Dnes
Teplota: 18.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 4. / 8. / schůze rady města Náchoda konané dne 23. února 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 8/270/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2288 - darování, č. 3330 - zrušit spoluvlastnictví, č. 3580 - prodej, č. 3118 - nabytí, č. 3317 - směnu pozemků, prodej b. j. 276/14,

Usnesení č. 8/271/15 - rada města s c h v a l u j e č. 3027 - pokračování v prodeji výběrovým řízením formou obálkové metody na prodej čp. 163 Riegrova spolu se stav. parcelu č. 254 k.ú. Náchod za cenu v místě a čase obvyklou 1.700.000,- Kč s tím, že kupující zachová charakter čelní fasády
č. 3459 - vypsání výběrové řízení na prodej uvedených nemovitostí formou obálkové metody se základní vyvolávací cenou 200.000,- Kč
č. 2900 - zveřejnění záměru převodu části pozemku č. 326/3 a části pozemku č. 1203/7 v katastrálním území Náchod
- vyhlášení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 790/1 Husovo náměstí s podílem o velikosti 5385/18620 na společných částech domu vč. stavební parcely č. 1037 vše v katastrálním území Náchod formou obálkové metody se základní cenou 200.000,- Kč

Usnesení č. 8/272/15 - rada města s o u h l a s í

č. 3369 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2619/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Vedení NN je uloženo pod povrchem pozemkových parcel města č. 953/2, č. 956/5, č. 985/21, č. 2003, č. 1298/1, č. 1298/6, č. 1329/2, 1946/2 a č. 1948 vše v katastrálním území Náchod v celkové délce 630,23 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 63.023,- Kč + DPH
č. 3500 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2620/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Vedení NN je uloženo pod povrchem pozemkových parcel města č. 790/2, č. 1995/2 a č. 2005/1 v katastrálním území Náchod a na konstrukci mostu přes řeku Metuji v celkové délce 43,77 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 4.377,-Kč+DPH
č. 3508 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2618/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Vedením NN je uloženo v pozemkové parcele města č. 1029/11 v katastrálním území Náchod v délce 8,2 m. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH
č. 3558 - s uzavřením smlouvy o nájmu plynárenského zařízení, naše číslo SMF/2611/2015, se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Smlouva se týká pronájmu plynovodního vedení s příslušenstvím v délce 306,7 m a dvou přípojek v délce 14 m, vše v katastrálním území Náchod. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s platností a účinností dnem podpisu obou smluvních stran. Nájemné je stanoveno dle přílohy č. 4 vyhlášky
Energetického regulačního úřadu č. 195/2014 Sb., ve výši 16.575,- Kč/rok + DPH
č. 3581 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2612/2015 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Věcné břemeno spočívá v uložení plynárenského zařízení na konstrukci nového silničního mostu přes řeku Metuji v ul. Na Skalce v Náchodě. Břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
č. 3582 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2613/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno nad pozemkovou parcelou města č. 2046/1, č. 2046/3 a č. 2046/13 v k.ú. Náchod v ulici U Cihelny. Předpokládaná délka vedení NN umístěného nad pozemky města má být cca 16 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3585 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2614/2015 s Marií Hejdovou, Smetanova čp. 833, Náchod. Věcné břemeno spočívá v uložení přípojky plynu v pozemkové parcele č. 953/2 v k.ú. Náchod v ulici Smetanova. Plynovodní přípojka zasahuje do pozemku města v délce 2,7 m s ochranným pásmem 2 m. Břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou č. 3588 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno na pozemkové parcele č. 798, č. 1142/4, č. 1142/11, č. 1993/5, č. 1993/6, č. 2058/42, č. 2067/26 a č. 2067/61 v katastrálním území Náchod. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města v délce cca 93 m
č. 3589 - se záměrem uzavřít se společností Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, nájemní smlouvu na pronájem části pozemkové parcely č. 64/10, č. 681/1, č. 87/3 a č. 16/2, vše v k.ú. Běloves o celkové výměře 1076 m2 a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 64/10, č. 681/1, č. 87/3 a č. 16/2, vše v k.ú. Běloves o celkové výměře cca 42 m2

Usnesení č. 8/273/15 - rada města n e s o u h l a s í č. 15030 - s uzavřením Smlouvy o ubytování s Michalem Prokopem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě

Usnesení č. 8/274/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15031 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 v č.p. 505 ul. Francouzská v Náchodě a případnou další nabídku bytu č. 2 v č.p. 505 ul. Francouzská v Náchodě za stejných podmínek, jako byly stanoveny ve výběrovém řízení
č. 15033 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5 v č.p. 348, ul. Francouzská v Náchodě s Annou Janovou od 01.03.2015 do 31.05.2015, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00

Usnesení č. 8/275/15 - rada města s o u h l a s í č. 15032 - s výpovědí Smlouvy o nájmu bytu č. 22 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 28.02.2015

Zákon č. 250/2000 Sb. - poskytování dotací a návratných fin. výpomocí

Usnesení č. 8/276/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í nové postupy u poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí s c h v a l u j e
vzorovou žádost pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí, která bude zveřejněna na webu města a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit zásady poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a tyto zásady následně zveřejnit na webu města

Smlouvy - revokace

Usnesení č. 8/277/15 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 7/240/15 v části schválení Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/45/2015 a SMF/46/2015

Inventarizační zpráva - výsledky inventarizace majetku a závazků v roce 2014

Usnesení č. 8/278/15 - rada města s c h v a l u j e Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace provedené k 31.10.2014 a k 31.12.2014 a skutečnosti uvedené v této zprávě

Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod, dotace MKČR

Usnesení č. 8/279/15 - rada města s o u h l a s í
- s využitím částky 520 tis. Kč z dotace MKČR na dokončení opravy fasády, obnovu oken a dveří budovy "Déčka"
- s vystavením objednávky na vypracování aktualizace Programu regenerace MPZ Náchod se společností Urbaplan spol. s r.o., Hradec Králové / za podmínky finančního krytí /

Usnesení č. 8/280/15 - rada města s c h v a l u j e nové složení odborné pracovní skupiny Programu regenerace MPZ: Ing. Tomáš Šubert, PhDr. Pavel Mertlík, Mgr. Jan Tůma, Jindřich Roubíček, Mgr. Jan Čížek, Ing. Andrea Lipovská, Jana Nývltová, Jaroslava Balcarová, Vratislav Husák, Bohuslav Voborník

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 8/281/15 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Veřejná prostranství Náchod - most a navazující komunikace v ul. Na Skalce", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09715

Souhrnné pojištění za město Náchod

Usnesení č. 8/282/15 - rada města s o u h l a s í se soustředěním všech nyní dílčích pojistných smluv do jedné včetně všech dceřiných společností města Náchoda a vypsání poptávkového řízení na makléřskou firmu, která by zajistila nejvýhodnější pojistné podmínky s konkrétní pojistnou společností na další období

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 8/283/15 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Oslavy 70. výročí konce 2. světové války

Usnesení č. 8/284/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Žádost o spolupořadatelství Města Náchod na akci Ekompilace

Usnesení č. 8/285/15 - rada města z a m í t á podporu a spolupořadatelství Města Náchod při kulturní akci Ekompilace 2015

Zápisy z komisí

Usnesení č. 8/286/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města ze dne 4. 2. 2015
- zápis z jednání komise výstavby a územního plánování ze dne 11. 2. 2015
- zápis z komise cestovního ruchu ze dne 3. 2. 2015

Schválení limitu na mzdy a odpisy pro rok 2015

Usnesení č. 8/287/15 - rada města s c h v a l u j e
- limity na mzdy a odpisy PO pro rok 2015 v navrhované výši - limity na mzdy a odpisy PO Sportovní zařízení města Náchoda a PO Kino Vesmír pro rok 2015 v navrhované výši

Procesní a bezpečnostní audit - výstup z projektu "Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě"

Usnesení č. 8/288/15 - rada města s c h v a l u j e výstup z projektu "Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě" - Procesní a bezpečnostní audit

Zákon č. 250/2000 Sb. - schválení a vyhlášení Programu pro poskytování dotací pro sportovní kluby

Usnesení č. 8/289/15 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzických osobám na podporu sportu" a "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzických osobám na podporu sportu" pro rok 2015 na území města Náchoda včetně žádosti a povinných příloh dle návrhu

Rozpočtová opatření od 16.2.2015

Usnesení č. 8/290/15 - rada města s c h v a l u je rozpočtová opatření č. 26 až 30 a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Doplněk k Organizačním opatřením č. 1/2013

Usnesení č. 8/291/15 - rada města s c h v a l u j e doplněk k Organizačním opatřením č. 1/2013

Komunikace Dolní úvoz záměr a cenová nabídka

Usnesení č. 8/292/15 - rada města s c h v a l u j e záměr na opravu a prodloužení veřejného osvětlení komunikace Dolní úvoz a doporučuje zpevnit povrch a vyřešit odvodnění

Akce "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" - předložení žádosti o podporu

Usnesení č. 8/293/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci na akci "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" do programu EFEKT 2015 vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD "Obnova fasády, oken a dveří budovy čp. 243, Zámecká ul. Náchod - Bartoňova vila - 2.etapa"

Usnesení č. 8/294/15 - rada města r o z h o d u j e o přidělení veřejné zakázky "Obnova fasády, oken a dveří budovy čp. 243, Zámecká ul. Náchod - Bartoňova vila - 2.etapa" uchazeči ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČ: 25931300 a s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby "Obnova fasády, oken a dveří budovy čp. 243, Zámecká ul. Náchod - Bartoňova vila - 2.etapa" se zhotovitelem ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČ: 25931300

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD "Městský hřbitov v Náchodě, oprava cest, vodovodu, VO a prodloužení kanalizační přípojky, úsek 1 - 3"

Usnesení č. 8/295/15 - rada města r o z h o d u j e o přidělení veřejné zakázky uchazeči Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818 a s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby "Městský hřbitov v Náchodě, oprava cest, vodovodu, VO a prodloužení kanalizační přípojky, úsek 1 - 3" se zhotovitelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818

Digitální promítačka pro kino Vesmír v Náchodě - výběr dodavatele

Usnesení č. 8/296/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením kupní smlouvy na dodávku "Digitální promítačku pro kino Vesmír v Náchodě" se společností D-cinema s.r.o., Jankovcova 1037 / 49, 170 00 Praha 7, za nabídkovou cenu 1 289 000,- Kč včetně DPH

Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou ve Starém Městě nad Metují - PD

Usnesení č. 8/297/15 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky projektantovi Ing. Jaroslavu Brandovi, Palackého 517, 547 31 Hronov, na vypracování projektové dokumentace k vydání potřebných povolení na akci "Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou ve Starém Městě nad Metují" a s c h v a l u j e zajištění finančních prostředků na akci "Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou ve Starém Městě nad Metují" ve výši 280 000,- Kč

"Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" - zadávací dokumentace

Usnesení č. 8/298/15 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do smlouvy o dílo a dále souhlasí se zapracováním případných připomínek Centra pro regionální rozvoj ČR do zadávací dokumentace

Úsekové měření v obci Žernov a obci Červená Hora

Usnesení č. 8/299/15 - rada města n e d o p o r u č u j e schválit, aby se ve zmíněných obcích Žernov a Červená Hora zřizovaly úseky, resp. stanoviště s úsekovým měřením a to z důvodů velké finanční zátěže jak jednorázové, tak potažmo následné s nejistým návratem investovaných finančních prostředků

Akcie VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 8/300/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit :

- Zastupitelstvo města se vzdává volné převoditelnosti svých akcií a souhlasí s převod 4 372 kusů akcií na akcie s omezenou převoditelností. V případě neschválení převodu omezené převoditelnosti některým městem či obcí toto vzdání se volné převoditelnosti padá

- Zastupitelstvo města pověřuje zástupce města Náchod na valné hromadě Vodovody a kanalizace Náchod a.s. dne 18.6.2015, aby hlasoval pro navrhovanou výměnu akcií

Láry Fáry o.p.s. - reklama na Karlově náměstí

Usnesení č. 8/301/15 - rada města z a mí t á žádost sdružení Láry Fáry o umístění reklamy na sloupu veřejného osvětlení a doporučuje reklamu řešit umístěním stojky "A"

Výběr dodavatele IT vybavení pro projekt "Konsolidace IT a nové služby TC města Náchod

Usnesení č. 8/302/15 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na dodavatele veřejné zakázky na dodávku IT vybavení pro projekt "Konsolidace IT a nové služby TC města Náchod"

1. pořadí - AG COM, a.s., Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice, IČ 47452081, nabídková cena včetně DPH za dodávku: 2 051 048,00Kč
2. pořadí - PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s.r.o., Raisova 769/ 9, Ústí nad Labem, IČ 28685521, nabídková cena včetně DPH za dodávku: 2 133 779,12 Kč
3. pořadí - AUTOCONT CZ, a.s. , Hornopolní 3322/32 ,702 00 Ostrava, IČ 47676795, nabídková cena včetně DPH za dodávku : 2 583 994,00 Kč a
podepsání smlouvy s uchazečem AG COM, a.s. Smiřice

Jednací řad komisí rady města

Usnesení č. 8/303/15 - rada města s c h v a l u j e Jednací řad komisí rady města

Letopisecká a místopisná komise

Usnesení č. 8/304/15 - rada města j m e n u j e Ing. Miloslava Řezníčka členem letopisecké a místopisné komise

Koncepce školství

Usnesení č. 8/305/15 - rada města u k l á d á odboru SVŠ zpracovat ve spolupráci se školskou komisí koncepci rozvoje školství a s komisí sociální a prevence kriminality koncepci sociálních služeb v Náchodě na r. 2015-2025

V Náchodě 24. února 2015Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta