Dnes
Teplota: 21.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 36. / 77. / schůze Rady města Náchoda
konané dne 7. listopadu 2016


Návrh rozpočtu 2017

Usnesení č. 77/2188/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města přijmout tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Náchoda na rok 2017 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 48,7 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 140 mil.Kč
3. smluvně zabezpečeným střednědobým investičním úvěrem v objemu 22 mil.Kč
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu.
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Náchoda do roku 2021 dle návrhu.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 77/2189/16 - rada města s o u h l a s í
č. 2188 - se zveřejněním nabídky na prodej tří plynových lahví o velikosti náplně 33 kg na stránkách města. Cena se stanovuje ve výši 500,- Kč/ks - s vyřazením tří plynových lahví o velikosti náplně 33 kg z evidence a předáním do sběrných surovin k likvidaci, a to za předpokladu, že do 31.12.2016 nikdo neprojeví zájem o odkoupení tří plynových láhví o velikosti náplně 33 kg za cenu 500,- Kč/ks
č. 3780 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2912/2016 s MUDr. Antonínem Špátou, IČO 71164197, MUDr. Markem Střechou, IČO 71164171 a MUDr. Pavlou Brátovou, IČO 05307775, na pronájem prostor určených k podnikání o výměře 171,09 m2 v budově polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě. Pronajaté prostory budou využity k výkonu lékařské praxe. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 11.1.2017 do 31.12.2021. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 139.008,- Kč/rok s navýšením o inflaci za rok 2016 a dále s každoročním navýšením o inflaci vyhlášenou ČSÚ Usnesení č. 77/2190/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 3540 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1591/5 v katastrálním území Náchod s tím, že pro další jednání budou předložena stanoviska Technických služeb Náchod s.r.o. a Odboru dopravy Městského úřadu Náchod
č. 3787 - zveřejnění záměru prodeje částí pozemkových parcel č. 177/1 a č. 255 v katastrálním území Malá Čermná

Usnesení č. 77/2192/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3672 - prodej, č. 3753 - prodej, prodej bytové jednotky č. 676/5

Usnesení č. 77/2193/16 - rada města n e s o u h l a s í se zaplacením částky ve výši 20.000,- Kč a ukládá odboru SMF o tomto svém rozhodnutí informovat žadatele

Usnesení č. 77/2194/16 - rada města s o u h l a s í č. 16170 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 8 v č.p. 276 v ul. Bartoňova v Náchodě dohodou k 30.11.2016
č. 16172 - s tím, že závazek Radky Káňové z titulu nedoplatku za nájem a služby používání nebytového prostoru bude uhrazen v insolvenčním řízení formou splátkového kalendáře

Usnesení č. 77/2195/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16171 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 8 v č.p. 276, ul. Bartoňova v Náchodě s Jiřinou Tomáškovou od 01.12.2016 do 28.02.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 20.000,00
č. 16173 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2911/2016 na pronájem nebytového prostoru skladu v Náchodě, Pražská č.p. 236, který je součástí stavební parcely č. 1175 v Náchodě s firmou LATRADI s.r.o., Poděbradova 869, Náchod, IČO 05029635 s platností od 01.12.2016

Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku PO

Usnesení č. 77/2196/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2016 do rozpočtu zřizovatele

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 77/2197/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 77/2198/16 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 62 171,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení tří stolních počítačů včetně licencí za cenu Kč 48 499,- a na pokrytí školy WI-FI signálem za cenu Kč 13 672,-

Dohoda o spolupráci č. SM 2016/12160008

Usnesení č. 77/2199/16 - rada města s c h v a l u j e Dohodu o spolupráci č. SM 2016/12160008

Změna usnesení ZM ze dne 20.6.2016

Usnesení č. 77/2200/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města revokovat jeho usnesení z 20.6.2016 číslo usnesení VIIII písm. a)

Plot Pražská

Usnesení č. 77/2201/16 - rada města u k l á d á odboru SMF zbourat dožitý plot na hranici pozemkové parcely č. 1143/19

Zápis z jednání letopisecké komise

Usnesení č. 77/2202/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 25.10.2016

Žádost o dotaci na MČR v krasobruslení

Usnesení č. 77/2203/16 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 19 000 Kč pro TJ Kraso Náchod, z. s. zastoupené panem Lukášem Habrem - předsedou oddílu na pořádání Mistrovství České republiky v krasobruslení juniorů v sólových kategoriích a tanečních párů žactva, které se uskuteční ve dnech 3.-4. února 2017 na Zimním stadionu Náchod za uvedených podmínek včetně doplnění této částky do návrhu rozpočtu města Náchoda na rok 2017

Žádost o partnerství města Náchoda na Adventním koncertu

Usnesení č. 77/2204/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akci Adventní koncert pořádaný panem Davidem Novotným (IČO 66302129) dne 4. 12. 2016 za uvedených podmínek

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/4/2017

Usnesení č. 77/2205/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/4/2017

Žádost o udělení licence na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 na provozování licence městské autobusové dopravy

Usnesení č. 77/2206/16 - rada města s o u h l a s í s udělením licence pro dopravce CDS s.r.o.Náchod, IČ 60110244, Kladská 286, 547 01 Náchod na období od 1.1.2017 do 31.12.2021 na provozování MAD v Náchodě, na linku č. 645121 Pavlišov - autobus. st. - Běloves - Branka - Bražec - autobus. st. - Pavlišov

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ, Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 77/2207/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyhlášení ředitelského volna v ZŠ, Náchod, Komenského 425 v pátek 18.11.2016

Žádost o povolení průzkumného vrtu u kostela sv. Vavřince

Usnesení č. 77/2208/16 - rada města s c h v a l u j e provedení průzkumného nedestruktivního vrtu za účelem zprůkaznění existence podzemních chodeb u kostela sv. Vavřince v Náchodě dle přiloženého plánku

Nabídka k prodeji - hasičská cisterna a nákladní automobil speciální

Usnesení č. 77/2209/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej hasičské cisterny Karosa CAS-K25-L101 z roku 1986 za cenu stanovenou odhadcem a nákladní automobil speciální AVIA 21F požární z roku 1984 nejvyšší nabídce, případně fyzicky zlikvidovat

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/5/2017 a č. SMF/6/2017 Usnesení č. 77/2210/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit toto usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/5/2017 a č. SMF/6/2017

Smlouvy o dotaci - podpora de minimis na rok 2017

Usnesení č. 77/2211/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit toto usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/1/2017 až SMF/3/2017

Žádost o partnerství města Náchoda na galavečeru ke 100. výročí založení skautingu v Náchodě

Usnesení č. 77/2212/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akci "Skautles", galavečer konající se při příležitosti oslavy 100. výročí založení skautingu v Náchodě pořádané organizací Junák - český skaut zastoupenou Olgou Galovou - vedoucí střediska Náchod dne 28. 1. 2017 za uvedených podmínek

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

Usnesení č. 77/2213/16 - rada města j m e n u j e - do správní rady Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě
MUDr. Jaroslava Vokůrku, Sokolská 859, Náchod - do dozorčí rady Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě
- MUDr. Miroslava Škodu, Tyršova 65, Náchod
- Marka Dvorského, Pražská 1313, Náchod

Usnesení č. 77/2214/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Zakládací listinu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě

Rozpočtová opatření od 12.09.2016

Usnesení č. 77/2215/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 190 až č. 197 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Náchodská Prima sezóna - navýšení dlužné částky

Usnesení č. 77/2216/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í navýšení vymáhané finanční částky právní kanceláří JUDr. Svobody, týkající se majetkové újmy vzniklé za působení p. Tomáše Peterky na postu ředitele Náchodské Prima sezóny, o.p.s., v celkové výši 62 040 Kč + nepředanou hotovostní pokladnu se zůstatkem 17 215 Kč tedy celkem 79 255 Kč + náklady na zastupování advokátní kanceláří

Úprava okružních křižovatek

Usnesení č. 77/2217/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na zhotovení úprav ostrůvku okružní křižovatky ulic Kapitána Jaroše a Polská (u Kauflandu)

Vytvoření funkčního místa MěÚ Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ

Usnesení č. 77/2218/16 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 8.11.2016 vytvoření 1 funkčního místa - pracovník Městského informačního centra, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 77/2219/16 - rada města s t a n o v u j e podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 173, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Zpracování územního plánu Náchod - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení č. 77/2220/16 - rada města s c h v a l u j e registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu "Zpracování územního plánu Náchod", číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001228.

Revokace - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/112/2016

Usnesení č. 77/2221/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 58/1949/16 z 30.5.2016 v části týkající se smlouvy SMF/112/2016

Plnění rozpočtu za říjen 2016

Usnesení č. 77/2222/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Návrh nového informačního navigačního systému města Náchoda

Usnesení č. 77/2223/16 - rada města s c h v a l u j e nový informační navigační systém tak, jak je předkládán

Záměr - realizace investičních akcí v roce 2017

Usnesení č. 77/2224/16 - rada města s c h v a l u j e předložené záměry a p o v ě ř u j e odbor SMF a OIRM přípravou projektové dokumentace a souvisejících kroků s vazbou na rozpočet pro rok 2017

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta