Dnes
Teplota: 19.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 30. / 34. / schůze Rady města Náchoda konané dne 26. října 2015


Svolání valné hromady společnosti Beránek Náchod a. s.

Usnesení č. 34/1014/15 - rada města s c h v a l u j e požádat představenstvo společnosti Beránek Náchod a. s. o svolání valné hromady společnosti v nejbližším možném termínu za účelem uzavření nájemní smlouvy s novým provozovatelem a nájemcem hotelu U Beránka platné od 1. 12. 2015

Usnesení č. 34/1015/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města delegovat místostarostu města Ing. Tomáše Šuberta jako zástupce města Náchoda s mandátem hlasovat na valné hromadě společnosti Beránek Náchod a. s. pro uzavření nájemní smlouvy s novým provozovatelem a nájemcem hotelu U Beránka

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta