Dnes
Teplota: 19.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 13. / 54. / schůze Rady města Náchoda konané dne 18. dubna 2016Informace o činnosti MP Náchod za rok 2015 a za první čtvrtletí 2016

Usnesení č. 54/1545/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Schválení nákupu nového vozidla pro Městskou policii Náchod

Usnesení č. 54/1546/16 - rada města s o u h l a s í s nákupem vozidla Hyundai Tucson

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 54/1547/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3411 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2829/2016 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení je uloženo v pozemkové parcele č. 2024/1 v katastrálním území Náchod v ulici Českých bratří v délce 52 m. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za cenu 5.200,- Kč + DPH
č. 3516 - s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2828/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Novým vedením kNN je zasažena pozemková parcela města č. 953/2, č. 985/6, č. 1137/1, č. 2001, č. 2003 a 2004/1 v katastrálním území Náchod v ulici Purkyňova v délce 935,86 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 93.586,- Kč + DPH
č. 3694 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2826/2016 s panem Jaroslavem Čápem, Pod Brankou čp. 102, Náchod. Smlouvou se pronajímá panu Čápovi část pozemkové parcely č. 1879/1 v katastrálním území Náchod o výměře 50 m2 pro uskladnění a zpracování palivového dřeva. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 250,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2016
č. 3713-I. - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2810/2016 mezi městem Náchodem a společností VISUS s.r.o., IČO 48154229, jako strany povinné a společností RWE Energo, s.r.o., IČO 25115171, jako strana oprávněná z věcného břemene. Budoucí břemeno spočívá v umístění rozvodného tepelného zařízení v budově čp. 738, která je součástí stavební parcely č. 2781/1 (poliklinika Náchod) v katastrálním území Náchod v ulici Němcové. Budoucí břemeno bude zřízeno za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3713-II. - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2830/2016 se společností RWE Energo, s.r.o., IČO 25115171. Teplovodním vedením a jeho součástí bude zasažena pozemková parcela města č. 1162/1 v délce cca 39 m a budova čp. 540 na stavební parcele č. 506/4 v ulici Českých bratří v Náchodě. Budoucí břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3722 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2825/2016 se společností Hotel Service Plus, s.r.o., IČO 25919318, zastoupené jednatelem Martinem Adlofem, na pronájem kiosku, který je umístěný v hale Zimního stadionu v Náchodě v budově bez čp/če, jež je součástí stavební parcely č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži v Náchodě. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 1.200,- Kč/měsíc + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.5.2016 do 30.4.2021
č. 3726 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2824/2016 s organizací Kino Vesmír, IČO 00857866. Smlouvou se přenechává Kinu Vesmír do bezplatného užívání stavební parcela č. 203/2 o výměře 375 m2, jejíž součástí je budova čp. 249, za účelem využití pro činnost určenou zřizovací listinou. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2016
č. 3727 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 23/6 o výměře 365 m2 v katastrálním území Běloves, paní Boženě Tesařová, bytem 1. Máje 228, Náchod-Běloves pro zřízení zahrádky
č. 3728 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností VaK Náchod, a.s., IČO 48172928. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 191/5, č. 208/7, č. 246/2, č. 249/2,
č. 435/15 a č. 441/1 v katastrálním území Babí u Náchoda v ul. Ke Smrčině. Břemeno spočívá v uložení nové splaškové kanalizace v délce 334 m
Usnesení č. 54/1548/16 - rada města n e s o u h l a s í
č. 3721 - se zveřejněním záměru přenechat do bezplatného užívání Společenství vlastníků jednotek Němcové 655, IČO 27512011, část pozemkové parcely č. 2177 o rozměrech 3 x 7 m, tj. o výměře 21 m2 v katastrálním území Náchod u domu čp. 655 v ulici Němcové za účelem parkování vozidel a žádost SVJ zamítá

Usnesení č. 54/1549/16 - rada města r u š í č. 2400 - usnesení č. 41/1133/11 ze dne 18.10.2011

Usnesení č. 54/1550/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
č. 2400 - zrušit usnesení ze dne 19.12.2005 pod bodem III., písm. t/,
č. 3304 - schválit prodej objektu,
č. 3591 - zamítnout prodej, č. 3718 - zamítnout nabytí, č. 3729 - schválit nabytí, č. 3027 - schválit návrh,

Usnesení č. 54/1551/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3583

Usnesení č. 54/1552/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 3676 - nabytí 18 ks litinových sloupků spolu s 28 bm řetězu od společnosti Beránek Náchod a.s. za cenu 54.000,- Kč bez DPH
č. 3698 - pokračování v nabízení prodeje pozemkové parcely č. 1912/2 v katastrálním území Náchod se základní cenou 750,- Kč/ m2 inzerováním
č. 3719 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu pro stavební akci "I/33 - Náchod, rekonstrukce silnice"
Usnesení č. 54/1553/16 - rada města s o u h l a s í s podnájmem bytu č. 267/3 ul. Duhová

Usnesení č. 54/1554/16 - rada města z a m í t á
č. 16056 - uzavření Smlouvy o ubytování s Antonem Lackem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 16058 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 6 v č.p. 348 v ulici Francouzská v Náchodě s paní Olgou Janovou
č. 16063 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 100, ul. Na Drážkách v Náchodě s Josefem Köhlerem
č. 16064 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 391, ul. Běloveská v Náchodě s Liběnou Csókovou

Usnesení č. 54/1555/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16057 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní Pavlínou Kuldovou, platnost smlouvy od 01.05.2016 - 31.07.2016, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00
č. 16060 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 504, ul. Francouzská v Náchodě s Monikou Cohlovou od 01.05.2016 do 31.07.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 25.000,00
č. 16062 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 276, ul. Bartoňova v Náchodě s Martinem Žďárským od 01.05.2016 do 31.07.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 30.000,00

Usnesení č. 54/1556/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 16059 - ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ul. Francouzská v č.p. 504 v Náchodě k 30.04.2016
č. 16065 - informaci o uvolnění bytu č. 35 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 30.04.2016
č. 16067 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě k 30.04.2016 a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 1 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Usnesení č. 54/1557/16 - rada města r e v o k u j e

č. 16061 - usnesení 51/1431/16 ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě s p. Petrem Andršem na období 01.04.2016 - 30.06.2016, nájemné bylo stanoveno ve výši Kč 69,00/m2 podlahové plochy, jistota byla stanovena ve výši Kč 30.000,00

Usnesení č. 54/1558/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16066 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 9 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě dohodou k 30.04.2016 a s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 9 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 54/1559/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/95/2016 ve výši Kč 120 000,- pro Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/130/2016

Usnesení č. 54/1560/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/130/2016 ve výši Kč 20 000,- pro společnost HK-cyklo s.r.o.

Smlouvy o dotacích - sport

Usnesení č. 54/1561/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/75/2016 a SMF/76/2016, dále SMF/79/2016 až SMF/81/2016 a SMF/87/2016 a SMF/91/2016 a SMF/93/2016 dle návrhu

Smlouvy o dotaci - sport

Usnesení č. 54/1562/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/71/2016 až SMF/74/2016, dále SMF/77/2016, SMF/78/20, SMF/82/2016 až SMF/86/2016, SMF/88/2016 až SMF/90/2016 a SMF/92/2016 a SMF/94/2016 dle návrhu

Nabídka členství - Svaz měst a obcí České republiky

Usnesení č. 54/1563/16 - rada města z a m í t á členství ve Svazu měst a obcí České republiky

Žádost o finanční příspěvek - Diaklub Hradec Králové

Usnesení č. 54/1564/16 - rada města z a m í t á žádost o finanční příspěvek Diaklubu Hradec Králové

Bonorum, a.s. - rozšíření sjezdu v ul. Pod Montací

Usnesení č. 54/1565/16 - rada města s o u h l a s í s rozšířením sjezdu v ul. Pod Montací

Plnění rozpočtu za březen 2016

Usnesení č. 54/1566/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádost o čerpání fondu investic

Usnesení č. 54/1567/16 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu investic tvořeného z odpisů roku 2016 ve výši Kč 42 792,- pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s opravou středotlaké UV lampy pro úpravu vody velkého bazénu ve strojovně krytého plaveckého bazénu včetně výměny UV výbojek, výměny ochrany křemíkových trubic a reparametrizace elektronik

Cenová nabídka na demolici haly na městské deponii v Bělovsi

Usnesení č. 54/1568/16 - rada města s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy EKOS-ekologické stavby Červený Kostelec s.r.o., Lhota 341, 549 41 Červený Kostelec na demolici haly na pozemku města v Náchodě Bělovsi a souhlasí s vystavení objednávky ve výši 158.585,- Kč včetně 21% DPH

Provedení měření kvality ovzduší, hluku a vibrací - ul. Pražská

Usnesení č. 54/1569/16 - rada města s c h v a l u j e návrh na provedení jednorázového měření kvality ovzduší s tím, že o to žádá majitele komunikace tj. ŘSD

Zápis z komise

Usnesení č. 54/1570/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 22.3.2016

Dohoda pan Domáň

Usnesení č. 54/1571/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prominutí ? dlužné částky za poskytnutí placeného studijního volna panu Petru Domáňovi a schválit Dohodu o úhradě dlužné částky za čerpání studijního volna spojeného se zvyšováním kvalifikace v souladu s prominutou ? dlužné částky. Důvodem je dlouhodobé dobré hodnocení práce pana Petra Dománě na pozici městský strážník u Městské policie města Náchoda

Bytové družstvo Branka 1179 - oprava parkoviště

Usnesení č. 54/1572/16 - rada města s o u h l a s í s poskytnutím příspěvku ve výši 50 % nákladů akce, tj. max. 11 677,- Kč + DPH

Firma RGP CZ s.r.o. - vybudování parkoviště

Usnesení č. 54/1573/16 - rada města s o u h l a s í s pronájmem části pozemku č. 1835/4 v k.ú. Náchod - zhruba polovina rovné plochy

Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě se Správou budov s.r.o.

Usnesení č. 54/1574/16 - rada města s c h v a l u j e dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. SMF/2010/2011

Umístění článku do Zpravodaje - cyklostezky

Usnesení č. 54/1575/16 - rada města s o u h l a s í s umístění článku do Náchodského zpravodaje, který upozorňuje na provoz na cyklostezkách označených dopravní značkou č. C8a

Holba

Usnesení č. 54/1576/16 - rada města u k l á d á odboru SMF uhradit částku Kč 42 093,48 na účet 156 356 265/0300, vedený u ČSOB, pob. Šumperk, var. symbol 40012013607, a to bezodkladně Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č.SMF/59/2016

Usnesení č. 54/1577/16 - rada města s c h v a l u j e smlouvu o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/59/2016

Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/132/2016

Usnesení č. 54/1578/16 - rada města s c h v a l u j e smlouvu o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/132/2016 ve výši Kč 20 000,- pro Oblastní charitu Hradec Králové

Zpevněné plochy na městském pozemku č. 574/16 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 54/1579/16 - rada města s o u h l a s í s provedením zpevněných ploch na pozemku č. 547/16 v k.ú. Náchod (dle situace) na náklady žadatele

Pojištění majetku města

Usnesení č. 54/1580/16 - rada města s c h v a l u j e - výsledek poptávkového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Náchoda a subjektů zřizovaných a subjektů s majetkovou účastí města Náchoda

- uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za škody v souladu s výsledkem poptávkového řízení na období 2 let

Usnesení č. 54/1581/16 - rada města u k l á d á odboru SMF ve spolupráci s odborem správním provést revizi i ostatních pojistných smluv, zejména pak pojištění vozidel

Smlouvy o dotaci - sport z hazardu

Usnesení č. 54/1582/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - sport z hazardu

Usnesení č. 54/1583/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

č. SMF/131/2016
Usnesení č. 54/1584/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - zrevokovat usnesení č. III.l/ ze 14.3.2016 týkajícího se smlouvy č. SMF/47/2016
- schválit smlouvu o plnění závazku veřejné služby č. SMF/131/2016 dle návrhu

Zápis z TV komise

Usnesení č. 54/1585/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání tělovýchovné komise ze dne 5. 4. 2016

Rozpočtová opatření od 7. 3. 2016

Usnesení č. 54/1586/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 44 až č. 46 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Schválení dodatku smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov Náchod I

Usnesení č. 54/1587/16 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2015/ŽP ze dne 30. 4. 2015 na zpracování LHO mezi objednatelem, Městem Náchod, a zhotovitelem, společností TAXLES, s.r.o., se sídlem Výkleky 86, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, v předloženém znění

Dodatek č. 1 k Organizačnímu opatření č. 1 /2016 Zásady pro používání služebních telefonů

Usnesení č. 54/1588/16 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 18.4.2016 Dodatek č. 1 k Organizačnímu opatření č. 1 /2016 Zásady pro používání služebních telefonů

Prodloužení vodovodního řadu v místní části Lipí

Usnesení č. 54/1589/16 - rada města s o u h l a s í s prodloužením vodovodního řadu v místní části Lipí a s rozpočtovým opatřením ve výši 245.000,- Kč na zajištění PD k územnímu rozhodnutí a půjčky pro VAK Náchod, a.s. na zajištění a realizaci stavby vodovodního řadu v místní části Lipí

Revize PD na stavbu "Náchod - Jizbice splašková kanalizace II. etapa"

Usnesení č. 54/1590/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky projektantovi Jindřichu Řezníčkovi, Náchod, Běloves, Na Horním konci 118, IČO 42892767, na revizi projektové dokumentace akce "Náchod - Jizbice splašková kanalizace II. etapa"

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM zóny

Usnesení č. 54/1591/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Závěrečnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice včetně příloh

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 54/1592/16 - rada města s o u h l a s í
s předložením žádosti o dotaci do programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" pro rok 2017, Podprogram 3 - stavba požární zbrojnice vyhlášeného Ministerstvem vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na akci "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě", dále RM prohlašuje, že Město Náchod zabezpečí řízení a financování akce a dále RM souhlasí se spolufinancováním uvedené akce ve výši rozdílu mezi celkovými uznatelnými náklady a dotací (dotace max 50 % nákladů akce, maximálně však 4,5 mil. Kč) a s financováním 100 % případných neuznatelných nákladů Veřejná zakázka malého rozsahu "Park u města Prahy v Náchodě"
Usnesení č. 54/1593/16 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Park u města Prahy v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, PSČ 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470, nabídková cena: 3.389.334,17 Kč bez DPH / 4.101.094,35 Kč vč. DPH
Pořadí č. 2: Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, PSČ 412 01 Litoměřice, IČO 27263827, nabídková cena: 3 684 308,02Kč bez DPH / 4 458 012,70Kč vč. DPH
Pořadí č. 3: PSG DS a.s. Hlinky 505/118, Pisárky, PSČ 603 00 Brno, IČO 04377036, nabídková cena: 3.720.015,16 Kč bez DPH / 4.501.218,34 Kč vč. DPH
Pořadí č. 4: Bezedos s.r.o., Náchodská 628, PSČ 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867, nabídková cena: 4.477.823,64 Kč bez DPH / 5.418.166,60 Kč vč. DPH

Vestavba podkroví - SVČ Déčko, Zámecká ul. č.p. 243, Náchod

Usnesení č. 54/1594/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Výběrové řízení na dodavatele stavby: ,,Rekonstrukce sportovního hřiště v ulici Na Výsluní na Brance"

Usnesení č. 54/1595/16 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku ,,Rekonstrukce sportovního hřiště v ulici Na Výsluní na Brance" a schvaluje uzavření objednávky s uchazečem na pořadí č.1 Pořadí č. 1 : B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25297015, nabídková cena: 1.183.784,20Kč vč. 21%DPH
Pořadí č. 2: PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 27476537, nabídková cena: 1.192.993,45 Kč vč. 21%DPH
Pořadí č. 3 : Juta a.s. - výrobní závod 15 - umělé trávníky, Na Borkách 89, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 45534187,
nabídková cena: 1.198.097,47 Kč vč. 21%DPH

Oprava části veřejného osvětlení v ulici Broumovská

Usnesení č. 54/1596/16 - rada města s c h v a l u j e předloženou nabídku a pověřuje TSN s.r.o. provedením této opravy

Smlouva o uzavření smluv budoucích s CDS s.r.o. Náchod

Usnesení č. 54/1597/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - schválit znění smlouvy o uzavření smluv budoucích
č. IRM/422/2016 s přepravcem CDS s.r.o. Náchod, se sídlem Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO 60110244 - schválit uzavření této smlouvy

Úprava kontejnerových stání

Usnesení č. 54/1598/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo, s případným zapracováním připomínek advokátní kanceláře, na úpravu kontejnerových stání v Náchodě se společností ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO: 60930888

Park u města Prahy v Náchodě - Archeologický průzkum

Usnesení č. 54/1599/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu s Regionálním muzeem v Náchodě na akci "park u města Prahy v Náchodě"

Darovací smlouva mezi Městem Náchod a Regionálním muzeem v Náchodě

Usnesení č. 54/1600/16 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu na kovovou plastiku v hodnotě 10 000,- Kč mezi Městem Náchod a Regionálním muzeem v Náchodě

Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Alšova 952 a ředitele/ku ZŠ, Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 54/1601/16 - rada města p o v ě ř u j e odbor sociálních věcí a školství vyhlášením a zajištěním průběhu konkursního řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Alšova 952 a ředitele/ku ZŠ, Náchod, Komenského 425

Program prevence kriminality pro rok 2016 - dotace

Usnesení č. 54/1602/16 - rada města s c h v a l u j e rozdělení finančních prostředků "Program prevence kriminality pro rok 2016"

Usnesení č. 54/1603/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise sociální a prevence kriminality z 6.4.2016

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 54/1604/16 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

AMK - BESIP

Usnesení č. 54/1605/16 - rada města s o u h l a s í s uvolněním Kč 139 000,- na kompletní výměnu dopravních značek na dětském dopravním hřišti v rámci Grantu EU - "Operační program Doprava" - spolufinancování z Technické pomoci Fondu soudržnosti

Usnesení č. 54/1606/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 47, kterým jsou vyčleněny příslušné finanční prostředky

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/133/2016 a č. SMF/134/2016

Usnesení č. 54/1607/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 47/1356/16 ze dne 22.2.2016 u smluv č. SMF/65/2016 a SMF/66/2016 a s c h v a l u j e Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/133/2016 a č. SMF/134/2016 dle návrhu

Valná hromada Beránek Náchod a.s. - delegování zástupce města Náchoda

Usnesení č. 54/1608/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit delegáta na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s., která se koná 13. 6. 2016 paní Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku města, s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Smlouva o zajištění ohňostroje firmou T. Grosse, dne 7. 5. 2016 na Státním zámku

Usnesení č. 54/1609/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 7. 5. 2016 ve 21:45 hodin na Státním zámku Náchod, firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Riegrova 197, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 135 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy uvedené firmě ve výši 70 000 do 27. 4. 2016

Nájemní smlouva - Národní památkový ústav - pořádání ohňostroje Státní zámek Náchod - 7. 5. 2016

Usnesení č. 54/1610/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje, dne 7. 5. 2016 ve 21:45 hodin) s Národním památkovým ústavem, územní památková správa na Sychrově, pracoviště NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím správy Jiřím Růžičkou za nájemné 20 000 Kč včetně DPH

Pojmenování komunikace na p.p.č 1268/8 v k. ú. Náchod

Usnesení č. 54/1611/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit pojmenování ulice na p.p.č 1268/8 v k. ú. Náchod jménem "Jílová" dle uvedeného návrhu Letopisecké a místopisné komise Rady města Náchoda

Žádost o partnerství Města Náchod na MČR v akrobatickém rock and rollu 2016

Usnesení č. 54/1612/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchod na MČR v akrobatickém rock and rollu 2016 za výše uvedených podmínek včetně slevy z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 20 000 Kč

Schválení ceníku zimního stadionu pro badminton

Usnesení č. 54/1613/16 - rada města s c h v a l u j e ceník Zimního stadionu Náchod pro badminton na rok 2016

Přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2016

Usnesení č. 54/1614/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení návrh odboru kultury, sportu a CR na přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2016

Přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2016

Usnesení č. 54/1615/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Plán větších oprav a investic na zimním stadionu v Náchodě 2016 - 2018

Usnesení č. 54/1616/16 - rada města s c h v a l u j e plán větších oprav a investic na zimním stadionu v Náchodě pro období 2016 - 2018 dle předloženého návrhu

Informace o odkupu rolby Okay Electra

Usnesení č. 54/1617/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o odkupu rolby Okay Elecktra, která je v evidenci majetku Zimního stadionu Náchod a souhlasí s navrženým postupem

Smlouva o pronájmu zimního stadionu Náchod zapsanému spolku Mona Náchod z.s.

Usnesení č. 54/1618/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o pronájmu zimního stadionu Náchod na MČR finále v mažoretkovém sportu pořádaného organizací Mona Náchod z.s., Na Strži 1795, 547 01 Náchod, zastoupená jednatelkou Monikou Bergerovou (IČO: 26595451) ve dnech 14. a 15. 5. 2016. Celková částka za pronájem činí 9 000 Kč vč. DPH dle ceníku zimního stadionu Náchod

Záměr na investice na zimním stadionu v Náchodě včetně potřebné administrace

Usnesení č. 54/1619/16 - rada města s c h v a l u j e záměr na podání žádosti o dotaci z OPŽP na rekonstrukci chlazení, výměnu betonové hrací plochy a rekonstrukci osvětlení nad ledovou plochou Zimního stadionu Náchod o celkové předpokládané výši cca 41 500 000,-- Kč včetně rozpočtového opatření do kapitoly "15-3412-3504-6121" ve výši 751 500,- Kč vč. DPH na uhrazení administrativních nákladů k podání žádosti

Návrh na umístění 2ks městských znaků na zrekonstruovaný viadukt

Usnesení č. 54/1620/16 - rada města s c h v a l u j e objednání výroby a montáže 2 kusů městských znaků každý z jedné strany nově zrekonstruovaného viaduktu v celkové výši 12 075 Kč vč. DPH a zapracování uvedené částky do rozpočtového opatření Města Náchoda. RM souhlasí s umístěním výše zmíněných 2 ks městských znaků dle návrhu

Doporučení z Letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 54/1621/16 - rada města s c h v a l u j e
- restaurování náhrobku Kašpara Lukavského na Staroměstském hřbitově v Náchodě dle návrhu slečny BcA. Pavly Szabové včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16-Kultura" ve výši 22 400 Kč
- umístění jména Jindřicha Roubíčka na tabuli s významnými osobnostmi na Staroměstském hřbitově v Náchodě včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16-Kultura" ve výši 5 000 Kč

DSO Kladská stezka

Usnesení č. 54/1622/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města revokovat usnesení č. IX a) ze dne 14.12.2015 a pověřit místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou zastupováním města Náchoda na jednáních valné hromady Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

Kanalizace Pavlišov

Usnesení č. 54/1623/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a p o v ě ř u j e vedení města jednáním s občany Pavlišova o nutnosti provést navrhovaná opatření tak, aby město Náchod splňovalo stanovené limity znečištění a dále pověřuje vedení města s přípravou navrhovaného řešení

Oprava místní komunikace Babí u Náchoda Ke Smrčině - Kosná hora

Usnesení č. 54/1624/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové na opravu polní cesty v k.ú. Babí u Náchoda na částku 993.248,95 Kč bez DPH 21%

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/115/2016

Usnesení č. 54/1625/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Usnesení č. 54/1626/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyhlášení ředitelského volna ředitelky ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 ve dnech 27.6 až 30.6.2016

Zápis z komise životního prostředí a čistoty města

Usnesení č. 54/1627/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise konané dne 13. 4. 2016

Odpis pohledávek, přeplatků, škody a vyřazení majetku PO

Usnesení č. 54/1628/16 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 15.4.2016
- Odpis pohledávek a nevyzvednutých přeplatků - seznam předložený Správou budov Náchod
- Odpis vzniklé škody - nebytové prostory
- Vyřazení majetku PO
Usnesení č. 54/1629/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit
- Odpis pohledávek a nevyzvednutých přeplatků - seznam
předložený Správou budov Náchod
- Odpis vzniklé škody - nebytové prostory
- Vyřazení majetku PO

MěSSS Marie - dodatek č. 1

Usnesení č. 54/1630/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 48

Usnesení č. 54/1631/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Majetkoprávní úkony města

Usnesení č. 54/1632/16 - rada města, č. 16068 - vzhledem k neuhrazeným dluhům v souladu s usnesením 112/3104/06, které RM přijala dne 09.05.2006, nebude projednávat žádost o byt č. 22 v č.p. 1106 do doby, než bude dluh uhrazen


Usnesení č. 54/1633/16 - rada města r u š í č. 3664 - část usnesení č. 47/1317/16, k číslu akce 3664 ze dne 22.2.2016 a s o u h l a s í
s návrhem rozdělení pozemků a s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 73/4, č. 73/31 a č. 480 katastrální území Staré Město nad Metují

Změna v komisi pro záměry města

Usnesení č. 54/1634/16 - rada města o d v o l á v á z komise Ing. Jana Čtvrtečku a j m e n u j e členem komise pro záměry města Bc. Martina Tesaře

V Náchodě 19. dubna 2016

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta