Dnes
Teplota: 23.8 °C

Souhrn usnesení z  22.  / 31. /  schůze Rady města Náchoda konané 12. června 2023

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 31/679/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 42/2023 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 2352/2013 - uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy
č. SMF/1939/2011 s panem Michalem Měřinským, jímž se sjednává nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání č. SM/4133/2023

č. 7753/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/4073/2023 s obchodní společností innogy Energo, s.r.o., IČ 25115171

č. 9484/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SM/4144/2023 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035

č. 10167/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/4104/2023 s obchodní společností innogy Energo, s.r.o., IČ 25115171

č. 1584/2023 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/4135/2023 s obchodní společností CETIN a.s., IČ 04084063

č. 7113/2023/2 - akceptaci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a uzavření budoucích smluv ze dne 9.8.2021 mezi manželi Borůvkovými, obchodní společností Statek Velká Chuchle a.s., IČ 01982532 a městem Náchod a pověřuje starostu města jeho podpisem

 

Usnesení č. 31/680/23 - rada města    o d r o č u j e

č. 14080/2018  a č. 8979/2023

 

Usnesení č. 31/681/23 - rada města    r e v o k u j e

č. 8403/2023 - usnesení č. 24/495/23 ze dne 17. dubna 2023 a
schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 2039 v k.ú. Náchod panu ******* za účelem parkování jednoho osobního vozidla, a to za podmínek stanovených Odborem dopravy a silničního hospodářství dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 31/682/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit : č. 15549/2021/17 - směnu pozemků, č. 7113/2023/1 - koupi pozemků, č. 1620/2023 - koupi pozemku, č. 6579/2023 - prodej pozemku, č. 8266/23 - směnu pozemků, 7109/2023 -
prodej pozemku

 

Usnesení č. 31/683/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 9007/2023 - informaci o investičním záměru Královéhradeckého kraje včetně majetkoprávního vyrovnání a

u k l á d á

odboru SM zadat vypracování znaleckých posudků na část
pozemku st.p.č. 570, jehož součástí je stavba č.p. 335, pozemku st.p.č. 3027, jehož součástí je stavba bez č.p. a část pozemku p.č. 2067/124 v k.ú. Náchod

 

 

Usnesení č. 31/684/23 - rada města    s o u h l a s í

č. 3191 - se zasláním žádosti na ministerstvo zdravotnictví na bezúplatný převod vrtů IDA I a IDA II včetně společné šachty na město Náchod jako vlastníka pozemků pod touto stavbou

 

Chodník Běloveská ulice, mezi panelovými domy a objektem společnosti Robot World

Usnesení č. 31/685/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867, na provedení opravy chodníku Běloveská ulice mezi panelovými domy s objektem společnosti Robot World

 

Úprava zdi u dětského hřiště u ZŠ Komenského v ulici Sokolská

Usnesení č. 31/686/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana Václava Šubrta, Partyzánská 89, 547 01 Náchod IČO 42253420 na provedení úpravy ochranné zdi u dětského hřiště na zahradě ZŠ Komenského v ulici Sokolská

 

Žádost o povolení  převodu z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace ZŠ Plhov a schválení čerpání fondu investic

Usnesení č. 31/687/23 - rada města    s c h v a l u j e

Základní škole Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod převedení částky 110.500,- Kč z rezervního fondu do fondu
investic a zároveň povoluje čerpání fondu investic na nákup
myčky černého nádobí v celkové částce 907.500,- Kč

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti města Náchoda Městská knihovna Náchod, o.p.s.

Usnesení č. 31/688/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2022 Městská knihovna Náchod, o.p.s.

 

Zápisy z komisí

Usnesení č. 31/689/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z jednání dopravní komise konané 24.5.2023

- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise konané
18.5.2023

 

Užívání veřejného prostranství na Masarykově náměstí - charitativní činnost v boji proti rakovině prsu a prezentace výrobků kosmetiky AVON

Usnesení č. 31/690/23 - rada města    s ch v a l u j e

užívání veřejného prostranství - části pozemku p. č. 1919/5 v k. ú. Náchod (Masarykovo náměstí v Náchodě -  prostor u kašny), za účelem charitativní činnosti v boji proti rakovině prsu a
prezentace výrobků kosmetiky AVON, dle předloženého návrhu

 

Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2023 - číslo smlouvy KK23-54, přijetí dotace

Usnesení č. 31/691/23 - rada měst    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2023 z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, číslo smlouvy KK23-54, pověřuje starostu města Jana Birke jejím podpisem, a souhlasí s přijetím dotace na realizaci projektu s názvem „Aktivně
Náchodem nejen pro rodiny s dětmi" ve výši 31 000 Kč
z Dotačního programu na podporu činností, které navazují,
kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu
prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2023

 

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 31/692/23 - rada města    s c h v a l u j e

Mateřské škole, Náchod, Havlíčkova 1848 čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 148.428,-Kč s převodem této částky do rozpočtu města, kap.12

 

Financování akcí pořádaných SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 31/693/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření do kapitoly 16- Kultura a sport na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním kulturních a sportovních akcí pořádaných a spolupořádaných organizací SVČ Déčko Náchod dle návrhu

 

Informační tabule naučná stezka 1866

Usnesení č. 31/694/23 - rada města    s c h v a l u j e

žádost organizace Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. (IČO 00486345) o umístění stojanu s informační tabulí k nultému zastavení naučné stezky pojednávající o bitvě u Náchoda z 27. června 1866 na pozemku p.p.č. 2067/74 v k.ú.
Náchod v majetku města Náchoda

 

Naložení s výtěžkem veřejné sbírky na pomoc Turecku

Usnesení č. 31/695/23 - rada města    s c h v a l u j e

poskytnutí výtěžku veřejné sbírky ve výši 71 752 Kč organizaci Člověk v tísni, o.p.s. (IČO 25755277) na pomoc Turecku
zasaženého zemětřesením

 

Doplněný plán kontrol na rok 2023

Usnesení č. 31/696/23 - rada města    s c h v a l u j e

doplněný plán kontrol na rok 2023

 

Správa budov Náchod s.r.o. - výroční zpráva za rok 2022

Usnesení č. 31/697/23 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. C) zákona o obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní
společnosti Správa budov Náchod s.r.o.

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2022

- Roční účetní závěrku za rok 2022 bez výhrad

- Návrh na rozdělení zisku za rok 2022

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9)   podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2021

- Zprávu dozorčí rady za rok 2022

- Plán činnosti společnosti na rok 2023

 

Technické služby Náchod s.r.o. - výroční zpráva za rok 2022

Usnesení č. 31/698/23 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. C) zákona o obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní
společnosti Technické služby Náchod s.r.o.

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2022

- Roční účetní závěrku za rok 2022 bez výhrad

- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2022

- Odměnu jednateli společnosti za rok 2022

- Zprávu dozorčí rady

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

- Plán činnosti společnosti na rok 2023

 

Lesy města Náchoda, spol. s r.o. - výroční zpráva za rok 2022

Usnesení č. 31/699/23 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní
společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o.

s c h v a l u j e

-  Zprávu o činnosti společnosti za rok 2022

-  Roční účetní závěrku za rok 2022 bez výhrad

-  Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2022

-  Odměnu jednateli společnosti za rok 2022 dle návrhu dozorčí   rady

-  Zprávu dozorčí rady

-  Plán činnosti společnosti na rok 2023

 

Lesy města Náchoda, spol. s r.o. - Investiční záměr

Usnesení č. 31/700/23 - rada města    s c h v a l u j e

záměr výstavby Garáže pro traktor a sklad nářadí v areálu Lesní správy LMN v Montaci za cca 1 815 000,- Kč vč. DPH a zároveň bere na vědomí způsob financování

 

Výměna  2 kusů akumulátorů - zařízení na sběr dopravních informací

Usnesení č. 31/701/23 - rada města    s o u h l a s í

s výměnou a nákupem 2 akumulátorů do zařízení na sběr
dopravních zařízení /videoboxů/ dle předložené cenové nabídky ze dne 5. 6. 2023

 

Dokořán, z.s. - Letní tábor 2023

Usnesení č. 31/702/23 - rada města    s o u h l a s í

s pořádáním letního tábora 2023 spolkem Dokořán,z.s. ve
spolupráci s Odborem sociálních věcí a schvaluje finanční
podporu ve výši 10 024 Kč z rozpočtu města

 

Souhlas se zapojením Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186 do projektu Erasmus+

Usnesení č. 31/703/23 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186 do projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 ve výši
15.080 EUR bez spoluúčasti zřizovatele

 

Žádosti o výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě

Usnesení č. 31/704/23 - rada města    s c h v a l u j e

výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Náchod,
Vítkova 304; Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4; Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 dle návrhu

 

 

Usnesení č. 31/705/23 - rada města    s c h v a l u j e

výjimku z počtu žáků ve třídě 8. B Základní školy T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 z 30 na 32 žáků

 

Schválení čerpání fondu investic Základní školy, Náchod, 1. Máje

Usnesení č. 31/706/23 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu investic Základní školy, Náchod, 1. Máje 365 na nákup myčky na nádobí v celkové výši 103.898,79 Kč

 

Kupní smlouva na přívěsné vozidlo Food truck

Usnesení č. 31/707/23 - rada města    s c h v a l u j e

- znění Kupní smlouvy na nákup přívěsného vozidla Food truck   včetně udělení plné moci k jeho registraci

- rozpočtové opatření do kapitoly 16-kultura a sport dle návrhu

 

PVZP Fénix castle run Náchod

Usnesení č. 31/708/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace o připravované akci PVZP Fénix Castle run Náchod, která se uskuteční dne 24. 9. 2023 na Masarykově náměstí a
přilehlém okolí

 

Usnesení č. 31/709/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření do kapitoly 16 - kultura a sport ve výši
130 000 Kč na zajištění akce PVZP Fénix Castle run Náchod

 

Oprava rozvodů ústředního topení v ZŠ Komenského - Sokolská

Usnesení č. 31/710/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Ing. Jiřího Bohadla, Dlouhá 242, 547 01 Náchod, IČO 13543903 na
provedení projektové dokumentace a výkon činnosti autorského dozoru na akci oprava rozvodů ústředního topení v ZŠ
Komenského - Sokolská

 

Usnesení č. 31/711/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana Tomáše Peroutku, Slunečná 2106, 547 01 Náchod IČO 63188899 na provedení opravy rozvodů ústředního topení v ZŠ
Komenského - Sokolská

 

Úpravna minerální vody - pavilon Velké lázně - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP

Usnesení č. 31/712/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výkon služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě ,,Úpravna minerální vody- pavilon Velké lázně" pro pana Michala Nováka, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 87825848

 

Záměr nákupu cykloboxů

Usnesení č. 31/713/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

záměr o koupi cykloboxů a

u k l á d á

- odboru SM a Odboru dopravy a silničního hospodářství
vytipovat vhodné varianty k umístění cykloboxů.

- odboru IRM vyhledání vhodného dotačního titulu

Odměny ředitelům PO za 1. pololetí 2023

Usnesení č. 31/714/23 - rada města    s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2023 dle návrhu

 

Zápis z jednání KV ZM

Usnesení č. 31/715/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit plán kontrol KV ZM na rok 2023, a to :

- Kontrola využití příspěvku poskytovaného z rozpočtu města   Náchod příspěvkovým organizacím - Správa přírodních zdrojů a   lázní Běloves, přísp.org.

- Kontrola vyúčtování dotací SK/TJ dle výběru KV ZM (jedná se o   kontrolu dokladů vedených na městském úřadě) a

vzít dané kontroly provedené KV ZM na vědomí

 

Ošetření památného stromu

Usnesení č. 31/716/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s předložením žádosti o
poskytnutí podpory na ošetření památné lípy v ul. Řezníčkova v Náchodě do Výzvy č. 1/2023 v rámci programu Národní plán obnovy - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny vyhlášené Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky

 

Pořízení kompostérů pro občany Náchoda - rok 2023, právní akt o poskytnutí podpory

Usnesení č. 31/717/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o vydání prvního právního aktu o poskytnutí podpory (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_024/0000871) k projektu „Pořízení kompostérů pro občany Náchoda - rok 2023"
předloženého do Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5, Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů a souhlasí s příslušným rozpočtovým opatřením

 

Stavba „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod" chodníky - dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 31/718/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 na stavbu „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod" dle předloženého
konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění. Dodatkem č. 1 je řešena změna cenové
soustavy pro oceňování víceprací.

 

Energetická komunita Stolové hory z.s.

Usnesení č. 31/719/23 - rada města    s c h v a l u j e

vstup města Náchoda do spolku Energetická komunita Stolové hory z.s. za účelem řešeni problematiky komunitní energetiky na úrovni minimálně MAS Stolové hory

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 31/720/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 16 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

 

Finanční situace

Usnesení č. 31/721/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou zprávu a ukládá jednotlivým odborům, aby při

předkládání nových výdajů ke schválení v radě města současně navrhly přesuny ve stávajícím rozpočtu na jejich vykrytí

 

Záměr

Usnesení č. 31/722/23 - rada města    s c h v a l u j e

záměr zřídit ordinaci pro činnost žurnální stomatologické služby

 

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi, zastavení řízení o žádosti

Usnesení č. 31/723/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace

Rozhodnutí o výši podpory pojištění lesních porostů

Usnesení č. 31/724/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o vydání rozhodnutí, o výši podpory pojištění lesních porostů, z programu poskytování finanční podpory pojištění
lesních porostů, vyhlášeného podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

 

Rekonstrukce domu ulice Odboje č.p. 50, k.ú. Staré Město nad Metují, program Nájemní bydlení, Nová zelená úsporám

Usnesení č. 31/725/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace k možnostem předložení akce
„Rekonstrukce domu ulice Odboje č.p. 50, k.ú. Staré Město nad Metují" do dotačních titulů a souhlasí s přípravou a předložením žádostí o dotaci do uvedených dotačních titulů

Pořízení hodin na Karlovo náměstí

Usnesení č. 31/726/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření objednávky s firmou  Elektročas se sídlem Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9, IČO 25111680 na dodávku a instalaci hodin CVT60 (rozměr ciferníku) s teploměrem s cenou 92.990,- bez DPH
včetně zaměření, dopravy a montáže s cenou za 30.000,- Kč bez DPH se zajištěním plošiny pro dva techniky

 

Schválení záboru části pozemku v ul. U Koupaliště pro f. INSTAVEX

Usnesení č. 31/727/23 - rada města    s c h v a l u j e

vydání souhlasu k záboru části pozemku p.č. 326/3 v k.ú. Náchod za účelem zřízení zpevněné plochy, která bude sloužit jako
dočasná parkovací plocha pro obyvatele domu č.p. 1765 v ul. Za Koupalištěm během výstavby obytných domů č.01 a 02 v ul. Za Koupalištěm, Náchod, dle předloženého návrhu

 

Smlouva na realizaci personálního auditu

Usnesení č. 31/728/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy na realizaci personálního auditu se společností BeeMedia, s.r.o., IČ:2481086, se sídlem Dušní 8/11, 110 00 Praha 1, Josefov, zastoupenou p. Šárkou Fričovou a pověřuje starostu města Jana Birke jejím podpisem

 

V Náchodě 13. června 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta