Dnes
Teplota: 13.5 °C

Souhrn usnesení z 24. / 107. / schůze Rady města Náchoda konané 26. června 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 107/2976/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3076 - s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. SMF/1666/2010 uzavřené se Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996. Dodatkem se upravuje plocha pozemků zasažených kanalizací a současně se mění i cena za omezení užívání nemovitosti, která je stanovena ve výši 109.263,- Kč včetně DPH
č. 3271 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2042/2012 uzavřené se společností INS spol. s r.o., IČO 60109971, ke dni 30. 6. 2017
č. 3303 - s ukončením nájemní smlouvy č. SMF/2111/2012 uzavřené s MUDr. Miroslavem Tillerem, IČO 75135442, výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou podle čl. VI. odstavec 2., a to z důvodu neplacení nájemného
č. 3702 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3017/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 1125/1 a č. 1152/2 v katastrálním území Náchod, v ulici Pražské, v délce 18,11 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3861 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3010/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 73/23 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Předpokládaná délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 9 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3862 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3015/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 2036/2, č. 1929, č. 1223, č. 2024/1 a č. 1212/1, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Českoskalické, v ulici Komenského, v ulici Štefkova, v ulici Českých bratří a v ulici Bratří Čapků. Dále bude plynovodním potrubím zasažena pozemková parcela města č. 429 a č. 471, obě v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Českoskalické. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 728 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3866 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 2006 v katastrálním území Náchod. Celková délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 11 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH č. 3871 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s manželi Šrámkovými z Náchoda. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 541/1 v katastrálním území Lipí u Náchoda. Věcné břemeno se týká umístění kanalizační přípojky

Usnesení č. 107/2977/17 - rada města s c h v a l u j e č. 2126 - zveřejnění záměru prodeje podílu o velikosti 150/34801 ke stavební parcele č. 423 katastrální území Staré Město nad Metují a podílu o velikosti 740/19897 ke stavební parcele č. 3075 katastrální území Náchod
č. 3870 - zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1764/10 katastrální území Náchod
- inzerování prodeje bytové jednotky č. 1971/12, s podílem o velikosti 7081/196974 na společných částech domu a s podílem o velikosti 7081/196974 na stavební parcele 472 katastrální území Staré Město nad za cenu 750.000,- Kč

Usnesení č. 107/2978/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3868 - nabytí pozemků

Usnesení č. 107/2979/17 - rada města s o u h l a s í
č. 17073 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.07.2017 do 30.09.2017
č. 17074 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2017 do 30.09.2017
č. 17075 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.1 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2017 do 30.09.2017
č. 17076 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.4 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Františkem Bilkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2017 do 30.09.2017
č. 17077 - s revokací usnesení 106/2926/17, bod jednání 17067, ve věci ukončení Nájemní smlouvy bytu č. 1 v č.p. 577 v ul. Komenského v Náchodě dohodou k 31.07.2017 a s ukončením Nájemní smlouvy bytu č. 1 v č.p. 577 v ul. Komenského v Náchodě dohodou k 30.06.2017 č. 17080 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 3 ul. Českých bratří č.p. 540 v Náchodě dohodou k 31.08.2017
Usnesení č. 107/2980/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17078 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 14 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě k 31.07.2017 a s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Ernestem Čisárem od 01.08.2017 do 31.10.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 11.500,00
Usnesení č. 107/2981/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 17079 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s Jiřinou Černou
Usnesení č. 107/2982/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17081 - stav výměny oken a vstupních dveří nebytového prostoru č.p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě a s o u h l a s í se zahrnutím výměny oken a vstupních dveří nebytového prostoru č.p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě do plánu investic Správy budov Náchod s.r.o. na rok 2018

Změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Českoskalická - parkování v prostoru prodejen

Usnesení č. 107/2983/17 - rada města s c h v a l u j e návrh nové místní úpravy provozu (dopravního značení) na části ul. Českoskalická

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 107/2984/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 122 831,66 a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na doplnění herních prvků na zahradu mateřské školy a na vybudování záhonů a bylinkové spirály v rámci obnovení zeleně v zahradě školy

Usnesení č. 107/2985/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí o čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 128 000,- pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod

Veřejnoprávní smlouva s obcí Kramolna o výkonu některých činností MP na území obce Kramolna

Usnesení č. 107/2986/17 - rada města s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností Městské policie Náchod na území obce Kramolna dle předloženého návrhu. Obsahem smlouvy je odchyt toulavých psů na území obce Kramolna a další činnosti Městské policie Náchod s tím spojené

Zápis z jednání letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 107/2987/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 13. 6. 2017

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- č. SMF/150/2017 a č. SMF/151/2017 Usnesení č. 107/2988/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. SMF/150/2017 a SMF/151/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- č. SMF/152/2017 Usnesení č. 107/2989/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. SMF/152/2017

Rozpočtová opatření od 12.06.2017

Usnesení č. 107/2990/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 73 až č. 76 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Veřejná zakázka - Malé lázně Běloves

Usnesení č. 107/2991/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Malé lázně - Běloves" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 107/2992/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Malé lázně - Běloves" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Cyril Šourek (náhradník Zuzana Klicnarová), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

VZ - Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě

Usnesení č. 107/2993/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s uchazečem STAVIBET s.r.o., se sídlem J.Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922 na veřejnou zakázku "Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě"

ZŠ TGM zřízení recepce ve vestibulu školy

Usnesení č. 107/2994/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na pro společnost ENTAZE, s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300

VZ - Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě

Usnesení č. 107/2995/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: STAVIBET s.r.o., se sídlem J. Fučíka 96, 5147 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, nabídková cena: 2.646.491,00Kč bez DPH
Pořadí č. 2: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, nabídková cena: 2.765.939,97 Kč bez DPH

Oprava komunikace v ulici U Stříbrného potoka Náchod

Usnesení č. 107/2996/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením objednávky na opravu komunikace v ulici U Stříbrného Potoka se společností BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, Velké Poříčí 549 32, IČO 275 04 867

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/153/2017

Usnesení č. 107/2997/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/153/2017 ve výši Kč 65 000,- pro Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s.

Bezpečnostní mříže na okna domu č.p. 68 a okolo ventilační hlavice

Usnesení č. 107/2998/17 - rada města s o u h l a s í s realizací mříží na okna a okolo ventilační hlavice u domu č.p. 68 a vystavením objednávky pro Aleš Purtig, 549 63 Machov 2, IČO 11594748

Kácení dřevin - nové parkoviště Denisovo nábřeží

Usnesení č. 107/2999/17 - rada města s o u h l a s í, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin

"Řidičské průkazy skupiny "C" pro členy JPO Náchod"- smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 107/3000/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím dotace na akci "Řidičské průkazy skupiny "C" pro členy JPO Náchod" ve výši 20.000,- Kč z programu Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III, číslo Programu 17RRD12 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17RRD12-0022

Bytové domy Harmonie I a Harmonie II - vydání právního aktu

Usnesení č. 107/3001/17 - rada města z a m í t á zateplení Harmonie I a II z důvodu ekonomické nevýhodnosti a p o v ě ř u j e odbor IRM, aby celou záležitost zadministroval

Pivobraní 2017 - žádost o spolupráci

Usnesení č. 107/3002/17 - rada města s c h v a l u j e podporu kulturní akce Pivobraní a spolupořadatelství Města Náchod za uvedených podmínek. Uvedená akce se bude konat na Masarykově náměstí v Náchodě, dne 15. 7. 2017 od 12.00 hodin. Hlavním pořadatelem je Savage Company s. r. o., Komenského 314, 547 01 Náchod zastoupená panem Danielem Šafrem

Náchodské Kuronské slavnosti 2017 - schválení vstupného na koncert - 9. 9. 2017

Usnesení č. 107/3003/17 - rada města s c h v a l u j e výběr vstupného na večerní koncert zpěvačky Báry Basikové s kapelou při XI. Náchodských Kuronských slavnostech dne 9. září 2017, ve výši 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, důchodci a ZP

Příloha č. 2 ke Směrnici č. 1/2015

Usnesení č. 107/3004/17 - rada města s c h v a l u j e přílohu č. 2 ke Směrnici č. 1/2015

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/154/2017

Usnesení č. 107/3005/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/154/2017 ve výši Kč 10 000,- pro TRI SKI Klub KOHA Náchod z.s.

Evangelická akademie

Usnesení č. 107/3006/17 - rada města u k l á d á odboru IRM realizovat spojení dvou menších učeben do jedné v Kladská 335, sídle Evangelické akademie během prázdnin 2017

Operátor kamerového systému

Usnesení č. 107/3007/17 - rada města s c h v a l u j e - vytvoření jednoho funkčního místa operátora kamerového systému s účinností od 1.7.2017.
- organizační zařazení operátorů kamerového systému v rámci Městského úřadu Náchod na úsek kanceláře tajemníka.

Usnesení č. 107/3008/17 - rada města s t a n o v u j e k 1.7.2017, podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 177, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Platy ředitelů PO

Usnesení č. 107/3009/17 - rada města s t a n o v u j e - plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchod v navržené výši od 1.7.2017
- plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie v navržené výši od 1.7.2017
- plat ředitelky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 1.7.2017

Lesy města Náchoda spol. s r.o. - výroční zpráva 2016

Usnesení č. 107/3010/17 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e
- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2016
- Roční účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad
- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2016
- Odměnu jednateli společnosti za rok 2016 dle návrhu dozorčí rady
- Zprávu dozorčí rady
- Plán činnosti společnosti na rok 2017

Usnesení č. 107/3011/17 - rada města v působnosti valné hromady b e r e n a v ě d o m í odstoupení z funkce jednatele Lesů města Náchoda spol. s r. o., ke dni 26. 6. 2017 Ing. Josefa Haška z osobních důvodů

Usnesení č. 107/3012/17 - rada města v působnosti valné hromady j m e n u j e jednatelem společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r. o., Dobrošovská 1443, 547 01 Náchod ke dni 27. 6. 2017 Bc. Luboše Veverku

Usnesení č. 107/3013/17 - rada města d ě k u j e Ing. Josefu Haškovi za práci, kterou ve funkci jednatele společnosti pro město Náchod vykonal

Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

Usnesení č. 107/3014/17 - rada města s o u h l a s í s umístěním spolku s názvem Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121, z.s. do budovy základní školy umístěné na adrese Drtinovo náměstí 121, Náchod 547 01 zapsané v katastru nemovitostí vedeném pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Náchod

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům "AQUA MINERALIS GLACENSIS" a "Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój"

Usnesení č. 107/3015/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS" registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 a projekt "Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój" registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271 spolufinancovaných z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Prodloužení termínu podání žádosti pro zpracovatele žádosti o dotaci k projektu "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa"

Usnesení č. 107/3016/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 na prodloužení termínu podání žádosti na projekt "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická Pražská v Náchodě - II. etapa" se společností CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka

Cesta starosty města

Usnesení č. 107/3017/17 - rada města s c h v a l u j e cestu starosty města do Japonska s vládní delegací ve dnech 26. - 30. června 2017

Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb č. IRM/496/2017

Usnesení č. 107/3018/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb č. IRM/496/2017 s panem Jackem Kowalczykem

Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka