Dnes
Teplota: 21.6 °C

Souhrn usnesení z 28. / 160. / schůze Rady města Náchoda konané 9. července 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 160/4230/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 379/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2005/1 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 v k. ú. Náchod

č. 7315/2018 - zveřejnění záměru směny pozemků st.p.č. 2576 o výměře 22 m2 za p.č. 2244 (ostatní plocha) o výměře 23 m2 v k.ú. Náchod

Usnesení č. 160/4231/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18088 - usnesení 146/3906/18, bod jednání č. 18044, ve věci uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 10 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. ********* od 01.05.2018 - 31.07.2018 a

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 8 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p********* od 10.07.2018 - 30.09.2018; nájemné je Kč 3.000,00/měsíčně, jistota Kč 3.000,00

Usnesení č. 160/4232/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18089 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 60 v Náchodě, Broumovská ul. s pí ******** a trvá na usnesení 155/4143/18 z 11.06.2018

č. 18090 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 32 v Náchodě, Broumovská ul. s p. ******

Usnesení č. 160/4233/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18091 - usnesení 157/4188/18, bod jednání č. 18086, ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě s p. ********* na období 01.07.2018 - 30.09.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 8.000,00

Usnesení č. 160/4234/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 7589/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3183/2018 se společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171. Věcné břemeno se týká rozvodného tepelného zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 769/4, č. 773/5, č. 778/1, č. 786/27, č. 786/33, č. 786/36, č. 786/41, č. 786/44, č. 790/1, č. 1992 a č. 2135, všechny v katastrálním území Náchod. Celková délka rozvodného tepelného zařízení uloženého v pozemkových parcelách města je 809 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 161.800,- Kč + DPH

č. 7591/2018 - smlouvu o připojení kamerového bodu k energetickému zdroji a úhradě nákladů s tím spojených č. SMF/3184/2018 se společností AUTO-AKU, s.r.o., IČO 47471379 a DEP Trade, s.r.o., IČO 27478769. Úhrada za připojení byla stanovena dohodou ve výši 500,- Kč/měsíc a bude placena společnosti DEP Trade, s.r.o. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.8.2018 do 31.8.2018 s případným automatickým prodlužováním. Vzhledem k tomu, že kamerový bod je připojen k energetickému zdroji od 1.6.2018 bude za období měsíce červen a červenec 2018 společnosti DEP Trade, s.r.o. doplacena náhrada ve výši 1.000,- Kč

č. 7669/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3185/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 264/2 a pozemkové parcely č. 545 v katastrálním území Lipí u Náchoda v předpokládané délce cca 33 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 7688/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3186/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1197/1 v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 13,3 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 7852/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3188/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelová přípojka NN bude umístěna pod povrchem pozemkové parcely č. 665/1 v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 23 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Veřejnosprávní kontrola v příspěvkové organizaci Středisko volného času Déčko

Usnesení č. 160/4235/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o výsledku kontroly u příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

Smlouva o zpracování osobních údajů s AutoCont CZ a.s.

Usnesení č. 160/4236/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů ev.č. ESA-2018-Z035, č. 1/SVŠ/2018 mezi městem Náchod a společností AutoCont CZ a.s.

Revokace části usnesení č. III. f)

Usnesení č. 160/4237/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

revokovat část usnesení III. f) z 18.6.2018 týkající se poskytnutí dotace pod číslem smlouvy SMF/149/2018

Kniha Česko z nebe

Usnesení č. 160/4238/18 - rada města z a m í t á

nabídku koupě knih Česko z nebe

Úvěr Dokořán z.s.

Usnesení č. 160/4239/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3187/2018

Rekonstrukce budovy na Karlově náměstí s č.p. 92 v Náchodě

Usnesení č. 160/4240/18 - rada města s o u h l a s í

s daným projektem za podmínky splnění účelu, pro který je rekonstrukce budovy navrhována

Zápis z jednání dopravní komise

Usnesení č. 160/4241/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise konané dne 14. 6. 2018

Žádost o schválení nákupu lednice a pultového mrazáku

Usnesení č. 160/4242/18 - rada města s o u h l a s í

s nákupem lednice a mrazáku pro uskladnění potravin pro medvědy

Žádost o schválení opravy zařízení pro medvědy

Usnesení č. 160/4243/18 - rada města s o u h l a s í

s navrhovanými opravami a

p o v ě ř u j e

odbor investic a rozvoje města přípravou do rozpočtu na rok 2019

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 160/4244/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 65 až č. 67 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Navázání partnerských vztahů mezi Náchodem a Ťačivem

Usnesení č. 160/4245/18 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Náchodem a Ťačivem a pověřuje místostarostu Miroslava Bráta přípravou textu partnerské smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/174/2018

Usnesení č. 160/4246/18 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 155/4149/18 z 11.6.2018

Usnesení č. 160/4247/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/174/2018

Žádost o čerpání fondu a snížení závazného ukazatele

Usnesení č. 160/4248/18 - rada města s c h v a l u j e

- čerpání fondu investic ve výši 69 500 Kč pro Základní školu

T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod. Finanční

prostředky budou použity na pořízení interaktivního projektoru

Epson

- snížení závazného ukazatele investiční příspěvek o 70 000 Kč

Vytvoření dvou funkčních míst Městského úřadu Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ

Usnesení č. 160/4249/18 - rada města s c h v a l u j e

- vytvoření jednoho funkčního místa odborného pracovníka - daně

a poplatky odboru správy majetku a financování Městského

úřadu Náchod s účinností od 01.08.2018

- vytvoření jednoho funkčního místa odborného pracovníka

matrikáře/matrikářky odboru správního Městského úřadu

Náchod s účinností od 01.08.2018

Usnesení č. 160/4250/18 - rada města s t a n o v u j e

k 01.08.2018, podle ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 183, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 16/KSCR/2018

Usnesení č. 160/4251/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 16/KSCR/2018 se společností Kulturní a informační středisko Hronov, náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov, zastoupené Markétou Machovou, ředitelkou, IČO 71196994

Pivobraní 2018 - žádost o spolupráci

Usnesení č. 160/4252/18 - rada města s c h v a l u j e

podporu kulturní akce Pivobraní a spolupořadatelství Města Náchod za uvedených podmínek. Uvedená akce se bude konat na Masarykově náměstí v Náchodě, dne 21. 7. 2018 od 12.00 hodin. Hlavním pořadatelem je Savage Company s. r. o., Komenského 314, 547 01 Náchod zastoupená panem Danielem Šafrem

Služební cesta do města Partizánske

Usnesení č. 160/4253/18 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu do partnerského města Partizánske pro starostu města Jana Birke, Ing. Pavlu Maršíkovou, Miroslava Bráta, Ing. Jana Čtvrtečku, Mgr. Hanu Mílovou, Jiřího Maršíka, Petra Jiráska, Marka Dvorského a Bc. Kamila Krunku při příležitosti konání slavnosti Narodeninové mesto 2018 ve dnech 6.9. až 9.9.2018

Zápis z jednání komise výstavby

Usnesení č. 160/4254/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise výstavby a územního plánování konané

dne 27. 6. 2018

Záměr - architektonická studie obnovení přírodního divadla v Náchodě

Usnesení č. 160/4255/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení studie „Obnovení přírodního

divadla v Náchodě" se společností INS spol. s r.o.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k akci „Oprava podlahy a ústředního topení v tělocvičně ZŠ TGM Náchod a související práce"

Usnesení č. 160/4256/18 - rada města s c h v a l u j e

dodatek č. 1 smlouvy o dílo k akci „Oprava podlahy a ústředního topení v tělocvičně ZŠ TGM Náchod a související práce"

Hydrogeologický dozor na akci ,,Minerálkovod Běloves v Náchodě"

Usnesení č. 160/4257/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na zajištění hydrogeologického dozoru na akci ,,Minerálkovod Běloves v Náchodě" firmě: Aqua Enviro s.r.o., Ječná 1321/29a, Brno - Řečkovice, 621 00, IČO: 26 907 909

Přerozdělení finančních prostředků MŠ Alšova schválené v rozpočtu

Usnesení č. 160/4258/18 - rada města s c h v a l u j e

- investice v MŠ Alšova dle návrhu

- vystavení objednávky na výměnu podlahových krytin pro :

Ludvík Kaválek, Náchodská 66, 549 41 Červený Kostelec,

IČ: 76546551

Žádost o schválení záměrů projektů PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 160/4259/18 - rada města s c h v a l u j e

projektové záměry PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 pro rok 2018 v předpokládané výši 9 645 307,- Kč

Žádost o schválení přijetí darů pro PO ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 160/4260/18 - rada města s c h v a l u j e

přijetí darů pro PO Základní škola T.G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 od Střední školy informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem v celkové výši 37 503,95 Kč

Žádost o souhlas se zapojením do projektu PO Základní škola, Náchod, Komenského

Usnesení č. 160/4261/18 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola, Náchod, Komenského 425 do Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol - rekonstrukce učeben přírodních věd a

pracovních činností" v předpokládané výši 940 tis. Kč

Výměna krytů ústředního topení

Usnesení č. 160/4262/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro dodání, montáž a demontáž krytů radiátorů s Truhlářství Ježkovi, Jílovice 49, 517 72 IČO 63213389

Žádost o čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro MŠ Náchod, Komenského 301

Usnesení č. 160/4263/18 - rada města s c h v a l u j e

- změnu závazného ukazatele investiční příspěvek pro Mateřskou

školu, Náchod, Komenského 301 na celkovou výši 350 000 Kč

- čerpání fondu investic a zaslání investičního příspěvku pro

Mateřskou školu, Náchod, Komenského 301 ve výši 267 589 Kč na

realizaci zahradních herních prvkůIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta