Dnes
Teplota: 18.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 11. / 52. / schůze Rady města Náchoda konané 4. dubna 2016Výroční zprávy : Městská knihovna Náchod o.p.s., SVČ Déčko

Usnesení č. 52/1499/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu za rok 2015 PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243, Městská knihovna Náchod o.p.s.

Usnesení č. 52/1500/16 - rada města u k l á d á posoudit PD na půdní vestavbu v Déčku a možnost získání dotace v roce 2017 v rámci přeshraniční spolupráce

Usnesení č. 52/1501/169 - rada města p o v ě ř u j e Správu budov Náchod s. r. o. správou objektu Kamenice čp. 105 Městská knihovna - jedná se o zajištění běžné údržby objektu

Nabídka městských kreditních karet a dobíjecích boxů C-Charger

Usnesení č. 52/1502/16 - rada města n e s c h v a l u j e nákup kreditních karet C-Charger ve variantě VS1 dle přílohy, tj. 500 ks kreditních karet za 18 750,16 Kč vč. DPH

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 52/1503/16 - rada města s o u h l a s í
č. 2441 - aby pan Andrejs na vlastní náklady vybudoval na pozemkové parcele č. 262/1 v katastrálním území Babí u Náchoda zelený pás v šíři 50 cm a zajistil pravidelnou péči o zeleň s tím, že mu promíjí 1 roční nájemné
č. 3410 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2822/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 1065/14, č. 1066/16, č. 1069/14, č. 1069/15, č. 1069/20, č. 2021 a č. 2022 v katastrálním území Náchod v ulici U tří dvorců v celkové délce 521,34 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 52.134,- Kč + DPH
č. 3542 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2823/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 462/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují, v délce 7 m v ulici V Kalhotách. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 1.000,- Kč + DPH
č. 3702 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2815/2016 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Ochranné pásmo bude zasahovat do pozemkové parcely č. 1149/1 a č. 1143/15 v katastrálním území Náchod v Pražské ulici v délce cca 101 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 100,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3714 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2813/2016 s Regionálním muzeem v Náchodě, IČO 00084930. Smlouvou se přenechává žadateli do nájmu část pozemkové parcely č. 2067/74 o výměře 1 m2 v katastrálním území Náchod. Přenechaná část pozemku bude využita za účelem umístění vývěsní skříňky - Pevnosti Dobrošov. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2016. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 500 Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ
č. 3724 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2821/2016 s PO Kino Vesmír, IČO 00857866. Smlouvou se přenechává kinu Vesmír do bezplatného užívání "3D zařízení Volfovi Diamond" v hodnotě 520.300,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 10.4.2016
č. 3552 - s pokračováním v jednání se společností IMMOTEL A.S. Praha o majetkovém vypořádání v této cenové relaci (530,- Kč/m2)

Usnesení č. 52/1504/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3556 - žádost spolku Klub Montace Náchod a souhlasí s provedením těžby tak, jak uvedl ve vyjádření jednatel společnosti Lesy města Náchoda Ing. Hašek

Usnesení č. 52/1505/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2126 - prodej podílu pozemku, č. 3719 - záměr darování, č. 3322 - zrušit usnesení pod bodem II. písm. c/, č. akce 3322 ze dne 14.12.2015, 3618 - nabytí objektu

Usnesení č. 52/1506/16 - rada města z a m í t á
č. 16051 - žádost p. Tibora Maty o pronájem bytu č. 4 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě
č. 16055 - žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 236 v ulici Pražská v Náchodě pro provozování podnikatelského záměru Ing. Ladislavu Rudolfovi

Usnesení č. 52/1507/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16052 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5 v č.p. 98, ul. Na Vyšehradě v Náchodě s Erikem Neugebauerem od 01.05.2016 do 31.07.2016; nájemné ve výši Kč 55,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 10.000,00; úhradu jistoty po měsíčních splátkách ve výši Kč 1.000,00/měsíčně od května 2016
Usnesení č. 52/1508/16 - rada města t r v á č. 16053 - na úhradě celé částky dlužného nájemného včetně penále za nájem bytu č. 3 v č.p. 98 v ul. Na Vyšehradě v Náchodě

Usnesení č. 52/1509/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16054 - s tím, aby MARE NOSTRUM, IČO 228 23 212, sídlící na adrese Duhová č.p. 267 v Náchodě, si nechalo tuto adresu svého sídla zapsat do příslušného spolkového rejstříku - s podnájmem bytu č. 265/4, ul. Duhová a n e s o u h l a s í
s povolením trvalého pobytu slečně Sabině Skalníkové

Žádost o poskytnutí finančního daru - Bílý kruh bezpečí, z.s.

Usnesení č. 52/1510/16 - rada města z a m í t á žádost pardubické pobočky Bílého kruhu bezpečí, z.s. o poskytnutí finančního daru v roce 2016 z rozpočtu města Náchoda

Povolení jednotlivých stánkařů - rok 2016

Usnesení č. 52/1511/16 - rada města s o u h l a s í s prodejem stánkařů pod body 1,2,3,7 a 8 na Masarykově náměstí, do doby svého definitivního rozhodnutí o prodeji potravin na Masarykově náměstí, vždy jen ve středu

Usnesení č. 52/1512/16 - rada města u k l á d á vypsat nové výběrové řízení na farmářské trhy zodpovídá : Ing. L. Šimek

Bezbariérové úpravy dle požadavků TyfloCentra na autobusovém nádraží v Náchodě

Usnesení č. 52/1513/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro Technické služby Náchod s.r.o. na úpravu zámkových dlažeb na autobusovém nádraží Náchod dle požadavku zrakově postižených ve výši 46.361,15 Kč vč. DPH

Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra - PD odvedení dešťových vod do řeky Metuje

Usnesení č. 52/1514/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na PD akce "Odvedení dešťových vod, gravitační kanalizací do řeky Metuje"

Objednávka na "Opravu chodníku v ul. V Kalhotách V Náchodě"

Usnesení č. 52/1515/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky společnosti Vše pro stavby s.r.o., IČ 28969553, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov na provedení opravy chodníku v ul. V Kalhotách V Náchodě

Havárie ventilátoru pro únik čpavku na ZS

Usnesení č. 52/1516/16 - rada města s c h v a l u j e nákup nového ventilátoru pro únik čpavku na Zimní stadion Náchod včetně rozpočtového opatření do kapitoly "15-3412-3504-5171 Nový ventilátor pro únik čpavku" ve výši 62 000,- Kč včetně DPH

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 52/1517/16 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 6 500 Kč vč. DPH za účelem pořádání akce vyhlášení podnikatele náchodského regionu pořádaného Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje zastoupenou panem Radkem Jakubským - předsedou rady oblasti Náchod, která se uskuteční dne 29. 4. 2016

Žádost o partnerství města Náchoda na vyhlášení podnikatele náchodského regionu pořádaného Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 52/1518/16 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 25 000 Kč pro Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje zastoupenou panem Radkem Jakubským - předsedou rady oblasti Náchod na uspořádání akce vyhlášení podnikatele náchodského regionu, která se uskuteční dne 29.4.2016 v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě včetně rozpočtové opatření z kapitoly "16 - Kultura, položka Rezerva na kulturu"

Pozvánka na festival města Bauska

Usnesení č. 52/1519/16 - rada města s c h v a l u j e služební cestu Jana Birke, Bc. Tomáše Magnuska a Mgr. Věry Vlčkové do partnerského města Bauska v Lotyšsku při příležitosti konání festivalu města Bauska ve dnech 30. 6. až 3. 7. 2016 (bez cesty tam a zpět)

Zápisy z komisí

Usnesení č. 52/1520/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání tělovýchovné komise ze dne 15.3.2016
- zápis z jednání dopravní komise ze dne 17.3.2016
- zápis z komise výstavby a územního plánování ze dne 30.3.2016

Usnesení č. 52/1521/16 - rada města u k l á d á starostovi města zpracovat návrh nových kritérií přidělování finančních prostředků z dotačního programu na podporu sportu zodpovídá : J. Birke

Usnesení č. 52/1522/16 - rada města s c h v a l u j e
vyhrazené parkoviště pro obyvatele domu čp. 1554 - 1558 a u k l á d á
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci dopravního značení zodpovídá : Bc. Simon

Žádost ředitelky MŠ Náchod, Březinova 669 o souhlas se zapojením do dotačního programu Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 52/1523/16 - rada města s o u h l a s í se zapojením MŠ Náchod, Březinova 669 do dotačního programu Královéhradeckého kraje s projektem "Obohacujeme školní vzdělávací program o praktické pozorování"

Rozpočtová opatření od 7.3.2016

Usnesení č. 52/1524/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 35 až č. 37 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

ZŠ Plhov - nákup Wi-Fi

Usnesení č. 52/1525/16 - rada města s o u h l a s í s instalací Wi-Fi do ZŠ Plhov a schvaluje proplacení částky Kč 120 516,- vč. DPH DLNK s.r.o., pobočka Náchod, Čechova 397 a zhodnocení o tuto částku hodnoty majetku ve výpůjčce ZŠ Plhov

Doplnění záměru zřízení sezónního Městského informačního centra o mzdové náklady

Usnesení č. 52/1526/16 - rada města n e s c h v a l u j e zřízení sezónního Městského informačního centra za předložených podmínek v budově Lesárny, která je součástí Státního zámku Náchod

Zápis do 1. tříd ZŠ na škol. rok 2016/2017

Usnesení č. 52/1527/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o zápisu do 1. tříd na školní rok 2016/2017

Povolení výjimky z počtu dětí v náchodských MŠ na rok 2016/2017

Usnesení č. 52/1528/16 - rada města s c h v a l u j e výjimku z počtu dětí na školní rok 2016/2017 v MŠ Náchod, Březinova 669; MŠ Náchod, Havlíčkova 1848; MŠ Náchod, Komenského 301; MŠ Náchod, Myslbekova 4; MŠ Náchod, Vančurova 1345 a MŠ Náchod, Vítkova 304 dle návrhu

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou

Usnesení č. 52/1529/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro :
- paní Stanislavu Hejcmanovou, bytem Náchod, Pražská 682 - byt č. 38, Harmonie I.
- paní Jaroslavu Jarkovskou a pana Josefa Jarkovského, bytem Náchod, Pražská 1550, oba dvougarsonka č. 107, Harmonie II
- pana Miroslava Balcara, trvale bytem Náchod, Zelená 1956 - byt č. 24, Harmonie I.
- pana Josefa Součka, nar. 5.12.1950, bytem Náchod, Janáčkova 802 - byt č. 30, Harmonie I.
Nájemní smlouva se uzavírá od 15.4.2016 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

"Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě" - Zadávací dokumentace

Usnesení č. 52/1530/16 - rada města s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce "Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě" s o u h l a s í
se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo a u k l á d á
odboru IRM vypsání výběrového řízení

Vzdání se pracovního místa ředitelky MŠ, Náchod, Alšova 952 a pracovního místa ředitele ZŠ, Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 52/1531/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í - vzdání se pracovního místa ředitelky MŠ, Náchod, Alšova 952 - vzdání se pracovního místa ředitele ZŠ, Náchod, Komenského 425

Žádost o fin. příspěvek - Oblastní Charita Hradec Králové

Usnesení č. 52/1532/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč

Odchyt holubů

Usnesení č. 52/1533/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky paní Ladislavě Šimkové-3D, Úpice, Rtyňka 948 na odchyt holubů v Náchodě na dobu max. 2 měsíců za max. měsíční taxu 22.000 Kč bez DPH

Žádost o partnerství města Náchoda při cyklistických závodech

Usnesení č. 52/1534/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchoda při konání cyklistického silničního závodu Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic, který se uskuteční dne 15. května 2016 v Náchodě za uvedených podmínek

Usnesení č. 52/1535/16 - rada města s o u h l a s í

s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16

Žádost o umístění

Usnesení č. 52/1536/16 - rada města s o u h l a s í s žádostí paní Lenky Mrštinové ze dne 31.3.2016 s tím, že krabička bude umístěna minimálně 2 m od pomníku

Stavebniny Stamont - změna užívání

Usnesení č. 52/1537/16 - rada města s o u h l a s í s vydáním dodatečného povolení a se změnou v užívání stavby

Veřejná zakázka "Most přes řeku Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice"

Usnesení č. 52/1538/16 - rada města v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona a v souladu § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 SB., o veřejných zakázkách v platném znění v y l u č u j e ze zadávacího řízení "Most přes řeku Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice" uchazeče č. 6 Doprastav, a.s., K Zahradnictví 13 PSČ 182 00 Praha, IČO 49281429 pro nesplnění kvalifikace a zadávacích podmínek.

Usnesení č. 52/1539/16 - rada města v y l u č u j e v souladu s § 60 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách z výběrového řízení "Most přes řeku Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice" uchazeče č. 8 SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, PSČ 500 04 Hradec Králové, IČO 27532208 pro nedoložení písemného objasnění nabídky

Usnesení č. 52/1540/16 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Most přes řeku Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČO 45274924, nabídková cena: 8.814.711,- Kč bez DPH
Pořadí č. 2 - MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, PSČ 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 25297899, nabídková cena: 8.900.000,- Kč bez DPH
Pořadí č. 3 - SDS EXMOST spol. s.r.o., Údolní 413/66, PSČ Brno, IČO 49454501, nabídková cena: 9.235.000,- Kč bez DPH
Pořadí č. 4 - IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21 PSČ 779 00, Olomouc, IČO 25869523,
nabídková cena: 9.698.007,- Kč bez DPH
Pořadí č. 5 - Porr a.s., Dubečská 2338/36, PSČ 100 00 Praha 10, IČO 43005560, nabídková cena: 11.112.314,- Kč bez DPH
Pořadí č. 6 - MPS - Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., Čepí 104, PSČ 533 32 Čepí, IČO 29148871, nabídková cena: 11.169.342,- Kč bez DPH
Pořadí č. 7 - Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČO 25253361, nabídková cena: 11.451.477,- Kč bez DPH
Pořadí č. 8 - M-SILNICE a.s., 1. máje 198, PSČ 504 01 Nový Bydžov, IČO 42196868, nabídková cena: 11.999.889,- Kč bez DPH

Lázně Běloves - informace o postupu hydrogeologického průzkumu

Usnesení č. 52/1541/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í uvedené skutečnosti provedené Městem Náchod v zastoupení Ing. Michele k obnovení tradice lázeňského provozu v Náchodě Bělovsi

Pověření ředitelky Mgr. M. Trejtnarové mediací v MŠ Vítkova 304, Náchod

Usnesení č. 52/1542/16 - rada města p o v ě ř u j e Mgr. Michaelu Trejtnarovou, ředitelku MŠ Plhov, Náchod jako mediátora v MŠ Vítkova 304, Náchod a ukládá zmapovat důkladně aktuální situaci a předložit návrh řešení do 10.5.2016

Příprava jednání zastupitelstva města

Usnesení č. 52/1543/16 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 51/1465/16 ze dne 21. 3. 2016 a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města přijmout tato usnesení :

ZM stanovuje, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm k), další 2 členy zastupitelstva města dlouhodobě neuvolněné pro výkon funkcí místostarostů.

ZM určuje, že starostu zastupuje v době nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci 1. místostarosta……………V případě nepřítomnosti starosty a 1. místostarosty zastupuje starostu 2. místostarosta……………………. případně 3. místostarosta ..............
ZM svěřuje místostarostům plnění těchto konkrétních úkolů :
1. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem správy majetku a financování, odborem sociálních věcí a školství ( mimo školství ), včetně organizací zřízených městem v působnosti těchto odborů a zastupování města navenek v těchto záležitostech
2. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem sociálních věcí a školství na úseku školství, odborem kultury, sportu a cestovního ruchu - na úseku podpory cestovního ruchu, příhraniční spolupráce s Polskem včetně projektů navázaných na tuto spolupráci, spolupráce s partnerskými městy, projekty a záměry zlepšující kulturní, společenský a turistický image města - včetně zastupování města navenek v těchto záležitostech
3. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem výstavby a územního plánování na úseku územního plánu, odborem životního prostředí, odborem investic a rozvoje města na úseku aktivit souvisejících s lázeňstvím, přípravou investičních akcí města do roku 2018, včetně zastupování města navenek v těchto záležitostech
Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným místostarostům pro toto volební období, s účinností od 12. 4. 2016, takto : neuvolněnému místostarostovi se poskytne měsíční odměna dle přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb., v platném znění, v navrhované výši

V Náchodě 5. dubna 2016

Miroslav B r á t
radní
Jan B i r k e
starosta