Dnes
Teplota: 12.1 °C

Souhrn usnesení  z 9. schůze Rady města Náchoda konané dne 28. prosince 2022

Účelová neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2022

Usnesení č. 9/180/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Náchod z

Ministerstva vnitra  - generálního ředitelství Hasičského

záchranného sboru ČR prostřednictvím Královéhradeckého kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2022 ve výši 106 743,00 Kč

 

Stanovení platu ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 9/181/22 - rada města    s t a n o v u j e

plat ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 od

01.01.2023 v navrhované výši

 

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 9/182/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 93/2022 - uzavření podnájemní smlouvy s MUDr. Zemanovou dle předloženého návrhu

č. 101/2022 - ukončení nájemního vztahu k bytu zvláštního určení č. 21 v domě č.p. 1810 v ulici Rybářská dohodou ke dni 31.12.2022 dle předloženého návrhu

č. 102/2022 - vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 5 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 9/183/22 - rada města    r e v o k u j e

č. 99/2022 - usnesení č. 8/151/22, bod 89/2022,  a schvaluje žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5, č.p. 294 v ulici Borská dohodou k datu 31.12.2022

 

Organizační opatření č. 3/2022 Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů

Usnesení č. 9/184/22 - rada města    s c h v a l u j e

Organizační opatření č. 3/2022 Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů dle předloženého návrhu

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 9/185/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 70 a č. 71 dle návrhu a bere na vědomí uvedené informace a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Rozvázání pracovního poměru - Mgr. I. Votavová

Usnesení č. 9/186/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

rozvázání pracovního poměru výpovědí podanou ředitelkou

Městské knihovny

 

V Náchodě 29. prosince 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta