Dnes
Teplota: 22.6 °C

Souhrn usnesení z  1.  / 58. /  schůze Rady města Náchoda konané 8. ledna 2024

Výroční zprávy mateřských škol Alšova, Březinova, Havlíčkova

Usnesení č. 58/1191/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zprávy o činnosti za školní rok 2022/2023 Mateřské školy, Náchod,
Alšova 952; Mateřské školy, Náchod, Březinova 669 a Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848

 

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 58/1192/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3523 - dohodu o ukončení pachtovní smlouvy č. SMF/2514/2014 a nájemní smlouvy č. B/009/00/008/96 s panem ********* 547 01 Náchod, IČ 48619361, a to ke dni 30.6.2024 dle předloženého návrhu. Pachtovní smlouva se týká pozemkové parcely č. 739/14 v k.ú. Náchod a nájemní smlouva se týká
pozemkové parcely č. 1962/19 v k.ú. Náchod. Rada města
pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 23935/2023 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4247/2023 s panem *********, 549 31 Vysoká Srbská. Smlouva o zřízení věcného břemene č.
SM/4247/2023 se týká vybudování vodovodní a kanalizační
přípojky v délce 6,7 m v p.p.č. 1912/20 a 2044 v k.ú. Náchod.
Úplata za zřízení věcného břemene je stanovena v souladu se Směrnicí Rady města Náchoda č. 6/2022 ve výši 5.000,- Kč + DPH

 

Dobrovolní hasiči Náchod- žádost o prominutí poplatku za komunální odpad pro rok 2024

Usnesení č. 58/1193/24 - rada města    s c h v a l u j e

poskytnutí dotace panu Tomáši Kavanovi v celkové výši 31.150Kč

 

Cenové nabídky - GEMOS Dopravní Systémy a.s. - úprava softwaru, dopravně správní agendy

Usnesení č. 58/1194/24 - rada města    s c h v a l u j e

cenové nabídky na úpravu softwaru dopravně správní agendy a schvaluje uzavření objednávky s firmou GEMOS, dopravní
systémy a. s., se sídlem Hálova 47/12, 190 15  Praha 9 - Satalice
nabídková cena: 60 000,- Kč bez DPH, tj. 72 600 Kč vč. DPH 21%

 

Mimořádná odměna ředitelce Střediska volného času Déčko

Usnesení č. 58/1195/24 - rada města    s c h v a l u j e

mimořádnou odměnu ředitelce Střediska volného času Déčko, Zámecká 243 v navrhované výši

 

Veřejná zakázka na dodávku zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Univerzální kloubový chodníkový zametací stroj" - vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 58/1196/24 - rada města    s c h v a l u j e

-vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na dodávku
„Univerzálního kloubového zametacího stroje" zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon")

-výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a
pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

 

Usnesení č. 58/1197/24 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na dodávku „Univerzálního kloubového
zametacího stroje" zadávané dle zákona ve složení Ing. Jan
Čtvrtečka, Ing. Zuzana Součková, Aleš Kolářský, (náhradníci Jan Birke, Ing. Romana Pichová, Ing. Michal Hronek), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Účetní program KEO4 (FIN) -  rozšíření licence a uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání SW

Usnesení č. 58/1198/24 - rada města    s c h v a l u j e

zakoupení licence KEO04 Příjmové agendy a Účetnictví pro 1 pracovní místo odboru finančního a uzavření Smlouvy o
poskytnutí práv k užívání software SML-03102/23, resp. č. 1/2024 FIN v evidenci města, dle předloženého návrhu

 

Rozpočtová opatření od 1.1.2024

Usnesení č. 58/1199/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Dotace organizaci nezřízené městem Náchod

Usnesení č. 58/1200/24 - rada města    s c h v a l u j e

poskytnutí dotace Českému svazu ochránců přírody, ZO ČSOP JARO Jaroměř

 

Pořízení traktorového návěsu PRONAR T671

Usnesení č. 58/1201/24 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na „TRAKTOROVÝ NÁVĚS PRONAR T671" a schvaluje uzavření objednávky s firmou: STROM PRAHA a.s. se sídlem Středisko Smiřice, Cukrovarská 655, 503 03 Smiřice, nabídková cena: 273.000,- Kč bez DPH, tj. 330.330 Kč vč. DPH 21%

 

Žádost o dodatečné povolení čerpání fondu investic - ZŠ Drtinovo  nám.

Usnesení č. 58/1202/24 - rada města    s c h v a l u j e

Základní škole Náchod, Drtinovo náměstí 121, zvýšené čerpání fondu investic v částce  840,- Kč

 

Plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2024 u příspěvkových organizací („PO") města Náchod a u příjemců dotací

Usnesení č. 58/1203/24 - rada města    s c h v a l u j e

plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2024 u PO města a u příjemců dotací

 

Návrh na znovuzvolení členů správní a dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, jimž vyprší volební období

Usnesení č. 58/1204/24 - rada města    d o po r u č u j e    zastupitelstvu města

jmenovat členem správní rady p. Lukáše Habra a členem dozorčí

rady p. Kamila Bořka pro následující období

 

Žádosti o úhradu části pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka

Usnesení č. 58/1205/24 - rada města    s c h v a l u j e

- uhrazení částky ve výši 15 000 Kč z rozpočtu města jako
částečnou úhradu nákladů za pronájem Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě pro účely konání maturitního plesu
organizace Střední zdravotnická škola Náchod - Evangelická akademie pořádaného dne 9. 2. 2024

- uhrazení částky ve výši 5 000 Kč z rozpočtu města jako
částečnou úhradu nákladů za pronájem Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě pro účely akce ,,Živá knihovna povolání", která se uskuteční dne 5. 3. 2024. Akci pořádá organizace Svaz průmyslu a dopravy České republiky (IČO 00536211), zastoupená paní Dagmar Kuchtovou - generální ředitelkou

- uhrazení částky ve výši 25 000 Kč vč. DPH z rozpočtu města jako úhradu části nákladů za pronájem Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě pro účely konání akce Mistrovství ČR
v armwrestlingu, pořádanou organizací SK Elitflex Fitness Náchod z.s. (IČO 19571119), zastoupenou panem Jaroslavem Zeleným - předsedou, dne 25. 5. 2024

- uhrazení částky ve výši 25 000 Kč z rozpočtu města jako
částečnou úhradu nákladů za pronájem Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě pro účely konání benefičního představení Dejvického divadla s názvem VINA?, pořádaného organizací
Pferda z.ú. (IČO 26657431), zastoupené paní Mgr. Janou Křížovou - ředitelkou, dne 14. 2. 2024

- uhrazení částky ve výši 15 000 Kč z rozpočtu města jako
částečnou úhradu nákladů za pronájem Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě pro organizaci Nadace Jiráskova
gymnázia (IČO 44500548), zastoupenou Miloslavem Javůrkem - předsedou správní rady, za účelem konání maturitního plesu Jiráskova gymnázia dne 20. 1. 2024

 

Rozpočtová opatření 2023

Usnesení č. 58/1206/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 32 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

 

Park Velké lázně - předložení žádosti o dotaci, technická asistence při registraci žádosti

Usnesení č. 58/1207/24 - rada města    s o u h l a s í

- s předložením žádosti o podporu na akci „Park Velké lázně"
do 63. výzvy IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR),- s vystavením objednávky společnosti SPF Group, s.r.o.,
Bozděchova 99/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25492781 na technickou asistenci související s registrací dané žádosti za nabídkovou cenu 60 500 Kč vč. DPH (50 000 Kč bez DPH) a
schvaluje příslušné rozpočtové opatření

Mzdové limity PO pro rok 2023

Usnesení č. 58/1208/24 - rada města    s c h v a l u j e

limity mzdových prostředků PO Kino Vesmír, PO Sportovní
zařízení města Náchoda a PO Správa přírodních zdrojů a lázní

Běloves pro rok 2023 v navrhované výši

Smlouva na dodávku elektrické energie pro zimním stadion v Náchodě

Usnesení č. 58/1209/24 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č. 56/1164/23 ze dne 18. 12. 2024

 

Usnesení č. 58/1210/24 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy pro dodávku elektrické energie pro zimním stadion v Náchodě na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 se
společností ČEZ ESCO a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, 140 00, IČ: 03592880, za cenu 2 934 Kč/1 MWh bez DPH

 

V Náchodě 9. ledna 2024

 

Jan    B i r k e 
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta