Dnes
Teplota: 24.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 2. / 43. / schůze Rady města Náchoda konané 26. ledna 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 43/1238/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3398 - žádost paní Hany Filipové týkající se prominutí úhrady dlužného nájemného ve výši 6.377,- Kč za rok 2015 a s o u h l a s í s prominutím nájemného ve výši 4.377,- Kč za rok 2015

Usnesení č. 43/1239/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3674 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2765/2016 se společností VISUS, spol. s r.o., IČO 48154229, na pronájem nebytových prostorů o výměře 56,3 m2 v budově polikliniky Náchod čp. 738. Pronajaté prostory budou využity jako kancelář a sklad. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2016. Nájemné se stanovuje dohodou ve výši 42.444,- Kč/rok + úhrada energií. Nájemné bude každoročně navýšeno o inflaci stanovenou ČSÚ

č. 3688 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2766/2016 s Policií ČR. Smlouvou se Policii ČR předává do bezplatného užívání zařízení PC sestavy a čtyři monitory VGA v rámci projektu "Propojení městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) s obvodním oddělením Policie ČR". Hodnota PC sestavy je 29.000,- Kč, hodnota čtyř monitorů VGA je 17.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2016

č. 3695 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2783/2016 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha, IČO 65993390. Touto smlouvou přenechává ŘSD městu Náchod do bezplatného užívání čtyři okružní křižovatky na silnici I. třídy I/33 a I/14 v Náchodě. Jedná se o okružní křižovatku u Slávie, u Čedoku, u Kauflandu a u Itálie. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.1.2016 do 31.12.2023, tj. na 8 let

č. 3482 - s kupní cenou s náklady celkem ve výši 158.000,- Kč za nabytí části stav. parcely č. 473 - po odměření geo. plánem pozemku č. 2330 k.ú. Náchod - a schvaluje pokračování v jednání o získání předmětného pozemku do vlastnictví Města Náchoda

č. 3697 - s uzavřením Smlouvy o spoluúčasti při úhradě energií a zajištění služeb č. SMF/2784/2016 se společností VISUS, spol. s r.o., IČO 48154229. Na základě této smlouvy se společnost VISUS bude podílen poměrnou částí na úhradě nákladů za užívání společných prostorů v budově čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2016

Usnesení č. 43/1240/16 - rada města p o ž a d u j e, č. 3678 - aby Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidaci zajistily na své náklady odstranění základů po bývalé trafostanici a úpravy povrchu na pozemku č. 1203/12 katastrální území Náchod

Usnesení č. 43/1241/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3690 - prodej parcely, č. 3692 - zamítnout nabytí, č. 3696 - schválit nabytí parcely

Usnesení č. 43/1243/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 3698 - vypsání výběrového řízení formou obálkové metody na prodej pozemkové parcely č. 1912/2 v katastrálním území Náchod se základní cenou 841.500,- Kč (750 Kč/m2)
č. 3600 - uzavření smlouvy o postoupení pohledávky od Ing. Ječného ve znění jím předložené smlouvy bez úprav
č. 2897 - zveřejnění záměru na prodej části pozemku 110/64 v k.ú. Staré Město nad Metují pro stavbu obytných domů
č. 3664 - zveřejnění záměru na prodej pozemkové parcely č. 73/4 a pozemkové parcely č. 480 v k.ú. Staré Město nad Metují

Usnesení č. 43/1244/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16011 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.9 s Vladimírou Botošovou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.02.2016 do 29.02.2016
č. 16016 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 11 v č.p. 628 v ulici Čechova v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 16018 - s uzavřením dodatků o navýšení nájemného k nájemním smlouvám na nebytové prostory o index inflace za rok 2015 ve výši 0,3% v souladu se zněním nájemních smluv
č. 16019 - s tím, aby Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Náchod, IČO 00433667, sídlící na adrese Českoskalická č.p. 1 v Náchodě, si nechalo tuto adresu svého sídla zapsat do příslušného spolkového rejstříku

Usnesení č. 43/1245/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16012 - Dodatek ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Karlem Schnurpfeilem, kterým se prodlužuje období ubytování od 01.02.2016 do 30.04.2016
č. 16015 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 v č.p. 577, ul. Komenského v Náchodě s Irenou Jirkovou od 01.02.2016 do 30.04.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 16017 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v ul. Na Vyšehradě v č.p. 98 v Náchodě dohodou k 31.01.2016

Usnesení č. 43/1246/15 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 16013 - uzavření Smlouvy o ubytování se Šarlotou Putnokiovou na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě

Usnesení č. 43/1247/16 - rada města t r v á č. 16014 - na svém usnesení 35/1022/15, bod jednání č. 15165, ze dne 02.11.2015

MěSSS Marie

Usnesení č. 43/1248/16 - rada města s c h v a l u j e vybudování metalické infrastruktury pro objekt Marie

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/18/2016

Usnesení č. 43/1249/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/18/2016 ve výši Kč 131 769,- pro Tenisový klub Náchod, z.s.

"Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod" - cenová nabídka projektových prací

Usnesení č. 43/1250/16 - rada města s c h v a l u j e cenovou nabídku na vypracování dvoustupňové projektové dokumentace na akci: "Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod" projekčním atelierem Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká Skalice, Zlič 73, který nabídl cenu ve výši 234 270,-Kč vč. 21%DPH a souhlasí s uzavřením objednávky

Most přes řeku Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice - Zadávací dokumentace, Odůvodnění veřejné zakázky

Usnesení č. 43/1251/16 - rada města s c h v a l u j e - zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce "Most přes řeku Metuji Náchod, Běloves - Lázeňská ulice" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo
- odůvodnění veřejné zakázky

Změna člena komise sociální a prevence kriminality

Usnesení č. 43/1252/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í rezignaci pana Josefa Matyáše a j m e n u j e
členkou komise sociální a prevence kriminality paní Zuzanu Vlachovou

Rozpočtová opatření od 14.12.2015 do konce roku 2015

Usnesení č. 43/1253/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 261 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Organizační opatření č. 1 /2016 - Zásady pro používání služebních telefonů

Usnesení č. 43/1254/16 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 1.2.2016 Organizační opatření č. 1 /2016 Zásady pro používání služebních telefonů

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/19/2016

Usnesení č. 43/1255/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/19/2016 ve výši Kč 100 000,- pro Společnost Josefa Škvoreckého, o.s.

Rozpočtová opatření od 25.01.2016

Usnesení č. 43/1256/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5 až č. 8 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Smlouva o spolupráci ŘSD a Náchod k akci "I/33 Náchod - II.etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 - 39,920"

Usnesení č. 43/1257/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o spolupráci s ŘSD (IRM/404/2016) k výběrovému řízení "I/33 Náchod - II.etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 - 39,920" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o spolupráci

Revokace usnesení č. 35/1031/15 a č. 39/1114/15

Usnesení č. 43/1258/16 - rada města r e v o k u j e
usnesení č. 35/1031/15 ze dne 2.11.2015 a s c h v a l u j e
zvýšení závazného ukazatele na platy pro rok 2015 PO Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 na celkovou výši 100,5 tis. Kč

Usnesení č. 43/1259/16 - rada města r e v o k u j e
usnesení č. 39/1114/15 ze dne 30.11.2015 a s c h v a l u j e
zvýšení závazného ukazatele na platy pro rok 2015 Po Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 na celkovou výši 85 tis. Kč

SVČ Déčko Náchod - úprava platu

Usnesení č. 43/1260/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Oznámení o termínu zápisu do náchodských mateřských škol

Usnesení č. 43/1261/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o termínu zápisu dětí do náchodských mateřských škol

Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 43/1262/16 - rada města s c h v a l u j e výjimku z počtu dětí na školní rok 2015/2016 v MŠ, Náchod, Alšova 952 dle návrhu

Oprava přístupových cest, chodníků a schodišť u čp. 334-336 Zahradní

Usnesení č. 43/1263/16 - rada města s o u h l a s í
- s tím, aby do plánu oprav v rámci údržby komunikací na rok 2016 prováděných TS Náchod s.r.o., byla zahrnuta požadovaná oprava dvou přístupových cest, pěšiny a menšího parkoviště u čp. 335 a na tyto práce byla vystavena příslušná objednávka.
- s tím, aby na opravu schodiště na pozemku par.č. 570/28 k.ú. Běloves bylo vypsáno poptávkové řízení, pokud tyto práce nebudou schopny realizovat TS Náchod s.r.o.

Nákup pytlů na tříděný odpad

Usnesení č. 43/1264/16 - rada města s o u h l a s í s nákupem pytlů na tříděný odpad

Prodejní cena stolní kalendář

Usnesení č. 43/1265/16 - rada města s c h v a l u j e snížení prodejní ceny stolního kalendáře,,Náchod - Kudowa-Zdrój" 2016 na částku 30 Kč/ks vč. DPH

Uložení NN - lokalita V Třešinkách

Usnesení č. 43/1266/16 - rada města s o u h l a s í s vydáním předběžného souhlasu s uložením vedení NN do pozemků města Náchoda dle zákresu koordinačního výkresu za podmínky, že překopy přes komunikace budou náležitě zhutněny a nově položen asfaltový koberec v délce 10 m před a za překopem a hotové překopy budou protokolárně převzaty správcem sítí - tj. TS Náchod s.r.o.

Zelená školní učebna u ZŠ T.G.Masaryka Náchod

Usnesení č. 43/1267/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, číslo programu 16ZPD05 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na zřízení Zelené školní učebny u ZŠ T.G.Masaryka Náchod

Farmářské trhy

Usnesení č. 43/1268/16 - rada města s c h v a l u j e výzvu k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem "Výběr provozovatele Náchodských farmářských trhů" pro rok 2016

Umístění optických psychologických brzd s akustickým efektem v ul. Ryšavého

Usnesení č. 43/1269/16 - rada města se ztotožňuje s návrhem OV a to psych. optické brzdy neumisťovat, ale omezit rychlost na 30 km/h - v celém úseku a doplnit DZ "Pozor chodci" - obojí musí být schváleno Policií ČR DI a souhlasí s doplněním chybějících úseků chodníku mezi Horním Babí a Bělovsí za podmínky, že mezi vlastníky potřebných částí pozemků a městem dojde ke smysluplné dohodě za standardní cenu

Sportovní zařízení města Náchoda - stripovací kolona

Usnesení č. 43/1270/16 - rada města s c h v a l u j e nákup stripovací kolony pro Sportovní zařízení města Náchoda do maximální hodnoty Kč 224 450,- bez DPH

Žádost o úpravu mzdového limitu pro rok 2015

Usnesení č. 43/1271/16 - rada města s c h v a l u j e snížení závazného ukazatele mzdového limitu PO MěSSS Marie na rok 2015 na celkovou částku 9 475 419,- Kč

Žádost o podporu sportovní akce Dobrošovský rychlonožka

Usnesení č. 43/1272/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akci Dobrošovský rychlonožka pořádanou Regionálním muzeem v Náchodě v Pevnosti Dobrošov dne 14. 5. 2016 za uvedených podmínek

Žádost o dotaci Galerie výtvarného umění v Náchodě

Usnesení č. 43/1273/16 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 50.000 Kč pro Galerii výtvarných umění v Náchodě na ediční program galerie plánovaný pro rok 2016 u příležitosti 50. výročí jejího založení včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura

Přehled používání znaku města za roky 2014 a 2015

Usnesení č. 43/1274/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í užití znaku města Náchoda za roky 2014 a 2015

Žádost o navýšení finanční částky určené na ohňostroj k výročí konce 2. světové války

Usnesení č. 43/1275/16 - rada města s c h v a l u j e navýšení finanční částky určené na ohňostroj k výročí konce 2. světové války ze 105 000 Kč na 135 000 Kč včetně rozpočtového opatření ve výši 30 000 Kč v rámci kapitoly "16" - kultura, z položky 16-3319-rezerva-5169 do položky 16-3319-333-5169

Žádost o navýšení finanční částky určené na akci Náchodské Májování 2016

Usnesení č. 43/1276/16 - rada města s c h v a l u j e navýšení finanční částky určené na osvětovou akci k prevenci rakoviny tlustého střeva "Střevo Tour" neziskové organizace Onkomaják, zastoupené Tomášem Kruberem - výkonným ředitelem (IČO 26562138), při akci Náchodské Májování 2016 z 30 000 Kč na 55 000 Kč včetně rozpočtového opatření ve výši 25 000 Kč v rámci kapitoly "16" - kultura, z položky 16-3319-rezerva-5169 do položky 16-3319-333-5169

Branka - sportovní hřiště

Usnesení č. 43/1277/16 - rada města s o u h l a s í se zajištěním dokumentace skutečného provedení staveb vč. dalších náležitostí pro jejich zlegalizování dle stavebního zákona

Výběrové řízení na strážníky Městské policie Náchod

Usnesení č. 43/1278/16 - rada města s o u h l a s í s vypsáním výběrového řízení na strážníka městské policie

Žádost o úpravu mzdového limitu pro rok 2015

Usnesení č. 43/1279/16 - rada města s c h v a l u j e snížení závazného ukazatele mzdového limitu PO Kino Vesmír na rok 2015 na celkovou částku 1 308 804,00 Kč a zároveň schvaluje ponechání uspořené částky 298,- Kč v rozpočtu organizace

Vyřazení a odpis nerealizované PD

Usnesení č. 43/1280/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vyřazení a odpis nerealizovaných položek účtů 042 11 Investice stavební a 042 20 Projektové dokumentace dle návrhu

ul. Hřbitovní Usnesení č. 43/1281/16 - rada města r u š í usnesení č. 42/1210/16 ze dne 11. ledna 2016

V Náchodě 27. ledna 2016

Miroslav B r á t
radní
Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta