Dnes
Teplota: 20.4 °C

Souhrn usnesení z  23.  / 32. /  schůze Rady města Náchoda konané 19. června 2023

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 32/729/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 5886/2023 - uzavření nájemní smlouvy č. SM/4126/2023 s panem Pavlem Vítkem, IČ 11160951 za podmínek dle předloženého návrhu

č. 14080/2018 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy

č. SMF/3254/2019 s MUDr. Barborou Tesařovou Reichertovou k 30.6.2023 dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 8979/2023 - udělení výjimky ze směrnice č. 2/2020 (s ohledem na dlouhodobý nájemní vztah) a uzavření nájemní smlouvy č. SM/50970/2023 s obchodní společností BTR-ordinace s.r.o.

s platností od 1.7.2023, výše nájemného 7.605,- Kč dle

předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění nájemní smlouvy č. SM/50970/2023

Usnesení č. 32/730/23 - rada města    o d r o č u j e     č. 15549/2021/18

Usnesení č. 32/731/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit č. 15549/2021/16 - prodej pozemku

Zápis z komise cestovního ruchu a partnerských měst

Usnesení č. 32/732/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání komise cestovního ruchu a partnerských měst konané 13.6.2023

Žádost nájemce Restaurace na Jiráskově koupališti

Usnesení č. 32/733/23 - rada města    s c h v a l u j e

udělení souhlasu města panu Janu Vaněčkovi, nájemci

Restaurace na Jiráskově koupališti, aby na severozápadní stěnu budovy (směrem k rybníku Podborný) umístil čtyři markýzy o celkové délce cca 22 m s výsuvem 3,5 m, a to za podmínek, že:

- město Náchod ani příspěvková organizace Sportovní zařízení    města Náchoda nevloží žádné finanční prostředky,

- po skončení nájmu bude budova uvedena do původního stavu,    popřípadě nájemce přenechá markýzu bez náhrady do

vlastnictví města Náchoda (a do správy uvedené příspěvkové    organizace),

- pan Vaněček bude odpovídat za škodu na nemovité věci podle    ustanovení § 2926 občanského zákoníku

Odstranění lavičky u předzahrádky

Usnesení č. 32/734/23 - rada města    s c h v a l u j e

odstranění lavičky, umístěné u předzahrádky prodejny zmrzliny v ulici Kamenice č.p. 136, na pozemku p.p.č. 1921 v k. ú. Náchod, vlastník město Náchod, dle předloženého návrhu

Schválení opravy povrchu ul. Zahradní

Usnesení č. 32/735/23 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení objednávky pro firmu Silniční práce Kočnar s.r.o.,

Běloveská 762, 54701 Náchod, IČO 27506576 na opravu povrchu části komunikace v ul. Zahradní před domem č.p. 288 a 289

v celkové hodnotě 161.927,- Kč vč. DPH 21%, dle cenové nabídky ze dne 9.6.2023. Oprava zahrnuje vyasfaltování pásu krajnice podél celého domu spolu s dvěma vjezdy, rekonstrukci 2

přilehlých kanálů, opravu děr a propadlin

Schválení rekonstrukce chodníku ul. Smiřických

Usnesení č. 32/736/23 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení objednávky pro firmu Daniel Hrach - RD Stav s.r.o., Průšova 2024, 54701  Náchod, IČO 66301963, na rekonstrukci povrchu chodníku v ul. Smiřických přilehlého k PPP č.p. 1237, Náchod v celkové hodnotě 59.317,23 Kč vč. DPH 21% dle cenové nabídky ze dne 9. 6. 2023. Rekonstrukce zahrnuje vybourání

stávající dlažby, výkop podkladu, nový podklad ze štěrkodrtě, hutnění, pokládku zámkové dlažby a přesuny hmot

Smlouva Dvořákův festival NPÚ

Usnesení č. 32/737/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pořádání kulturní akce s Národním

památkovým ústavem, zastoupeným Ing. arch. Ivou Kysilkovou k zajištění vystoupení hudebního uskupení Swing Melody na Státním zámku Náchod v rámci Dvořákova festivalu dne 2. 7. 2023

Innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. -  delegace zástupce města na valnou hromadu

Usnesení č. 32/738/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

zmocnit pana Jana Birke, starostu města, zastupovat město

Náchod na řádné valné hromadě innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o. konané dne 27.6.2023 v rozsahu předložené plné moci a hlasovat v souladu s předloženým programem

V Náchodě 20. června 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta