Dnes
Teplota: 15.9 °C

Souhrn usnesení ze 42. / 174. / schůze Rady města Náchoda konané 8. října 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 174/4454/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 18132 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v Náchodě, Bartoňova ul. k 31.10.2018

č. 3668 - že společnost Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, v roce 2018 zaplatí k řádné platbě pachtovného k pachtovní smlouvě č. SMF/2741/2015 i mimořádnou platbu pachtovného za rok 2019 ve výši 500.000,- Kč + DPH a o tuto částku se společnosti poníží řádná platba pachtovného v roce 2019

Usnesení č. 174/4455/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18133 - uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v Náchodě, ul. Běloveská s uvedením výše jistoty jednoměsíčního nájmu pro dvě ubytované osoby

č. 18134 - uzavření Dohody o splátce dluhu za nájem bytu č. 7 v č.p. 447 v Náchodě, ul. Šafránice s ************ dle návrhu

č. 18135 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu č. 31 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb.

Usnesení č. 174/4456/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 9792/2018 - schválit směnu, č. 9791/2018 - schválit dohodu,

č. 9722/2018 - schválit koupi

Usnesení č. 174/4457/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 9380/2018 - zveřejnění záměru prodeje podílu o velikosti 605/129288 z pozemku st.p.č. 2578/1 v k.ú. Náchod

č. 9725/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 547 (ostatní plocha) o výměře cca 60 m2 v k.ú. Lipí u Náchoda

č. 10061/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1993/11 (ostatní plocha) o výměře cca 200 m2 v k.ú. Náchoda

č. 10062/2018 - zveřejnění záměru prodeje obsazené bytové jednotky č. 1953/9 v ulici Zelená o výměře 74,42 m2 včetně podílu o velikosti 703/38616 na společných částech bytového domu č.p. 1953, č.p. 1954, č.p. 1955 a pozemku st.p.č. 451 v k.ú. Staré Město nad Metují

č. 11011/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1815/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 85 m2 v k.ú. Náchod

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru (krátkodobý revolvingový úvěr)

Usnesení č. 174/4458/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit dodatek č. 4 k uzavřené smlouvě o úvěru reg.č. 99016895083 a pověřit starostu města jeho podpisem

Souhlas se stavbou na pozemku města - úprava sjezdu do Řemeslného centra v Náchodě

Usnesení č. 174/4459/18 - rada města s o u h l a s í

se stavbou na pozemku města, tedy s úpravou sjezdu a s tím, že město Náchod uhradí materiál ve výši 18.119,82Kč bez DPH

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/182/2018

Usnesení č. 174/4460/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/182/2018

Žádost o dotaci - družstvo národní házené v Náchodě

Usnesení č. 174/4461/18 - rada města s o u h l a s í

s poskytnutím dotace SPORT KLUBU Náchod z.s. pro družstvo národní házené v Náchodě ve výši Kč 6 502,- na úhradu nákladů na hostování na pronajatých hřištích v rámci ligových utkání v září-říjnu 2018

Žádost o čerpání fondu a snížení závazného ukazatele

Usnesení č. 174/4462/18 - rada města s c h v a l u j e

- čerpání fondu investic ve výši 144 595 Kč pro Základní školu

T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod. Finanční

prostředky budou použity na pořízení parního kotle do školní

jídelny

- snížení závazného ukazatele investiční příspěvek o 150 000 Kč

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 174/4463/18 - rada města s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Výsadba lípy v ulici Šaldova

Usnesení č. 174/4464/18 - rada města s o u h l a s í,

aby Město Náchod vysadilo lípu v ulici Šaldova a umístilo k ní lavičku a odpadkový koš

Zápis z komise životního prostředí

Usnesení č. 174/4465/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města konané

1. října 2018

ODS - žádost o umístění plachty na lano MěÚ Náchod

Usnesení č. 174/4466/18 - rada města n e s o u h l a s í

s umístěním plachty ODS

Česká pirátská strana - Ohlášení záboru veřejného prostranství na základě OZV

č. 2/2011

Usnesení č. 174/4467/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

ohlášení České pirátské strany s tím, že je v podobných případech nutné si předem vyžádat souhlas vlastníka, tj. města Náchoda

Rozpočtová opatření od 10.09.2018

Usnesení č. 174/4468/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 89 až č. 92 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Plnění rozpočtu za září 2018

Usnesení č. 174/4469/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádost o vyhrazené stání k parkování na komunikaci v ulici Čechova v Náchodě

Usnesení č. 174/4470/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Žádost o vybudování obrubníku v ulici Slunečná v Náchodě

Usnesení č. 174/4471/18 - rada města s o u h l a s í

s vybudováním obrubníku v ul. Slunečná v délce cca 30,0m za cenu do 25.000,-Kč bez DPH

Žádost o úpravu limitu na odpisy pro ZUŠ Náchod

Usnesení č. 174/4472/18 - rada města s c h v a l u j e

zvýšení limitu na odpisy pro rok 2018 pro Základní uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247 na celkovou výši 182 682,- Kč

Návrh na odměnu k životnímu výročí

Usnesení č. 174/4473/18 - rada města s o u h l a s í

s vyplacením odměny k životnímu výročí ředitelce MŠ Náchod, Březinova 669, paní Lence Šimkové dle návrhu

„Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova-Parkány v Náchodě"

Usnesení č. 174/4474/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. 231M/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova - Parkány v Náchodě" - ISPROFOND 5522510001 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508

Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě - schválení uzavření Dodatku č.3 smlouvy o dílo

Usnesení č. 174/4475/18 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 172/4432/18 ze dne 24.09.2018 v části schvalující uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod a

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo k akci „Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, v předloženém znění

Smlouva o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

Usnesení č. 174/4476/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů v předloženém znění

Dodatky č. 1 ke smlouvám č. SMF/99/2018, SMF/100/2018 a SMF/160/2018

Usnesení č. 174/4477/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit dodatky č. 1 ke smlouvám č. SMF/99/2018, SMF/100/2018 a SMF/160/2018

Žádost o čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro MŠ Náchod, Komenského 301

Usnesení č. 174/4478/18 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro Mateřskou školu, Náchod, Komenského 301 ve výši 82 000 Kč na dokončení realizace zahradních herních prvků

Žádost o změnu v čerpání fondu

Usnesení č. 174/4479/18 - rada města s c h v a l u j e

změnu dodavatele výtvarného díla na zahradu školy pro rok 2019 pro Mateřskou školu Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod

Kanalizace Na Strži

Usnesení č. 174/4480/18 - rada města u k l á d á

odboru SMF oslovit soudního znalce, aby posoudil míru zavinění města Náchoda ve věci přípojky kanalizace z domu Bartoňova čp. 908

Služební cesta do partnerského města Partizánske

Usnesení č. 174/4481/18 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu místostarostky Ing. Pavly Maršíkové a pracovníka odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Bc. Kamila Krunky při příležitosti konání oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v partnerském městě Partizánske na Slovensku. Cesta bude zajištěna služebním vozemIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta