Dnes
Teplota: 18.7 °C

Souhrn usnesení z 19. / 102. / schůze Rady města Náchoda konané 3. května 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 102/2785/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3772 - nabytí parcely, zrušit usnesení ze dne 12.12.2016 pod č. usnesení II. písm. e/
Usnesení č. 102/2786/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3841 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2987/2017 se společností Klinická logopedie Náchod s.r.o., Náchod, IČO 05881731. Smlouva se týká pronájmu prostorů sloužících k podnikání ve druhém nadzemním podlaží budovy polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 2781/1 v katastrálním území Náchod o celkové výměře 26,79 m2, které budou využity k výkonu klinické logopedie. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2017. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 21.876,- Kč s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ
č. 3843 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2991/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Budoucí věcné břemeno spočívá v uložení plynovodního potrubí a plynárenského zařízení v pozemkové parcele města č. 462/5 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Českoskalické. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkové parcele města má být cca 5,2 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 102/2787/17 - rada města n e s o u h l a s í č. 3844 - s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene týkající se umístění el. kabelového vedení pod povrchem pozemkové parcely č. 418/1, č. 418/2 a č. 418/3 v katastrálním území Jizbice a žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zamítá

Usnesení č. 102/2788/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17050 - usnesení 94/2612/17, bod jednání 17032, ve věci ukončení Nájemní smlouvy SMF/1982/2011 o nájmu nebytového prostoru v ul. Hurdálkova v č.p. 147 v Náchodě dohodou k 30.04.2017 a s c h v a l u j e
ukončení Nájemní smlouvy SMF/1982/2011 o nájmu nebytového prostoru v ul. Hurdálkova v č.p.147 v Náchodě dohodou k30.6.2017

Usnesení č. 102/2789/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 17051 - stav v obývání bytu č. 12 v č.p. 1971 v ulici Bílá v Náchodě a s c h v a l u j e
- zaslání výzvy k vyklizení bytu č. 12 v č.p. 1971 v ulici Bílá v Náchodě k datu doručení této výzvy
- v případě nevyklizení bytu podání návrhu k Okresnímu soudu
v Náchodě na exekuční vyklizení bytu č. 12 v č.p. 1971 v ulici Bílá v Náchodě

Rozbor hospodaření za I.Q.2017

Usnesení č. 102/2790/17 - rada města s c h v a l u j e rozbor hospodaření za I.Q.2017 bez výhrad

Darovací smlouva č. SMF/2995/2017

Usnesení č. 102/2791/17 - rada města s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. SMF/2995/2017

Žádost o financování nákupu stejnokrojů pro dětský pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod

Usnesení č. 102/2792/17 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí dotace na nákup stejnokrojů pro dětský pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod ve výši Kč 65 000,-

Zápisy z komisí

Usnesení č. 102/2793/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání dopravní komise konané 29. 3. 2017
- zápis z jednání kulturní komise konané dne 20. 3. 2017
- zápis z jednání komise pro záměry města s tím, že zváží zadání realizace předložených návrhů do plánu městských akcí

Usnesení č. 102/2794/17 - rada města p o v ě ř u j e místostarostu Ing. Čtvrtečku jednáním se SŽDC o přemístění zastávky Běloves

Usnesení č. 102/2795/17 - rada města u k l á d á odboru DSH realizovat úpravy cyklostezky v Kladské ul. dle zápisu z jednání DK 29.3.2017

Úprava okružní křižovatky ulic Polská a kpt. Jaroše

Usnesení č. 102/2796/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na dokončení úprav ostrůvku okružní křižovatky ulic Polská a kpt. Jaroše pro společnost Space4Live

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

Usnesení č. 102/2797/17 - rada města s o u h l a s í s umístěním sídla spolku Náchodské komunitní centrum - z.s. do budovy na adrese Kladská 445, 547 01 Náchod, která je součástí stavební parcely st. č. 523, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Náchod Nabídka projektových prací - Městská policie Náchod

Usnesení č. 102/2798/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro společnost S atelier - projektový a inženýrský atelier, IČO 27878626, Palackého 920, 547 01 Náchod, na provedení projektových prací, dokumentace stávajícího stavu objektu č.p. 406 Hurdálkova ulice, Náchod

Dotace z programu na podporu vzdělávání - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - Smlouva č.: SMF/135/2017

Usnesení č. 102/2799/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/135/2017

Dotace z programu na podporu vzdělávání - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - Smlouva č.: SMF/132/2017

Usnesení č. 102/2800/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/132/2017

1. ročník atletické olympiády ZŠ nách.okresu o putovní pohár Kulturní a sportovní nadace města Náchoda pod záštitou starosty

Usnesení č. 102/2801/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í změnu v datu konání 1. ročníku atletické olympiády ZŠ náchodského okresu o putovní pohár Kulturní a sportovní nadace města Náchoda pod záštitou starosty města Náchoda pořádané Kulturní a sportovní nadací města Náchoda ve spolupráci s městem Náchodem na nově stanovené datum 23. 6. 2017 a dále schvaluje rozpočtové opatření ve výši 50.000 Kč do kapitoly "16" - Kultura

Nabídka projektových prací - Loutkové divadlo Náchod

Usnesení č. 102/2802/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro společnost S atelier - projektový a inženýrský atelier, IČO 27878626, Palackého 920, 547 01 Náchod, na provedení projektových prací "Loutkové divadlo Náchod" v rozsahu dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby

Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Náchod, Pavlišovská 55

Usnesení č. 102/2803/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení rozpočtu PO Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55 o 274 785 Kč na vybavení nových učeben a navýšení fondu investic o 50 215 Kč. Zároveň RM schvaluje čerpání fondu investic ve výši 50 215 Kč na nákup interaktivního projektoru EPSON

Žádost ředitele ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121 o souhlas se zapojením do projektu "Šablony pro ZŠ"

Usnesení č. 102/2804/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121 do projektu "Šablony pro ZŠ" v celkové výši 489 348,- Kč

Žádost o schválení přijetí daru pro PO ZŠ, Náchod, Komenského

Usnesení č. 102/2805/17 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru pro PO Základní škola, Náchod, Komenského 425 od Střediska ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus, Horní Maršov v celkové výši 31 700,- Kč

Žádost ředitele ZUŠ o schválení zahraniční pracovní cesty

Usnesení č. 102/2806/17 - rada města s c h v a l u j e zahraniční pracovní cestu řediteli ZUŠ Mgr. Zbyňku Mokrejšovi do francouzského Persanu v termínu 22.6. - 27.6.2017

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 102/2807/17 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Nájemní smlouva s Národním památkovým ústavem na využití prostor Státního zámku Náchod - sezónní Městské informační centrum

Usnesení č. 102/2808/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Státního zámku Náchod pro zřízení sezónního Městského informačního centra s Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupeným PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově, dle návrhu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 10. 5. 2017 do 31. 12. 2019

Rozpočtová opatření od 18.04.2017

Usnesení č. 102/2809/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 50 až č. 52 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Oprava topného systému základní škola T.G. Masaryka Náchod

Usnesení č. 102/2810/17 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Oprava topného systému a rozvodů ZTI v základní škole T.G. Masaryka Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1: Pořadí č. 1: TERMOMONT s.r.o., se sídlem Václavské nám. 823/33, 110 00 Praha 1, IČO: 45538875, nabídková cena : 3.543.925,- Kč bez DPH
Pořadí č. 2: KP servis Most s.r.o., se sídlem Hradní 147, 435 02 Most-Souš,IČO:28692811,nabídková cena : 4.291.165,- Kč bez DPH
Pořadí č. 3: Jiří Kaválek, se sídlem Pavlišov 53, 547 01 Náchod, IČO: 13578201, nabídková cena: 4.656.092 Kč bez DPH

Žádost o partnerství Města Náchod na akcích Muž roku a Den dobrých skutků

Usnesení č. 102/2811/17 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akcích Muž roku 2017 a Den dobrých skutků za uvedených podmínek

Zahradní ul. - schodiště mezi čp. 331 - 332 - rekonstrukce schodiště

Usnesení č. 102/2812/17- rada města s o u h l a s í s tím, aby do plánu oprav v rámci údržby komunikací na rok 2017 prováděných TS Náchod s.r.o., byla zahrnuta požadovaná oprava schodiště a na tyto práce byla vystavena příslušná objednávka

Společnost Josefa Škvoreckého - pozůstalost Josefa Škvoreckého

Usnesení č. 102/2813/17 - rada města p o v ě ř u j e odbor kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Náchod předat záležitost týkající se vymáhání přidělené dotace (popř. předání pozůstalosti Josefa Škvoreckého do vlastnictví města Náchoda) k posouzení advokátní kanceláři

Energetická úsporná opatření

Usnesení č. 102/2814/17 - rada města s c h v a l u j e realizaci systému regulace vytápění IRC MŠ Komenského 301 v Náchodě (na starší polovině objektu), firmou Petr Přibyl - Regom, Náchod dle předložené cenové nabídky.

MěSSS Marie - žádost o schválení přijetí daru

Usnesení č. 102/2815/17 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru pro MěSSS Marii v celkové výši cca 50 000,- Kč dle rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě na základě dědického řízení 17D 1016/2016-75

Deklarace spolupráce lázeňských míst Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 102/2816/17 - rada města s c h v a l u j e text společné deklarace měst Janské Lázně, Lázně Bělohrad, Náchod a obce Velichovky a pověřuje místostarostu města Ing. Jana Čtvrtečku jejím podpisem

Žádost SZMN - nákup sekačky a lajnovačky

Usnesení č. 102/2817/17 - rada města s c h v a l u j e záměr nákupu sekačky a lajnovačky pro zrekonstruovaný stadion Hamra a pověřuje paní Ing. Jaroslavu Justovou, ředitelku Sportovních zařízení města Náchoda, k poptání potenciálních dodavatelů a předložení jejich finančních nabídek na příští jednání RM, které se uskuteční 15. 5. 2017

Vojenský hřbitov 1866 v aleji Kateřiny Zaháňské v Náchodě - oprava kamenného oplocení a pomníků

Usnesení č. 102/2818/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava vojenského hřbitova 1866 v Náchodě", Jan Silvar, Prostřední Staré Buky 96, 541 01 Staré Buky

VZMR - Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší

Usnesení č. 102/2819/17 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1: Pořadí č. 1: STAVIBET s.r.o., se sídlem: J. Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, nabídková cena: 2 700 292,- Kč bez DPH
Pořadí č. 2: M-SILNICE a.s., se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 49196868, nabídková cena: 2 715 343,56,- Kč bez DPH
Pořadí č. 3: STRABAG a.s., se sídlem: Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60838744, nabídková cena: 2 780 135,-Kč bez DPH
Pořadí č. 4: SOVIS CZ a.s., se sídlem: Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové, IČO:27532208, nabídková cena: 2 947 627,- Kč bez DPH
Pořadí č. 5: KENVI CZ s.r.o., se sídlem: Popluží 936, 517 41 Vamberk, IČO: 28825039, nabídková cena: 3 096 673,- Kč bez DPH
Pořadí č. 6: EUROVIA CS a.s., se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, nabídková cena: 3 215 983,- Kč bez DPH

Smlouva o pronájmu zimního stadionu Náchod zapsanému spolku Mona Náchod z.s.

Usnesení č. 102/2820/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o pronájmu zimního stadionu Náchod na finále MČR v mažoretkovém sportu, dne 13. 5. 2016 a 14. 5. 2016, organizací Mona Náchod z.s., Na Strži 1795, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelkou Monikou Bergerovou, IČO: 26595451 za celkovou částku pronájmu 9 000 Kč vč. DPH dle ceníku zimního stadionu Náchod

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka