Dnes
Teplota: 23.1 °C

Souhrn usnesení z  11.  / 20. / schůze Rady města Náchoda konané  8. března 2023

Československý sportovní den s partnerským městem Partizánské

Usnesení č. 20/358/23 - rada města    s o u h l a s í

s uspořádáním Československého sportovního dne

s partnerským městem Partizánské včetně rozpočtového opatření ve výši 65.000 Kč do kapitoly 23 Komunikace a cestovní ruch

 

Fotosoutěž Čtvero ročních období zámeckého kopce

Usnesení č. 20/359/23 - rada města    s o u h l a s í

s uspořádáním fotosoutěže Čtvero ročních období zámeckého kopce dle propozic, s celkovými náklady 20.000 Kč a schvaluje  rozpočtové opatření do kapitoly 16 Kultura, sport ve výši 4.500 Kč, na zajištění odměn pro autory vítězných fotografií v etapách jaro, léto a podzim 2023

 

CITY Light Vitríny na autobusových zastávkách

Usnesení č. 20/360/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o současném stavu CLV v majetku města Náchoda a

s o u h l a s í

- s využitím CLV pro reklamní účely města Náchoda bezúplatně

- s využitím CLV pro komerční účely včetně navrhovaného ceníku

- s využitím CLV pro politickou reklamu

 

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 1/KCR/2023

Usnesení č. 20/361/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 1/KCR/2023 se společností Kladské pomezí, o. p. s., se sídlem Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod, zastoupenou Markétou Venclovou,

ředitelkou, IČO: 25915096, dle přílohy, a pověřuje starostu města Jana Birke jejím podpisem

 

Smlouva o pořádání farmářských trhů - revokace

Usnesení č. 20/362/23 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č. 13/231/23 ze dne 25. 1. 2023 a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o pořádání Náchodských farmářských trhů

č. SMF/4052/2022 v upraveném znění uzavíranou s panem Petrem Konopkem (IČO 88050289) a pověřuje městský úřad, aby

samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

Správa budov Náchod s.r.o. - uzavření příkazní smlouvy

Usnesení č. 20/363/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy č. SMF/4098/2023 dle předloženého návrhu

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 20/364/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 9 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtová opatření na vědomí

V Náchodě 9. března 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta