Dnes
Teplota: 28.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 20. / 61. / schůze Rady města Náchoda konané dne 13. června 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 61/1812/16 - rada města p o v ě ř u j e č. 3375 - místostarostu Ing. Čtvrtečku jednáním s odborem ŽP na možnost prořezu javoru na pozemkové parcele č. 1162/1 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 61/1813/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3475 - s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2484/2014 uzavřené se společností ENEL spol. s r.o., IČO 25415158. Dodatkem se ruší pronájem pozemkové parcely č. 739/5 pro umístění dvou laviček v ulici Plhovské a nově se pronajímá část pozemkové parcely č. 1972/1 o výměře 4 m2 v katastrálním území Náchod v ulici Kostelecké pro umístění dvou laviček
č. 3637 - se zřízením sídla HC Náchod, IČO 62731050, v budově zimního stadionu čp. 1795 v ulici Na Strži v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 3207 v katastrálním území Náchod
- se zřízením sídla spolku MONA Náchod, IČO 26595451, v budově zimního stadionu čp. 1795 v ulici Na Strži v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 3207 v katastrálním území Náchod
č. 3712 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2845/2016 se sportovním klubem FC Fialky Branka, IČO 68245963. Smlouvou se přenechává klubu FC Fialky Branka do bezplatného užívání klubovna evidenční číslo 1031 a přilehlá krytá terasa v ulici Na Výsluní v Náchodě, která je součástí pozemkové parcely č. 1897/2 v katastrálním území Náchod. Klubovna i krytá terasa budou využity jako zázemí pro sportovní činnost fotbalového oddílu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2016
č. 3738 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2844/2016 s panem Martinem Krunčíkem, Za Tratí 1891, Náchod. Smlouvou se přenechává do užívání panu Krunčíkovi část pozemkové parcely č. 1632/21 o výměře 30 m2 v katastrálním území Náchod pro zřízení zahrádky a umístění skleníku. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 315,- Kč/rok + inflační doložka. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2016
č. 3751 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 913/8 o výměře 78 m2 v katastrálním území Náchod, paní Ireně Maškové pro zřízení zahrádky
č. 3752 - se zveřejněním záměru přenechat pozemkovou parcelu č. 1151 v katastrálním území Pavlišov o výměře 4974 m2 do pachtu podnikateli Františku Šimkovi, IČO 44500114. Propachtovaný pozemek bude pan Šimek užívat k zemědělskému hospodaření
č. 3755 - s přenecháním části opěrné zdi na sídlišti SUN panu Janu Šubertovi ke zřízení graffiti zóny. Přenechaná část opěrné zdi pro zřízení graffiti zóny je přístupná z pozemkové parcely města č. 106/12 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Další části opěrné zdi jsou přístupné přes pozemky soukromých vlastníků. Vstup na tyto pozemkové parcely si musí pan Šubert projednat samostatně
č. 3756 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 586/3 o výměře 23 m2 v katastrálním území Běloves do užívání panu Tomáši Bednářovi, bytem Zahradní 289, Náchod. Propachtovanou část pozemku pan Bednář využije pro zřízení zahrádky
č. 3757 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 985/6, č. 985/29, č. 2003 a č. 2004/1 všechny v katastrálním území Náchod. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města v délce cca 330 m

Usnesení č. 61/1814/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2126 - prodej pozemku, č. 3618 - zrušit usnesení ze dne 11.4.2016, č. 3744 - prodej pozemku,

Usnesení č. 61/1815/16 - rada města r u š í č. 3607 - svoje usnesení ze dne 27.4.2015 pod č. 16/479/15, č. akce 3607

Usnesení č. 61/1816/16 - rada města s c h v a l u j e č. 3754 - zveřejnění záměru na prodej domu čp. 67 se stavební parcelou č. 78 katastrální území Babí u Náchoda a zajištění znaleckého posudku a ruší usnesení č. 14/453/15 ze dne 13.4.2015
- zahájení prodeje bytových jednotek výběrovým řízením formou obálkové metody se základní cenou bytové jednotky č. 929/7 ul. Němcové ve výši 470.000,- Kč a bytové jednotky č. 682/8 ul. Pražská ve výši 265.000,- Kč
č. 3705 - zveřejnění záměru prodeje městského podílu o velikosti ? na domě čp. 628 Čechova, městského podílu o velikosti ? stavební parcele č. 609 a městského podílu o velikosti ? pozemkové parcely č. 1236/3 vše v katastrálním území Náchod

Usnesení č. 61/1817/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16094 - na základě výjimky z ubytovacího řádu uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 4 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Františkem Bilkou, platnost smlouvy od 01.07.2016 - 30.09.2016, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00
č. 16095 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 391, ul. Běloveská v Náchodě se Ctiborem Škodou od 01.07.2016 do 30.09.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 16098 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Annou Dědkovou

Usnesení č. 61/1818/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16096 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 16 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 16097 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 5 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
Usnesení č. 61/1819/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 16099 - informaci o uvolnění bytu č. 3 v ul. Bílkova č.p. 270 v Náchodě k 30.06.2016 č. 16100 - informaci o stavu vyklízení bytu č. 12 v č.p. 1971 v ul. Bílá v Náchodě a trvá na usnesení 27/825/15 ze schůze ze dne 24.08.2015 ve věci schválení výpovědi z bytu č. 12 v č.p. 1971 v ulici Bílá v Náchodě

Plnění rozpočtu za květen 2016

Usnesení č. 61/1820/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- č. SMF/153/2016 Usnesení č. 61/1821/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/153/2016 ve výši Kč 15 000,- pro spolek Kavalerie Náchod, z.s.

Kino Vesmír

Usnesení č. 61/1822/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky firmě EKO-EKVITERM spol. s r.o., Obránců míru 100, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO 421 96 906 na Kč 72 740,- bez DPH na dodávku zdroje chladu promítárny Kina Vesmír

Návrh na odměny ředitelům PO I. pololetí 2016

Usnesení č. 61/1823/16 - rada města s o u h l a s í s vyplacením odměn za I. pololetí 2016 ředitelům PO dle návrhu

Návrh na pořízení dřevěného betlému pro město Náchod

Usnesení č. 61/1824/16 - rada města s c h v a l u j e objednání výroby 5 kusů dřevěných figur betlému řezbářem Miroslavem Machem, Nerudova 1340, Náchod a zapracování částky 53 000 Kč vč. DPH do rozpočtového opatření Města Náchoda, kapitola "16" - Kultura

Technické služby Náchod s.r.o. - výroční zpráva za rok 2015

Usnesení č. 61/1825/16 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e
- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2015
- Roční účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad
- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2015
- Odměnu jednateli společnosti za rok 2015 dle návrhu dozorčí rady
- Zprávu dozorčí rady
- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2015
- Plán činnosti společnosti na rok 2016

Žádost NNO Společné cesty o finanční podporu služby

Usnesení č. 61/1826/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši Kč 30 000,- pro neziskovou organizaci Společné cesty - o.s Hurdálkova 147, 547 01 Náchod za předpokladu - předložení rozpočtu o.s. Společné cesty na rok 2016 a vyčíslení celkového počtu klientů v roce 2016 z Náchoda

Nařízení města Náchoda č. 2/2016, kterým se ruší Nařízení č. 1/2013

Usnesení č. 61/1827/16 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 58/1771/16, kterým se zrušilo Nařízení č. 1/2013 a v y d á v á
Nařízení č. 2/2016, kterým se ruší Nařízení města Náchoda č. 1/2013, kterým se stanovují v oblastech města zóny placeného stání, ve kterých lze místní komunikaci nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a způsob úhrady příslušné ceny za parkování

Koncepce vzdělávání - spolupráce s MAS

Usnesení č. 61/1828/16 - rada města s o u h l a s í s nabídkou zpracování Strategie rozvoje vzdělávání pro město Náchod, tzv. MiniMAP+ za cenu 25 tis. Kč

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 61/1829/16 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 9.6.2016 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 61/1830/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 9.6.2016 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Řešení náhradního zdroje elektrické energie v krizových situacích

Usnesení č. 61/1831/16 - rada města s o u h l a s í se zhotovením přípojek k náhradnímu zdroji elektrické energie na budovách města Náchoda: Masarykovo náměstí 40, Němcové 2020 Palachova 1303

Vytvoření funkčního místa MěÚ Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ

Usnesení č. 61/1832/16 - rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1.7.2016 vytvoření 1 funkčního místa odborného pracovníka územního řízení a stavebního řádu odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Náchod a s t a n o v u j e
podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 170, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 61/1833/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 84 až č. 94 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Nevýhradní licenční smlouva

Usnesení č. 61/1834/06 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat ČR a Databáze geografických jmen ČR

Záměr - Rekonstrukce školkových zahrad

Usnesení č. 61/1835/16 - rada města s c h v a l u j e - záměr rekonstrukce školkových zahrad u MŠ Myslbekova v ulici U Kočovny a v ulici Myslbekova
- vystavení objednávky na B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČ:25297015 do výše Kč 216 048,48 vč. DPH na vybudování a doplnění stávajících herních dílů dětského hřiště u MŠ Myslbekova v ulici U Kočovny v souladu s nabídkou.

Usnesení č. 61/1836/16 - rada města u k l á d á odboru IRM provést revizi projektu na vybudování a doplnění stávajících herních dílů dětského hřiště v ulici Myslbekova u MŠ Myslbekova zodpovídá : B. Voborník

Obnova přímého vlakového spojení z Broumovska a Náchodska do Prahy

Usnesení č. 61/1837/16 - rada města u k l á d á vedení města jednat o obnově rychlíkových vlaků z regionů Broumovska a Náchodska do Prahy

Oprava kaple Panny Marie Lurdské v Jizbici u Náchoda

Usnesení č. 61/1838/16 - rada města s o u h l a s í s objednáním "Opravy kaple Panny Marie Lurdské v Jizbici" u společnosti Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42,13000 Praha 3

Propojení ulic Raisova - Parkány - Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce a.s.

Usnesení č. 61/1839/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ- Distribuce a.s., ve výši 730.552,- Kč bez DPH, realizované v rámci akce "Propojení ulic Raisova-Parkány" po vyjasnění majetkoprávních vztahů mezi městem a SBD

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 61/1840/16 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

"Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - 1. etapa"

Usnesení č. 61/1841/16 - rada města v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v y l u č u j e
ze zadávacího řízení "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - 1. etapa" uchazeče č. 1 Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČO 25253361 pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 61/1842/16 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - 1. etapa" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: SOVIS CZ a.s., Kladská 1082, PSČ 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744,nabídková cena: 8.485.982,84,-Kč bez DPH
Pořadí č. 2: Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, PSČ 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, nabídková cena :10.079.928,- Kč bez DPH
Pořadí č. 3: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČO 45274924, nabídková cena: 10.132.317,- Kč bez DPH
Pořadí č. 4: STRABAG a.s., Kladská 1082, PSČ 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744, nabídková cena: 10.674.036,- Kč bez DPH

Zápis z jednání letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 61/1843/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 7. 6. 2016

Pronájem pozemku Na Výsluní

Usnesení č. 61/1844/16 - rada města s o u h l a s í s textem odpovědi

Záměr vybudování skladu - hasiči Lipí

Usnesení č. 61/1845/16 - rada města n e s c h v a l u j e záměr výstavby skladu pro hasiče v obci Lipí v letošním roce a pověřuje odbor investic a rozvoje města zařazením akce do návrhu rozpočtu na rok 2017

Park U města Prahy v Náchodě - plastika meče rytíře Hrona

Usnesení č. 61/1846/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace ke grafickému zpracování nápisu na plastice meče umístěné v parku za hotelem U města Prahy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/154/2016

Usnesení č. 61/1847/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/154/2016 ve výši Kč 20 000,- pro obec Vysokov

Návrh na změnu usnesení RM č. 57/1713/16 ze dne 16.5.2016, kterým byl dán souhlas s umístěním výrobny elektřiny na městském pozemku par.č. 488, k.ú. Staré Město nad Metují pro RWE Energo s.r.o.,Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9

Usnesení č. 61/1848/16 - rada města r e v o k u j e
usnesení RM č. 57/1713/16 ze dne 16.5.2016, kterým byl dán souhlas s umístěním výrobny elektřiny na městském pozemku par.č. 488, k.ú. Staré Město nad Metují pro RWE Energo s.r.o.,Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9 a u k l á d á
odboru SMF pozvat na jednání rady města jednatele RWE Energo s.r.o., k seznámení RM s celkovou koncepcí dalšího rozvoje soustavy centralizovaného zásobování teplem

Rozšíření zřizovací listiny Sportovních zařízení města Náchoda o Plaveckou školu

Usnesení č. 61/1849/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit změnu a rozšíření zřizovací listiny Sportovních zařízení města Náchoda o Plaveckou školu a dodatek č. 1 ke zřizovací listině Sportovních zařízení města Náchoda příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016

Veřejná zakázka "Hydrogeologický průzkum v Náchodě"

Usnesení č. 61/1850/16 - rada města r u š í výběrové řízení zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s Vnitřním předpisem Města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3. kategorie na stavební práce "Hydrogeologický průzkum v Náchodě

Usnesení č. 61/1851/16 - rada města s c h v a l u j e

pověření a zplnomocnění k zpracování a k objednání projektu geologického průzkumu a k výkonu inženýrské činnosti společnost AQUA ENVIRO s.r.o. se sídlem Ječná 1321/29a, 621 Brno

Hřiště Klínek

Usnesení č. 61/1852/16 - rada města s c h v a l u j e záměr položení umělého trávníku na hřiště

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta