Dnes
Teplota: 21.1 °C

Souhrn usnesení z  38.  / 47. /  schůze Rady města Náchoda konané 30. října 2023

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 47/1019/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 20844/2023 - skončení nájemního vztahu ke dni 30.11.2023 z důvodu úmrtí nájemce

 

Usnesení č. 47/1020/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 159/2023 - vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 6 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě dle předloženého textu Výběrového řízení na obsazení nájemního bytu

 

Usnesení č. 47/1021/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 5719/2019 - uzavření dodatku č. 1 pachtovní smlouvy
č. SMF/3523/2020 s panem **********. Dodatek č. 1 se týká rozšíření pachtovní smlouvy o pozemkovou parcelu č. 50/2 v k.ú. Staré Město nad Metují s účinností od 1.1.2024. Výše ročního pachtovného je nově stanovena ve výši 905,- Kč.

č. 10843/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. SM/4204/2023 s obchodní společností „N_SYS s.r.o.",
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, IČ 25254405. Věcné břemeno se týká uložení optického kabelu vč. chráničky v rámci akce
s názvem „FTTx_NACH_016_Firma_SUN" umístěného pod
povrchem pozemkových parcel č. 1135/3, č. 2001, č. 2088/4 v k.ú. Náchod v celkové délce 165,36 m. Úplata za zřízení věcného
břemene činí 10.000 Kč + 21 % DPH.

č. 7751/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4198/2023 s obchodní společností EDERA Group a.s.,
Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 27461254. Věcné břemeno se týká nové přípojky optického
vedení s názvem "Metropolitní optická síť I2.CZ (ul. Řezníčkova)" umístěné pod povrchem pozemkových parcel č. 1241, č. 1929, č. 1930/1 a č. 2024/1 v k.ú. Náchod v celkové délce 180,29 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 5.078,67 Kč + 21 % DPH.

č. 11370/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4196/2023 s obchodní společností EDERA Group a.s.,
Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 27461254. Věcné břemeno se týká přípojky optického vedení s názvem "Metropolitní optická síť I2.CZ (č.p. 594 a 659 Alšova ul.)" umístěné pod povrchem pozemkových parcel č. 1989/10 a č. 2003 v k.ú. Náchod v celkové délce 38,13 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 5.000,- Kč + 21 % DPH.

č. 13441/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4197/2023 s obchodní společností EDERA Group a.s.,
Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 27461254. Věcné břemeno se týká optického vedení s názvem "Metropolitní optická síť I2.CZ (SUN)" umístěného pod povrchem pozemkových parcel č. 110/1, 110/,9 110/21, 110/65, 110/86,
110/87, 110/88 a č. 575 v k.ú. Staré Město nad Metují v celkové délce 586,51 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 34.417,- Kč + 21 % DPH.

č. 13527/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/4025/2022 s obchodní společností „N_SYS s.r.o.",
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, IČ 25254405. Věcné břemeno se týká uložení optického kabelu vč. chráničky a příslušenství v rámci akce s názvem „FTTx_NACH_016_Firma_SUN"
umístěného pod povrchem stavebních parcel č. 1263 a č. 1264, pozemkových parcel č. 1006/2, č. 1006/3, č. 1097/3, č. 1099/1, č. 1101/1, č. 1101/3 , č. 2020/2, č. 2021, č. 2088/6, č. 2088/14 v k.ú. Náchod a pozemkových parcel č. 110/1, č. 110/62, č. 110/84, č. 110/86 a č. 491/15 v k.ú. Staré Město nad Metují, v celkové délce 392,36 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 38.320,- Kč + 21 % DPH.

č. 4903/2023 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SM/4203/2023 s obchodní společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV -
Podmokly, IČ 24729035. Věcné břemeno se týká uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí umístěného pod povrchem pozemkových parcel č. 110/65 a č. 110/86 v k.ú. Staré Město nad Metují v celkové délce 164,48 m. Úplata za zřízení věcného
břemene činí 11.380,- Kč + 21 % DPH.

č. 6860/2023 - uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. SM/4205/2023 s obchodní společností VISUS spol. s r.o., 17. listopadu 291, 549 54 Police nad Metují, IČ 48154229 s účinností od 1.1.2024. Smlouva o nájmu prostor sloužících
k podnikání č. SM/4205/2023 zahrnuje část jednotky č. 738/200 v budově č.p. 738 v k.ú. Náchod (místnosti č. 0,39, č. 3.28 a č. 3.29), o celkové výměře 56,3 m2. Výše ročního nájemného je
dohodou smluvních stran stanovena ve výši 145.200,- Kč + DPH.

č. 25738/2023 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4195/2023 s obchodní společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Věcné břemeno se týká uložení přiváděcího vodovodního řadu
uloženého v pozemkové parcele č. 2042/9 v k.ú. Náchod v délce 14,61 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 10.000,- Kč + 21 % DPH. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4195/2023.

č. 27333/2023 - uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č.
SMF/2824/2016 s příspěvkovou organizací Kino Vesmír,
Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, IČ 00857866. Předmětem
dodatku č. 1 je výpůjčka schodiště k č.p. 249 na st.p.č. 203/2
v k.ú. Náchod v pořizovací hodnotě 535.996,52 Kč.

č. 27580/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4202/2023 s příspěvkovou organizací Kino Vesmír, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, IČ 00857866. Předmětem smlouvy o výpůjčce je
dezinfekční zařízení pro mytí 3D brýlí v pořizovací hodnotě
142.572,70 Kč.

č. 28338/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4206/2023 s obchodní společností Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČ 25270095.
Výpůjčka se týká vysavače listí LASKI VD 500 v pořizovací
hodnotě 159.900,- Kč bez DPH. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění.

č. 30044/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4210/2023 s příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka,
Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, IČ 00857611. Předmětem
smlouvy o výpůjčce je výpůjčka 2 ks ocelových ohnivzdorných dvoukřídlých skříní v celkové pořizovací hodnotě 12.500,- Kč. Rada města pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o  jejím finálním znění.

č. 27708/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4208/2023 se spolkem FK Náchod spolek, IČO 48653586, na výpůjčku části pozemkové parcely č. 486 o výměře 250 m2 v k.ú. Běloves, za účelem uskladnění umělého trávníku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2023. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění.

č. 28755/2023 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. SM/4207/2023 se Správou železnic, státní organizace, IČO 70994234. Smlouva se týká uložení nového zemního kabelového vedení NN a postavení nových 4 stožárů na p.p.č. 2067/1 v k.ú. Náchod, v rámci stavby „Veřejné osvětlení Náchod, lokalita Klínek, SO 01 Veřejné
osvětlení Klínek". Úhrada za zřízení věcného břemene -
služebnosti je stanovena ve výši 4.220,- Kč + DPH. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění.

 

Usnesení č. 47/1022/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit č. : 15549/2021/18, 15549/2021/19/1, 15549/2021/19/2,
15549/2021/20/1, 15549/2021/20/2, 15549/2021/21, 27436/2023/1,
27436/2023/2, 8175/2023, 5257/2023, 5260/2023

 

Dodatky ke smlouvám

Usnesení č. 47/1023/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SMF/8/2023 o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

 

Usnesení č. 47/1024/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SMF/28/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Komise pro záměry města a Smart City Náchod - změna tajemníka

Usnesení č. 47/1025/23 - rada města    o d v o l á v á

z funkce tajemníka komise pro záměry města a Smart City Náchod pana Marka Labíka a

j m e n u j e

tajemníkem komise pana Bohuslava Voborníka

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 47/1026/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne
21.9.2023

- zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města ze dne   18.10.2023

Dohody o kácení stromů

Usnesení č. 47/1027/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- sepsání dohody o kácení bříz na Jizbici

- sepsání dohody o kácení vrb nad ulicí Lidická

Chodník Skleník Robot World ul. Běloveská Náchod - změna objednávky

Usnesení č. 47/1028/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou kalkulací a schvaluje uzavření změny objednávky č. 00083/12/2023 pro společnost BEZEDOS s. r. o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867, na akci oprava chodníku v ulici Běloveská Náchod

SVČ Déčko - energetické úspory -výměna svítidel

Usnesení č. 47/1029/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro pana Martina Hánu, Smetanova 614, 549 31 Hronov, IČO: 62717685 na výměnu svítidel v budově č.p. 243 Zámecká ulice v Náchodě - SVČ Déčko

Žádost o dotaci Sdružení zdravotně postižených Náchod

Usnesení č. 47/1030/23 - rada města    s o u h l a s í

s poskytnutím dotace Sdružení zdravotně postižených Náchod ve výši 15.000,-Kč na zajištění aktivit v období 09-12/2023 a
doporučuje ZM dotaci schválit

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z. s. - Dodatek č. 1 ke smlouvě

Usnesení č. 47/1031/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit navýšení dotace a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SMF/61/2023 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Žádost o změnu účelu čerpání FRR včetně dalšího čerpání - ZŠ T.G.Masaryka

Usnesení č. 47/1032/23 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 132.661,- Kč
s převodem do fondu investic příspěvkové organizace ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 a zároveň schvaluje změnu účelu čerpání fondu rezerv a rozvoje  ve výši 41.122,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup konvektomatu.

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 47/1033/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 27 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Smlouvy s ČEZ Distribuce

Usnesení č. 47/1034/23 - rada města    s c h v a l u j e

- smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce na realizaci
přeložky NN v rámci rekonstrukce MK ul. Jílová, Náchod
spojenou s úhradou poplatku v odhadované výši 159.000,- Kč   bez DPH, tj. 192.390,- vč. 21% DPH.

- smlouvu o navýšení rezervovaného příkonu na rozvaděči v ul.   Promenádní 140, Náchod-Běloves (prameník IDA) na novou   hodnotu 3 x 32A v rámci rekonstrukce budovy úpravny vody   v areálu Velkých Lázní. Úhrada podílu na oprávněných
nákladech činí 10.080,- Kč, částka nepodléhá dani z přidané   hodnoty

- smlouvu o přesunutí měřícího místa odběru elektrické energie   pro Spolkový dům z dočasného místa oplocení na fasádu

- smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce na realizaci
přeložky distribučního zařízení v rámci rekonstrukce MK ul.   Ruská, Náchod, spojenou s úhradou poplatku v odhadované výši   305.000,- Kč bez DPH, tj. 369.050,- Kč vč. 21% DPH.

Schválení nákupu parkovacího automatu - ul. Za Teplárnou,

Usnesení č. 47/1035/23 - rada města    s c h v a l u j e

nákup parkovacího automatu TicketLine PSA-7 pro parkoviště v ulici Za Teplárnou v Náchodě. Automat dodá firma WSA doprava parkování s.r.o., Na Plachtě 156, 250 73 Radonice, IČO: 279 13 309 za celkovou částku 197.000,10 Kč vč. 21% DPH

Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v KHK, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 47/1036/23 - rada města    s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci na pořízení cykloboxů do
programu Podpora budování doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji, číslo dotačního
programu 24CRGU3 vyhlášeného Královéhradeckým krajem

Souhlas se zapojením do projektu Základní škola, Náchod - Plhov, Příkopy  1186

Usnesení č. 47/1037/23 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186 do dotačního řízení Královéhradeckého kraje v celkové výši
35.000 Kč

Navýšení investičního příspěvku Základní školy T. G. Masaryka Náchod

Usnesení č. 47/1038/23 - rada města    s c h v a l u j e

investiční příspěvek pro Základní školu T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005 na nákup konvektomatu ve výši 185.732 Kč a schvaluje čerpání fondu investic v celkové výši 512.984 Kč

Návrh na úpravu platu ředitelky Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Usnesení č. 47/1039/23 - rada města    s t a n o v u j e

plat ředitelky Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy od
01.11.2023 v navrhované výši

 

Úprava limitu příspěvkových organizací na platy pro rok 2023

Usnesení č. 47/1040/23 - rada města    s c h v a l u j e

snížení limitů na platy příspěvkových organizací pro rok 2023 v navrhované výši bez snížení provozního příspěvku

Doporučení letopisné a místopisné komise

Usnesení č. 47/1041/23 - rada města    n e s c h v a l u j e

odstranění jména akademické malířky Anny Sládkové z tabule významných osobností na Staroměstském hřbitově v Náchodě

Přehled událostí připravovaných k výročí 770 let města

Usnesení č. 47/1042/23 - rada města    s c h v a l u j e

- akce související s oslavami 770 let města Náchoda podané
v rámci dotační výzvy

- uspořádání akcí k oslavě výročí 770 let města dle návrhu včetně   předpokládaného rozpočtu a pověřuje odbor kultury a sportu   zahrnutím těchto nákladů do návrhu rozpočtu města Náchod a   na rok 2024

Žádost o posunutí vyúčtování dotace Náchodská divadelní scéna

Usnesení č. 47/1043/23 - rada města    s c h v a l u j e

posunutí termínu vyúčtování dotace pro organizaci Náchodská
divadelní scéna z. s. (IČO 62726404), zastoupenou panem Petrem

Dudáčkem - předsedou, do 31. 12. 2024

Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace Sportovní kuželkářský klub Náchod

Usnesení č. 47/1044/23 - rada města    s c h v a l u j e

posunutí termínu vyúčtování dotace pro organizaci Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. (IČO 46501738), zastoupenou
panem Tomášem Majerem - předsedou, do 31. 12. 2024.

Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s.- Dodatek č. 1 ke smlouvě

Usnesení č. 47/1045/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. FIN/121/2023 o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Česko-polský projekt - Balneum Glacensis - zajištění spolufinancování projektu

Usnesení č. 47/1046/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace. Projekt byl doporučen k financování
z Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 a

d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit spolufinancování projektu "Balneum Glacensis", reg. č. CZ.11.02.01/00/23_004/0000046 ve výši 143 158,36 EUR (povinný 15% podíl města) a nezpůsobilé výdaje ve výši 20 596,00 EUR, případně i další vzniklé. Projekt je realizován v letech 2024-2026 a je spolufinancován z Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.

Nový ceník ubytování - chata Zvonička Pec pod Sněžkou

Usnesení č. 47/1047/23 - rada města    s c h v a l u j e

nový ceník ubytování na chatě Zvonička s platností od 01.11.2023

Cenová nabídka na zpevnění komunikace v obci Pavlišov

Usnesení č. 47/1048/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Rostislav Dudek - provádění staveb s.r.o. se sídlem Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují na zpevnění místní komunikace v obci Pavlišov

Zázemí hřiště Jizbice - vybavení mobiliářem

Usnesení č. 47/1049/23 - rada města    s o u h l a s í

- s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost EkoFlam s.r.o., třída Osvobození 65, 550 01 Broumov   - Velká Ves, IČO 247 47 220 na nákup krbových kamen.

- s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana   Jaroslava Rýdla, DiS. Jizbice 45, 547 01 Náchod, IČO 723 95 877   na nákup lavice, stolů a židlí

Oprava komunikace v místní části Jizbice

Usnesení č. 47/1050/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky
společnosti STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 608 38 744, na opravu komunikace u zemědělského družstva v místní části Jizbice

 

V Náchodě 31. října 2023

 

 

Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarostamístostarosta
Mgr. František    M a j e r
 místostarosta