Dnes
Teplota: 22.6 °C

Souhrn usnesení z  8. schůze Rady města Náchoda konané 19. prosince 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 8/149/22 - rada města    s o u h l a s í

č. 3299 - s uzavřením podnájemní smlouvy k nájemní smlouvě
č. SMF/2086/2012 a s provedením drobných stavebních úprav v nebytových prostorách č.p. 738, ul. Němcové na základě
předložené žádosti nájemce a za podmínek v předloženém
návrhu

č. 9787/2021 - s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o
nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3773/2021 s Ing. Martinou Pohankovou

č. 3274 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2148/2012 s Ing. Martinou Pohankovou

č. 14378/2022 - s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. SMF/4048/2022 s Ing. Martinou Pohankovou dle předloženého návrhu

č. 15972/2022 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/4056/2022 s Jiráskovým gymnáziem, Náchod, Řezníčkova 451 a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Usnesení č. 8/150/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 12389/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/4044/2022 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

č. 7740/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/4021/2022 se společností Internet2 s.r.o.

č. 12530/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. SMF/4042/2022 s Mgr. Štěpánkou Štelcigovou

č. 13977/2022 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce
č. SMF/1029/2007 se Seniory České republiky, z.s., Městská
organizace Náchod

č. 15053/2022 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/4028/2022 se Senior klubem, z.s., Náchod

č. 14185/2022 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/4031/2022
s paní Jaroslavou Brumlovou

č. 366/2020 - zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 51 (zahrada) o výměře o výměře 319 m2 v k.ú. Náchod

 

Usnesení č. 8/151/22 - rada města    n e s c h v a l u j e

č. 89/2022 - žádost o předčasné ukončení nájemního vztahu
dohodou ke dni 31.12.2022

 

Usnesení č. 8/152/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 91/2022 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 308, č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě k datu 31.12.2022 a bere na vědomí, že byt zvláštního určení č. 308 bude k dispozici pro další nájemníky, k tomu bude RM předložen samostatný návrh

č. 94/2022 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 30, č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě dle předloženého návrhu

č. 97/2022 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v ulici Hurdálkova, č.p. 371 v Náchodě dle předloženého návrhu

- uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2 v ulici Hurdálkova, č.p. 371 v Náchodě dle předloženého návrhu

č. 90/2022 - převod částky 6.491,- Kč do mimořádných výnosů města dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 8/153/22 - rada města    n e u d ě l u j e

č. 92/2022 - souhlas s umístěním sídla firmy NAŠE AGENTURA s.r.o., IČO: 08901686 na adresu Tyršova 247

 

Usnesení č. 8/154/22 - rada města    s o u h l a s í

č. 95/2022 - s návrhem usnesení členské schůze SVJ Pražská 1525 a 1526

 

Usnesení č. 8/155/22 - rada města    o d r o č u j e

č. 100/2022 - úpravu poplatků za parkování

 

Usnesení č. 8/156/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 1122/2022 - informace k prodeji jiného nebytového prostoru č. 269/100 podíl o velikosti 8 * 1/8 z celku jednotky o velikosti 561/12673 na společných částech domu č.p. 269 a pozemku st.p.č. 516 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 666 m2 v ul. Duhová v k.ú. Náchod

 

SVČ Déčko - oprava podlah v učebnách

Usnesení č. 8/157/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky
společnosti DOMIVO s.r.o., Kladská 104, 547 01 Náchod, IČO 03771351 na provedení oprav podlah v učebnách v budově čp. 243 Zámecká ulice v Náchodě - SVČ Déčko

 

Návrh na zvýšení úhrad v MěSSS Marie v souladu s vyhl.č.505/2006 Sb.

Usnesení č. 8/158/22 - rada města    s c h v a l u j e

v souladu s Vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, úhradu za poskytování  sociálních služeb v MěSSS Marie dle předloženého návrhu od 1.1.2023

 

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociálních služeb 2023

Usnesení č. 8/159/22 - rada města    s c h v a l u j e

vyhlášení dotačního „Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2023"

 

Jmenování  vedoucí útvaru interního auditu

Usnesení č. 8/160/22 - rada města    j m e n u j e

na návrh starosty města v souladu s § 29 odst. 2 písm. g) zákona                  č. 320/2001 Sb., v platném znění,, paní Ing. Vladislavu Strelcovou do funkce vedoucí útvaru interního auditu s účinností od 1.2.2023

 

Nový organizační řád Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 8/161/22 - rada města    s c h v a l u j e

s účinností od 1.1.2023 organizační řád Městského úřadu Náchod v předloženém znění

 

Cena vodného a stočného na rok 2023

Usnesení č. 8/162/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. o
zvýšení cen vodného a stočného na rok 2023

 

Účetní program KEO4 (SMF) -  uzavření Smlouvy o poskytnutí práv

Usnesení č. 8/163/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání software číslo SML-01441/22, v evidenci města pod čísly SMF/4055/2022, KS
9885/2022 SMF, dle předloženého návrhu

 

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 8/164/22 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 90.000,- Kč a   převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ T.G.   Masaryka Náchod, Bartoňova 1005. Finanční prostředky budou   použity na úhradu zvýšených cen energií, vodného a stočného

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 53.720,30 Kč a   převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ 1.   Máje, Náchod, 1.Máje 365. Finanční prostředky budou použity na   Ex post financování  provozních nákladů roku 2022, uvedených   v žádosti

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 8/165/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 66 až č.69 dle návrhu a bere na vědomí uvedené informace a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Smlouva na dodávku elektrické energie pro Zimní stadion Náchod na rok 2023

Usnesení č. 8/166/22 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č. 5/95/22 ze dne 21. 11. 2022 a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie pro Zimní
stadion Náchod na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 se
společností ČEZ ESCO a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, 140 00, IČ: 03592880

Schválení smlouvy o dílo  - grafické zpracování a tisk Náchodského zpravodaje

Usnesení č. 8/167/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o dílo č. KCR/2/2022 na grafické zpracování a tisk Náchodského zpravodaje, v předloženém znění

 

Projektová dokumentace - veřejné osvětlení Příkopy a Klínek-dohoda o zrušení závazků z uzavřených objednávek

Usnesení č. 8/168/22 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dohod o zrušení závazku z objednávky číslo 333/2020 veřejné osvětlení Náchod, Příkopy a zrušení závazku z objednávky číslo 334/2022 veřejné osvětlení Náchod, Klínek, které byly
uzavřeny se společností ELEKTROIN spol. s r.o, Čechova 326,
547 01 Náchod, IČO 60930888

 

Jmenování ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848

Usnesení č. 8/169/22 - rada města    j m e n u j e

do funkce ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 od 01.01.2023 Mgr. Zuzanu Uhlířovou, DiS.

 

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243  o schválení záměru projektových žádostí pro rok 2023

Usnesení č. 8/170/22 - rada města    s c h v a l u j e

záměr projektových žádostí Střediska volného času Déčko,
Náchod, Zámecká 243 pro rok 2023 ve výši 50.000 Kč bez
dofinancování zřizovatele

 

Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Usnesení č. 8/171/22 - rada města    s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole
Náchod-Plhov, Příkopy 1186 od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. v celkové výši 37.288 Kč v rámci projektu Obědy pro děti

 

Výroční zprávy ZŠ, ZUŠ a SVČ zřizovaných městem Náchod

Usnesení č. 8/172/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávy o činnosti Základní školy, Náchod,
Komenského 425; Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186; Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005; Základní školy, Náchod, 1. Máje 365; Základní školy, Náchod,
Drtinovo náměstí 121; Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55; Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 a Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

 

Žádost o pomoc při úklidu spadaného listí - MUDr. Erbenová

Usnesení č. 8/173/22 - rada města    n e s o u h l a s í

s úklidem a pověřuje Mgr. Smeka odpovědí

 

Zakoupení platebních terminálů KB - uzavření smluvních dokumentů

Usnesení č. 8/174/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smluv

- č.dokumentu OCT370601 v evidenci města pod č. SMF/4057/2022

- č.dokumentu OCT370603 v evidenci města pod č. SMF/4058/2022

- č.dokumentu OCT370606 v evidenci města pod č. SMF/4059/2022

 

Složení komisí rady města

Usnesení č. 8/175/22 - rada města    s c h v a l u j e

složení komisí rady s účinností od 1.1.2023 takto :

komise pro obřady a slavnosti

předseda :Zdenka Petrová

členové : Bělobrádková Ladislava Ing.

Čermáková Ludmila

Havlíčková Magda

Kubíčková Bronislava

Machová Hana

Vlková Iva

Maněna Karel

Pitašová Věra

Šimurdová Ivana, RNDr. Štěpánová Věra

Machová Iva

Helta Vladimír

Malinová Radka

tajemník :Hana Čápová

 

komise pro záměry města a Smart City Náchod

předseda : Petr Jirásek

členové : Ing. Tomáš Fulka

Petr Břenda

Ing. Josef Šimurda

René Hubka

David Hloušek

Ing. Jan Řehák

Lukáš Habr

Zdeněk Balcar

tajemník :Marek Labík

 

dopravní komise

předseda :Jiří Prokop

členové :Pavel Sokolář

Robert Patzelt

Antonín Kopáček

Ivan Chocholouš

Lukáš Bauer

Viktor Vlach

tajemník :Ing. Radka Konárková

 

komise výstavby a územního plánování

předseda : Mgr. Martin Tesař

členové :Ing. Petr Mach

Ing. Tomáš Šubert

Ing. Miloš Skalský

Ing. arch. Michal Ježek

Roman Rajský

Mgr. Jan Ježek

tajemník : Irena Vlachová

 

komise životního prostředí a čistoty města

předseda :Ing. Iva Cvetanova

členové :Kamil Bořek

Petra Formanová

Robert Tipelt

Ing. Eva Srbová

Jaroslav Jung

Ing. Pavel Korda

Daniel Rufer

tajemník :Bc. Andrea Brandejsová

 

kulturní komise

předseda :Mgr. Miroslav Jindra

členové :Ing. Tomáš Fulka

Jana Pšeničková

Jarmila Zemánková

Mgr. Kateřina Davies Haladová

Mgr. Pavla Hoffmanová

Nikola Vítová

tajemník :Jiří Hejzlar

 

sportovní komise

předseda : Mgr. Michal Brát

členové :Petr Jirásek

Jan Zima

Radek Čejchan

Richard Popl

Miroslav Špaček

Hana Kopecká

Lukáš Habr

Pavel Sedláček

tajemník :Mgr. Jan Špaček

 

komise sociální

předseda : Mgr. Iva Laštovicová

členové :Mgr. Renata Klimešová

Vladimír Helta

Iva Rejlová

František Kraus

Eva Doležalová

Mgr. Denisa Pokorná

tajemník :Mgr. Kateřina Tylšová

 

komise prevence kriminality

předseda :Mgr. et. Bc. Ludvík Kubíček

členové :Andrea Ioele

Jiří Bárta

Michal Malý

Michal Zubričan

Radim Nýč

Renáta Dzurková

koordinátor prevence na místní úrovni : Miroslav Horák

 

komise lázeňská

předseda :MUDr. Jan Falta

členové :Mgr. Renata Klimešová

MUDr. Tomáš Žďárský

Iva Rejlová

Mgr. Dominik Melichar

Mgr. Antonín Falta

Michal Kudrnáč

tajemník :Bc. Jakub Pokorný

 

komise cestovního ruchu a partnerských měst

předseda :Miroslav Brát

členové :Bc. Lenka Muschová

Jan Žák

Martin Bertha

Jan Linhart

Jan Utratil

Adam Koubek

tajemník :Bc. Jakub Pokorný

 

komise školská

předseda :Mgr. Karel Petránek

členové :Ivana Tomková

Eva Marková

Štěpán Kačer

Petra Horáková

Mgr. Kateřina Davies Haladová

Mgr. Pavla Hoffmanová

Mgr. Zuzana Kůrková

Štěpán Macura

tajemník :Renata Jirmanová

 

komise letopisecká a místopisná

předseda :Marek Dvorský

členové :Marie Rohulánová

Petra Horáková

Ivana Křižkova

Alena Čtvrtečková

Mgr. Věra Vlčková

Tomáš Unger

tajemník :Iveta Hánová

 

Usnesení č. 8/176/22 - rada města    z ř i z u j e

škodní a likvidační komisi a schvaluje toto složení

předseda : Mgr. Hana Mílová

členové : Věra Hořínková, Bc. Hana Horáková, Bc. Jana Majerová,  Jitka Podstavcová

 

Usnesení č. 8/177/22 - rada města v rozhodovací působnosti města jako jediného společníka obchodní korporace Správa budov Náchod, s.r.o.

o d v o l á v á

členy dozorčí rady : Bc. Janu Majerovou a Bohuslava Voborníka

 

Usnesení č. 8/178/22 - rada města v rozhodovací působnosti města jako jediného společníka obchodních korporací  volí s účinností od 14.1.2023 tyto členy dozorčích rad   :

Správa budov Náchod, s.r.o. - Ing. Tomáš Fulka, Kateřina Kramlová, Lukáš Habr

Lesy města Náchoda, spol. s r. o. - Miroslav Brát, MUDr. Jan Falta,

Aleš Hynek

Technické služby Náchod, s.r.o. - Petr Jirásek, Milan Marek, Mgr. Michal Brát

Beránek Náchod a.s.

o d v o l á v á

k 31.12.2022

členy představenstva : Jan Birke, Ing. Iva Cvetanova, Bc. Tomáš Magnusek, Jitka Štimová, Milan Nosek

členy dozorčí rady : Marek Dvorský, Ing. Josef Šimon, Hana Kopecká

v o l í

s účinností od 1.1.2023

představenstvo ve složení : Jitka Štimová, Bc. Tomáš Magnusek, Jana Kynterová, Petra Zajíčková, Mgr. Radka Lokvencová

dozorčí radu ve složení : Marek Dvorský, Hana Kopecká, Ing. Iva Cvetanova

Městská knihovna Náchod, o.p.s.

o d v o l á v á

členy správní rady : Judita Koubková, Mgr. Martin Tesař, Mgr.

Zuzana Kůrková

členy dozorčí rady : Ing. Marie Čejchanová, MVDr. Josef Řehák, MUDr. Edita Nováková

v o l í

správní radu ve složení : Mgr. Martin Tesař, Mgr. Zuzana Kůrková, Mgr. Petra Horáková

dozorčí radu ve složení : Jarmila Zemánková, Kamil Bořek, Mgr. Petra Němcová

 

Doplnění projektové dokumentace - odvodnění související s akcí stavební úpravy MK ulice Řezníčkova v Náchodě

Usnesení č. 8/179/22 -  rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky na
zpracování projektové dokumentace na odvodnění ulice
Komenského v Náchodě pro pana Miloslava Kučeru, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové 12, IČO 12349615

 

V Náchodě 20. prosince 2022Jan B i r k e
starosta
Mgr. František    M a j e r
místostarosta