Dnes
Teplota: 18.9 °C

Souhrn usnesení ze 49. / 132. / schůze Rady města Náchoda konané 28. prosince 2017

Žádost ředitelky ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 o souhlas se zapojením do projektu MECLA Erasmus+

Usnesení č. 132/3509/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 do projektu MECLA (Spojenectví pro výměnu zkušeností týkajících se hudby a vzdělávání se zaměřením na kulturu) v celkové výši 14 365,- Euro a s přijetím první zálohy ve výši 5 746,- Euro

Prominutí smluvní pokuty a sankčního úroku z prodlení

Usnesení č. 132/3510/17 - rada města s c h v a l u j e prominutí smluvní pokuty za opožděné splacení půjčky vyplývající ze smlouvy o půjčce č. SMF/846/2007 společnosti FK Náchod s.r.o. a prominutí sankčního úroku z prodlení splátky půjčky vyplývající ze smlouvy o půjčce č. SMF/2224/2012 spolku HC Náchod z.s.

Rozpočtová opatření od 30.11.2017

Usnesení č. 132/3511/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 172 až č. 174 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta