Dnes
Teplota: 18.9 °C

Souhrn usnesení ze 14. / 146. / schůze Rady města Náchoda konané 16. dubna 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 146/3903/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 4385/2018 - revokovat usnesení č. II.a/č.971 ze dne 15.4.2002

Usnesení č. 146/3904/18 - rada města s c h v a l u j e č. 3551/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 28 (ostatní plocha) o výměře cca 160 m2 v k.ú. Babí u Náchoda a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout záměr prodeje části pozemku st.p.č. 31 o výměře cca 46 m2 v k.ú. Babí u Náchoda

Usnesení č. 146/3905/18 - rada města s o u h l a s í č. 3919/2018 - s prodejem pozemku p.č. 462/11 (ostatní plocha) o výměře 23 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují, který byl oddělen geometrickým plánem č. 632-57/2018 ze dne 2. 3. 2018 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví společnosti NOVO NÁCHOD s.r.o., 549 11 Dolní Radechová 252 n e s o u h l a s í s prodejem pozemku p.č. 462/12 (ostatní plocha) o výměře 103 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují, který byl oddělen geometrickým plánem č. 632-57/2018 ze dne 2. 3. 2018 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví společnosti NOVO NÁCHOD s.r.o., 549 11 Dolní Radechová 252 u k l á d á odboru SMF podat žádost o převod pozemku p.č. 462/12 v k.ú. Staré Město nad Metují, který byl oddělen geometrickým plánem č. 632-57/2018 ze dne 2. 3. 2018 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města

Usnesení č. 146/3906/18 - rada města s c h v a l u j e č. 18044 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 10 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. Karlem Pohlodkem od 01.05.2018 – 31.07.2018; nájemné je Kč 3.000,00/měsíčně, jistota Kč 3.000,00 č. 18048 - záměr vypůjčení místnosti č. 5, která se nachází v prvním patře domu č.p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě p. Janu Bohadlovi a zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru vypůjčení místnosti č. 5, která se nachází v objektu č. p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě, který je součástí stavební parcely p.č. st. 11/1 v Náchodě, katastrálním území Staré Město nad Metují, zapsaný na LV 10001

Usnesení č. 146/3907/18 - rada města n e s c h v a l u j e č. 18045 - změnu Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 348 v Náchodě, Francouzská ul. ve věci trvání nájemního období

Usnesení č. 146/3908/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 18046 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v Náchodě, Bartoňova ul. k 30.04.2018

Usnesení č. 146/3909/18 - rada města r e v o k u j e č. 2441, 4365/2018 - usnesení č. 141/3723/18, pod číslem 2441, v části prominutí nájemného za pronájem parkoviště za rok 2018 ve výši 4.684,- Kč + DPH panu Václavu Andrejsovi, IČO 6318699, a to dle rozhodnutí RM ze dne 4.4.2016 a v části převodu nájmu parkoviště z podnikatele pana Václava Andrejse, IČO 63186993, na společnost Hotel Tommy s.r.o., IČO 03313891 s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SM/411/2005 uzavřené dne 26.5.2005, s podnikatelem Václavem Andrejsem, IČO 63186993. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 30.4.2018 s o u h l a s í s prominutím nájemného za pronájem parkoviště za leden až duben 2018 ve výši 1.561,- Kč + DPH podnikateli panu Václavu Andrejsovi, IČO 6318699, a to dle rozhodnutí RM ze dne 4.4.2016 s c h v a l u j e nájemní smlouvu č. SMF/3151/2018 se společností Hotel Tommy s.r.o., IČO 03313891, zastoupené jednatelem panem Václavem Andrejsem na pronájem pozemkové parcely č. 262/1 o výměře 361 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem užívání parkoviště pro návštěvníky restaurace a hotelu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 1.5.2018. Nájemce bude hradit roční nájemné ve výši 4.684,- Kč s o u h l a s í s prominutím nájemného za pronájem parkoviště za květen až prosinec 2018 ve výši 3.123,- Kč společnosti Hotel Tommy s.r.o., IČO 03313891

Usnesení č. 146/3910/18 - rada města s c h v a l u j e č. 3375, 4364/2018 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2278/2013 s MUDr. Vladimírem Chvojkou, IČO 46502777, ke dni 31.12.2017 a záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 1162/1 v katastrálním území Náchod, společnosti MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o., IČO 06242511, zastoupenou jednatelkou Romanou Chvojkovou, za účelem parkování jednoho motorového vozidla č. 1315/2018 - nájemní smlouvu č. SMF/3150/2018 se spolkem Bavíme se sportem z.s., IČO 03919030, na pronájem části pozemkové parcely č. 1972/1 o výměře 9,6 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem užívání přístupového schodiště vedoucího do prvního nadzemního patra přilehlé budovy nacházející se na sousedním pozemku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 1.5.2018. Nájemce bude hradit roční nájemné ve výši 192,- Kč č. 3200/2018 - nájemní smlouvu č. SMF/3149/2018 s podnikatelem Janem Krupičkou, IČO 45928606, na pronájem části pozemkové parcely č. 503/4 o výměře 348 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem přejezdu přes pozemek města na další pozemek v souvislosti s podnikáním. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 1.5.2018. Nájemce bude hradit roční nájemné ve výši 2.886,- Kč + DPH. č. 3294/2018 - nájemní smlouvu č. SMF/3145/2018 se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928. Smlouvou se pronajímá společnosti část pozemkové parcely č. 524/12 v katastrálním území Běloves, za účelem umístění reklamního panelu. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 15.4.2018 do 30.6.2018

Usnesení č. 146/3911/18 - rada města r e v o k u j e č. 3556 - své usnesení č. 133/3512/18 ze dne 8.1.2018 týkající se akce 3556 č. 3909 - část usnesení č. 121/3330/17 ze dne 30.10.2017 týkající se akce 3909 a část usnesení č. 124/3389/17 ze dne 20.11.2017 týkající se akce 3909 a s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3136/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 1990/2 v katastrálním území Náchod a pozemkové parcely města č. 614/2, č. 614/3, č. 623/6, č. 623/7, č. 623/11, č. 749 a č. 750 v katastrálním území Běloves. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města je 220 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 44.000,- Kč + DPH.

Usnesení č. 146/3912/18 - rada města n e p ř i j í m á č. 3064-I. a 3064-II. - žádné usnesení a vzhledem k tomu, že všechna dosavadní vyjádření k dané problematice nejsou jednotná, nechává rozhodnutí na zastupitelstvu města

Usnesení č. 146/3913/18 - rada města r e v o k u j e č. 18047 - usnesení 143/3847/18 ve věci souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy s p. Mikulášem Gyurácsem na byt č. 20 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě od 01.04.2018 – 31.03.2019 a s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 20 v č.p. 1810 v Náchodě, Rybářská ul. s p. Mikulášem Gyurácsem od 01.06.2018 – 31.05.2019, jistota není stanovena

Usnesení č. 146/3914/18 - rada města r e v o k u j e č. 18049 - usnesení 142/3773/18, bod jednání 18037.), ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání SMF/3128/2018 a s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu jednotky SMF/3128/2018

VZMR – Veřejný stadion Hamra – víceúčelové hřiště, Náchod

Usnesení č. 146/3915/18 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s Vnitřním předpisem Města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 3. kategorie, vyhlášené výzvou zadavatelem 21.3.2018 „Veřejný stadion Hamra – víceúčelové hřiště, Náchod“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1: Pořadí č. 1: VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČO: 27967638, nabídková cena: včetně DPH 5 505 821,11 Kč Pořadí č. 2: PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., se sídlem Nad Lávkou 672/5, 160 00 Praha 6, IČO: 27476537, nabídková cena: včetně DPH 5 686 160,08 Kč Pořadí č. 3: Sport technik bohemia s.r.o., se sídlem Sokolovská 40, Praha 8 – Karlín 180 00, IČO: 49618555, nabídková cena: včetně DPH 5 794 352,85 Kč Pořadí č. 4: TUBEKO SPORT spol. s.r.o., se sídlem Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČO: 49825020, nabídková cena: včetně DPH 5 822 371,85 Kč Pořadí č. 5: EKKL Sport Construction a.s., se sídlem Altýře 582/14A, 761 01 Kroměříž, IČO: 27752771, nabídková cena: včetně DPH 5 909 068,37 Kč Pořadí č. 6: UT sport s.r.o., se sídlem Za Vozovickou vozovnou 251/B4, 162 00 Praha 6, IČO: 03760359, nabídková cena: včetně DPH 5 963 961,96 Kč a p o v ě ř u j e odbor IRM zajištěním stavebního dozoru k dané zakázce

Kanalizace Náchod – Pavlišov, PD k územnímu rozhodnutí na splaškovou kanalizaci, výtlak a čerpací stanici

Usnesení č. 146/3916/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky projektantovi Zbyněk Linhart, IČO 14544644, 1. Máje 63, Náchod-Běloves na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na stavbu „Náchod – Pavlišov splašková kanalizace, výtlak, ČS

Oprava prostoru kolem kříže pod hřbitovem

Usnesení č. 146/3917/18 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 144/3887/18 ze 4.4.2018

Plnění rozpočtu za březen 2018

Usnesení č. 146/3918/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozpočtová opatření od 16.04.2018

Usnesení č. 146/3919/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 34 až č. 39 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Právní servis pro plnění usnesení ZM II m) z 12.2.2018

Usnesení č. 146/3920/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytování právního poradenství s firmou Advokátní kancelář Liška & Sabolová, s.r.o. pro právní pomoc pro naplnění usnesení ZM II m) z 12.2.2018

Oprava komunikace Vítkova-Etapa od silnice 1/33 po křižovatku Müllerova

Usnesení č. 146/3921/18 - rada města s o u h l a s í s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci ,,Oprava komunikace Vítkova-Etapa od silnice 1/33 po křižovatku Müllerova“ firmě STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/133/2018 až č. SMF/137/2018

Usnesení č. 146/3922/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/133/2018 až č. SMF/137/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/118/2018 až č. SMF/129/2018

Usnesení č. 146/3923/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/118/2018 až č. SMF/129/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/138/2018 a SMF/139/2018

Usnesení č. 146/3924/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/138/2018 a SMF/139/2018

Zápis ze zasedání finančního výboru

Usnesení č. 146/3925/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 11.4.2018

Akce „Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa“ – dodavatel

Usnesení č. 146/3926/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 25270095 na realizaci akce Veřejné osvětlení města Náchoda - IX. etapa spolufinancované ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2018 vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a dále RM schvaluje Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/140/2018 až č. SMF/146/2018

Usnesení č. 146/3927/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/140/2018 až č. SMF/146/2018

Konkursní řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 146/3928/18 - rada města s c h v a l u j e znění inzerátu konkursního řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Vančurova 1345 a jeho zveřejnění na úřední desce města, v okolních ORP, na webových stránkách města, webových stránkách KÚ, v Náchodském deníku, v Náchodském zpravodaji a v Echu

Žádost o úpravu limitu na platy pro ZŠ T.G.Masaryka, Náchod

Usnesení č. 146/3929/18 - rada města s c h v a l u j e limit na platy pro rok 2018 pro ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 v celkové výši 1 587 000,- Kč

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti

Usnesení č. 146/3930/18 - rada města s o u h l a s í - s výkonem výdělečné činnosti ředitelky MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848, Mgr. Michaely Trejtnarové jako pověřence GDPR - s výkonem výdělečné činnosti ředitelky MŠ, Náchod, Alšova 952, Kláry Skleničkové jako pověřence GDPR

Služební cesta do partnerského města Partizánske

Usnesení č. 146/3931/18 - rada města s c h v a l u j e služební cestu místostarostky Ing. Pavly Maršíkové, vedoucího odboru sociálních věcí a školství Bc. Pavla Schumy, vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Romana Touška a koordinátora za odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Mgr. Jana Špačka při příležitosti konání Česko-slovenských dní v partnerském městě Partizánske na Slovensku v termínu 3. – 4. 5. 2018. Cesta bude zajištěna služebním vozem

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě – výkon služeb autorského dozoru

Usnesení č. 146/3932/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na výkon autorského dozoru stavby Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě pro ATELIER JEZBERA s r.o., Lejšovka 85, 503 03 Smiřice, IČO: 28808134,

Předložení žádosti na KHK o dotaci na individuální účel - na modernizaci jednotlivých prvků hasičské výstroje pro JSDH Náchod

Usnesení č. 146/3933/18 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti na KHK o „Dotaci na individuální účel“ na modernizaci jednotlivých prvků hasičské výstroje pro JSDH Náchod a dále souhlasí se spolufinancováním ve výši minimálně desetiny všech výdajů

Úprava parkovací plochy ul. Mlýnská a ul. Riegrova

Usnesení č. 146/3934/18 - rada města s o u h l a s í s provedenou úpravou parkovací plochy ul. Riegrova a ul. Mlýnská

Pohádková kniha k propagaci pramenů a města Náchoda

Usnesení č. 146/3935/18 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Rekonstrukce skateparku

Usnesení č. 146/3936/18 - rada města s c h v a l u j e navýšení položky v rozpočtu města Náchoda na rok 2018 určené na rekonstrukci skateparku při atletickém stadionu Hamra v Náchodě o 25 000 Kč včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Prodejní cena brožury – snížení ceny

Usnesení č. 146/3937/18 - rada města s c h v a l u j e pro akci „Den otevřených dveří“ prodejní cenu brožury Náchodská radnice 20 Kč/ks vč. DPH

Dotace na prevenci kriminality na rok 2018

Usnesení č. 146/3938/18 - rada města s c h v a l u j e rozdělení dotací na prevenci kriminality na rok 2018

Pojištění majetku

Usnesení č. 146/3939/18 - rada města s c h v a l u j e prodloužení stávající pojistné smlouvy č. 899-23375-14 na pojištění majetku na další tři roky s ročním pojistným obdobím

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/147/2018 a č. SMF/148/2018

Usnesení č. 146/3940/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/147/2018 a č. SMF/148/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/149/2018 až č. SMF/151/2018

Usnesení č. 146/3941/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/149/2018 až č. SMF/151/2018

Žádost firmy FATO holding a.s.

Usnesení č. 146/3942/18 - rada města p o v ě ř u j e vedení města jednáním s firmou FATO holding a.s.

Žádost o dotaci Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod

Usnesení č. 146/3943/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro organizaci Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod (IČO 26570033), zastoupené panem Jaromírem Čápem – předsedou spolku, ve výši 15 000 Kč na úhradu části nákladů spojených se stravou a ubytováním části delegace z Francie včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Dotace pro MAS Stolové hory

Usnesení č. 146/3944/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro MAS Stolové hory ve výši Kč 40 000,- (1/2 ročního příspěvku na chod MAS Stolové hory) s výplatou do konce III.Q.2018

VZMR – Dodávka a montáž kancelářského nábytku – Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod

Usnesení č. 146/3945/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž kancelářského nábytku – Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod“ a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 146/3946/18 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž kancelářského nábytku – Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod“ - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Eva Zákravská), Bc. Hana Horáková (náhradník Zuzana Součková), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.

Oprava vodorovného dopravního značení na přechodech pro chodce na městských komunikacích

Usnesení č. 146/3947/18 - rada města s c h v a l u j e opravu vodorovného dopravního značení pro přechody pro chodce 51 přechodů do max. Kč 91 800,- vč. DPH.

Záměr na zřízení linky MHD do nemocnice

Usnesení č. 146/3948/18 - rada města s o u h l a s í se záměrem zřízení linky MHD Nádraží - Nemocnice a pověřuje starostu města jednáním s CDS Náchod

Studie – Naučná stezka okolo rybníka Podborný

Usnesení č. 146/3949/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na provedení studie „Naučná stezka okolo rybníka Podborný“ pro společnost INS spol. s r.o.

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta