Dnes
Teplota: 20.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 21. / 25. / schůze Rady města Náchoda konané dne 30. července 2015


Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě - Projektová dokumentace - dodatek č. 1 SOD

Usnesení č. 25/803/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/339/2014 s názvem: "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě", na změnu termínu předání díla - 30. 11. 2015.

Záměr zpracování projektových dokumentací na cyklostezky a cyklotrasy v Náchodě

Usnesení č. 25/804/15 - rada města s c h v a l u j e záměr zpracování projektových dokumentací na cyklostezky a cyklotrasy v Náchodě a podání žádosti o dotaci do programu Královéhradeckého kraje - Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji.

Zrušení výběrového řízení "Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě"

Usnesení č. 25/805/15 - rada města r u š í dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: "Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě", a to z důvodu nepřidělení dotace v roce 2015

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2015

Usnesení č. 25/806/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - Podpora de minimis - č. SMF/132/2015

Usnesení č. 25/807/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/132/2015.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/133/2015

Usnesení č. 25/808/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/133/2015.

Rozpočtová opatření od 8. 6. 2015

Usnesení č. 25/809/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 119 až č. 122 dle návrhu

Usnesení č. 25/810/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace veřejné zakázky "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická"

Usnesení č. 25/811/15 - rada města s o u h l a s í
v případě schválení žádosti projektu "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická" o podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí s vyhlášením zadávacího řízení na dodavatele prací realizovaných v rámci projektu a schvaluje výzvu a zadávací podmínky veřejné zakázky "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická" a souhlasí se zapracováním případných připomínek SFŽP a právníka do výzvy a zadávacích podmínek a návrhu smlouvy o dílo

Usnesení č. 25/812/15 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická" ve složení Ing. Tomáš Šubert (náhradník Ing. Iva Cvetanova), Bc. Andrea Brandejsová (náhradník Ing. Ondřej Poul) z odboru životního prostředí, Eva Zákravská (náhradník Bohuslav Voborník) z odboru investic a rozvoje města.

IPRM - 1. časově neomezená výzva pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství - ukončení výzvy

Usnesení č. 25/813/15 - rada města s c h v a l u j e ukončení 1. časově neomezené výzvy pro oblast 5.2a Revitalizace veřejných prostranství vyhlášené v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice.

V Náchodě 31. července 2015

Mirek Brát
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta