Dnes
Teplota: 14.0 °C

Souhrn usnesení ze 46. / 129. / schůze Rady města Náchoda konané 11. prosince 2017

Oprava třídy pro družinu v ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě

Usnesení č. 129/3467/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením objednávky na stavební práce - úprava školní družiny v ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě se společností ENTAZE s.r.o., Náchod

VZ - Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě

Usnesení č. 129/3468/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 129/3469/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě"- ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Eva Zákravská (náhradník Zuzana Součková), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka