Dnes
Teplota: 18.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 10. / 14. / schůze Rady města Náchoda konané dne 13. dubna 2015


Výroční zprávy PO MěSSS Marie, SZMN, Kino Vesmír, SVČ Déčko

Usnesení č. 14/418/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu za rok 2014 PO MĚSSS Marie; PO Sportovní zařízení města Náchoda;PO Kino Vesmír a PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Smlouva o zajištění ohňostroje

Usnesení č. 14/419/15 - rada města s c h v a l u j e smlouvu o konání ohňostroje při akci Náchodské Májování (k 70. výročí konce II. světové války) dne 7. 5. 2015 ve 21:45 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Riegrova 197, 547 01 Náchod, zastoupené jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 135 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy uvedené firmě ve výši 70 000 Kč do 22. 4. 2015

Nájemní smlouva-Národní památkový ústav-pořádání ohňostroje Státní zámek Náchod

Usnesení č. 14/420/15 - rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje 7. 5. 2015) s Národním památkovým ústavem, za který jedná územní památková správa na Sychrově se sídlem Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov, NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím správy Jiřím Růžičkou za nájemné 20 000 Kč vč. DPH

Žádost o poskytnutí finanční dotace pro Církev československou husitskou v Náchodě

Usnesení č. 14/421/15 - rada města od r o č u j e rozhodnutí

Žádost o poskytnutí finanční dotace pro činnost Klubu vojenských důchodců náchodského regionu

Usnesení č. 14/422/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Žádost o schválení zahraniční cesty

Usnesení č. 14/423/15 - rada města s c h v a l u j e zahraniční služební cestu pro Jana Birke, Miroslava Bráta, Marka Dvorského, Mgr. Věru Vlčkovou, MUDr. Ladislava Tichého a Ing. Pavlu Maršíkovou do partnerského města Bauska v Lotyšsku ve dnech 27.-31. 5. 2015 za účelem partnerské návštěvy a Studentského festivalu písní a tanců města Bauska

Výsledek výběrového řízení na pronájem kiosků na Jiráskově koupališti v Náchodě a Zimním stadionu v Náchodě

Usnesení č. 14/424/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
výsledek výběrového řízení na pronájem kiosků na Jiráskově koupališti v Náchodě a Zimním stadionu v Náchodě a u k l á d á
ředitelce Sportovních zařízení města Náchoda paní Ing. J.Justové
- uzavřít smlouvu s nájemcem kiosku na Jiráskově koupališti v Náchodě firmou OB-Eco real s.r.o., Praha 3, zastoupenou panem Igorem Štěpem, IČ 03606341
- vypsat nové výběrové řízení na pronájem kiosku na Zimním stadionu v Náchodě

Žádost o partnerství Města Náchod na MČR v akrobatickém rock and rollu 2015

Usnesení č. 14/425/15 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchoda na MČR v akrobatickém rock and rollu 2015 za uvedených podmínek

Nabídka spolupráce na Road Show Televize Prima "Prima jede za vámi..."

Usnesení č. 14/426/15 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchod na Road Show Televize Prima s názvem "Prima jede za vámi..." za výše uvedených podmínek včetně převedení finančních prostředků ve výši 61 000 Kč v rámci kapitoly "16" kultura z rozpočtového opatření 3419-501-5169 (Plážový fotbálek a volejbal na náměstí) do rozpočtového opatření 2143-391-5169 (Propagace a prezentace města)

Zápisy z komisí

Usnesení č. 14/427/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 3.3.2015
- zápis z jednání tělovýchovné komise ze dne 19.3.2015
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.3.2015
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.3.2015

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 14/428/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy s paní Janu Volhejnovou, trvale bytem Náchod, Bílá 1961, t.č. Náchod, Lidická 181 - byt č. 23, Harmonie I s platností od 13.4.2015, kauce na byt není stanovena

Souhlas se zapojením ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 do projektu "Obědy do škol"

Usnesení č. 14/429/15 - rada města s o u h l a s í se zapojením ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 do projektu "Obědy pro děti", který organizuje WOMEN FOR WOMEN o.p.s.

Zápis do 1. tříd ZŠ na škol. rok 2015/2016

Usnesení č. 14/430/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o zápisu do 1. tříd na školní rok 2015/2016

ZŠ Plhov - oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Usnesení č. 14/431/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í oznámení ZŠ Plhov Náchod o vyhlášení ředitelského volna dle návrhu v souladu se školským zákonem

Povolení výjimky z počtu dětí v náchodských MŠ na rok 2015/2016

Usnesení č. 14/432/15 - rada města s c h v a l u j e výjimku z počtu dětí na školní rok 2015/2016 v MŠ Náchod, Březinova 669; MŠ Náchod, Havlíčkova 1848; MŠ Náchod, Komenského 301; MŠ Náchod, Myslbekova 4;MŠ Náchod, Vančurova 1345 a MŠ Náchod, Vítkova 304 dle návrhu

Prázdninový provoz MŠ - 2015

Usnesení č. 14/433/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci a srpnu 2015

Výběrová řízení na I.Q.2015

Usnesení č. 14/434/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

MěSSS Marie - dodatek č. 2

Usnesení č. 14/435/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Daňové exekuce za I.Q.2015

Usnesení č. 14/436/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 14/437/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a doporučuje realizovat opatření u MŠ Myslbekova

Smlouva o úvěru č. SMF/2646/2015

Usnesení č. 14/438/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/2646/2015 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis - SMF/67/2015

Usnesení č. 14/439/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. smlouvy SMF/67/2015

Pojištění - plnění usnesení č. 8/282/15

Usnesení č. 14/440/15 - rada města s c h v a l u j e daný postup, tj.
- veškerý pojistný program na základě výběrového řízení sjednotit k jednomu pojistiteli stávající makléřskou firmou v termínu do 30.6.2015
- následně k příštímu výročí (tj. 1.5.2016) provést výběrové řízení na makléře, který zajistí poptávkové řízení a následnou správu pojistného programu všech organizací města

Žádost o poskytnutí slevy z pronájmu Městského divadla

Usnesení č. 14/441/15 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí slevy z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 10 000 Kč vč. DPH pro ZŠ a MŠ Josefa Zemana na akci "Hudebně divadelní festival žáků speciálních škol regionu", která se uskutečnila dne 1. 4. 2015

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 14/442/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2126 - převod podílů, č. 2900 - prodej pozemku,
č. 3427 - nabytí parcel, č. 3459 - prodej objektu, č. 3578 - dle návrhu, 3589-II. - uzavření smlouvy, č. 3191 - odkup, č. 3501 - zrušit záměr - prodej bytové jednotky č. 790/1 s podílem o velikosti 5385/18620 na společných částech domu spolu s podílem o velikosti 5385/18620 na stavební parcele č. 1037 vše v katastrálním území Náchod do vlastnictví Mgr. Tomáše Novotného z Náchoda za 311.000 Kč
- prodej bytové jednotky č. 1538/8 s podílem o velikosti 2695/499005 na společných částech domu čp. 1537, čp. 1538, čp. 1539, čp. 1540 Jugoslávská spolu s podílem o velikosti 2695/499005 na stavebních parcelách č. 289, 290, 291, 292 vše v katastrálním území Staré Město nad Metují za cenu 525.000,- Kč do vlastnictví paní Hany Dubové z Náchoda

Usnesení č. 14/443/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 3027 - pokračování v prodeji výběrovým řízením formou obálkové metody na prodej čp. 163 Riegrova spolu se stav. parcelu č. 254 k.ú. Náchod za cenu v místě a čase obvyklou 1.700.000 Kč
č. 3552 - zahájení jednání o směně pozemků, schvaluje zveřejnění záměru převodu části pozemkové parcely č. 122/1 a části pozemkové parcely č. 1151/7 v katastrálním území Náchod s tím, že pro účely stanovení finanční částky pro kompenzaci bude zajištěn znalecký posudek na stanovení ceny všech směňovaných pozemků a to jak ceny zjištěné, tak ceny v místě a čase obvyklé

Usnesení č. 14/444/15 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 11/382/15 týkající se akce 3578

Usnesení č. 14/445/15 - rada města o d r o č u j e č. 3482, 3293

Usnesení č. 14/446/15 - rada města s o u h l a s í
č. 2804,3605 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/1553/2010 uzavřené s panem Romanem Krupicou, bytem Ruská čp. 500, Náchod. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 31.5.2015 a se zveřejněním záměru přenechat části pozemkové parcely č. 711/1 v k.ú. Náchod o výměře 146 m2 pro zřízení zahrádky paní Ivetě Krupicové, Ruská 500, Náchod
č. 3426 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/2645/2015 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Vedením plynu jsou zasaženy pozemkové parcely města č. 953/2, č. 953/22 a č. 953/23 v k.ú. Náchod v délce 511 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 51.100 Kč + DPH
č. 3589-I. - s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemků č. SMF/2642/2015 s Povodím Labe, státní podnik, IČ:70890005. Povodí Labe, s.p., přenechává Městu Náchodu do nájmu část pozemkové parcely č. 64/10, část parcely č. 681/1, část pozemkové parcely č. 87/3 a část pozemkové parcely č. 16/2, vše v k.ú. Běloves o celkové výměře 1076 m2. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. 21.520 Kč/rok. Platnost nájemní smlouvy je stanovena dnem podpisu s tím, že nájemné začneme platit od doby protokolárního předání a převzetí pronajímaných pozemků (staveniště)
č. 3592 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2641/2015 s panem Martinem Novákem, IČ 88232905. Smlouvou se přenechává do užívání panu Novákovi část pozemkové parcely č. 1902/2 o výměře 30 m2 v katastrálním území Náchod. Na pronajatý pozemek pan Novák umístí prodejní stánek, ve kterém bude poskytovat občerstvení. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.000 Kč/rok a bude každoročně navyšováno o inflaci. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.5.2015 do 30.4.2020
č. 3597 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2638/2015 s panem Jaromírem Měřinským na bezplatné užívání části pozemkové parcely č. 313/6 v k. ú. Dobrošov o výměře 442 m2. Pozemek se přenechává do výpůjčky za účelem sečení trávy a udržování veřejné zeleně
č. 3598 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2693/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 798, č. 1142/11, č. 1995/3 a č. 2058/42 v katastrálním území Náchod v ulici Pražská a Běloveská. Předpokládaná délka el. vedení umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 47,5 m pro vysoké napětí a 32,5 m pro nízké napětí. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000 Kč + DPH
č. 3599 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2640/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 1144/1, č. 1144/2, č. 1922/1, č. 2058/3 a č. 2058/40 v katastrálním území Náchod v ulici Raisova a Parkány. Předpokládaná délka el. vedení umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 57 m pro vysoké napětí a 53 m pro nízké napětí. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000 Kč + DPH
č. 3606 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 274, díl č. 14 v katastrálním území Babí u Náchoda o výměře 349 m2 do užívání panu Jiřímu Jarešovi, bytem Bílá 1958, Náchod. Propachtovaný pozemek bude pan Jaroš využívat pro zřízení zahrádky a umístění drobné stavby

Usnesení č. 14/447/15 - rada města r u š í
č. 3564 - usnesení 5/130/15 ze dne 12.1.2015 v části týkající se akce 3564 - uzavření smlouvy o výpůjčce č SMF/2579/2014 s paní Hanou Koblížkovou a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2644/2015 se spolkem AMAG z.s., IČ 03831400, na bezplatné užívání nebytových prostorů v budově čp. 1759 v Pražské ulici v Náchodě o výměře 58,3 m2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2015. Vypůjčitel bude hradit provozní náklady

Usnesení č. 14/448/15 - rada města r u š í
č. 3567 - usnesení č. 9/308/15 ze dne 9.3.2015 v části týkající se akce č. 3567 a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/2636/2015 se společností Bonett Gas Investment, a.s., Praha, IČ 28253655. El. vedením NN budou zasaženy pozemkové parcely města č. 728/5, č. 728/15, č. 728/16, č. 621/3, č. 728/17, č. 620/1, stavební parcela č. 2884 a stavební parcela č. 2885 v k.ú. Náchod v délce cca 261 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000 Kč + DPH

Usnesení č. 14/449/15 - rada města n e s o u h l a s í č. 3590 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 675/9 v katastrálním území Náchod do užívání panu Martinu Golasovi, bytem Vodárenská čp.1996, Náchod a jeho žádost o pronájem zamítá

Usnesení č. 14/450/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15050 - s uzavřením Dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.9 s Vladimírou Botošovou na dobu od 01.05.2015 do 31.07.2015
č. 15051 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.10 s panem Milanem Babkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.05.2015 do 31.07.2015
č. 15061 - ve věci vymáhání nákladů řízení vyklizení bytu č. 5 v č.p. 348 v ulici Francouzská v Náchodě
- se sepsáním Návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí advokátní kanceláří JUDr. Svobody v Náchodě
- s pověřením exekučního oddělení Okresního soudu v Náchodě k vymáhání nákladů řízení
č. 15064 - se zveřejněním Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu prostor bytových domů a nebytových prostor pro vyvěšování IT v nemovitostech v majetku města Náchodě
č. 15065 - ve věci nebytového prostoru č.p. 656/100:
- s vyjádřením JUDr. Blanky Štěpánové z 24.03.2015 ve věci požadavku na uhrazení zaplacených nákladů soudního a exekučního řízení
- s úhradou Kč 2.500,00 jako poloviny nákladů na vyhotovení znaleckého posudku na určení zhodnocení nebytového prostoru č.p. 656/100
č. 15067 - s vyhlášením výběrového řízení obálkovou metodou na pronájem volného nebytového prostoru v pravé části přízemí domu v č.p. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě s vyvolávací cenou 11.400 Kč/měsíc+ DPH a se zveřejněním inzerátu v tisku

Usnesení č. 14/451/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15052 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č.11 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě dohodou k 30.04.2015
č. 15054 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 504 ul. Francouzská v Náchodě s pí. Pavlínou Němcovou dohodou k 30.04.2015 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4 v č.p. 504, ul. Francouzská v Náchodě s Richardem Němcem od 01.05.2015 do 31.07.2015, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši 25.000 Kč
č. 15056 - podnájem bytu č. 63 v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě do 13.03.2016
č. 15057 - vyhotovení Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 17 v ulici Bartoňova č.p. 275 v Náchodě s platností od 01.05.2015 do 31.07.2015. Na Dodatku budou uvedena současná platná osobní data nájemce
č. 15062 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 12 v č.p. 275 v ulici Bartoňova písemnou dohodou k 30.04.2015 a nevyplacení částky za zhodnocení bytu a souhlasí s vypsáním výběrového řízení obálkovou metodou na obsazení nájemního bytu č. 12 v č.p. 275 ul. Bartoňova v Náchodě
č. 15063 - podnájem bytu č. 2 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě
č. 15066 - ukončení Smlouvy o nájmu a pronájmu nebytového prostoru přístřešku garážového stání v ulici Českoskalická č.p. 105 v Náchodě dohodou k 30.04.2015

Usnesení č. 14/452/15 - rada města z a m í t á
č. 15053 - žádost pana Tibora Jana o přidělení bytu č. 2 v č.p. 505 v ul. Francouzská v Náchodě
č. 15055 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 505 v ulici Francouzská v Náchodě s panem Lukášem Turkem

Usnesení č. 14/453/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 15058 - informaci o uvolnění bytu č. 25 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.03.2015
č. 15059 - informaci o uvolnění bytu č. 5 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.03.2015
č. 15060 - informaci o nákladech na rekonstrukci domu a bytů v č.p. 67 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě

Trhy

Usnesení č. 14/454/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Smlouva o spolupráci - sjednání společného postupu zadavatelů pro vypracování projektové dokumentace - veřejné zakázky : "III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod"

Usnesení č. 14/455/15 - rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem, SÚS Královéhradeckého kraje a Městem Náchod

Kanalizace Pavlišov

Usnesení č. 14/456/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Rozpočtová opatření od 23.03.2015

Usnesení č. 14/457/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 49 až 59 dle návrhu a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Valná hromada VAK a.s. a Beránek Náchod a.s. - delegování zástupce města Náchod

Usnesení č. 14/458/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města deleguje na valné hromady společností Beránek Náchod a.s a VAK Náchod a.s. místostarostu pana Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valných hromad

Plnění rozpočtu za březen 2015

Usnesení č. 14/459/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Zrušení akce Bezedos cup (turnaj v plážovém fotbalu a volejbalu)

Usnesení č. 14/460/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zrušení akce Bezedos cup (turnaj v plážovém fotbalu a volejbalu)

Pozemky s veřejnou zelení jiných vlastníků

Usnesení č. 14/461/15 - rada města z a m í t á jednání s vlastníky, na kterých se nachází veřejná zeleň, možnost výpůjčky nebo převod pozemků či jejich částí

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 14/462/15 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Dodávka cisternové automobilové stříkačky - zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 14/463/15 - rada města s o u h l a s í se změnou v žádosti o dotaci do programu Podpora hasičské techniky pro obce s JPO, číslo programu 15RRD01 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na nákup hasičského vozidla CAS 20 v rámci projektu "Nákup hasičského vozidla CAS 20 pro JSDH Náchod" týkající se změny čerpadla a mající vliv na předpokládané náklady CAS

Usnesení č. 14/464/15 - rada města s o u h l a s í

s vyhlášením zadávacího řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky a schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Dodávka cisternové automobilové stříkačky" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka do návrhu kupní smlouvy

Usnesení č. 14/465/15 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Dodávka cisternové automobilové stříkačky " ve složení Ing. Tomáš Šubert (náhradník Jindřich Řezníček), Ivana Kozáková (náhradník Mgr. Karel Petránek), Tomáš Kavan - velitel JSDH Náchod (náhradník Stanislav Hrudík - zástupce velitele JSDH Náchod), Pavel Punar - velitel družstva SDH Běloves (náhradník Jiří David - strojník SDH Běloves), Petr Košťál - člen JSDH Náchod (náhradník Martin Černý - strojník JSDH Náchod)

Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov

Usnesení č. 14/466/15 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov " a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č.1.
Pořadí č.1 - VASPO VAMBERK, s.r.o. , Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk, IČ: 47470046, nabídková cena 3 225 019 Kč vč. 21% DPH
Pořadí č.2 - Roman Svatoš, Michalcova 1370, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ:18869700, nabídková cena 3 486 872 Kč vč. 21% DPH
Pořadí č.3 - Průmstav Náchod s.r.o,. Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ:25275062, nabídková cena 3 732 736 Kč vč. 21% DPH

Zelená školní učebna u ZŠ T.G.Masaryka Náchod

Usnesení č. 14/467/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, číslo programu 15ZPD05 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na zřízení Zelené školní učebny u ZŠ T.G.Masaryka Náchod

Žádost o navýšení dotace pro Náchodskou Prima sezónu o. p. s.

Usnesení č. 14/468/15 - rada města s c h v a l u j e navýšení dotace pro Náchodskou Prima sezónu o. p. s. ve výši 24 000 Kč na zajištění festivalu Náchodská Prima sezóna a 24 000 Kč na provoz klubu Pranýř včetně rozpočtového opatření kapitoly "16" kultura

Usnesení č. 14/469/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení dotací pro Náchodskou Prima sezónu o.p.s., a to o
- 24 000 Kč navýšením částky již uzavřené smlouvy č. SMF/20/2015
- 24 000 Kč navýšením částky již uzavřené smlouvy č. SMF/38/2015
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. SMF/20/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
- veřejná podpora de minimis.
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/38/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis.

Úprava dopravního značení v ulici Dvořákova, instalace svislých dopravních značek omezujících rychlost a vybudování nového přechodu pro chodce v ulici Palachova

Usnesení č. 14/470/15 - rada města d o p o r u č u j e úpravu svislého dopravního značení

Výběrové řízení na dodavatele stavby,,Ocelové schodiště na autobusovou zastávku,Lipí"

Usnesení č. 14/471/15 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku ,,Ocelové schodiště na autobusovou zastávku, Lipí" a uzavření objednávky s uchazečem na Pořadí č.1
č.1 - SILVAGRO s.r.o., Horní Rybníky 13, 549 41 Zábrodí, IČ:27476162, nabídková cena: 540 870,25Kč vč. 21%DPH
č.2 - ELEKTROIN spol. s r.o.,Čechova 326, 547 01 Náchod,
IČ: 60930888, nabídková cena: 548 703,53Kč vč. 21%DPH

Smlouva č. 11094656 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekt Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě

Usnesení č. 14/472/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. 14181866 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, zastoupeného Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP v projektu Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého

Usnesení č. 14/473/15 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého, který by byl umístěn na zámeckém kopci v Náchodě u přístupového schodiště za Kč 120 000,00

Náchod 14. dubna 2015

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta