Dnes
Teplota: 24.0 °C

Souhrn usnesení ze 2. / 134. / schůze Rady města Náchoda konané 15. ledna 2018

VZ - Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě

Usnesení č. 134/3553/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 : Průmstav Náchod s.r.o., se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO: 25275062, nabídková cena: 22.398.701,96 Kč bez DPH
Pořadí č. 2: STYLBAU s.r.o., se sídlem Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové, IČO: 25957481, nabídková cena: 22.774.515,82 Kč bez DPH
Pořadí č. 3: Broumovské stavební sdružení s.r.o., se sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303, nabídková cena: 22.951.513,37 Kč bez DPH

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta