Dnes
Teplota: 12.1 °C

Souhrn usnesení z  35.  / 44. /  schůze Rady města Náchoda konané 2. října 2023

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 44/957/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 1214 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 23.12.1996 s panem ********* 500 03 Hradec Králové z důvodu neuhrazení nájemného

č. 5284/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SM/44192/2023 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035

č. 10308/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SM/4184/2023 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035

č. 14334/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

č. SMF/4188/2023 s obchodní společností CETIN a.s., IČ 04084063

č. 23202/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4190/2023 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 na výpůjčku 4

středových ostrůvků okružních křižovatek na silnicích I/14 a I/33 s platností od 1.1.2024 do 31.12.2031

 

Usnesení č. 44/958/23 - rada města    n e s c h v a l u j e

č. 21778/2023 - záměr pronajmout část p.p.č. 1362/3 v k.ú. Náchod o výměře 48 m2 ***********, 547 01 Náchod

Doplnění chybějícího dopravního značení a obnova označení stávajících autobusových zastávek pro městskou autobusovou dopravu v Náchodě

Usnesení č. 44/959/23 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým návrhem dopravního značení ohledně obnovy a doplnění označení zastávek v Náchodě a pověřuje odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu a souhlasí s realizací v roce 2024

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 44/960/23 - rada města    s c h v a l u j e

posudek odborné skupiny a souhlasí, aby město Náchod podalo žádosti o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Rozpočtové opatření - svoz odpadu

Usnesení č. 44/961/23 - rada města    s c h v a l u j e

provedení rozpočtového opatření

 

ZUŠ - Žádost o schválení investičního záměru pořízení cembala

Usnesení č. 44/962/23 - rada města    s c h v a l u j e

- investiční záměr Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247   na pořízení cembala ve výši 287.250,- Kč

- čerpání fondu investic dle předloženého návrhu

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje (FRR) - MŠ Myslbekova

Usnesení č. 44/963/23 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 89.430,- Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4. Finanční prostředky budou použity na nákup matrací a skříní

Pivobraní 2024 - žádost o partnerství

Usnesení č. 44/964/23 - rada města    s c h v a l u j e

partnerství města na akci Pivobraní 2024 pořádané organizací Savage Company s.r.o. (IČO 27525937), zastoupené panem Danielem Šafrem dne 20. 7. 2024 na Masarykově náměstí v Náchodě s tím, že finanční podpora akce nebude součástí rozpočtu města na rok 2024

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 44/965/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z jednání dopravní komise konané 13.9.2023

- zápis z jednání komise pro záměry města a Smart City Náchod   konané 20.9.2023

Zahraniční pracovní cesta ředitele Základní umělecké školy Náchod do Persanu

Usnesení č. 44/966/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zahraniční pracovní cestu ředitele Základní umělecké školy,

Náchod, Tyršova 247 Mgr. Zbyňka Mokrejše do Persanu ve dnech 16. - 20.11.2023

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 44/967/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 25 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Cenová nabídka  na rozšíření umělého trávníku na multifunkčním sportovišti na Pavlišově

Usnesení č. 44/968/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro

společnost SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zbrodí 13, IČO 27476162 na provedení akce rozšíření umělého trávníku na multifunkčním sportovišti na Pavlišově

 

Stavební úpravy komunikace Ruská - projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí

Usnesení č. 44/969/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky Ing.

Adamu Benešovi, Žďárky 282, 549 37 Žďárky, IČO 04803302 na zpracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí pro stavbu s stavební úpravy MK ul. Ruská, Náchod

Spolkový dům Náchod - TDS - změna objednávky

Usnesení č. 44/970/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje změnu objednávky na výkon činnosti technického dozoru stavebníka na stavbu spolkový dům Náchod, pro společnost PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČO 25264451

PD veřejného osvětlení v trasách rušení sloupů ČEZ - lokalita Blažkova

Usnesení č. 44/971/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na

projektovou dokumentaci veřejného osvětlení lokalita Blažkova, pro společnost ELTYM Hronov spol. s r.o

Využití sloupů ČEZ Distribuce a.s. v trasách rušení nadzemního vedení nízkého napětí

Usnesení č. 44/972/23 - rada města    s o u h l a s í

s řešením ponechat vrchní vedení VO ve vybraných lokalitách a odkoupením stávajících sloupů společnosti ČEZ Distribuce a.s., za účelem ponechání svítidel veřejného osvětlení

Žádost o mimořádnou dotaci SKK Náchod

Usnesení č. 44/973/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit dotaci pro organizaci Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. (IČO 46501738), zastoupenou panem Tomášem Majerem - předsedou, ve výši 30 000 Kč na uhrazení části nákladů spojených s účastí družstva žen na soutěži pohár NBC, která se uskuteční ve dnech 2. - 7. 10. 2023 v chorvatském městě Slavonski Brod včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Zateplení obvodového pláště bytového domu Borská 293-294, Náchod

Usnesení č. 44/974/23 - rada města    s o u h l a s í

se zpětvzetím žádosti o podporu na akci „Zateplení obvodového pláště bytového domu Borská 293-294, Náchod" předložené do programu Nová zelená úsporám - Bytové domy v rámci

Národního plánu obnovy a dále souhlasí s předložením žádosti o podporu na akci „Zateplení obvodového pláště bytového domu Borská 293-294, Náchod" do podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu BYTOVÉ DOMY pro žadatele - veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované

 

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka -  Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o.

Usnesení č. 44/975/23 - rada města    s c h v a l u j e

uhrazení částky ve výši 25 000 Kč vč. DPH z rozpočtu města jako

částečnou úhradu nákladů za pronájem Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě pro účely konání maturitního plesu 2023 dne 09. 12. 2023 pro organizaci Academia Mercurii soukromá střední škola, s.r.o., zastoupenou Mgr. Danou Jarolímovou, ředitelkou

Zápis z jednání KV ZM ze dne 30.8.2023

Usnesení č. 44/976/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

-  vzít zprávu z provedených kontrol KV ZM na vědomí

-  schválit plán další činnosti KV ZM

V Náchodě 3. října 2023

 

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
  1. místostarosta