Dnes
Teplota: 24.0 °C

Souhrn usnesení z 37. / 120. / schůze Rady města Náchoda konané 16. října 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 120/3282/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3660 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3068/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 607/5, č. 728/5, č. 728/16, č. 1982/11, č. 1982/12, č. 1982/13, č. 1982/15 a č. 1982/17 v katastrálním území Náchod v ulici Borské v celkové délce 360 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 72.000,- Kč + DPH
č. 3704 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3072/2017 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Optický kabel je uložen pod povrchem pozemkové parcely č. 593/5 v katastrálním území Náchod v délce 8,89 metru a pod povrchem pozemkové parcely č. 261/2 v katastrálním území Babí u Náchoda v délce 5,93 metru. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH
č. 3858 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3070/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je uloženo nad povrchem pozemkové parcely města č. 486 a č. 623/3 v katastrálním území Běloves v délce 4 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH
č. 3888 - se zveřejněním záměru přenechat do výpůjčky MUDr. Miroslavu Šváblovi pozemkovou parcelu č. 183/10 o výměře 2051 m2 v katastrálním území Dobrošov za účelem sečení trávy a udržování pozemku
č. 3894 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3057/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkových parcel č. 1751/3, č. 1837/2, č. 1916/11 a č. 2045, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Českoskalická. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 57 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3895 - s uzavřením smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3058/2017 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 1982/4 v katastrálním území Náchod u křižovatky ulice Tylova a Borská. Rozvaděčem a novým optickým kabelem bude zasažena pozemková parcela města v délce cca 2 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3896 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3071/2017 s paní Šárkou Birke, bytem Babí u Náchoda, na bezplatné užívání pozemkové parcely č. 276/4 o výměře 707 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda. Pozemek se přenechává do výpůjčky za účelem sečení trávy, udržování veřejné zeleně a výsadbu okrasných dřevin a keřů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2017
č. 3903 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3069/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 1993/5, č.1993/7, č.1993/8, č.1993/9 a č. 2268 v katastrálním území Náchod v ulici Běloveské v celkové délce 293 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 58.600,- Kč + DPH
č. 3906 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/551/2005 uzavřené s MUDr. Vladimírem Chvojkou, IČO 46502777, ke dni 31.12.2017 a
s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3073/2017 se společností MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o., IČO 06242511. Smlouva se týká pronájmu prostorů sloužících k podnikání, které jsou součástí jednotky č. 738/200 ve druhém nadzemním podlaží budovy polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, na stavební parcele č. 2781/1 v katastrálním území Náchod o celkové výměře 58,59 m2, které budou využity za účelem provozování lékařské praxe. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 47.904,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ č. 3908 - se zveřejněním záměru pronajmout Jaroslavu Lukášovi stavební parcelu č. 2287 v katastrálním území Náchod o výměře 23 m2

Usnesení č. 120/3283/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2126 - prodej, 2897 - prodej, č. 3848 - směnu pozemků, č. 3897 - prodej

Usnesení č. 120/3284/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 2153 - navržený postup majetkového vypořádání staveb a pozemků užívaných Základní školou Komenského ulice - zajištění geometrického plánu na zaměření dvora a stavby polytechnického pavilonu
- zveřejnění záměru na směnu části pozemkové parcely č. 1238/1 katastrální území Náchod - záměr uzavření dohody s JGN o bezúplatném užívání sportoviště Hamra a u k l á d á
odboru KSCR toto projednat se Sportovním zařízením města Náchoda č. 3848 - znění smlouvy
č. 3897 - pronájem částí pozemkových parcel č. 778/1 a č.786/33 v katastrálním území Náchod pro stavbu komína a akumulační nádrže u objektu výměníkové stanice na Mánesově nábřeží do vlastnictví innogy Energo, s.r.o. po dobu využívání do nabytí částí předmětných pozemkových parcel do vlastnictví za cenu 100,- Kč/m2/rok s povýšením o inflační nárůst, pokud doba nájmu přesáhne rok 2017
č. 3905 - zveřejnění záměru prodeje částí pozemkových parcel č.2268, č.2269, č.2270, č.2271, č.2272, č.2273, č.2274, č.2275, č.2276, č.2277 v katastrálním území Náchod do vlastnictví vlastníků bytových jednotek domu čp. 1591, čp. 1592, čp. 1593, čp. 1594, čp. 1595, čp. 1596, čp. 1597, čp. 1598, čp. 1599, čp. 1600 ulice Běloveská a - dává souhlas s provedením zastřešení schodišť, po kterých je přístup k vchodům bytového domu čp. 1591, čp. 1592, čp. 1593, čp. 1594, čp. 1595, čp. 1596, čp. 1597, čp. 1598, čp. 1599, čp. 1600 ulice Běloveská v Náchodě a u k l á d á
odboru SMF nechat zpracovat příslušný znalecký posudek

Usnesení č. 120/3285/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 3904 - zveřejnění záměru darování pozemkové parcely č. 1912/2 v katastrálním území Náchod do vlastnictví Královéhradeckého kraje pro realizaci stavby chráněného bydlení

Usnesení č. 120/3286/17 - rada města o d k l á d á č. 3908 - žádost Jaroslava Manycha s tím, že odbor SMF vyzve Jaroslava Manycha a Jaroslava Lukáše k předložení společné žádosti o užívání části pozemkové parcely č. 833/2 za účelem přístupu k nemovitostem
Usnesení č. 120/3287/17 - rada města r e v o k u j e č. 17128 - usnesení 113/3101/17 , bod jednání 17089.), z 21.08.2017 ve věci prodloužení ubytování p. Ladislava Kubiše v místnosti č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě od 01.09.2017 - 30.11.2017 a s c h v a l u j e, na základě výjimky z ubytovacího řádu, uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Ladislavem Kubišem, platnost smlouvy od 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00

Usnesení č. 120/3288/17 - rada města z a m í t á
č. 17129 - žádost p. Marka Czuporyho o přidělení místnosti na městské ubytovně v Běloveské ulici č.p. 2013 v Náchodě
č. 17130 - žádost pí. Marty Tomayové o přidělení místnosti na městské ubytovně v Běloveské ulici č.p. 2013 v Náchodě
č. 17136 - úhradu vložené investice do bytu č. 4 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě

Usnesení č. 120/3289/17 - rada města r e v o k u j e č. 17131 - usnesení 113/3102/17, bod jednání 17094.), ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Tiborem Matou od 01.09.2017 - 30.11.2017 a s c h v a l u j e ,
na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Tiborem Matou od 01.10.2017 - 31.12.2017; nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 13.000,00

Usnesení č. 120/3290/17 - rada města r e v o k u j e č. 17132 - usnesení 114/3158/17, bod jednání 17103.), ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Lukášem Turkem na období 01.09.2017 - 30.11.2017, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 12.000,00 a s c h v a l u j e
na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 5 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Lukášem Turkem na období 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 12.000,00

Usnesení č. 120/3291/17 - rada města r e v o k u j e č. 17133 - usnesení 113/3125/17 ve věci souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy pro Zdeňku Vlčkovou, Prodloužená č.p. 179 - byt č. 49, Harmonie I. od 22.08.2017 a s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro Zdeňku Vlčkovou, Prodloužená č.p. 179 - byt č. 49, Harmonie I. od 01.11.2017, jistota není požadována

Usnesení č. 120/3292/17 - rada města s o u h l a s í č. 17134 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 11 ul. Bartoňova č.p. 277 v Náchodě k 31.10.2017

Usnesení č. 120/3293/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17135 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Ilonou Vítovou
č. 17140 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení bytu v majetku města Náchoda, Smlouvu o nájmu bytu č. 10 v č.p. 267 v ulici Duhová v Náchodě s Věrou Sedlákovou na období 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 19.000,00

Usnesení č. 120/3294/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17137 - aktuální stav v majetkových podílech bytů v č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě a p o v ě ř u j e Správu budov Náchod s.r.o., Českoskalická č.p. 105 v Náchodě k jednání s podílovými vlastníky bytů o vypořádání majetkových podílů v č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě dle předloženého návrhu

Usnesení č. 120/3295/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17138 - informaci o ukončení Smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor v ulici Českoskalická č.p. 1 v Náchodě s firmou STAVOS Náchod Jiří Fabián s.r.o. k 31.12.2017 č. 17139 - informaci o ukončení Smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor v ulici Českoskalická č.p. 105 v Náchodě s firmou STAVOS Náchod Jiří Fabián s.r.o. k 31.12.2017

Plnění rozpočtu za září 2017

Usnesení č. 120/3296/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 120/3297/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 15 000,- pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení nábytku do výtvarně pracovní místnosti pro děti, která se v současné době realizuje v suterénu mateřské školy

Dozorčí rady s.r.o. města Náchoda

Usnesení č. 120/3298/17 - rada města s c h v a l u j e, v působnosti valné hromady, úpravu finančních odměn z titulu výkonu funkce v dozorčí radě u společností Správa budov s.r.o. a Technické služby s.r.o. od 1.1.2018 dle návrhu a ukládá jednatelům společností příslušně upravit Smlouvy o výkonu funkce

Změny osob u roční inventarizace Usnesení č. 120/3299/17 - rada města s c h v a l u j e navržené osoby pro provedení inventarizace za rok 2017

Pošta Partner

Usnesení č. 120/3300/17 - rada města z a m í t á žádost České pošty s.p. o převzetí provozovny České pošty v Českoskalické čp. 192 v rámci programu Pošta Partner

Přísedící Okresního soudu v Náchodě

Usnesení č. 120/3301/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zvolit přísedícími Okresního soudu v Náchodě p. Kristinu Dvořákovou, p. Ludmilu Horákovou, p. Helenu Jarošovou a p. Bohuslava Netíka Rozpočtové opatření - administrativní materiál potřebný k chodu státní správy myslivosti Usnesení č. 120/3302/17 - rada města s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/158/2017

Usnesení č. 120/3303/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/158/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/159/2017

Usnesení č. 120/3304/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/159/2017

Rozpočtová opatření od 4.9.2017

Usnesení č. 120/3305/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 128 až č. 133 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Oprava komunikace v ulici U Kočovny Náchod

Usnesení č. 120/3306/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro opravu komunikace U Kočovny společnosti AQUAVIT spol. s.r.o., R. Frimla 856, 541 01 Trutnov, IČO 46506527 za nabídkovou cenu 1.190.171,73 Kč vč. DPH s termínem plnění listopad 2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/160/2017

Usnesení č. 120/3307/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/160/2017 ve výši Kč 20 000,- pro Sportovní klub Běloves, z.s.

Smlouva o převodu majetku z vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sbor Královéhradeckého kraje do majetku města Náchod - 30 ks pagerů operátorů, Motorola Scriptor LX2

Usnesení č. 120/3308/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku z vlastnictví České republiky - Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje do majetku vlastnictví města Náchoda, jedná se o 30 ks pagerů operátorů, Motorola Scriptor LX2

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 120/3309/17 - rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy pro paní Boženu Přibylovou, trvale bytem Náchod, Kotěrova 1466 - dvoubyt č. 7, Harmonie I. Nájemní smlouva se uzavírá ode dne následujícího po projednání v radě města na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena.

Žádost NNO Společné cesty o finanční podporu služby

Usnesení č. 120/3310/17 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši 36 tis. Kč pro nezisk. organizaci Společné cesty o.s, Hurdálkova 147, Náchod na zajištění soc. služby osobní asistence

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 120/3311/17 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11.10.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 120/3312/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 11.10.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda - zrušení výběrového řízení

Usnesení č. 120/3313/17 - rada města r e v o k u j e usnesení č.118/3274/17, uzavření smlouvy o dílo novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda

Informační tabule Mattoni FreeRun

Usnesení č. 120/3314/17 - rada města s c h v a l u j e umístění informační tabule společnosti Prague International Marathon zastoupené panem Carlem Capalbem, jednatelem společnosti (IČO 63673738), na p.p.č. 643/1 v k.ú. Běloves dle nákresu

Nabídka dodávky elektřiny Zimní stadion Náchod (velkoodběr)

Usnesení č. 120/3315/17 - rada města s c h v a l u j e nabídku na dodávku elektřiny na období 1.1 2018 - 31.12.2019 pro Zimní stadion Náchod dle návrhu

Stanovení platu ředitele PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Usnesení č. 120/3316/17 - rada města s t a n o v u j e plat ředitele příspěvkové organizace města Náchoda "Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves" se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO 06435483, pana MUDr. Jana Falty s účinností od 16. 10. 2017

Podpis dokumentu Česko-slovenské Baťovy společnosti

Usnesení č. 120/3317/17 - rada města s c h v a l u j e pracovní cestu místostarosty města Miroslava Bráta a tajemnice Mgr. Hany Mílové do města Partizánske, Slovenská republika, ve dnech 23. - 24. října 2017 za účelem podepsání dokumentu Česko-slovenské Baťovy společnosti. Město Náchod se tím stane jedním ze signatářů této regionální středoevropské ideové platformy

Využití ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě

Usnesení č. 120/3318/17 - rada města s o u h l a s í se zahájením provozu ledové plochy na Zimním stadionu v Náchodě od 1. 7. 2018 včetně pronájmu ledové plochy Hokejové škole Martina Táborského, Jungmannova 1391, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64796779 v období 1.7.2018 - 31.7.2018 za celkovou finanční částku 300 000,- Kč včetně DPH

Nabídka vypracování projektové dokumentace "Stavební úpravy, nové hygienické zázemí a skladovací prostory na Jiráskově koupališti"

Usnesení č. 120/3319/17 - rada města s o u h l a s í s podanou nabídkou a vystavením objednávky na vypracování projektové dokumentace "Stavební úpravy, nové hygienické zázemí a skladovací prostory na Jiráskově koupališti" společnosti ORGATEX - Náchod s.r.o., Wolkerova 1749, 54701 Náchod, IČO : 25260341

Oprava křižovatky U Stříbrného potoka - nutné úpravy

Usnesení č. 120/3320/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro opravu křižovatky U Stříbrného potoka společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 27504867

Deklarace o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s. a ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Usnesení č. 120/3321/17 - rada města s c h v a l u j e text deklarace

"Oprava topného systému a rozvodů ZTI v ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě" - dodatek č. 1

Usnesení č. 120/3322/17- rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1. na dílo Oprava topného systému a rozvodů ZTI v ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě s společností Termomont s.r.o.,110 01 Praha 1

Stavební úpravy a dostavba kulturního a vzdělávacího centra v Náchodě, Loutková scéna - hluková studie

Usnesení č. 120/3323/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro Ing. Milana Kábrta IČO 11594357 na vypracování hlukové studie na akci "Stavební úpravy a dostavba kulturního a vzdělávacího centra v Náchodě - Loutková scéna"

Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda - Úprava PD

Usnesení č. 120/3324/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na úpravu PD Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda

Nabídka na provedení projektových dokumentací pro úpravy parků u hotelu Hynek, u okresního soudu a u Slavie

Usnesení č. 120/3325/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost Green4plan s.r.o. IČO 288 57 097

Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení č. 120/3326/17 - rada města s c h v a l u j e Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek čerpání dotace projektu "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" předloženého do dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášeného v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury MMR ČR

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky - Územní studie

Usnesení č. 120/3327/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) včetně podmínek

Názvy dvou nových vrtů v Bělovsi

Usnesení č. 120/3328/17 - rada města s o u h l a s í s pojmenováním dvou nových vrtů v lokalitě Běloves názvy Běla a Jan a jejich uvedením v žádosti o osvědčení vrtů dle lázeňského zákona

Místo pro přecházení přes komunikaci II/303 Malé Poříčí - cenová nabídka

Usnesení č. 120/3329/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením objednávky na akci: ,,Místo pro přecházení přes komunikaci II/303 Malé Poříčí" pro společnost SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí 13, PSČ 549 41

Miroslav B r á t
místostarostka
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka