Dnes
Teplota: 11.1 °C

Souhrn usnesení z 21. / 80. / schůze Rady města Náchoda konané 20. dubna 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 80/1737/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 14235/2019 - uzavření 694 a č. 696 v katastrálním území Běloves, za účelem užívání jako staveniště pro stavební akci „Most přes
Metuji Náchod - Běloves, ul. U Zbrojnice, k.ú. Běloves. Celková pronajatá plocha pozemků je 1545 m2. Nájemné je stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 30.900,- Kč za rok. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne, kdy nájemce protokolárně předá pronajímané pozemky zpět
pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let.

- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM200044, naše číslo SMF/3464/2020, s Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005. Věcné břemeno bude zřízeno na části pozemkové
parcely č. 681/1, č. 689 a č. 694 v katastrálním území Běloves o celkové výměře 62 m2. Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč za 1 m2, tj. 6.200,- Kč. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou.

č. 3905/2020 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3482/2020
se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO
48172928, na pronájem části pozemkové parcely č. 524/12 o
výměře 2 m2 v katastrálním území Běloves, za účelem umístění reklamního panelu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
s účinností od 1.8.2020 do 31.10.2020. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 5.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 80/1738/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20045 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 se ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.05.2020 do 31.05.2020

č. 20046 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s p. *****, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.05.2020 do 31.05.2020

Usnesení č. 80/1739/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20047 - výpověď dohody o splátkách dluhu, schválenou radou města na schůzi dne 01.07.2019 usnesením 36/840/19 - číslo akce 19096, pro porušení ustanovení oddílu III. této dohody

č. 20048 - zaslání upozornění na dluhy na nájmu nájemníkovi bytu č. 2 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě s tím, že dluhy se již dále nesmí zvyšovat a bude dále plněna dohoda o splátkách

Pořízení generátoru ozonu TYP 10 g/h pro efektivní řešení dezinfekce prostor a zařízení po kontaminaci nemocným COVID-19

Usnesení č. 80/1740/20 - rada města s o u h l a s í

s pořízením Generátoru ozonu GREY 30000 - vhodný pro
dekontaminaci prostoru vozidel, kanceláří, tělocvičen. Jedná se o profesionální zařízení s delší dobou životnosti na opakované cykly použití. Pořizovací cena cca 26 000 Kč s DPH

Úpravna vody Běloves - rozšíření přístřešku pro tlakové lahve

Usnesení č. 80/1741/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídku a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost VŠE PRO STAVBY s.r.o., Kamenice 113, 547 01
Náchod, IČO: 28969553, na rozšíření přístřešku pro tlakové lahve, včetně přístupového chodníku ze zámkové dlažby a odvodnění u úpravny vody v Bělovsi

Zápis z jednání komise cestovního ruchu

Usnesení č. 80/1742/20- rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise cestovního ruchu konané 11.3.2020

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 80/1743/20 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/74/2020

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/50/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 80/1744/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 18 a č. 19 s tím, že položka 18-3421-5222 Dotace - prevence kriminality bude ponížena na 100.000,- Kč a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Zápis z rozmisťovací komise

Usnesení č. 80/1745/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmisťovací komise konané dne 15. 4. 2020 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení Harmonie dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 01.05.2020 do 31.07.2020, kauce na byt není stanovena

V Náchodě 21. dubna 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta