Dnes
Teplota: 15.0 °C

Souhrn usnesení z 27. / 157. / schůze Rady města Náchoda konané 25. června 2018

Výroční zpráva za rok 2017 - Technické služby Náchod s.r.o.

Usnesení č. 157/4185/18 - rada města v působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2017

- Roční účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad

- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2017

- Odměnu jednateli společnosti za rok 2017 dle návrhu dozorčí

rady

- Zprávu dozorčí rady

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou

osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona

č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2017

- Plán činnosti společnosti na rok 2018

Usnesení č. 157/4186/18 - rada města v působnosti valné hromady

b e r e n a v ě d o m í

rezignaci na funkci jednatele společnosti pana Jiřího Maršíka ke dni 31.12.2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 157/4187/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 5204/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1257/1 (orná půda) o výměře cca 12 m2 v k.ú. Náchod

č. 3047 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1690/2010 uzavřené dne 21.7.2010 s ******, ukončení smlouvy bude ke dni 30.6.2018

č. 5499/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3161/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 46/1, č. 1919/25 a č. 1922/1, všechny v katastrálním území Náchod. Celková délka trasy plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 25 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 6838/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3180/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2046/1 a pozemkové parcely č. 2046/3 v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 19 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 7401/2018 - záměr pronajmout nábytek 62 ks židlí a 13 ks stolů společnosti Hotel Service Plus, s.r.o., IČO 25919318, zastoupené jednatelem Martinem Adlofem, za účelem využití v restauraci v budově Hotelu Zimní stadion Náchod č.p. 1795 v ulici Na Strži v Náchodě

Usnesení č. 157/4188/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18075 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 10 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s ******, platnost smlouvy na dobu 01.07.2018 - 30.09.2018, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00

č. 18076 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s ********, platnost smlouvy na dobu 01.07.2018 - 30.09.2018, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00

č. 18084 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č.12 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. *******, zastoupenou opatrovníkem městem Náchod, na období od 01.07.2018 do 30.09.2018, měsíční nájemné je Kč 3.000,00, jistota Kč 3.000,00

č. 18085 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č.p. 349 v Náchodě, Francouzská ulice s ********* dohodou k 30.06.2018 a

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 9 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s ******** na období 01.07.2018 - 30.09.2018, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 9.000,00

č. 18086 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 9 v č.p. 577 v Náchodě, Komenského ulice ******* dohodou k 30.06.2018 a

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě ****** na období 01.07.2018 - 30.09.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 8.000,00

č. 18087 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu právnické osobě č. 2 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě s ******** na období 01.05.2018 - 31.07.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 14.500,00

Usnesení č. 157/4189/18 - rada města s o u h l a s í

č. 18077 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. *********** kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.07.2018 do 30.09.2018

č. 18078 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********,kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2018 do 30.09.2018

č. 18079 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost

č. 4 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2018 do 30.09.2018

č. 18080 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 s ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2018 do 30.09.2018

č. 18081 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2018 do 30.09.2018

č. 18082 - s převodem jistoty bytu č. 8 v č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě novému majiteli bytu

Usnesení č. 157/4190/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18083 - znovu obsazení volných prostor sloužících podnikání v č.p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě novými nájemníky s okamžitou platností s tím, že město bude reagovat s opravami na základě požadavků budoucích nájemníků

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 157/4191/18 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 161 060 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na opravu velkoobjemového robotu ve školní jídelně a vybavení školy dle rozpisu

SB Náchod s.r.o. - snížení převodu finančních prostředků

Usnesení č. 157/4192/18 - rada města s o u h l a s í

se zrušením odvodu finančních prostředků ze spravovaného účtu města za II.Q.2018

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 157/4193/18 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 12.6.2018 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu a

doporučuje zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Změna akcií VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 157/4194/18 - rada města u k l á d á

odboru SMF provést opatření v souladu s upozorněním společnosti Cyrrus Corporate Finance a.s. na převod akcií VAK Náchod a.s. v souladu s rozhodnutím valné hromady této společnosti ze dne 17.5.2018

Usnesení č. 157/4195/18 - rada města s c h v a l u j e

a pověřuje starostu města pana Jana Birke podpisem plné moci pro Ing. Ladislava Šimka, ved. odboru SMF pro provedení úkonů nezbytných k zachování práv zmocnitele jako akcionáře společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., IČO 48172928, v souvislosti s probíhajícím procesem změny listinných akcií této společnosti na akcie zaknihované

Žádost pobočného spolku DUHA Modrá Střelka

Usnesení č. 157/4196/18 - rada města s o u h l a s í

se zanesením rekreačních chatek do katastrální mapy

Žádost o vybudování chodníku

Usnesení č. 157/4197/18 - rada města s o u h l a s í

s vybudování chodníku v ul. Lidická firmou Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 484 19 729, za cenu 115.161,75Kč včetně DPH

Uskladnění zásob materiálu k ochraně obyvatelstva

Usnesení č. 157/4198/18 - rada města s o u h l a s í

s využitím nebytového prostoru v budově č. p. 1819 (Harmonie), Rybářská ulice, místnost číslo 318, o výměře 11,80 m2 pro uskladnění zásob materiálu k ochraně obyvatelstva

Žádost o souhlas RM s čerpáním fondu investic pro Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 157/4199/18 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 65 000 Kč pro příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup manipulačního pracovního motorového vozíku se závěsem na vlek pro stadion Hamra

Stanovení platu ředitelce MŠ Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 157/4200/18 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky MŠ Náchod, Myslbekova 4 od 1.7.2018 v uvedené výši

Žádost o úpravu limitu na platy pro ZUŠ Náchod

Usnesení č. 157/4201/18 - rada města s c h v a l u j e

zvýšení limitu na platy pro rok 2018 pro Základní uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247 na celkovou výši 51 800,- Kč

Žádost o souhlas se zapojením do projektu PO Základní škola Náchod-Plhov

Usnesení č. 157/4202/18 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 do výzvy Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu z operačního programu Zaměstnanost v celkové výši 1 688 400 Kč

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů

Usnesení č. 157/4203/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 12/KSCR/2018 se společností BERÁNEK Náchod, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí

74, 547 01 Náchod, zastoupenou Ing. Ivou Cvetanovou a Bc. Tomášem Magnuskem, členy představenstva, IČO: 64829472

Náchodské Kuronské slavnosti 2018 - schválení vstupného na koncert - 8. 9. 2018

Usnesení č. 157/4204/18 - rada města s c h v a l u j e

výběr vstupného na večerní koncert zpěvačky DASHI s kapelou Pajky Pajk Quintet při akci Náchodské Kuronské slavnosti dne

8. září 2018, ve výši 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, důchodci a ZTP

Rozpočtová opatření od 11.06.2018

Usnesení č. 157/4205/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 60 až č. 64 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost ZŠ, Náchod, Komenského 425 o pokrytí nákladů na přemístění herních prvků do MŠ Alšova

Usnesení č. 157/4206/18 - rada města s c h v a l u j e

finanční pokrytí nákladů na demontáž a opětovnou montáž herních prvků ze ZŠ, Náchod, Komenského 425 do MŠ, Náchod, Alšova 952 ve výši 22 835,- Kč

Zakoupení dárků pro prvňáčky

Usnesení č. 157/4207/18 - rada města s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu OSVŠ o 28 000,- na dárky pro prvňáčky

Výroční zpráva za rok 2017 - Lesy města Náchoda spol. s r. o.

Usnesení č. 157/4208/18 - rada města v působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2017

- Roční účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad

- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2017

- Odměnu jednateli společnosti za rok 2017 dle návrhu dozorčí

rady

- Zprávu dozorčí rady

- Plán činnosti společnosti na rok 2018

Smlouva o spolupráci - NPÚ, KHK, město Náchod

Usnesení č. 157/4209/18 - rada města s c h v a l u j e

podepsání předloženého dokumentu označeného jako smlouva o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem, státní příspěvkovou organizací, Královéhradeckým krajem a městem Náchodem, ve znění po úpravě schvalovacích doložek a kontaktních údajů

Plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 157/4210/18 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 1.9.2018

Sportovně kulturní centrum, Náchod - Babí - projektová dokumentace

Usnesení č. 157/4211/18 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky pro zadání projektové dokumentace na „Kulturně společenské centrum na Babí" pro CENTRUM PRO s.r.o., Belveder 126, 518 01 Dobruška IČO 03162331.

„Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě " Dodatek č.1

Usnesení č. 157/4212/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/528/18 na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě " se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

Nasvícení 5 ks podchodů pod železniční tratí

Usnesení č. 157/4213/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost TELKABEL CR, s.r.o. IČO 25289675 - nasvícení podchodů pod železniční tratí

Veřejný stadion Hamra - Víceúčelové hřiště - oprava tribuny

Usnesení č. 157/4214/18 - rada města s c h v a l u j e

opravu tribuny víceúčelového hřiště a vystavení objednávky na realizaci výměny střešní krytiny tribuny pro firmu Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 289 69 553

Dotace MAS Stolové hory, z. s. - Výtah ZŠ Plhov Náchod

Usnesení č. 157/4215/18 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci na akci „Výtah ZŠ Plhov Náchod" do programu „Infrastruktura ZŠ" vyhlášeného MAS Stolové hory, z.s.

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 157/4216/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 22.06.2018 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy dle návrhu a to od 1.7.2018 do 30.6.2019, jistota na byt není stanovena

Petice

Usnesení č. 157/4217/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

Petici ze dne 20.6.2018 a bude se jí zabývat

Koncert Police Symphony Orchestra ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Usnesení č. 157/4218/18 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 153/4110/18 ze dne 28. 5. 2018 a

s c h v a l u j e

výši navrhovaného vstupného včetně slev pro seniory a studenty na koncert Police Symphony Orchestra, který se uskuteční 28.10.2018 v městském divadle Dr. Josefa Čížka v rámci oslav 100 let vzniku Československé republiky

Program regenerace Městské památkové zóny Náchod

Usnesení č. 157/4219/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Náchod společnosti URBAPLAN s.r.o., IČO 42195454, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Park u hotelu Hynek v Náchodě - Dodatek č.1

Usnesení č. 157/4220/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/518/18 na akci „Park u hotelu Hynek v Náchodě" se zhotovitelem SILVAGRO s.r.o., 549 41 Zábrodí č.p. 120, IČO: 274 76 162

Usnesení č. 157/4221/18 - rada města s o u h l a s í

s uplatněním sankce po projektantovi green4plan s.r.o., 549 12 Vysokov č.p.191, IČO: 288 57 097 za chybu v projektové dokumentaci

Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě - veřejná zakázka

Usnesení č. 157/4222/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě, část Pasport místních komunikací, účelových komunikací a dopravního značení a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č.1: MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 76326, IČO 25588303, nabídková cena: 411.400,00 Kč vč. DPH 21%

Pořadí č.2: DPA s.r.o., Říčanská 3, 250 84 Sibřina, IČO 25436813, nabídková cena: 477.224,00 Kč vč.DPH 21%

Pořadí č.3: MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 25472593, nabídková cena: 550.550,00 Kč vč.DPH 21%

Pořadí č.4: Ing. Mgr. Hana Vanclová, Sokolská 1095, 280 02, Kolín - Kolín II, IČO 03577805, nabídková cena: 589.270,00 Kč vč. DPH 21%

Usnesení č. 157/4223/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě, část Pasport zeleně a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem SAFE TREES, s.r.o., Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, PSČ 66501, IČO 26935287, nabídková cena: 662.475,00 Kč vč. DPH 21%

Usnesení č. 157/4224/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě, část Pasport veřejného osvětlení a mobiliáře a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 25472593, nabídková cena: 474.320,00 Kč vč. DPH 21%

Pořadí č. 2: MDP GEO, s.r.o., Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 76326, IČO 25588303, nabídková cena: 754.072,00 Kč vč. DPH 21%

Veřejná zakázka „Minerálkovod Běloves v Náchodě"

Usnesení č. 157/4225/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Minerálkovod Běloves v Náchodě a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1.

Pořadí č. 1: Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, PSČ 54932, IČO 28811470, nabídková cena: 6.720.778,70 Kč bez DPH (8.132.142,23 Kč vč. DPH 21%)

Pořadí č. 2: LB 2000, s.r.o., Olomouc - Holice, U Hřiště 810/8, PSČ 77900, IČO 64618081, nabídková cena: 7.661.804,13 Kč bez DPH (9.270.783,00 Kč vč. DPH 21%)

Povinná elektronizace v zadávacích řízeních, Změna profilu zadavatele

Usnesení č. 157/4226/18 - rada města s c h v a l u j e

změnu profilu a nahrazení stávajícího elektronického nástroje „Vhodné uveřejnění veřejných zakázek" za „Národní elektronický nástroj (NEN)"

Prostor Bílé růže

Usnesení č. 157/4227/18 - rada města s c h v a l u j e

záměr na pořízení architektonické soutěže na polyfunkční dům v prostoru Bílé růže s využitím pro městskou policii, spolkový dům, HZS, zdravotní záchrannou službu, parkoviště, komerční prostoryIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta