Město Náchod - Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě
Dnes
Teplota: 26.2 °C

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

nemocnice

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Realizace stipendijního programu NF pro podporu nemocnice v Náchodě

ČÍSLO PROJEKTU: 22RGI02-0222

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je zajištění nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), konkrétně v odbornosti všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický laborant a radiologický asistent pro Oblastní nemocnici v Náchodě.

VÝSTUP PROJEKTU: Získání 20 nových osob nelékařského zdravotnického personálu, kteří se zaváží minimálně po dobu 36 měsíců pracovat v Oblastní nemocnici v Náchodě.

POPIS PROJEKTU: Předložený projekt navazuje na projekt 18RGI02-0418 zaměřený na realizaci stipendijního programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě. Realizace předkládaného projektu umožní pokračovat ve stipendijním programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě, dojde tak k získání nového nelékařského zdravotnického personálu (NLZP) v Oblastní nemocnici v Náchodě. Z poskytnuté dotace bude poskytnuto stipendium vybraným studentům od 2. a vyšších ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka dle příslušných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce stipendia se po dokončení příslušného studia stane zaměstnancem Oblastní nemocnice v Náchod a.s., s výkonem práce Nemocnice Náchod, kde bude působit, v souladu s uzavřenou smlouvou, po předem definovanou dobu, tj. nepřetržitě minimálně po dobu 36 měsíců s minimální velikostí pracovního úvazku 1 (do doby 36 měsíců trvání závazku nebude započítávána doba pracovního volna bez náhrady mzdy/platu, doba mateřské dovolené a doba rodičovské dovolené ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů). Na základě realizace stipendijního programu tak dojde ke stabilizaci NLZP v nemocnici a ke zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb. Realizace projektu napomůže k "doplnění" stavu NLZP v oborech, v nichž je aktuálně nedostatek tohoto personálu. To ve svém důsledku zvýší úroveň poskytování zdravotních služeb v Královéhradeckém kraji, zejména na území Náchodska.

 

Projekt „Realizace stipendijních programů NF pro podporu nemocnice v Náchodě"evidovaný pod číslem R22RGI02-0222 je financován Královéhradeckým krajem ve výši 1.600.860 Kč prostřednictvím programu 22RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce.