Dnes
Teplota: 24.7 °C

Souhrn usnesení z 38. / 97. / schůze Rady města Náchoda konané 10. srpna 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 97/2064/20 - rada města n e s o u h l a s í

č. 20092 - s uzavřením Smlouvy o ubytování v č.p. 2013 v ul.
Běloveská v Náchodě s p. **********

č. 20093 - s uzavřením Smlouvy o ubytování v č.p. 2013 v ul.
Běloveská v Náchodě s p. **********

Usnesení č. 97/2065/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20094 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 se p. **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.09.2020 do 30.09.2020

č. 20095 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s p. **********,
kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od
01.09.2020 do 30.09.2020

č. 20096 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 4 s p. **********, kterým se prodlužuje tato
smlouva od 01.09.2020 do 30.11.2020

Usnesení č. 97/2066/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20097 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p.
**********

č. 20098 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s p. ********** od 01.08.2020 do 31.10.2020, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota je Kč 8.500,00

č. 20099 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 1104 v ulici Příkopy v Náchodě s p. ********** od 01.08.2020 do 31.10.2020, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota je Kč 6.500,00

č. 20100 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 20 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě dohodou k 31.08.2020

- uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 727 v ulici Krámská v Náchodě s p. ********** od 01.09.2020 do 30.11.2020, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota je Kč 8.500,00

- splácení jistoty po Kč 2.000,00/měsíčně od 09/2020

č. 20102 - Smlouvu o nájmu bytu dle předloženého návrhu, užívání nové smlouvy s okamžitou platností

Usnesení č. 97/2067/20 - rada města o d r o č u j e

č. 20101 - úhradu vyúčtování energií za rok 2019 organizace
Sdružení zdravotně postižených Náchod z.s., IČO 26608464,
související se Smlouvou o výpůjčce č. SMF/3245/2018

Usnesení č. 97/2068/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 9897/2020 a 9908/2020 - koupi pozemků, prodej b. j. 86/13

Usnesení č. 97/2069/20 - rada města o d r o č u j e

č. 368/2020 - rozhodnutí o odstranění plotu ********** z pozemku p.č. 1265/1 v k.ú. Náchod, který je ve vlastnictví města

Usnesení č.97/2070/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 10030/2020 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na
sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3562/2020 pro CDS s.r.o. Náchod, IČO: 60110244, Kladská 286, 547 01 Náchod za finanční náhradu 16 593,- Kč + DPH

č. 3001/2020 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na
sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3563/2020 pro Společenství vlastníků bytových jednotek domu Na Strži č.p. 1580 a 1581, Náchod, IČO: 25966367, Na Strži 1580, 547 01 Náchod zastoupené ********** - předsedou výboru a ********** - místopředsedou výboru za finanční náhradu 10 163,- Kč + DPH

č. 1405/2019 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3557/2020 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Zemní kabelové vedení nn a nadzemní vedení nn jsou umístěny na pozemkové parcele č. 198/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují o celkové délce 29 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 8064/2020 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3543/2020 s
příspěvkovou organizací Základní škola T. G. Masaryka,
Bartoňova 1005, IČO 00857611. Smlouvou o výpůjčce se
příspěvkové organizaci předávají do bezplatného užívání
klimatizace do serverovny a IP ozvučení (školní rozhlas). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2020, případně dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později

č. 10262/2020 - výběrové řízení formou obálkové metody na prodej bytového domu č.p. 97 na pozemku st.p.č. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1154 m2 a dále pozemek p.č. 529/1 (zahrada) o výměře 710 m2, p.č. 529/2 (zahrada) o výměře 540 m2, p.č. 530/2 (zahrada) o výměře 195 m2, p.č. 538/2 (zahrada) o výměře 371 m2, p.č. 531 (ostatní plocha a ostatní komunikace) o výměře 84 m2 v k.ú. Běloves za vyvolávací cenu 2.937.000,- Kč

č. 9266/2020 - uzavření smlouvy o užívání pozemku za přenechání jiného pozemku k užívání č. SMF/3555/2020 s paní ******. Smlouvou se ******** zavazuje přenechat městu Náchodu do bezplatného užívání část pozemkové parcely č.
913/36 v katastrálním území Náchod a dále město Náchod se zavazuje přenechat paní ********* do bezplatného užívání parkovací místo na pozemkové parcele č. 1929 v katastrálním území Náchod. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

Usnesení č. 97/2071/20 - rada města s o u h l a s í

č. 14953/2018 - s technickými podmínkami prodeje části pozemku p.č. 2067/1 (ostatní plocha, dráha) o výměře cca 500 m2 v k.ú. Náchod pro Správu železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00?Praha 1

Usnesení č. 97/2072/20 - rada města r e v o k u j e

č. 7355/2020 - usnesení č. 91/1944/20 ze dne 29.6.2020 týkající se části č. 7355/2020 a

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3532/2020 s Českou poštou, s.p., IČO 47114983, na pronájem částí pozemkových parcel č. 800/1 a č. 1992 v katastrálním území Náchod a částí pozemkových parcel č. 180/2 a č. 416/28 v katastrálním území Staré Město nad Metují, za účelem umístění čtyř odkládacích schránek. Každá část pozemku má výměru 1 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s účinností od 1.9.2020. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 400,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ

Změna jízdního řádu linky MHD č. 645121

Usnesení č. 97/2073/20 - rada města s c h v a l u j e

změnu jízdního řádu na lince MHD č. 645121 od 30. 8. 2020

zavedením spoje, který dopravně obslouží ZŠ Pod Montací
v předloženém znění

Žádost Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o návratnou finanční výpomoc

Usnesení č. 97/2074/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy se Základní školou Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o návratné finanční výpomoci ve výši 216.410 Kč a
doporučuje ji Zastupitelstvu města Náchod ke schválení

Žádost o navýšení počtu volných hodin ledů

Usnesení č. 97/2075/20 - rada města s c h v a l u j e

navýšení počtu volných tzv. korunových ledů z 5 hodin na 10
hodin pro klub Holkey Náchod z.s. od září do března

Přísedící Okresního soudu v Náchodě

Usnesení č. 97/2076/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

zvolit ********* přísedícím Okresního soudu v Náchodě

Zápisy z komisí

Usnesení č. 97/2077/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání komise výstavby ze dne 24.6.2020

- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.6.2020

Žádost firmy Internet2 s.r.o., o souhlas vlastníka budovy

Usnesení č. 97/2078/20 - rada města s o u h l a s í

s připojením budovy Městské knihovny, Kamenice čp. 105, na st. par. č. 1257 v k. ú. Náchod, vlastník město Náchod, k metropolitní síti za dodržení podmínek uvedených v žádosti firmy Internet2 s.r.o.

Žádost o finanční podporu - rozjezd podnikání

Usnesení č. 97/2079/20 - rada města z a m í t á

žádost pana ********* .

Žádost o podíl na financování přístupového chodníku

Usnesení č. 97/2080/20 - rada města s o u h l a s í

- s vybudováním spojovacího chodníku přes pozemek města parc. číslo 1118/1 v k.ú. Náchod

- se spolufinancováním průchozího pozemku přes městský
pozemek parc. číslo 1118/1 v k.ú. Náchod do částky Kč 17 037,- bez DPH

Oprava plotu ohraničujícího areál u SVČ Déčko

Usnesení č. 97/2081/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro Jiřího Lelka, IČO: 12939498, Starkoč 11, 547 01, Studnice, na opravu plotu v SVČ Déčko v Zámecké ulici v Náchodě

Podium v parku u SVČ Déčko

Usnesení č. 97/2082/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro

společnost ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO: 25931300 na provedení podia v parku u SVČ Déčko
v Zámecké ulici v Náchodě

Dětské dopravní hřiště v Náchodě - provozní budova - výkon AD

Usnesení č. 97/2083/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky na výkon autorského dozoru stavby pro akci dětské dopravní hřiště
v Náchodě - provozní budova, pro společnost INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO: 60109971

Úprava kontejnerových stání - smlouva s VAK a.s. Náchod

Usnesení č. 97/2084/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o úpravě práv a povinností mezi městem Náchod a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ohledně umístění kontejnerového stání na pozemkové parcele č. 1632/6
v katastrálním území Náchod ulice Pod Homolkou

Park u soudu v Náchodě - výkon služeb technického dozoru stavebníka

Usnesení č. 97/2085/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky na výkon služeb technického dozoru stavebníka na úpravu parku u soudu v Náchodě pro Ing. Ivana Pauluse, IČO 74787195, Kpt. Nálepky 652, 551 01 Jaroměř

Rozšíření veřejného osvětlení ulice Polní Náchod Běloves

Usnesení č. 97/2086/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky TELKABEL CR, s.r.o. na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Polní v Náchodě Bělovsi

Chodník ulice Ryšavého, Babí u Náchoda - výkon služeb TDS

Usnesení č. 97/2087/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí vystavením objednávky pro Ing. Ivana Pauluse, Kpt. Nálepky 652, 551 01Jaroměř, IČO: 74787195

PD přeložky splaškové kanalizace v ul. Za Přádelnou v k.ú. Staré Město nad Metují

Usnesení č. 97/2088/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky Lucii
Brandové, DiS., Zábrodí 161, 549 41 Zábrodí, IČO 73845281 na zpracování projektové dokumentace přeložky splaškové
kanalizace v ulici Za Přádelnou v k.ú. Staré Město nad Metují

Dokořán z.s. - žádost o úpravu splátkového kalendáře

Usnesení č. 97/2089/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3187/2018 dle návrhu

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/95/2016

Usnesení č. 97/2090/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/95/2016

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2019,

o místním poplatku z pobytu

Usnesení č. 97/2091/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat OZV č. 5/2020, kterou se mění OZV č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu takto:

a) sazbu za rok 2020 ponechat v platnosti dle OZV č. 5/2019

b) sazbu za rok 2021 neuplatňovat z důvodu koronavirové krize

c) sazbu od roku 2022 stanovit ve výši Kč 20,-

Sbor dobrovolných hasičů Dobrošov - žádost o příspěvek

Usnesení č. 97/2092/20 - rada města s c h v a l u j e

navýšení příspěvku hasičům Dobrošov o Kč 3 000,-

Usnesení č. 97/2093/20 - rada města d o p o r u č u j e

hasičům Dobrošov postupovat dle přijaté Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2017 o vymezení doby nočního klidu

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 972094/20/ - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 41 až č.43 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD na stavbu „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras", TDS a KooBOZP

Usnesení č. 97/2095/20 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras" dodavateli Průmstav Náchod s.r.o.,
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

Usnesení č. 97/2096/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby
samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Usnesení č. 97/2097/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbu „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras" pro Michala Nováka, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 87825848

Velitelský automobil JSDH Náchod

Usnesení č. 97/2098/20 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Velitelský automobil JSDH Náchod " a ukládá odboru investic a rozvoje města zahájit výběrové řízení

Usnesení č. 97/2099/20 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Velitelský automobil JSDH Náchod" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník,
Tomáš Kavan (náhradník Petr Košťál, Ing. Pavla Maršíková,
Miroslav Petr)

Studie (přípravná dokumentace) stavebních úprav ulice U Zbrojnice

Usnesení č. 97/2100/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro pana Miloslava Kučeru, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, IČO 12349615 na zpracování studie (přípravné dokumentace)
stavebních úprav ulice U Zbrojnice v Náchodě Bělovsi

Stanovisko města k provedenému místnímu šetření FÚ Náchod

Usnesení č. 97/2101/20 - rada města s c h v a l u j e

text Vyjádření k protokolu o místním šetření č.j.: 1423283/20/2709- 608272 ze dne 16.7.2020 a pověřuje odbor SMF jeho odesláním neprodleně na FÚ Náchod

Rámcová smlouva o výpůjčce - 2 kusy videoboxů pro sběr dopravních informaci - úprava a doplnění smlouvy

Usnesení č. 97/2102/20 - rada města s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce v předloženém znění

Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952 - Dodatek č.1 SOD

Usnesení č. 97/2103/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č.1 k SOD IRM/589/20, včetně příslušných příloh

Smlouva o poskytování dat IDS IREDO do INFO tabulí

Usnesení č. 97/2104/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o poskytování dat IDS IREDO do
informačních tabulí se společností OREDO s.r.o. Nerudova 104/63, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO 25981854

Jiráskovo koupaliště - projektová dokumentace opravy bazénů

Usnesení č. 97/2105/20 - rada města o d r o č u j e

projednání cenové nabídky a schválení vystavení objednávky pro
společnost GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6, 170 00 Praha 7, IČO 60464496 na provedení projektové dokumentace oprava
Jiráskova koupaliště v Náchodě

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 97/2106/20 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.8.2020 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 97/2107/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad Kč 20 000,-/kus dle návrhu

Plnění rozpočtu za červenec 2020

Usnesení č. 97/2108/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Veřejná zakázka „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě", výsledek výběrového řízení na stavební práce

Usnesení č. 97/2109/20 - rada města s c h v a l u j e

rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě", konkrétně účastníka SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO 27476162, nabídková cena 3.695.376,26 Kč bez DPH (4.471.405,27 Kč vč. DPH) a dále rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí, IČO 27476162 za podmínky, že účastník doloží originály/ověřené kopie dokladů a kvalifikaci a pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob.

Rekonstrukce domu ul. Odboje č.p. 50 - změna objednávky

Usnesení č. 97/2110/20 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením termínu vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci domu ulice Odboje č.p. 50, a tím změnou objednávky č. 113/2020.

Přístavba osobního výtahu pro objekt kina na st.p.č. 203/3, k.ú. Náchod

Usnesení č. 97/2111/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky na vypracování projektové dokumentace na akci přístavba osobního výtahu pro objekt kina na st.p.č. 203/3, k.ú Náchod, pro společnost S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO 28778626

V Náchodě 11. srpna 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta