Dnes
Teplota: 18.4 °C

Souhrn usnesení ze 17. / 149. / schůze Rady města Náchoda konané 2. května 2018

Výroční zpráva - Správa budov Náchod s. r. o.

Usnesení č. 149/3955/18 - rada města v působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2017

- Roční účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad

- Návrh společnosti na převedení disponibilního zisku

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou

osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona

č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2017

- Zprávu dozorčí rady za rok 2017

- Plán činnosti společnosti na rok 2018

Usnesení č. 149/3956/18 - rada města u k l á d á

dozorčí radě Správy budov s.r.o. a vedení města zajistit plánovaný převod Kč 2 500 000,- převisu zdrojů nad výdaji u městského majetku do rozpočtu města v roce 2018 a k tomu přizpůsobit výdaje do městského bytového fondu spravovaného Správou budov

Výroční zpráva - PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Usnesení č. 149/3957/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2017 PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 149/3958/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18050 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. ***********

Usnesení č. 149/3959/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18051 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu *******

č. 18052 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s ********

č. 18055 - záměr přestavby domu č.p. 97 v ulici Kladská v Náchodě na dům s bezbariérovými a malometrážními byty a zadání vypracování projektu v roce 2018 na tuto přestavbu Správou budov Náchod s.r.o. a

p o v ě ř u j e

odbor IRM zajištěním dotačních titulů na realizaci

Usnesení č. 149/3960/18 - rada města r e v o k u j e

č. 18053 - usnesení 146/3908/18 ve věci ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v Náchodě, Bartoňova ul. k 30.04.2018

Usnesení č. 149/3961/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 18054 - informaci o uvolnění bytu č. 311 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 30.04.2018

Usnesení č. 149/3962/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 3253 - záměr pronájmu nebytových prostorů v budově čp. 738 na stavební parcele č. 2781/1 o výměře 633,7 m2 v katastrálním území Náchod v ul. Němcové v Náchodě společnosti Královéhradecká lékárna a.s., IČO 27530981, na dobu určitou do 31.12.2029 pro účely zdravotnictví

č. 3493 - Dohodu o ukončení pachtovní smlouvy č. SMF/2477/2014 uzavřenou s paní *************u. Smlouva bude ukončena dohodou k 30.4.2018 podle článku VI. odst. 1. pachtovní smlouvy

č. 3861 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3147/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 73/23 v katastrálním území Staré Město nad Metují o celkové délce 9 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3893 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3148/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 632 v katastrálním území Pavlišov o celkové délce 53 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.600,- Kč + DPH

č. 3881/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3143/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 445/7 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v pozemkové parcele města je 0,64 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 4195/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 706/1 (ostatní plocha) o výměře cca 180 m2 v k.ú. Náchod

č. 4545/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2024/1 (ostatní plocha) o výměře cca 40 m2 v k.ú. Náchod

č. 5104/2018 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3158/2018 pro JAMIMI ASSETS a.s., K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9 za finanční náhradu 1.904,- Kč + DPH

Usnesení č. 149/3963/18 - rada města s o u h l a s í

č. 3712 - se zřízením sídla spolku FC Fialky Branka z.s., IČO 68245963, v budově klubovny na adrese Na Výsluní ev. č. 1031, 547 01 Náchod, která se nachází na pozemkové parcele č. 1897/2 a je součástí stavební parcely č. 4282 v katastrálním území Náchod

Usnesení č. 149/3964/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 3593/2018 - prodej pozemku

Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2018

Usnesení č. 149/3965/18 - rada města s c h v a l u j e

rozbor hospodaření za I.Q.2018 bez výhrad

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/153/2018

Usnesení č. 149/3966/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/153/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/152/2018

Usnesení č. 149/3967/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/152/2018

Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

č. SMF/130/2018

Usnesení č. 149/3968/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/130/2018

Darovací smlouvy č. SMF/3152/2018 a SMF/3153/2018

Usnesení č. 149/3969/18 - rada města s c h v a l u j e

darovací smlouvy č. SMF/3152/2018 a SMF/3153/2018

Zápis z komise životního prostředí

Usnesení č. 149/3970/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města konané

18. 4. 2018

Poskytnutí dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí města Náchoda

Usnesení č. 149/3971/18 - rada města s c h v a l u j e

poskytnutí 6 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí města Náchoda /pravidel pro poskytování finančních prostředků/

Návrh na opravy městských komunikací zástřiky - rok 2018

Usnesení č. 149/3972/18 - rada města p o v ě ř u j e

odbor SMF vystavením objednávky Technickým službám Náchod s.r.o. na opravy městských komunikací zástřiky v roce 2018 za Kč 1 480 272,- vč. DPH v souladu se seznamem vytypovaných komunikací pro tento typ opravy

Rozpočtová opatření od 16.04.2018

Usnesení č. 149/3973/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 40 až č. 43 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dotace SDH města Náchoda

Usnesení č. 149/3974/18 - rada města u k l á d á

odboru SMF zahrnout do rozpočtu 2018 finanční příspěvek ve výši Kč 55 000,- pro hasičské sbory Lipí, Jizbice, Dobrošov, Běloves a Pavlišov na pořádání jubilejních oslav

Zaknihované akcie VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 149/3975/18 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů s Komerční bankou a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, IČO 45317054

Usnesení č. 149/3976/18 - rada města u k l á d á

místostarostovi Miroslavu Brátovi, aby na valné hromadě VAK Náchod a.s. konané dne 17.5.2018 jako zástupce města vznesl návrh na povýšení dividendy vyplácené za rok 2017

Právní servis pro plnění usnesení ZM II m) z 12.2.2018

Usnesení č. 149/3977/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o udělení mandátu výplatního místa s Komerční bankou a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, IČO 45317054

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/154/2018 až č. SMF/158/2018

Usnesení č. 149/3978/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/154/2018 až č. SMF/158/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/159/2018 až č. SMF/161/2018

Usnesení č. 149/3979/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/159/2018 až č. SMF/161/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/162/2018

Usnesení č. 149/3980/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/162/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/163/2018

Usnesení č. 149/3981/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/163/2018

Cenová nabídka - zpevněné plochy Na Mokřinách

Usnesení č. 149/3982/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci - zpevněné plochy Na Mokřinách, firmě SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27532208

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchoda"

Usnesení č. 149/3983/18 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 142/3827/18 ze dne 19. 3. 2018 a

s o u h l a s í

s externí administrací zadávacího řízení na dodávku v rámci akce „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchoda" společností Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, IČO 70157855 za nabídkovou cenu 59.290,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo

Žádost ředitele ZŠ Komenského Náchod a ZŠ Plhov Náchod o schválení zahraniční pracovní cesty

Usnesení č. 149/3984/18 - rada města s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu řediteli ZŠ Komenského Náchod Mgr. Františku Majerovi a řediteli ZŠ Plhov Náchod Mgr. Vladimíru Honzů do města Partizánske, Slovensko v termínu 3.5. - 4.5.2018

Žádost ČČK o souhlas vlastníka nemovitosti s výpůjčkou nebytového prostoru

Usnesení č. 149/3985/18 - rada města s o u h l a s í

s bezplatnou výpůjčkou nebytových prostor v Základní škole TGM Náchod, Bartoňova 1005 Oblastnímu spolku Český červený kříž Náchod od 1.7.2018

Žádost o čerpání fondu investic a zaslání investiční dotace pro ZŠ Náchod - Plhov

Usnesení č. 149/3986/18 - rada města s o u h l a s í

se zakoupením traktoru Kubota GR a s čerpáním fondu investic ve výši 216 590 Kč pro ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Veřejnoprávní smlouvy s obcí Kramolna a obcí Dolní Radechová

Usnesení č. 149/3987/18 - rada města s c h v a l u j e

- Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výdajů souvisejících se

zajištěním podmínek základního vzdělávání pro žáky z obce

Kramolna v ZŠ, Náchod, Komenského 425

- Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výdajů souvisejících se

zajištěním podmínek základního vzdělávání pro žáky 2. stupně

z obce Dolní Radechová v ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Návrh na změnu názvu Regionálního muzea v Náchodě na Muzeum Náchodska

Usnesení č. 149/3988/18 - rada města s o u h l a s í

ze změnou názvu Regionálního muzea v Náchodě na Muzeum

Náchodska a doporučuje zastupitelstvu města vzít tuto změnu názvu muzea na vědomí

Schválení ceníku zimního stadionu v letním období 2018

Usnesení č. 149/3989/18 - rada města s c h v a l u j e

ceník Zimního stadionu Náchod v období květen až červen 2018.

Žádost o dotaci organizace Junák - český skaut, středisko Náchod

Usnesení č. 149/3990/18 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Junák - český skaut, středisko Náchod, z. s. (IČO 48622095), zastoupené paní ****** - vedoucí střediska, ve výši 15 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s úhradou vstupného a ubytování při 5. výměnném pobytu anglických skautů z Rushdenu v České republice včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Nové skladové prostory - další místnost

Usnesení č. 149/3991/18 - rada města s c h v a l u j e

rozšíření skladovacích prostor pro odbor kultury, sportu a cestovního ruchu v prostorech ve vlastnictví Správy budov Náchod s.r.o. na adrese Českoskalická 105, Náchod včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura, položky Rezerva na kulturu ve výši 7 000 Kč vč. DPH a pověřuje odbor kultury, sportu a cest. ruchu vybavením skladovacích prostor

Příkazní smlouva

Usnesení č. 149/3992/18 - rada města s c h v a l u j e

Příkazní smlouvu s c.k. ekonomická kancelář, s.r.o., Komenského 41, Rychnov nad Kněžnou, IČ 28780680 na konzultace ve věcech účetnictví, daní a poplatků, jakož i ve věcech, které s nimi souvisejí

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 149/3993/18 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 25.4.2018 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus

Usnesení č. 149/3994/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vyřadit dlouhodobý hmotný majetek v ceně nad 20 000,- Kč/kus

ZŠ Komenského - parní kotle + připojení k páře

Usnesení č. 149/3995/18 - rada města s c h v a l u j e

poptávkové řízení na dodávku zakázky pro ZŠ Komenského - Parní kotle + připojení k páře a

s o u h l a s í

- s vystavením objednávky na fa Kubík Servis, Bezděkov nad

Metují, IČ 45581266 na dodávku kotlů za Kč 266 919,- vč. DPH a

na vystavení objednávky na firmu PROTO.CZ s.r.o.,Hostovského

313, 549 31 Hronov, IČ 27477061 na rozvody páry za Kč 85 415,11

vč. DPH

- s proplacením nákladů spojených s projektem na připojení kotlů

*************

VZ - Minerálkovod Běloves v Náchodě

Usnesení č. 149/3996/18 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Minerálkovod Běloves v Náchodě" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 149/3997/18 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Minerálkovod Běloves v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Eva Zákravská), Miroslav Petr (náhradník Zuzana Součková), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě (PASPORT)

Usnesení č. 149/3998/18 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 149/3999/18 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Jiří Hurdálek (náhradník Ladislav Šimek), Romana Pichová (náhradník Bohuslav Voborník) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Výměna malého jídelního výtahu v MŠ Havlíčkova 1848, Náchod - Plhov

Usnesení č. 149/4000/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro firmu RP výtahy s. r. o., Na nábřeží 153, 517 71 České Meziříčí, IČ: 28935934

Změna užívání v MŠ Březinova - využití části suterénu

Usnesení č. 149/4001/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na projektovou dokumentaci změnu užívání v MŠ Březinova pro S - atelier s.r.o., Palackého 920, Náchod 547 01, IČO: 28778626, včetně všech nutných vyjádření složek státní správy

Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě

Usnesení č. 149/4002/18 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení

ledové plochy zimního stadionu v Náchodě", souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo a ukládá odboru IRM vypsání výběrového řízení.

Usnesení č. 149/4003/18 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Michal Kubeček (náhradník Roman Toušek), Bohuslav Voborník (náhradník Zuzana Součková) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

VZMR - Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod

Usnesení č. 149/4004/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020 „Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod" s jediným uchazečem: ELLIN, s.r.o., Štítného 281/27, 130 00 Praha 3, IČO: 25628178 za cenu 1.862.428,10 Kč

VZ - propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod

Usnesení č. 149/4005/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod" s jediným uchazečem: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO: 45274934 za cenu 10.876.041,- Kč včetně DPH

Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště - výkon služeb TDI

Usnesení č. 149/4006/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na výkon služeb technického dozoru investora na stavbu víceúčelového hřiště - Hamra pro firmu Proxion s.r.o., Hurdálkova 156, Náchod, IČO:25264451

Záměr - výpůjčka vrtů a pozemků pro Správu přírodních zdrojů a lázní Běloves, p.o.

Usnesení č. 149/4007/18 - rada města s c h v a l u j e

záměr předání pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Běloves a vrtů JAN (HJ1005) a BĚLA (HJ1006) do výpůjčky příspěvkové organizaci Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Oprava kanalizace poškozené městskou zelení

Usnesení č. 149/4008/18 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí

Nabídka firmy Scolarest

Usnesení č. 149/4009/18 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí

Služební zahraniční cesta

Usnesení č. 149/4010/18 - rada města s c h v a l u je

zahraniční služební cestu ve dnech 23. - 25. května 2018 do města San Pellegrino v Itálii pro starostu Jana Birke a místostarostu Ing. Jana Čtvrtečku

Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě - schválení změnových listů a uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 149/4011/18 - rada města s c h v a l u j e

změnové listy č. 1 - 5 na stavbu „Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 149/4012/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

rezignaci ředitelky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, IČO: 62731891, Pražská 178, 547 01 Náchod, paní Ing. Jaroslavy Justové k 31. 8. 2018

Usnesení č. 149/4013/18 - rada města j m e n u j e

paní Bc. Kateřinu Kramlovou ředitelkou příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, IČO: 62731891, Pražská 178, 547 01 Náchod od 1. 9. 2018

Usnesení č. 149/4014/18 - rada města s c h v a l u j e

provedení majetkového a finančního auditu vč. fyzické inventury v městské příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Náchoda (správa zařízení : bazén, koupaliště, stadion Hamra) k 31.8.2018Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta