Dnes
Teplota: 22.6 °C

Souhrn usnesení z  21. / 30. /  schůze Rady města Náchoda konané 5. června 2023

Žádost o zábor veřejného prostranství - pan Zikmund

Usnesení č. 30/673/23 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č. 29/665/23 ze dne 29.5.2023 a schvaluje žádost
p. Zikmunda o povolení záboru na pozemku p.p.č. 1919/7 v k.ú. Náchod (Karlovo náměstí) pro účely umístění prodejního stánku a povoluje prodej ovoce a zeleniny, včetně pronájmu parkovacího místa na období od 6.6.2023 - 27.7.2023. Bez možnosti obnovení. Na další žádosti již nebude brán zřetel.

 

Schválení vystavení objednávek na posouzení střešních konstrukcí pro instalaci FVE

Usnesení č. 30/674/23 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení objednávek s firmou ATELIER TSUNAMI s.r.o. se sídlem Palachova 1742, 547 01 Náchod v celkové výši 49.000,- Kč + DPH 21% na jednotlivé budovy na „Posouzení střešních konstrukcí pro instalaci FVE" dle předloženého návrhu nabídek

 

VAK - nedočerpání schválené dotace

Usnesení č. 30/675/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

vzít na vědomí informaci o tom, že druhá splátka dotace ze
smlouvy č. SMF/156/2022 ze dne 12.10.2022, tj. 1.124.886,- Kč, nebyla na žádost příjemce dotace vyplacena

 

Hydrotechnické posouzení Náchod - Nová Tepna

Usnesení č. 30/676/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 IČO 47116901 na zpracování  hydrotechnického posouzení Nová Tepna

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 S - vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 30/677/23 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce   „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ
BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI" zadávané ve   zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016   Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů   (dále jen „zákon")

- výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro   zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje   městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.

 

Usnesení č. 30/678/23 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI" zadávané dle zákona ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Miroslav Petr (náhradníci Ing. Zuzana Součková, Eva Zákravská, Marek Labík), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

V Náchodě 6. června 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta