Dnes
Teplota: 24.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 19. / 60. / schůze Rady města Náchoda konané dne 9. června 2016


Územní plán Náchod - námitky a připomínky k veřejnému projednání

Usnesení č. 60/1804/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Rozhodnutí o námitkách a Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Územního plánu Náchod

Územní plán Náchod - Zpráva o ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

Usnesení č. 60/1805/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Zprávu o ověření souladu Územního plánu Náchod s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

Územní plán Náchod - vydání formou opatření obecné povahy

Usnesení č. 60/1806/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vydání Územního plánu Náchod formou opatření obecné povahy

Česko-polská spolupráce - projekty předložené v rámci programu INTERREG V-A a dohody k mikroprojektům

Usnesení č. 60/1807/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace k předloženým žádostem o dotaci projektů AQUA MINERALIS GLACENSIS a Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj předložené v rámci projektu INTERREG /-A.

Usnesení č. 60/1808/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit uzavření Dohody o spolupráci na projektu Česko-polské dobíjení s městem Duszniki-Zdrój, Dohodu o spolupráci na projektu Náchod - Klodzko - partnerství idejí a na projektu Česko-polské sousedské trhy s partnerským městem Kłodzko a Dohodu o spolupráci na projektu Putování Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój a Spolupráce v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój s partnerským městem Kudowa-Zdrój.

Revokace usnesení č. 58/1780/16 (Výsledky zápisu do MŠ)

Usnesení č. 60/1809/16 - rada města r u š í usnesení č. 58/1780/16 v plném rozsahu

Zajištění finančních prostředků na projekt Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě

Usnesení č. 60/1810/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyčlenit finanční prostředky na dofinancování akce Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě z rozpočtu města Náchoda ve výši 20 772 835,67 Kč

Smlouva o uzavření smluv budoucích s CDS s.r.o. Náchod

Usnesení č. 60/1811/16 - rada města s c h v a l u j e znění smlouvy o uzavření smluv budoucích č. IRM/422/2016 s přepravcem CDS s.r.o. Náchod, se sídlem Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO 60110244 a doporučuje ZM schválení uzavření této smlouvy

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta