - umístění reklamního poutače firmy TSFinance s.r.o. mezi domy č.p. 920 a č.p. 83 v ulici Palackého v Náchodě na dobu od 04.06. - 31.10.2019, úplata za období vyvěšení je Kč 2.500,00 + DPH

č. 19076 - uzavření Smlouvy o úplatném poskytnutí části zdí ve stavbách v majetku města č. SMF/3311/2019 s firmou p. ******************17. listopadu č.p. 216, 530 02 Pardubice, IČO: 10497765 s platností od 01.06.2019

č. 19077 - rozsah opravy střechy v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě, nabídkovou cenu vybraných firem a způsob úhrady akce

Usnesení č. 31/717/19 - rada města s c h v a l u j e,

že město Náchod, jako vlastník všech jednotek v domě č. p. 269 v ulici Duhová v Náchodě, písemně rozhodne - podepsáním protokolu v předloženém znění - jak o výši příspěvku na správu domu, tak o vykonávání některých činností správy domu obchodní korporací Správa budov Náchod, s. r. o.

Usnesení č. 31/718/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 4592/2019 - schválit prodej, č. 4601/2019 - zamítnout prodej,

č. 5680/2019 - schválit prodej b.j., č. 6540/2019 - schválit prodej,

č. 10712/2017 - schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě, č. 7704/2019 - schválit koupi, č. 7706/2019 - schválit koupi, č. 7707/2019 - schválit koupi

Usnesení č. 31/719/19 - rada města s o u h l a s í

č. 1593 - s bezplatným parkováním na horním parkovišti pod zámkem cca od 6 do 18 hod pro stánkaře v den gastronomické akce „Náchodské zámecké hodování - festival minipivovarů, regionálních potravin a krajových specialit", která se bude konat dne 22.6.2019

Usnesení č. 31/720/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3527 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2527/2014 s panem ******************, v předloženém znění. Dodatkem č. 1 se prodlužuje platnost nájemní smlouvy, a to na dobu určitou do 31.12.2024

č. 3860 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3312/2019 s organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 2067/1 v katastrálním území Náchod. Za zřízení břemene město uhradilo ve prospěch organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Město Náchod zajistí vklad smlouvy do katastru nemovitostí a uhradí náklady související se zápisem smlouvy do katastru nemovitostí.

č. 1364/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3307/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Zemní kabelové vedení kvvn je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 73/23 v katastrálním území Staré Město nad Metují o celkové délce 25 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 6037/2019 - uzavření nájemní smlouvy č. 2647003619, naše číslo SMF/3309/2019 se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226. Smlouva se týká pronájmu pozemku st. p. č. 3027 o výměře 499 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem využití jako trvalý zábor - stavba (rozmrazovací tunel) ve vlastnictví města. Nájemné je stanoveno za 1 m2 ve výši 25,- Kč/rok + DPH, tj. 12.475,- Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností 1.6.2019, do vkladu kupní smlouvy na dotčenou část pozemku do katastru nemovitostí, maximálně však na pět let od data účinnosti smlouvy, tj. do 31.5.2024. Město Náchod užívalo výše uvedený pozemek již před účinností nájemní smlouvy, a to od 1.5.2019 do 31.5.2019, uhradí tedy také poměrnou část nájemného za květen 2019 ve výši 1.040- Kč + DPH a

uzavření nájemní smlouvy 2647003519, naše číslo SMF/3310/2019 se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226. Smlouva se týká pronájmu části pozemku p.č. 2067/121 o výměře 290 m2 a části pozemku p.č. 2067/57 o výměře 306 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem využití jako trvalý zábor - pozemek pod vlečkou města a zařízení, které na pronajatém pozemku leží a pod přilehlou kolejí č. 13 vedoucí do rozmrazovacího tunelu včetně manipulačního prostoru okolo vlečky a koleje. Nájemné je stanoveno za 1 m2 ve výši 25,- Kč/rok + DPH, tj. 14.900,- Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností 1.6.2019, do vkladu kupní smlouvy na dotčenou část pozemku do katastru nemovitostí, maximálně však na pět let od data účinnosti smlouvy, tj. do 31.5.2024. Město Náchod užívalo výše uvedený pozemek již před účinností nájemní smlouvy, a to od 1.5.2019 do 31.5.2019, uhradí tedy také poměrnou část nájemného za květen 2019 ve výši 1.242,- Kč + DPH

Usnesení č. 31/721/19 - rada města r e v o k u j e

č. 19078 - část usnesení č. 14/330/19 ve věci vystavení objednávky na rekonstrukci bytu č. 8 v domě č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě firmě OGAR-SOLAR s.r.o., IČO 07418388 na částku Kč 24.900,00 bez DPH

- část usnesení č. 20/540/19 ve věci vystavení objednávky na rekonstrukci bytů č.1, č.2 a č. 4 v domě č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě firmě OGAR-SOLAR s.r.o., IČO 07418388 každou na částku Kč 43.317,00 bez DPH a

s c h v a l u j e

- vystavení objednávky na rekonstrukci bytu č. 8 v domě č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě firmě OGAR-SOLAR s.r.o., IČO 07418388 na částku Kč 24.900,00 + DPH

- vystavení objednávky na rekonstrukci bytů č.1, č.2 a č. 4 v domě č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě firmě OGAR-SOLAR s.r.o., IČO 07418388 každou na částku Kč 43.317,00 + DPH

Dodatek č. 1 stanov svazku DSO Kladská stezka

Usnesení č. 31/722/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 Stanov dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka - Smlouva o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí

Usnesení č. 31/723/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/5/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 31/724/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/5/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 31/725/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č.SMF/148/2019

- schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/140/2019 až č. SMF/143/2019

- schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/149/2019

Usnesení č. 31/726/19 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/144/2019 až č. SMF/147/2019

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/150/2019

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/151/2019 až č. SMF/153/2019

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/154/2019

Smlouva - CETIN

Usnesení č. 31/727/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi Českou

telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov,

130 00 Praha 3, IČO 04084063 a městem Náchod

ČEZ Distribuce - příprava rekonstrukce nadzemního vedení

Usnesení č. 31/728/19 - rada města u k l á d á

odboru SMF po obdržení bližších informací o stavbě rekonstrukce nadzemního vedení nn v ul. Smetanova, U Vodojemu, V Úvozu, Rozkoš-Dolní Úvoz připravit stanovisko města Náchoda k dané stavbě

Usnesení č. 31/729/19 - rada města u k l á d á

odboru IRM připravit v dostatečném předstihu projektovou dokumentaci na přemístění venkovního vedení veřejného osvětlení v ul. Smetanova, U Vodojemu, V Úvozu, Rozkoš-Dolní Úvoz včetně očekávaných nákladů na stavbu ve spolupráci s TS Náchod s.r.o., aby tato akce mohla být spuštěna souběžně s realizací ČEZ Distribuce ve 3.Q.2024

Usnesení č. 31/730/19 - rada města u k l á d á

odboru SMF zahrnout následně do rozpočtu roku 2024 tuto akci včetně finančního krytí v souladu se zpracovaným projektem

OPŽP - Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod, zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni realizační dokumentace

Usnesení č. 31/731/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Zápis z komise pro řešení SmartCity

Usnesení č. 31/732/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro řešení SmartCity konané 13.5.2019

Naučná stezka - rybník Podborný

Usnesení č. 31/733/19 - rada města s c h v a l u j e

pojmenování plánované naučné stezky okolo rybníka Podborný

v Náchodě názvem "Naučná stezka Podborný"

Zápis z jednání komise prevence kriminality - přidělení dotace na prevenci kriminality ZŠ T.G.Masaryka

Usnesení č. 31/734/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise prevence kriminality konané 20.5.2019

Usnesení č. 31/735/19 - rada města s o u h l a s í

s přidělením finančních prostředků z rozpočtu města, kap. 18 na prevenci kriminality pro rok 2019 ve výši 35.000,-Kč na projekt ZŠ T.G.Masaryka

Zápis z jednání komise výstavby

Usnesení č. 31/736/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise výstavby konané 15.5.2019

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na II. pololetí 2019

Usnesení č. 31/737/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit plán kontrolní činnosti KV ZM na II. pololetí 2019 dle návrhu

KV ZM - provedené kontroly

Usnesení č. 31/738/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vzít dané kontroly na vědomí

TS Náchod s.r.o. - žádost o obnovu vozového parku

Usnesení č. 31/739/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Obnova vodorovného dopravního značení na Mánesově nábřeží

Usnesení č. 31/740/19 - rada města s o u h l a s í

s obnovou VDZ v ulici Mánesovo nábřeží v Náchodě za cenu 38.198,19Kč včetně DPH, kterou provede firma Dopravní značení Náchod, Vysokov 181, IČO 274 67 040

Oprava schodů k domu čp. 332 a 333 v ulici Zahradní v Náchodě

Usnesení č. 31/741/019 - rada města s o u h l a s í

s opravou schodů k čp. 332 a 333 v ulici Zahradní za cenu 48.958,90 Kč včetně DPH, kterou provede firma MURSTAV IČO 488 22 141

Žádost o převod investičního příspěvku a povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 31/742/19 - rada města s c h v a l u j e

převod investičního příspěvku a čerpání fondu investic ve výši 269 043 Kč pro Základní školu T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005. Finanční prostředky budou použity na pořízení serveru

Změna č. 1 Územního plánu Náchod - vydání formou opatření obecné povahy

Usnesení č. 31/743/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydání Změny č. 1 Územního plánu Náchod formou opatření obecné povahy

Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

Usnesení č. 31/744/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválení žádostí o změnu Územního plánu Náchod č. 6/2, 12/2,

13/2 a jejich zařazení a projednání ve změně č. 2 ÚP Náchod

Usnesení č. 31/745/19 - rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

projednání žádostí o změnu Územního plánu Náchod č. 7/2, 8/2, 14/2 a jejich zařazení do změny č. 2 ÚP Náchod

Oprava střechy krytého plaveckého bazénu v Náchodě

Usnesení č. 31/746/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro World Invest v. o. s., Obecní 23, 431 11 Otvice IČ: 14868938 na opravu krytiny krytého bazénu

Výměna oplocení sportovní areál Hamra 2.část

Usnesení č. 31/747/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na provedení akce

„Výměna oplocení sportovní areál Hamra 2.část" firmě BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 275804867

Víceúčelové hřiště Hamra - Dodatek č. 3 - méněpráce

Usnesení č. 31/748/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo IRM/522/18 na akci „Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod" se zhotovitelem VYSSPA Sports Technology s.r.o.se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň na základě předloženého změnového listu č. 4

Rozpočtová opatření od 20.05.2019

Usnesení č. 31/749/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 31. až č. 37 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Návrh na mim. odměnu řediteli PO MěSSS Marie

Usnesení č. 31/750/19 - rada města s o u h l a s í

s vyplacením odměny za I. pololetí 2019 řediteli PO MěSSS Marie dle návrhu

Senior taxi v Náchodě

Usnesení č. 31/751/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku ,,Senior taxi v Náchodě'' a schvaluje uzavření smlouvy v předloženém znění s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod, IČ 28783361, 22,-Kč/km

Pořadí č. 2: Linnet eu s.r.o., Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod, IČ 26010585, 22,40 Kč/km

Zápis z jednání dopravní komise

Usnesení č. 31/752/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise konané 22.5.2019 s tím, že žádná komise nemá právo úkolovat odbory MěÚ. Komise je jen poradní orgán rady města

Žádost odboru školství o navýšení rozpočtu na dárky pro prvňáčky

Usnesení č. 31/753/19 - rada města s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu odboru školství o 50 000 Kč na dárky pro prvňáčky

Zrušení místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 na adrese Lipí 1, 547 01 Náchod k 30. 6. 2019

Usnesení č. 31/754/19 - rada města projednala návrh zrušení místa poskytovaného

vzdělávání Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 na adrese Lipí 1, 547 01 Náchod k 30. 6. 2019 a doporučuje zastupitelstvu města Náchod ke schválení

Žádost ředitelky Mateřské školy, Náchod, Komenského 301 o souhlas se zapojením do projektu „Šablony II"

Usnesení č. 31/755/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Mateřské školy, Náchod, Komenského 301 do projektu „Šablony II" v celkové výši 543 036 Kč

Návrh příplatku za vedení zástupkyni ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 31/756/19 - rada města s t a n o v u j e

příplatek za vedení zástupkyni ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 Jaroslavě Přibylové, DiS. v navrhované výši

Návrh na ocenění Náchodský pedagog roku 2019

Usnesení č. 31/757/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

návrh na ocenění Náchodský pedagog roku 2019

Převod majetku Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 Základní umělecké škole, Náchod, Tyršova 247

Usnesení č. 31/758/19 - rada města s c h v a l u j e

- převedení majetku ze Střediska volného času Déčko, Náchod,

Zámecká 243 v pořizovací hodnotě 10.974 Kč do majetku města

Náchod

- bezúplatný převod z majetku města Náchod v pořizovací

hodnotě 10.974 Kč do vlastnictví Základní umělecké školy,

Náchod, Tyršova 247

Zápis z jednání kontrolního výboru

Usnesení č. 31/759/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání kontrolního výboru konaného 27.5.2019

Členství města Náchod ve Svazu měst a obcí ČR

Usnesení č. 31/760/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit členství ve Svazu měst a obcí České republiky

Návrh na odměny ředitelům PO I. pololetí 2019

Usnesení č. 31/761/19 - rada města s c h v a l u j e

vyplacení odměn za I. pololetí 2019 ředitelům PO dle návrhu

Žádost o převedení ekologického WC

Usnesení č. 31/762/19 - rada města s c h v a l u j e

převedení ekologického WC 05, inv. číslo MUNAH00091BH, evidenční číslo 1402120017 z výpůjčky organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace do výpůjčky organizace Sportovní zařízení města Náchoda, příspěvková organizace

Pivobraní 2019 - žádost o spolupráci

Usnesení č. 31/763/19 - rada města s c h v a l u j e

podporu kulturní akce Pivobraní a spolupořadatelství města Náchoda za uvedených podmínek. Uvedená akce se bude konat na Masarykově náměstí v Náchodě, dne 20. 7. 2019 od 12.00 hodin. Hlavním pořadatelem je Savage Company s. r. o., Komenského 314, 547 01 Náchod zastoupená panem Danielem Šafrem

Ceník Jiráskova koupaliště pro rok 2019

Usnesení č. 31/764/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

změnu ceníku Jiráskova koupaliště pro sezónu 2019 ve formě zavedení slevy vstupného pro děti do 100 cm, pro studenty a pro seniory

Služební cesta do partnerského města Klodzko

Usnesení č. 31/765/19 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu do partnerského města Klodzko dne 11. 8. 2019 pro Jana Birke, Sabinu Matouškovou a Ing. Jiřího Hurdálka

Nová loga PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves a Dětského dopravního hřiště v Bělovsi

Usnesení č. 31/766/19 - rada města s c h v a l u j e

- používání loga organizace Správa přírodních zdrojů a lázní

Běloves, příspěvková organizace.

- používání loga Dětského dopravního hřiště a

u k l á d á

ředitelce organizace obě loga zaregistrovat

Příkazní smlouva - zpracování žádosti o dotaci do výzvy č. 92 OPZ

Usnesení č. 31/767/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy v předloženém znění se společností Centrum evropského projektování a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČO 27529576 na zpracování žádosti o dotaci do výzvy č. 92 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí v maximální ceně 60 000 Kč bez DPH (72 600 Kč vč. DPH) při schválení žádosti o dotaci

Kácení dřevin - letní kino a Karlův kopec

Usnesení č. 31/768/19 - rada města s o u h l a s í,

aby Město Náchod podalo oznámení o kácení dřevin

Městská knihovna

Usnesení č. 31/769/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

rezignaci Bc. Tomáše Magnuska na člena správní rady ke dni

3. června 2019 a

j m e n u j e

s účinností od 4. 6. 2019 do správní rady Městské knihovny o.p.s. Mgr. Zuzanu Kůrkovou

Náchod 4. června 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta