Dnes
Teplota: 14.9 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 26. / 30. / schůze Rady města Náchoda konané dne 22. září 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 30/909/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3649 - převod, č. 3076 - návrh, č. 3652 - prodej, č. 3600 - nabytí

Usnesení č. 30/910/15 - rada města s c h v a l u j e č. 3657 - zveřejnění záměru na prodej části pozemkové parcely č. 221/1 v katastrálním území Bražec

Usnesení č. 30/911/15 - rada města s o u h l a s í
č. 2885 - s ukončením nájemní smlouvy č. SM/1245/2008 uzavřené s panem Josefem Kovářem, IČO 11050691, a panem Petrem Bartošem, IČO 87111942, a to výpovědí bez uvedení důvodů s šestiměsíční výpovědní lhůtou podle čl. VI. odst. 3. nájemní smlouvy
č. 3647 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2716/2015 s panem Michalem Klemmem, Zahradní 289, Náchod. Smlouvou se přenechává do užívání panu Klemmovi část pozemkové parcely č. 586/3 o výměře 68,5 m2 v katastrálním území Běloves. Propachtovaný pozemek bude pan Klemm využívat pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 342,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2015
č. 3652 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2717/2015 s panem Petrem Martínkem, Šafránice 556, Náchod. Smlouvou se přenechává do užívání panu Martínkovi pozemková parcela č. 897/25 o výměře 1071 m2 v katastrálním území Náchod. Propachtovaný pozemek bude pan Martínek využívat pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 5.355,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.10.2015 do 31.12.2019
č. 3654 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č. SMF/2720/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 23/14, č. 88/5 a č. 633/1 v katastrálním území Běloves v Lázeňské ulici. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách má být cca 46 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3655 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č. SMF/2719/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1135/3 v katastrálním území Náchod v ul. Krásnohorské. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 1135/3 má být cca 2 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3660 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynovodní vedení bude umístěno pod povrchem stavebních a pozemkových parcelách města st. č. 2884, st. č. 2885, č. 607/5, č. 624, č. 621/3, č. 626/3 , č. 728/5, č. 728/15, č. 728/16, č. 728/17, č. 1982/11, č. 1982/12, č. 1982/13, č. 1982/15, č. 1982/17 a č. 1985/1 vše v katastrálním území Náchod v Borské ulici. Předpokládaná délka plynovod. vedení umístěného v pozemcích města má být cca 374 m

Usnesení č. 30/912/15 - rada města r u š í
č. 3379 - usnesení č. 108/3036/13 ze dne 25.6.2013 v části týkající se akce 3379 a usnesení č. 28/865/15 ze dne 7.9.2015 v části týkající se akce 3379 a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby č. SMF/2722/2015 se společností HVB Leasing Czech Republic s.r.o., Praha, IČ 62917188. Smlouva se týká zajištění osvětlení parkoviště u Hypermarket Albert v ulici Polské v Náchodě. Úhrada za poskytnutí služby je stanovena dohodou ve výši 12.000,- Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2015

Usnesení č. 30/913/15 - rada města r u š í
č. 3636 - usnesení č. 27/822/15 ze dne 24.8.2015 v části týkající se akce 3636 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/2703/2015 se společností Pavigo s.r.o., IČO 26236621 a s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2703/2015 se společností Pavigo s.r.o., IČO 26236621. Nájemní smlouvou se pronajímá společnosti Pavigo s.r.o., část nebytového prostoru (chodby) v budově bez čp/če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ulici Na Strži o výměře 2 m2 pro umístění nápojového automatu a automatu na cukrovinky. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 16.000,- Kč/rok + DPH. Dále nájemce bude hradit náklady za spotřebovanou vodu a el. energii ve výši 2.640,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.10.2015 do 31.12.2016 s automatickým prodloužením

Usnesení č. 30/914/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3076 II. - zprávu týkající se stavby "Náchod-Jizbice, splašková kanalizace II. etapa"

Usnesení č. 30/915/15 - rada města s c h v a l u je č. 15145 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10 v č.p. 577, ul. Komenského v Náchodě, který je standardně opraven, s Renátou Dzurkovou od 01.10.2015 do 31.12.2015, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00

Rozpočtová opatření od 7.9.2015 Usnesení č. 30/916/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 153 až č. 158 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/102/2015 Usnesení č. 30/917/15 - rada města s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/102/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Rozpis rozpočtu 2016

Usnesení č. 30/918/15 - rada města s c h v a l u j e rozpis rozpočtu na rok 2016 a u k l á d á jednotlivým odborům MěÚ podle tohoto rozpisu připravit návrh rozpočtu na rok 2016 nejdéle do 16.10.2015

Záložní zdroj evakuačního výtahu Domova pro seniory Marie - výběr dodavatele

Usnesení č. 30/919/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením objednávky na dodávku a montáž "Záložního zdroje evakuačního výtahu Domova pro seniory Marie v Náchodě" u společnosti ELTYM Hronov, spol., Husova 207, 549 31 Hronov 7, za nabídkovou cenu 309.074,- Kč, včetně DPH

Dešťová kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách

Usnesení č. 30/920/15 - rada města s o u h l a s í
- s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/336/2014 ze dne 11.11.2014 na realizaci stavby "Dešťová kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách - 1. část" se spol. REFERAL s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ 29153719
- s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby "Dešťová kanalizace pro výstavbu RD V Kalhotách - 2. část" se spol. REFERAL s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, IČ 29153719, za cenu 856 795,05 Kč včetně DPH

,,Most přes Metuji Náchod - Běloves, Lázeňská ulice" - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Usnesení č. 30/921/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2015_0036 na akci: ,,Most přes Metuji Náchod - Běloves, Lázeňská ulice"

Oprava kanalizace v Bělovsi v ul. Na Horním konci

Usnesení č. 30/922/15 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky fyz. osobě Daneš Středa, Tylova 874, 549 31 Hronov, IČO 12938165 na provedení opravy splaškové kanalizace v Bělovsi v ul. Na Horním konci

Kladská stezka č. 16 - podání žádosti a vystavení objednávky

Usnesení č. 30/923/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k podané žádosti o dotaci s názvem Kladská stezka - úsek č. 16, projektová dokumentace - DUR a s o u h l a s í
s vystavením objednávky firmě OPTIMA, s.r.o. Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709 na zpracování projektové dokumentace "Kladská stezka - úsek č. 16"

Povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ Náchod - Plhov, Příkopy 1186 na školní rok 2015/2016

Usnesení č. 30/924/15 - rada města s c h v a l u j e výjimku z počtu žáků na školní rok 2015/2016 v ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 186 dle návrhu

Žádost o partnerství města Náchoda na adventním koncertu

Usnesení č. 30/925/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Žádost o poskytnutí záštity města Náchoda na charitativní akci konané při příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí

Usnesení č. 30/926/15 - rada města s c h v a l u j e záštitu města Náchoda na charitativní akci konané při příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí pořádané neziskovou organizací "Dobrotety, z. s.", Slávy Horníka 23/200, Praha 5 - Košíře 150 00, IČO 023 977 14 dne 13. 11. 2015 v MC Hopsáček

Příloha č. 10 k Organizačnímu opatření č. 2/2012

Usnesení č. 30/927/15 - rada města s c h v a l u j e přílohu č. 10 k Organizačnímu opatření č. 2/2012 dle návrhu

Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická - registrační list akce, rozhodnutí o poskytnutí podpory

Usnesení č. 30/928/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická", CZ.1.02/6.5.00/15.29655

Dodatek č. 1 - Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě

Usnesení č. 30/929/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/382/2015 na zhotovitele stavby "Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě" na vícepráce a méněpráce a posunutí termínu ukončení stavebních prací do 30.10.2015

Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov - dodatek č. 1

Usnesení č. 30/930/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o změně ceny díla "Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov - Náchod" a s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 - Oprava MK v Náchodě, ul. Na Drážkách

Usnesení č. 30/931/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/375/2015 na zhotovitele stavby "Oprava MK v Náchodě, ul. Na Drážkách" na vícepráce a méněpráce

Nakládání s BRO - kompostování - Výsledek průzkumu trhu formou vyhlášení výzvy k podání nabídek

Usnesení č. 30/932/15 - rada města s c h v a l u je následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Nákup kompostérů" a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem v tomto pořadí č. 1: Pořadí č. 1 Komunální technika s.r.o. Boleslavská 1544, Brandýs n/L-Stará Boleslav 250 01, IČO 26684055, nabídková cena: 229 900 Kč včetně DPH (190 000 Kč bez DPH) Pořadí č. 2 MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem IČO 62742051, nabídková cena: 235 950 Kč včetně DPH (195 000 včetně DPH)

Žádost o schválení grantového záměru a kofinancování projektu CZ-PL Fórum 2016

Usnesení č. 30/933/15 - rada města s c h v a l u j e grantový záměr navržený SVČ Déčko Náchod, zastoupeným Ing. Ludmilou Pohankovou-ředitelkou, a kofinancování projektu CZ-PL Fórum 2016 ve výši 30 000 Kč. RM pověřuje odbor kultury, sportu a CR zahrnutím této položky do návrhu rozpočtu města Náchod na rok 2016

Hydrogeologický průzkum v Náchodě - Zadávací dokumentace

Usnesení č. 30/934/15 - rada města s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce "Hydrogeologický průzkum v Náchodě" a s o u h l a s í
se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo a u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Hydrogeologický průzkum v Náchodě ve složení Ing. Libor Michele (náhradník Mgr. Leoš Pilař), Ing. Tomáš Šubert (náhradník Jindřich Řezníček), Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Jiří Fabián), Ivana Kozáková (náhradník Mgr. Karel Petránek), Michal Kudrnáč (náhradnice Ing. Iva Cvetanova)

Farmářské trhy - ukončení smlouvy o partnerství s o.s. Bokouš

Usnesení č. 30/935/15 - rada města s c h v a l u j e výpověď smlouvy o partnerství s o.s. Bokouš

Povolení jednotlivých stánkařů

Usnesení č. 30/936/15 - rada města s c h v a l u j e - panu Zdeňku Rykrovi prodej před radnicí od konce října - období dušiček do prosince 2015 - prodej vánočních svícnů a dekorací za podmínek v souladu s OZV č. 2/2011
- společnosti SENFOOD s.r.o. prodej před radnicí sortimentu krkonošské těstoviny, rýže, luštěniny a racionální výživa jednou za 14 dní v úterý do konce roku 2015 v souladu s OZV č. 2/2011

Oranžové hřiště - Plhov - výběr zhotovitele

Usnesení č. 30/937/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k výběru zhotovitele Oranžové hřiště - Náchod a s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek ve výše uvedené výzvě a rozhoduje o přidělení uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči na pořadí č.1 na schvaluje uzavření smlouvy tímto s uchazečem :
Pořadí č. 1 - B plus P spol. s r. o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25297015, nabídková cena Kč 687 803,93 vč. DPH
Pořadí č. 2 - Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha - Nové Město, IČO 01688260, nabídková cena Kč 724 369,26 vč. DPH
Pořadí č. 3 - Berger - Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, IČO 45535264, nabídková cena Kč 762 095,46 vč. DPH

Studie "Staré lázně Běloves" - nákup technologie a nabídka projektových prací

Usnesení č. 30/938/15 - rada města s c h v a l u j e
- nákup technologie na zlepšení kvality vody ve stávajícím prameníku v Bělovsi a zahájení projektových a přípravných prací na vybudování nového stáčecího místa, včetně propojení se stávajícím prameníkem
- uzavření objednávky se společností Atelier TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod IČO 48151122 na cenu 83.248,00 Kč včetně DPH 21%

Oprava havarijního stavu sociálního zařízení v budově MěÚ Němcové 2020

Usnesení č. 30/939/15 - rada města s o u h l a s í s realizací opravy havarijního stavu sociálního zařízení v budově MěÚ Němcové 2020 za výše uvedených podmínek a uzavření objednávek se společností ENTAZE, s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod

Dodávka cisternové automobilové stříkačky - výsledky zadávacího řízení

Usnesení č. 30/940/15 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na opětovně vyhlášenou veřejnou zakázku "Dodávka cisternové automobilové stříkačky" realizovanou v rámci projektu evidovaného pod číslem 15RRD01-0017 předloženého do programu 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO, který je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice 10, 763 63, Halenkovice, IČ 29305934, nabídková cena: 4 714 600,- Kč bez DPH (5 704 666,- Kč vč. DPH)
Pořadí č. 2 - KOBIT -THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21, Slatiňany, IČ 15053920, nabídková cena: 4 890 000,- Kč bez DPH (5 916 900,- Kč vč. DPH)
Pořadí č. 3 - THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička Dolní Předměstí, IČ 46508147, nabídková cena: 4 898 000,- Kč bez DPH (5 926 580,- Kč vč. DPH)Jiří Maršík
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta