Dnes
Teplota: 18.4 °C

Souhrn usnesení z 28. / 111. / schůze Rady města Náchoda konané 28. července 2017

Umístění figur medvědů, označení zastávky a zpevněná plocha

Usnesení č. 111/3078/17 - rada města s o u h l a s í s umístěním figur medvědů, označení "medvědí" zastávky a provedení přístupové plochy v parčíku před autobusovým nádražím a pověřuje odbor investic a rozvoje města realizací

Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě

Usnesení č. 111/3079/17 - rada města s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě" a u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Eva Zákravská (náhradník Ing. Zuzana Součková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Komunikace v ulici Dobrovského Náchod

Usnesení č. 111/3080/17 - rada města p o v ě ř u j e vedení města jednáním se společností VAK a.s. Náchod o komunikaci v ulici Dobrovského v Náchodě

Veřejná zakázka - Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě

Usnesení č. 111/3081/17 - rada města r u š í veřejnou zakázku "Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek

ZŠ TGM umístění kamer

Usnesení č. 110/3082/17 - rada města s o u h l a s í souhlasí s vystavením objednávky pro pana Jiřího Nešněru, Červený Kostelec 549 41, Manželů Burdychových 256, IČO 40132391

Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Jan B i r k e
starosta